eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mielec › 85.22 Sprzedaż i dostawa odczynników do badań w zakresie serologii grup krwi kompatybilnych do posiadanego sprzętu DiaMed ID System, z doposażeniem w formie dzierżawyOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
85.22 Sprzedaż i dostawa odczynników do badań w zakresie serologii grup krwi kompatybilnych do posiadanego sprzętu DiaMed ID System, z doposażeniem w formie dzierżawy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308637

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żeromskiego 22

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpital.mielec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.mielec.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

85.22 Sprzedaż i dostawa odczynników do badań w zakresie serologii grup krwi kompatybilnych do posiadanego sprzętu DiaMed ID System, z doposażeniem w formie dzierżawy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d663c983-3d82-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364915

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00147177/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.18 Sprzedaż i dostawa odczynników do badań w zakresie serologii.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d663c983-3d82-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.
3. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, podmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .pdf, .doc, .docx, .odt, .txt, .rtf
4. Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 3 składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
5. Zawiadomienia, oświadczenia, dokumenty, wnioski lub informacje (nie dotyczy składania ofert) Wykonawcy przekazują:
a) za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych na Platformie e-Zamówienia w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”).
lub
b) drogą elektroniczną na adres przetargi@szpital.mielec.pl.
6. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum pomocy”.
7. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
8. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
9. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowaniu się na platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści SWZ wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
10. Wszystkie wysyłane i odebrane w postępowaniu przez Wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
11. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
12. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
13. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania: SzP.ZP.271.85.22

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 04.05.2016, str. 1), zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 22, 39-300 Mielec. Dane kontaktowe:
-poczta elektroniczna: sekretariat@szpital.mielec.pl
-telefon: 17 780-01-39
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail iod@szpital.mielec.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na sprzedaż i dostawę odczynników do badań w zakresie serologii grup krwi kompatybilnych do posiadanego sprzętu DiaMed ID System , z doposażeniem w formie dzierżawy dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu, znak SzP.ZP.271.85.22 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa PZP”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SzP.ZP.271.85.22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
• sprzedaż i dostawa odczynników do badań z zakresu serologii grup krwi
• dzierżawa podstawowego automatycznego analizatora z oprzyrządowaniem
• dzierżawa dodatkowego automatycznego analizatora z oprzyrządowaniem
• instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatorów.
c) Liczba oznaczeń z zakresu serologii grup krwi:
L.p. Asortyment J.m. Ilość
A Próba zgodności
1 Sprawdzenie grupy biorcy ozn. 11500
2 Sprawdzenie grupy dawcy ozn. 21500
3 Screening biorcy ozn. 14400
4 Próba krzyżowa PTA ozn. 16100
B Grupa krwi
1 Antygeny ABO DVI+/DVI- izoaglutyniny ozn. 21500
2 Screening w teście PTA - LISS poliwalentne ozn. 21500
3 Screening w środowisku monowalentnym IgG ozn. 850
C Noworodki ( zamawiający wymaga konfekcjonowania odczynników maksymalnie po 150 testów w opakowaniu )
1 Grupa krwi noworodka Anty A-B-AB-D(VI+)-Ctl-BTA ozn. 570
2 II oznaczenie Grupy Anty A-B-D(VI-) ozn. 570
D Badanie Fenotypu
1 Karty do oznaczania fenotypu (C-Cw-c-E-e-K) lub (C-c-E-e-K-Ctl) ozn. 480
2 Cw (gdy brak w D1) + Kontrola Cw ozn. 24
E Bezpośredni test antyglobulinowy
1 BTA IgG-C3d-Ctl/IgG-C3d-Ctl ozn. 140
2 BTA IgG-C3d-Ctl/IgG-C3d-Ctl lub IgG-IgA-IgM-C3c-C3d-Ctl ozn. 70
F Kontrole wymagane do wykonania badań określonych w pkt. A, B, C, D w okresie 17 miesięcy, zgodnie z aktualnymi przepisami zawartymi w „Medycznych zasadach pobierania krwi, oddzielenia jej składników i wydawania…” wydanymi przez IHiT w Warszawie (w razie potrzeby należy zwiększyć ilość pozycji w tabelce)
1 Codzienna kontrola jakości (wewnątrzlaboratoryjna) rodzaj i ilość określa Wykonawca*
2 Kontrola kwartalna międzynarodowa rodzaj i ilość określa Wykonawca*
G Inne materiały eksploatacyjne wymagane do wykonywania badań określonych w pkt. A, B, C, D, E, F w okresie 17 miesięcy rodzaj i ilość określa Wykonawca*
H Dzierżawa analizatora podstawowego z oprzyrządowaniem m-c 17
I Dzierżawa analizatora dodatkowego z oprzyrządowaniem m-c 17
* Wykonawca wyszczególnia wszystkie typy i rodzaje produktów jakie będą niezbędne do wykonania przez Zamawiającego badań wskazanych powyżej, z precyzyjną informacją o cenach jednostkowych produktów oraz ich numerach katalogowych. W przypadku gdy w trakcie okresu obowiązywania Umowy okaże się, że do wykonania wskazanej przez Zamawiającego liczby badań konieczne jest dostarczenie innych lub większej liczby produktów niż zadeklarowana przez Wykonawcę, wówczas produkty te Wykonawca dostarczy nieodpłatnie.
Parametry wymagane przez Zamawiającego:
L.p. Parametr Parametr wymagany Parametr oceniany
1 Analizator podstawowy nie starszy niż rok produkcji 2018, w pełni automatyczny w zakresie od pobrania próbki poprzez badanie do uzyskania wyniku oraz jego przesłania do oprogramowania pracowni serologii. Tak
(podać) bez punktacji
2 Analizator dodatkowy nie starszy niż rok produkcji 2015, w pełni automatyczny w zakresie od pobrania próbki poprzez badanie do uzyskania wyniku oraz jego przesłania do oprogramowania pracowni serologii. Tak
(podać) bez punktacji
3 Wydajność obu analizatorów musi wynosić minimum 30 próbek na godzinę w zakresie wykonania: oznaczenia antygenów układu AB0, izoaglutynin, oznaczenia antygenu D układu Rh i badania przeglądowego na obecność nieregularnych przeciwciał na 3 krwinkach w teście PTA Tak
(podać) bez punktacji
4 Analizatory muszą pracować w oparciu o technikę mikrotestów kolumnowych i wykonywać wszystkie badania wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia dla grupy z krwi pełnej pobranej na EDTA. Tak bez punktacji
5 Analizatory z minimum 50 miejscami na próbki badane, wyposażone w magazyn na odczynniki/mikrokarty/ o pojemności minimum 150 mikrokart. Tak
(podać) bez punktacji
6 Wymiana igły analizatora dostępna przez użytkownika Tak bez punktacji
7 Analizatory muszą pracować w trybie wolnego dostępu- Random Access (w każdym momencie możliwość doładowania mikrokart i innych odczynników). Wyświetlane obrazy nasilenia reakcji muszą być dostępne w kolorze. Tak bez punktacji
8 Analizatory dostarczone z przeznaczonym pod nie mobilnym stołem (dopuszczonym do pracy w medycznym laboratorium analitycznym) o nośności dostosowanej do wagi kompletnego urządzenia. Tak bez punktacji
9 Analizatory umożliwiające wykonanie badań pilnych.
Dostępna funkcja –CITO/STAT. Tak bez punktacji
10 Wykluczający kontakt z materiałem zakaźnym system usuwania zużytych mikrokart przez automatyczne analizatory (automatyczne przenoszenie mikrokart do pojemnika na odpady – bez udziału operatora). Tak bez punktacji
11 Analizatory muszą podawać w czasie realnym aktualny stan mikrokart, odczynników, płynów myjących, oraz zgłaszać stan alarmowy jeśli ilość mikrokart lub odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badan Tak bez punktacji
12 Automatyczne analizatory muszą wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi i odpowiednimi surowicami przez producenta):
-grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty-DVI(-), anty-DVI(+), (dwa klony dla anty-D) przeciwciała grupowe do grupy krwi
-izoaglutyniny anty-A1, anty-B,
-badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu krwinek wzorcowych (włączając antygen Cw),
-kontrola grupy krwi w zakresie anty-A, anty-B, anty-DVI(-) dla biorców oraz anty-A, anty-B, anty-DVI(+) dawców,
-badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie
-bezpośredni test antyglobulinowy w zakresie: anty-IgG, anty-IgM, anty-IgA, anty-C3c, anty-C3d, Ctl lub anty-IgG, anty-C3d, Ctl
-badanie Fenotypu monoklonalnie w zakresie: C-Cw-c-E-e-K lub C-c-E-e-K-Clt
-możliwość oznaczania miana przeciwciał Tak bez punktacji
13 Mikrokarty muszą składać się maksymalnie z 6 mikrokolumn wypełnionych złożem separującym/żel dekstranowy lub szklane kulki/. Wszystkie zaoferowane mikrokarty gotowe do użycia. Tak bez punktacji
14 Wszystkie mikrokarty przechowywane w temperaturze pokojowej Tak bez punktacji
15 Analizatory wykonujący zawiesinę krwinek czerwonych w jednorazowych naczynkach lub opakowaniach diluencie Tak bez punktacji
16 Analizatory otwierają pojedyncze mikrokolumny na karcie Tak bez punktacji
17 Wszystkie mikrokarty wymienialne pomiędzy analizatorem a systemem manualnym. Tak bez punktacji
18 Panel trzech krwinek wzorcowych do screeningu przeciwciał, zawierających profil z antygenem Cw. Tak bez punktacji
19 Termin ważności mikrokart min. 9 miesięcy od daty dostawy Tak
(podać) bez punktacji
20 Termin ważności krwinek wzorcowych min. 1 miesiąc od daty dostawy Tak
(podać) bez punktacji
21 Zapewnienie sprzętu informatycznego do realizacji pracy analizatorów: komputer, klawiatura, mysz, czytnik kodów kreskowych, drukarka kodów kreskowych, urządzenie wielofunkcyjne, drukarka laserowa monochromatyczna, a także tonerów do dedykowanych drukarek Tak bez punktacji
22 Zapewnienie zewnętrznego systemu podtrzymania napięcia /UPS/ analizatorom i komputerom Tak bez punktacji
23 W ramach wartości umowy wykonawca zapewni serwis gwarancyjny oraz walidację urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia Tak bez punktacji
24 System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatorów. Minimum 5-cio dniowa stabilność odczynników krwinkowych na pokładzie Tak
(podać) bez punktacji
25 Wykonawca dostarcza - w ramach umowy niezbędne odczynniki i materiały zużywalne potrzebne do zwalidowania metody w stosunku do dotychczas stosowanej na warunkach wymaganych w przepisach. Tak bez punktacji
26 Czas podjęcia zgłoszenia serwisowego do 24 godzin roboczych od chwili poinformowania Wykonawcy o zaistniałej awarii. Tak bez punktacji
27 Bezpłatna obsługa techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów, części zużywalnych oraz wszystkich kosztów związanych z naprawą analizatorów. Zapewnienie Infolinii serwisowej dla analizatorów przez 7 dni w tygodniu w godzinach min. 8-20. Przynajmniej raz na 12 miesięcy okresowe bezpłatne przeglądy serwisowe - wykonywane od poniedziałku do piątku w godz. 7-18. Tak bez punktacji
28 Zagwarantowanie bezpłatnych szkoleń: wstępnego oraz dodatkowych szkoleń przypominających wynikających ze zmian w procedurze, zmian w składzie personelu obsługującego analizator. Dostarczenie świadectw potwierdzających odbycie szkolenia wstępnego i nabycia prawa do samodzielnego wykonywania badań oraz konserwacji aparatury. Tak bez punktacji
29 Integracja z laboratoryjnym szpitalnym systemem informatycznym LAB3000 Firmy Info Publishing Tak bez punktacji
30 Odczynniki i kasety od jednego producenta . Tak bez punktacji
31 Zdublowane na pokładzie analizatora pojemniki na zasoby czyli odczynnik płuczący i odpady płynne, umożliwiające wymianę tych płynów w trakcie trwania badań Tak/Nie Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
32 Kategoria BTA o profilu rozszerzonym – IgG-IgA-IgM-C3c-C3d Ctl lub uproszczonym – IgG-C3d-Ctl podać
rozszerzony/ uproszczony rozszerzony – 20 pkt
uproszczony 0 pkt
33 Odczynniki krwinkowe trwałe do 7 dni na pokładzie analizatora, dzięki zapewnieniu ich chłodzenia Tak/Nie Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt
34 Możliwość umieszczania w jednym statywie probówkowym kilku rodzajów probówek z materiałem badanym Tak/Nie Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt
35 Wykonywanie zawiesimy roboczej w jednorazowych naczynkach, na pokładzie analizatora, z fabrycznie naniesionym w nich odczynnikiem (buforem) do zawieszania zapewniającym brak możliwości kontaminacji próbki Tak/Nie Tak – 30 pkt
Nie – 0 pkt

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33696100-6 - Odczynniki do klasyfikacji grupy krwi

38434520-7 - Analizatory krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podstawowym” określonym w § 10 umowy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Zamawiający uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości umowy określonej w § 5 ust. 1 umowy.
3. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji będzie polegać na powtórzeniu tych samych dostaw jak te, które są świadczone przez Wykonawcę, z którym została zawarta niniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Przy zastosowaniu prawa opcji Wykonawca będzie świadczył dostawy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, następujących po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia świadczenia dostawy w „okresie podstawowym”.
6. Zamawiający może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem „okresu podstawowego” lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Zamawiający złoży Wykonawcy oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Zamawiający rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
7. W przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 będzie stanowiło integralną część Umowy.
1. Dzierżawca przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy o nr …… ( o której mowa § 12 ust. 2 umowy ) w „okresie podstawowym” obowiązywania tej umowy dostawy nr ___/ określonym w § 10 umowy dostawy.
2. Decyzję co do możliwości skorzystania z prawa opcji Dzierżawca uzależnia od swoich bieżących potrzeb oraz wykorzystania wartości określonej w umowie dostawy nr __ / __
3. Zastosowanie przez Dzierżawcę prawa opcji będzie polegać na wydłużeniu okresu dzierżawy o okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, następujący po dniu, wskazanym w umowie jako dzień zakończenia umowy.
4. Wszystkie wymagania zawarte w umowie i SWZ dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji. W przypadku zastosowania prawa opcji żadna cena wskazana w Formularzu Cenowym Wykonawcy, nie ulegnie zmianie za wyjątkiem przypadków i na zasadach opisanych w umowie.
5. Dzierżawca może wykonać prawo opcji wielokrotnie i w dowolnym dniu przed upływem obowiązywania umowy lub w okresie obowiązywania umowy wskutek skorzystania z opcji. Dzierżawca złoży Wydzierżawiającemu oświadczenie o zastosowaniu prawa opcji. Niezłożenie oświadczenia we wskazanym w zdaniu poprzednim terminie będzie oznaczało, że Dzierżawca rezygnuje z zastosowania prawa opcji.
6. W przypadku zastosowania przez Dzierżawcę prawa opcji oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 będzie stanowiło integralną część Umowy.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
najniższa cena - 60 %
parametry techniczne - 40%
Sposób oceny ofert:
kryterium „najniższa cena” (Wpc) jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:
Wpc=Cn/Cof x Rc
gdzie:
Wpc – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „najniższa cena”
Cn – najniższa oferowana cena brutto spośród ofert, które złożyły oferty
Cof – cena brutto oferty badanej
Rc – ranga kryterium „najniższa cena” (60)
W kryterium „cena” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 punktów.
kryterium „parametry techniczne” (Wpt)
Przy obliczeniu punktacji w tym kryterium Zamawiający będzie brał pod uwagę sumę punktów uzyskanych przez Wykonawcę w zakresie parametrów oferowanych – Wymagania Zamawiającego dla pkt. 31-35.
Punkty w zakresie oceny kryterium „parametry techniczne” jako kryterium wymierne obliczone zostanie wg wzoru:
Wpt=Wof/Wm x Rpt
gdzie:
Wpt – Wartość punktowa badanej oferty w kryterium „parametry techniczne”
Wof – suma punktów uzyskanych w zakresie parametrów oferowanych oferty badanej
Wm – maksymalna ilość punktów jaką można uzyskać w zakresie parametrów oferowanych (100)
Rpt – ranga kryterium „parametry techniczne” (40)
W kryterium „parametry techniczne” Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 punktów.
Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie najwyższą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:
L = Wpc + Wpt
gdzie:
L – łączna liczba punktów oferty badanej
Wpc – wartość punktowa badanej oferty w kryterium najniższa cena
Wpt – wartość punktowa badanej oferty w kryterium parametry techniczne

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Parametry techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, złoży wraz z ofertą, aktualne na dzień złożenia przedmiotowe środki dowodowe:
a) oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 4 do SWZ),

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 4 do SWZ)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, oświadczenia lub podmiotowe środki dowodowe składane wraz z ofertą:
a) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie wskazanym przez Zamawiającego - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ;
b) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt. a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie jako oświadczenie własne.
c) przedmiotowe środki dowodowe tj.
-oświadczenie, że oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo na podstawie których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia RP (Załącznik nr 4 do SWZ),
d) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania:
-odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca np. w Formularzu ofertowym wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;
e) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, chyba że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. c);
f) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu); pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, oraz o braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartych umów w zakresie uregulowanym w art. 454–455 ustawy PZP oraz: a)zmiany asortymentu, w tym zmiany nr katalogowego, modelu, typu produktu, na asortyment inny, lub poprzez dodanie nowego, o parametrach i funkcjonalności nie gorszych,niż wykazany w ofercie,z zastrzeżeniem, że cena tego asortymentu nie ulegnie podwyższeniu,b)zaoferowania w wyniku postępu technologicznego produktu o lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;c)zmiana producenta lub zaprzestanie produkcji przez dotychczasowego producenta z przyczyn niezależnych od Wykonawcy z zastrzeżeniem, że Wykonawca zaoferuje produkt równoważny o takich samych lub lepszych parametrach w cenie oferowanej w postępowaniu przetargowym albo niższej, wraz ze zmianą nazwy produktu i numeru katalogowego;d)zmiana przepisów obow., mających wpływ na realizację niniejszej umowy;e)w przypadku zmiany ceny w wyniku zmiany przepisów prawa podatkowego dotyczącej stawek VAT w okresie obowiązywania umowy, przy czym zmiana dotyczyć może wartości brutto, wartość netto pozostaje bez zmian;2.W przypadku zmiany:a)wysokości min. wynagrodzenia za pracę albo wysokości min.j stawki godzinowej, ustalonych na podst. przepisów ustawy z 10.10.2002r. o min. wynagrodzeniu za pracę,b)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;c)zasad gromadzenia i wysokości wpłat pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z4.10.2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, d)stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,jeżeli zmiany wymienione w pkt a-d mają wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie w tym zakresie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzednim, musi zawierać uzasadnienie z dokładnym wyliczeniem. Zamawiający może uwzględnić złożony wniosek w pełnym lub częściowym zakresie lub też go odrzucić, tj. biorąc pod uwagę wykazany przez Wykonawcę wpływ zmian obowiązujących przepisów na koszt wykonania Umowy. W sytuacji uwzględnienia wniosku Strony w terminie 14 dni obowiązane są do podpisania aneksu do niniejszej umowy.
1.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji w przypadku niewyczerpania wartości umowy dostawy, o której mowa w § 5 ust. 1, w „okresie podst.” określonym w § 10 umowy dostawy .Szczegółowy sposób i zakres zastosowania prawa opcji znajduje się w pkt 4.2.9 niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.