eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-MazurskiegoOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Warmińsko–Mazurskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WARMIŃSKO – MAZURSKI W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510884205

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oczapowskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-719

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.opalach@uwm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.uwm.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu
Warmińsko–Mazurskiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-82096233-3e42-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365528

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00109510/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

2.2.1 Dostawa aparatury, sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.uwm.edu.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://www.uwm.edu.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej określają: Regulamin Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla
Wykonawcy dostępne na stronie Platformy. Regulamin znajduje się na stronie głównej Platformy
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin, natomiast Instrukcja pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje2. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu to
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
„cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.3. Limit objętości plików lub spakowanych folderów w
zakresie całej oferty wynosi 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB każdy.4. Szczegółowe
informacje dotyczące, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych określają: Regulamin
Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcja składania oferty dla Wykonawcy dostępne na stronie Platformy, w których
określono w szczególności że:4.1. Szyfrowanie ofert odbywa się automatycznie przez system.4.2. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz
innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania do Zamawiającego podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
profilem zaufanym lub podpisem osobistym, w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetleniu
komunikatu, że oferta została złożona.4.3. Oferta lub wniosek powinny być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem postaci
elektronicznej, a do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstowo-graficzne stosuje się:.txt;.rft;.pdf; .xps; .odt; .ods; .odp;
.doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv, 7-zip

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych sobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) – dalej: RODO – tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 2, 10- 957 Olsztyn, NIP 739-30-33-097, 3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;4. Odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Ustawy Pzp, a także art. 6 Ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.5. Dane osobowe Wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6. Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1
i 2 RODO, znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. 7. Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych Wykonawcy w celu innym niż cel określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2
RODO.8. Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich
obowiązków formalnoprawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Należą do nich obowiązki informacyjne z:- art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i
od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na
żądanie Zamawiającego,- art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które
to dane Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie Zamawiającego.9. W celu
zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej,
której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, Wykonawca składa oświadczenie o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta w załączniku nr 2 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że:- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych), w celu umożliwienia korzystania ześrodków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX Ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.- Udostępnianie protokołu i
załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1
RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub
światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w
celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej
osoby),zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. - W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem Wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem Wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez Wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu),Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust.2 rozporządzenia 2016/679.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 373/2022/TP/DZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy sukcesywne pipet automatycznych i elektronicznych wraz z końcówkami i akcesoriami do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.
2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie ,,Formularz opis przedmiotu zamówienia” - Załącznik nr 1 do SWZ, będący jednocześnie formularzem cenowym

4.2.6.) Główny kod CPV: 38437000-7 - Pipety i akcesoria laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-10-29 do 2023-10-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
Cena: 60 %;
Termin realizacji dostaw sukcesywnych: 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy sukcesywnej

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga, aby wykonawca przedłożył wraz z ofertą następujące, przedmiotowe środki dowodowe:
a. Próbek oferowanego asortymentu, w następujących ilościach:
pipety: 1 sztuka z każdej pozycji wg Załącznika nr 1 do SWZ,
końcówki do pipet: 1 opakowanie z każdej pozycji wg Załącznika nr 1 do SWZ.
Próbki należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
Konieczność dołączenia próbek (pipety, końcówki do pipet) dotyczy jedynie ofert równoważnych.
b. Certyfikatów CE dla każdego rodzaju zaoferowanych pipet oraz końcówek – (lub równoważny).
Dołączone certyfikaty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
Konieczność dołączenia Certyfikatów CE - (lub równoważne) dotyczy zarówno produktów wyspecyfikowanych przez zamawiającego jak i produktów równoważnych.
c. Katalog (folder) zawierający opis i specyfikację parametrów technicznych oferowanego rodzaju pipet i końcówek. Każdy Wykonawca na potwierdzenie wymaganych przez zamawiającego parametrów, zobowiązany jest do dostarczania katalogów w wyraźnie oznaczonymi pozycjami i numerami katalogowymi – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
Dołączone katalogi (foldery) należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
Konieczność dołączenia katalogów dotyczy zarówno produktów wyspecyfikowanych przez zamawiającego jak i produktów równoważnych.
d. Instrukcję obsługi dla każdego rodzaju zaoferowanych pipet oraz końcówek.
Dołączone instrukcje należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
Konieczność dołączenia instrukcji obsługi dotyczy zarówno produktów wyspecyfikowanych przez zamawiającego jak i produktów równoważnych.

Uwaga: Powyższe próbki należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy
ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn, pok. 310. Wykonawca winien umieścić próbki w opakowaniu opatrzonym nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy, zawierającym oznaczenie: „Próbki w postępowaniu nr 373/2022/TP/DZP”.
2. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają,
że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.
3. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia
w wyznaczonym terminie.
4. Zamawiający informuje, że pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

a. Próbek oferowanego asortymentu, w następujących ilościach:
pipety: 1 sztuka z każdej pozycji wg Załącznika nr 1 do SWZ,
końcówki do pipet: 1 opakowanie z każdej pozycji wg Załącznika nr 1 do SWZ.
Próbki należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
Konieczność dołączenia próbek (pipety, końcówki do pipet) dotyczy jedynie ofert równoważnych.
b. Certyfikatów CE dla każdego rodzaju zaoferowanych pipet oraz końcówek – (lub równoważny).
Dołączone certyfikaty należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
Konieczność dołączenia Certyfikatów CE - (lub równoważne) dotyczy zarówno produktów wyspecyfikowanych przez zamawiającego jak i produktów równoważnych.
c. Katalog (folder) zawierający opis i specyfikację parametrów technicznych oferowanego rodzaju pipet i końcówek. Każdy Wykonawca na potwierdzenie wymaganych przez zamawiającego parametrów, zobowiązany jest do dostarczania katalogów w wyraźnie oznaczonymi pozycjami i numerami katalogowymi – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ.
Dołączone katalogi (foldery) należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
Konieczność dołączenia katalogów dotyczy zarówno produktów wyspecyfikowanych przez zamawiającego jak i produktów równoważnych.
d. Instrukcję obsługi dla każdego rodzaju zaoferowanych pipet oraz końcówek.
Dołączone instrukcje należy oznaczyć w taki sposób, aby jasno wynikało której pozycji dotyczą.
Konieczność dołączenia instrukcji obsługi dotyczy zarówno produktów wyspecyfikowanych przez zamawiającego jak i produktów równoważnych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
1.1. wypełniony i podpisany Formularz opis przedmiotu zamówienia/Formularz cenowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ,
1.2. wypełniony i podpisany Formularz oferty sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,
1.3. wypełnione i podpisane oświadczenie dotyczące podstaw do wykluczenia sporządzone zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ,
1.4. przedmiotowe środki dowodowe (zgodnie z działem VII SWZ Informacja
o przedmiotowych środkach dowodowych).
1.5. w przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestrowym (ewidencyjnym) Wykonawcy, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
1.6.w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców, należy załączyć do oferty.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1.1.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący
uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wstępne (Załącznik nr 3) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i przybiorę formę aneksu.
2. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
1.1. w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy – jeśli na podstawie odrębnych przepisów nastąpią zmiany stawek podatku: w takiej sytuacji stosuje się stawkę podatku VAT aktualną na dzień wystawienia faktury VAT;
1.2. gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.
1.3. gdy zmiana dotyczy wycofania z produkcji produktu znajdującego się w ofercie Wykonawcy na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i wprowadzeniu zamiennika o tych samych lub lepszych właściwościach. Warunkiem zmiany umowy w oparciu o wyżej wspomnianą okoliczność, jest konieczność przekazania Zamawiającemu oświadczenia producenta o wycofaniu z produkcji danego produktu wraz oświadczeniem Wykonawcy o nazwie proponowanego zamiennika. Do dokumentów Wykonawca musi załączyć karty charakterystyki oraz ceną jednostkową brutto, która nie może być wyższa niż cena jednostkowa brutto produktu wycofanego z produkcji.
3. Umowa może zostać przedłużona na okres nie przekraczający 4 miesięcy:
3.1. na wniosek wykonawcy – w przypadku braku zamówienia w okresie obowiązywania umowy produktów objętych umową na poziomie co najmniej 40 % wartości umowy;
3.2. na wniosek zamawiającego – w przypadku braku złożenia przez zamawiającego zamówienia na produkty odpowiadającej wartości umowy w okresie jej pierwotnego obowiązywania. Jeżeli wykonawca nie złoży wniosku, o którym mowa w ust. 6 ust. a) lub nie wyrazi zgody na przedłużenie umowy stosownie do ust. 6 ust. b) może się domagać wynagrodzenia jedynie za zrealizowaną w okresie obowiązywania umowy część zamówienia i nie przysługuje mu roszczenie odszkodowawcze z tytułu nie zrealizowania pełnego wynagrodzenia za produkt. Realizacja każdego z zadań ma charakter samodzielnego zobowiązania stron.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/umw.edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.