eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Remont budynku nr 23 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w PoznaniuOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont budynku nr 23 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 302067654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bukowska 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-811

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 261 574 802

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 14wog.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.14wog.wp.mil.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont budynku nr 23 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d230eb74-3e3a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00365378

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042263/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Remont budynku nr 23 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/14wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: oferta, oświadczenia, dokumenty składane elektronicznie na https://portal.smartpzp.pl/14wog Wykonawca opatruje ofertę wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 14 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Poznani u, ul. Bukowska 34, 60-811 Poznań, tel. 261 574 802;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w 14 Wojskowym Oddziale Gospodarczym jest wyznaczony przez Komendanta inspektor ochrony danych osobowych tel. 261-577-445;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont budynku nr 23 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu”,
nr sprawy 60/z/2022, prowadzonym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 19 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy (w tym gwarancji) przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zazamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 60/z/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynkach nr 23 i 75 przy ul. Bukowskiej 34 w Poznaniu.
2. Zamawiający nie dzieli zamówienia na części.
3. Zakres prac będzie obejmował:
• Budynek nr 23
- burzenie i rozbiórka elementów z cegły, betonu i żelbetu,
- wykonanie izolacji pionowej wraz z drenażem i studniami,
- wymiana ułożenie nowych rur kanalizacyjnych (odprowadzenie wody deszczowej),
- rozebranie i wymurowanie murków oporowych poniżej poziomu gruntu,
- wykonanie cokołów z płytek cegłopodobnych wokół budynku,
- wyrównanie elewacji płytami styropianowymi w górnej części budynku,
- skucie starych tynków na elewacji i wykonanie nowych wraz z malowaniem,
- wymiana na paterze drzwi wejściowych do obiektu (drzwi jedno- i dwuskrzydłowe),
- wymiana na parterze i w części piwnicznej okien,
- rozebranie świetlika z luksferów i montaż okna z drążkami (ze względu
na wysokość umiejscowienia),
- wykonanie zadaszeń z poliwęglanu nad drzwiami do budynku,
- wymiana krat okiennych w części okien i kratek wentylacyjnych,
- rozebranie barierki ochronnej i wykonanie zabezpieczenia z siatki w ramach
stalowych mocowanych do słupków,
- rozebranie i wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej,
- wymiana obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych,
- rozebranie i wymurowanie nowych kominów z cegły licowej,
- wymiana kominów z daszkiem z PCV, nasad wentylacyjnych z deflektorem,
- rozebranie i wykonanie nowej instalacji odgromowej,
- rozebranie i ułożenie opaski z kostki betonowej z trzech stron budynku,
- wymiana lamp oświetleniowych nad drzwiami wejściowymi,
- montaż, praca i demontaż rusztowań,
- wywiezienie gruzu.

• Budynek nr 75
- rozebranie ogrodzenia z płyt drogowych betonowych zbrojonych i słupków
stalowych z dwuteownika,
- rozebranie i wykonanie nowego fundamentu pod ogrodzenie,
- wykonanie nowego ogrodzenia z siatki w ramach stalowych na podmurówce
z cegły licowej;
- rozebranie i wykonanie nowej bramy wjazdowej dwuskrzydłowej i furtki,
- wzmocnienie konstrukcji dachu pod płyty z blachodachówki,
- oczyszczenie konstrukcji wiaty i pomalowanie,
- rozebranie pokrycia dachowego z blachy trapezowej wykonanie nowego
z blachodachówki cegłopodobnej wraz z rynną i rurą spustową,
- wymiana nawierzchni z płyt betonowych typu yomb na kostkę betonową
- wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej,
- demontaż i montaż nowych opraw oświetleniowych z osprzętem,
- montaż, praca i demontaż rusztowań,
- wywiezienie gruzu.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót zawierają: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), kosztorysy (ślepe) oraz wzór umowy – stanowiące załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45454100-5 - Odnawianie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-16

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował:
przynajmniej jedną osobą posiadającą:
- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności:
• Ogólnobudowlanej
wraz
z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Izby Architektów RP lub PIIB (z datą ważności adekwatną do ww. uprawnień)
[zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278)] lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji, przynależne do właściwej Izby samorządu zawodowego (np. PIIB).
Ocena spełniania warunku dokonana będzie z zastosowaniem metody – spełnia – nie spełnia na etapie oceny badania ofert, w którym Zamawiający żądać będzie przedstawienia wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych dla wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 8 do SWZ.
Osoby wykonujące przedmiot zamówienia powinny posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć z zakresu wyżej opisanych robót.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
- Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych we wstępnym oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie podstaw wykluczenia
z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w Rozdz. VI SWZ (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4A do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie to składa każdy z Wykonawców.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII. pkt 1 SWZ, składa wraz z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 5 do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg załącznika nr 6 do SWZ
4) Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale VIII. SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5) Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale VIII SWZ, na wezwanie Zamawiającego, składa ten z Wykonawców, który potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych w rozdziale VII SWZ.
6) W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
a) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) – dotyczy również spółek cywilnych,
c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załączniki nr 4 do SWZ), dotyczy również spółek cywilnych,
d) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
do wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) – jeżeli dotyczy,
e) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. c) składa każdy z Wykonawców, dotyczy również spółek cywilnych.

W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelki kontakt prowadzony będzie wyłącznie z wskazanym w ofercie Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Umowa na wykonanie zamówienia sporządzona będzie zgodnie z projektem stanowiącym - załącznik nr 7 do SWZ - projekt umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w treści umowy zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do SWZ oraz w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) konieczności dostosowania się przez Zamawiającego do przepisów o ochronie informacji niejawnych skutkujących koniecznością dokonania zmian w przedmiocie zamówienia realizowanym przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy,
2) zmian w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia uwarunkowanej zmianą planu finansowego Zamawiającego; konieczności wprowadzenia korekt zmniejszających zakres przedmiotu zamówienia na skutek zmniejszenia otrzymania przez Zamawiającego środków finansowych przydzielonych w ramach planu finansowego na dany rok budżetowy, uprzednio zaplanowanych
i zapotrzebowanych przez Zamawiającego na zabezpieczenie realizacji usług,
3) zmiany kwoty wynagrodzenia brutto – w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy nastąpi ustawowa zmiana podatku VAT,
4) zmiany w zakresie osób reprezentujących strony umowy w szczególności w sytuacjach losowych, zmian organizacyjnych,
5) zmiany w zakresie wskazanych dla realizacji umowy podwykonawców – w przypadku gdy w szczególności podwykonawca wadliwie wykonuje umowę w tym zaprzestał jej wykonywania lub w razie upadłości / likwidacji podwykonawcy,
6) wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych, uzasadnionych i niezależnych od stron umowy.
7) Zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron, w formie pisemnej (w postaci aneksu) pod rygorem nieważności.
8) Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy:
a) zmiana danych teleadresowych,
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy;
9) Zamawiający zastrzega sobie, iż ostateczna treść umowy w stosunku do projektu umowy może ulec zmianie, jednakże wyłącznie w zakresie nie zmieniającym istotnych warunków złożonej oferty i SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/14wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kompletna oferta musi zawierać:
a) wypełniony formularz oferty - sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ,
b) szczegółowy kosztorys ofertowy,
c) stosowne pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, dotyczy również spółek cywilnych,
e) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 5 do SWZ) – dotyczy również spółek cywilnych,
f) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia (załączniki nr 4 do SWZ), dotyczy również spółek cywilnych,
g) pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów
do wykonania zamówienia (załącznik nr 6 do SWZ) – jeżeli dotyczy,
h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w ust. f) składa każdy z Wykonawców, dotyczy również spółek cywilnych.
3. Wykonawca przed podpisaniem umowy o wykonanie zamówienia przedłoży Zamawiającemu:
a) Kserokopię uprawnień zgodnie ze złożonym w ofercie załącznikiem nr 8 do SWZ - wykaz osób) wraz z zaświadczeniami o przynależności do właściwej Izby samorządu zawodowego,
b) aktualną polisę ubezpieczeniową obejmującą odpowiedzialność cywilną
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę co najmniej odpowiadającą wartości oferty.
1. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.