eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krzepice › Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w KrzepicachOgłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD DZIAŁALNOŚCI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W KRZEPICACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150032736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Targowa 19

1.5.2.) Miejscowość: Krzepice

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-160

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343175102

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdkimkrzepice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdkimkrzepice.pl/bip

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffca9ef0-3d8f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364810

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042026/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW dla Stacji Uzdatniania Wody w Krzepicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.zdkimkrzepice.pl/bip

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal /zdkimkrzepice/skrytka oraz poczty elektronicznej: biuro@zdkimkrzepice.pl.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania
z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3) Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone
w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia jest dostępny na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu oraz stanowi Zał. Nr 11
do SWZ.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej
z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem referencyjnym sprawy: ZDK.271.10.2022.
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: buiro@zdkimkrzepice.pl
Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas trwania postępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie, a Wykonawca zapoznał się z ich treścią.
3) Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ppkt 2 adres e-mail. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający
od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szczegóły w Rozdziale XXII SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegóły w Rozdziale XXII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDK.271.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są projekt, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW (ale nie mniejszej niż 49 kW), na terenie działki nr 2308 położonej w Krzepicach przy ul Mickiewicza 36.
Zakład posiada własną stację transformatorową średniego napięcia a energię elektryczną zakupuje w taryfie B22.
Zamówienie obejmuje wykonanie projektu budowlano-wykonawczego, dostawę instalacji fotowoltaicznej, montaż na dachu SUW wraz z uruchomieniem i dostarczeniem wymaganej dokumentacji formalno-prawnej niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji instalacji. Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt techniczno-budowlany. Dodatkowo wymagane są projekty elektryczny oraz techniczny PPOŻ razem ze zgłoszeniem do Straży Pożarnej. Projekty powinny zawierać część opisową, obliczenia techniczne, rysunki techniczne oraz zrzuty, karty katalogowe i certyfikaty zastosowanych urządzeń, a także wymagane prawem oświadczenia. Wszystkie projekty przygotowane przez osoby do tego uprawnione powinny zostać uzgodnione z Zamawiającym.
2. Wymogi wobec dokumentacji projektowej
Wykonawca przed złożeniem oferty jest zobowiązany do przeprowadzenia Audytu Fotowoltaicznego w miejscu montażu instalacji fotowoltaicznej. Projekt instalacji musi zostać opracowany przez osobę posiadającą uprawnienia w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych.
3. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy , po zakończeniu prac, protokół montażu i podłączenia zakupionych urządzeń. Protokół winien być podpisany przez instalatora posiadającego ważny certyfikat instalatora OZE wydany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego przed dokonaniem końcowego odbioru instalacji przez Zamawiającego i spełniającego warunki wynikające z zapisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Zamawiający otrzyma 1 zestaw dokumentacji powykonawczej (1 kopia w wersji papierowej + 1 kopia w wersji elektronicznej).
4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował gwarancję producenta ważną na terenie RP oraz serwis gwarancyjny instalacji:
• gwarancja (rękojmia) Wykonawcy na montaż instalacji min 5 lat;
• gwarancja na zamontowane panele min 15 lat;
• gwarancja na zamontowany/zamontowane falownik/falowniki min 10 lat;
• gwarancja na konstrukcję montażową, zabezpieczenia elektryczne AC oraz DC, okablowanie min 10 lat:
• gwarancja (rękojmia) Wykonawcy na zamontowaną instalację min 5 lat.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2 PZP dotyczących:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 5 zamówień, polegających na dostawie wraz z montażem i zaprojektowaniem instalacji fotowoltaicznych o mocy pow. 40 kW.
Do wykazu należ załączyć informację o wartościach, przedmiocie, datach wykonania i podmiotach na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy
oraz, że dysponuje potencjałem kadrowym i wykwalifikowaną kadrą zawodową, tj. osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, tj.:
b) osobą posiadającą kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji robót, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) może pełnić samodzielnie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności kostrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych.
c) osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówień, tj. będzie skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, która zgodnie z ustawą Prawo budowlane dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) może pełnić samodzielnie funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa i aktualne zaświadczenie z właściwego samorządu zawodowego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych przy budowie instalacji fotowoltaicznych o wartości co najmniej 50 kW.
UWAGA:
Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienie w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
brak podstaw wykluczenia:
a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik Nr 6 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 7 do SWZ), o których mowa w Rozdziale IX pkt 1 SWZ.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ppkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
3. W przypadku podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega
na zasadach art. 118 PZP, Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe, wymienione w ppkt 2 (tj. na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia), w odniesieniu do każdego z tych podmiotów.
4. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli:
1) może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, dane umożliwiające dostęp do tych środków;
2) podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
W celu potwierdzenia spełniania warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w Rozdziale VIII pkt 2 ppkt 4 SWZ, Zamawiający żąda od Wykonawcy:
- wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych
od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 8 do SWZ;
- wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według proponowanego wzoru stanowiącego Załącznik Nr 9 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty, które Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą:
1) Wypełniony FORMULARZ OFERTOWY, stanowiący załącznik nr 2 do SWZ.
Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny Wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania przez Wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z ww. dokumentów.
FORMULARZ OFERTOWY musi ponadto zawierać oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.
2) Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dotyczące odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ.
3) Zobowiązania podmiotów udostępniających zasoby, na które Wykonawca będzie się powoływał w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w Rozdziale VIII SWZ. Zgodnie z art. 118 ust. 3 PZP Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą zobowiązania ww. podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia albo inne podmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zgodnie z art. 118 ust. 4 PZP zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp
do tych zasobów oraz musi określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
4) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/ych się o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, żaden ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej), żaden ze wspólników spółki
cywilnej ani żaden podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie żadnej z przesłanek, o których mowa w art.
108 ust. 1 PZP oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP.
2. Wypełniony załącznik nr 3 do SWZ, stanowiący oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP dotyczące
odpowiednio:
a) Wykonawcy;
b) każdego ze wspólników konsorcjum (w przypadku składania oferty wspólnej) oraz każdego ze wspólników spółki cywilnej;
c) podmiotów „trzecich”, czyli podmiotów, na zasoby których powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w Rozdziale VIII SWZ.
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – zgodnie z zał. Nr 5 do SWZ (jeżeli
dotyczy).
4. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum)
wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez
osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy został określony w załączniku nr 1 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Podmioty zagraniczne
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,
o których mowa w pkt 1 ppkt 2 lit. b) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest
zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone
przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach art. 118 PZP, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte w pkt 7 stosuje się odpowiednio.
Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie PZP wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę
na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.