eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a.Ogłoszenie z dnia 2022-09-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 147302974

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiertnicza, 26a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-952

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: csw@wilanow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumsportuwilanow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m.st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c4f7e597-35b0-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364752

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-27

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016851/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa ratownictwa wodnego dla pływalni Centrum Sportu Wilanów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cs-wilanow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cs-wilanow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://cs-wilanow.ezamawiajacy.pl zwanej dalej Platformą lub Systemem.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania na Platformie, zgodnie z poniższą kolejnością.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub założenia bezpłatnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie następuje automatycznie poprzez weryfikację adresu e-mail podanego przez Wykonawcę w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy może trwać maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
4) Niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne, które musi spełniać komputer Wykonawcy:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf;
5) Dopuszczalne wielkości i formaty przesyłanych danych
• Wielkość pojedynczego pliku zamieszczanego w systemie nieprzekraczająca 100 MB;
• Dopuszczalne formaty plików: txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc
6) Kodowanie i czas odbioru danych
• Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu - zegarem Głównego Urzędu Miar.
Pozostałe informacje w pkt. 3 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA w pkt. 29 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DTE 260.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 478228,80 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa usługa ratownictwa wodnego dla osób korzystających z pływalni Centrum Sportu Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Gubinowskiej 28/30 i ul. Wiertniczej 26a.
Pływalnie czynne w godzinach:
 Pływalnia przy ul. Gubinowskiej 28/30: w dni powszednie 06.00 – 22.00, dni wolne i świąteczne 08.00 - 22.00,
 Pływalnia przy ul. Wiertniczej 26a: w dni powszednie 16.00 – 22.00, dni wolne i świąteczne 08.00 - 22.00.
Usługa ratownictwa wodnego polega na prowadzeniu działań ratowniczych, w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym. Usługa będzie świadczona w miejscu wykorzystywanym do kąpieli zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 147 z późn. zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
II. Realizacja przedmiotu zamówienia może być powierzona jedynie ratownikom posiadającym:
a) wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia ratownika wodnego nadane przez uprawniony podmiot zgodnie z ustawą,
b) aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego oraz odpowiednie doświadczenie w pracy w charakterze ratownika wodnego,
c) aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych,
d) przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
III. Usługa będzie świadczona zgodnie z poniższymi harmonogramami:
Pływalnia ul. Gubinowska 28/30
 Od poniedziałku do piątku – po 2 (dwóch) ratowników w godzinach 14 – 22 tj. 16 godzin ratowniczych w każdy dzień.
 W soboty i niedziele – po 2 (dwóch) ratowników w godzinach 8 – 15 i 15 -22 tj. 28 godzin ratowniczych w każdy dzień.
 Szacowana średnia ilość godzin ratowniczych w miesiącu – około 583.
Pływalnia ul. Wiertnicza 26 a
 Od poniedziałku do piątku – po 2 (dwóch) ratowników w godzinach 16 – 22 tj. 12 godzin ratowniczych w każdy dzień.
 W soboty i niedziele – po 3 (trzech) ratowników w godzinach 8 – 15 i 15 - 22 tj. 42 godziny ratownicze w każdy dzień.
 Szacowana średnia ilość godzin ratowniczych w miesiącu – około 575.
Dni i godziny pracy mogą ulec zmianie w zależności od obłożenia pływalni, organizowanych zajęć i innych potrzeb Zamawiającego.
Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcy zapotrzebowanie na następny miesiąc do 20 dnia bieżącego miesiąca.
IV. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ww. podziałów godzinowych w ramach godzin zegarowych.
V. Przewidywana łączna maksymalna ilość godzin ratowniczych w okresie realizacji zamówienia wynosi 14 000 godzin. Liczba godzin została przyjęta do kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania w celu oszacowania wartości zamówienia i może ulec zmniejszeniu w zależności od faktycznego zapotrzebowania na usługi ratownicze.
VI. Przez jedną godzinę ratowniczą Zamawiający rozumie świadczenie usługi ratownictwa wodnego oraz pierwszej pomocy przedlekarskiej przez jedną osobę w ciągu jednej godziny (60 minut). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż wskazana w powyżej ilość godzin jest jedynie ilością szacunkową i może ulec zmniejszeniu, w szczególności w przypadku przerwy w funkcjonowaniu pływalni spowodowanej m.in. wymaganiami technologicznymi, modernizacją, remontem lub awarią, a także zmianą godzin pracy.
VII. Wykonawca jest zobowiązany realizować usługę ratownictwa wodnego wyłącznie przez uprawnionych ratowników wodnych spełniających wymagania opisane w § 3 ust. 3 projektowanych postanowień umowy.
VIII. Ze względów organizacyjnych, proceduralnych, technicznych, ekonomicznych, konieczności wprowadzenia przerw technologicznych, awarii Zamawiający uprawniony jest do ograniczenia ilości usług świadczonych przez Wykonawcę. W tym celu Zamawiający legitymuje się prawem odwołania usług w godzinach i okresach przez siebie określonych.
IX. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w obiektach po uprzednim telefonicznym skontaktowaniu się z kierownikiem obiektu: Pływalnia Kryta przy ul. Gubinowskiej 28/30 – Robert Świątek tel. 22 885 00 60 w. 112. Pływalnia Kryta przy ul. Wiertniczej 26 a – Grzegorz Piekuś tel. 22 885 00 60 w.103.
X. Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wykonawca zobowiązuje się, że w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy wszyscy ratownicy skierowani do realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, przez cały okres realizacji Przedmiotu Umowy, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących czynności ratowników.
4. Szczegółowe wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarto w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
XI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 5 do SWZ, który będzie załącznikiem nr 1 do umowy;
- Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 3 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 75252000-7 - Służby ratownicze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja przetargowa.
2. Kryteria oceny ofert
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując mu odpowiednią wagę procentową:
I kryterium: „cena brutto” – waga 100%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:
a) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie decyzji (zgody) ministra właściwego do spraw wewnętrznych na wykonywanie ratownictwa wodnego wydanej na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz. U z 2022 r. poz. 147 z późn. zm.) oraz uzyskał wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1720 z późn.zm.).
b) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał1 lub wykonuje2 co najmniej dwie usługi ratownictwa wodnego, z których każda spełniała łącznie poniższe wymagania:
 była wykonywana przez co najmniej 6 miesięcy,
 wartości usługi była nie mniejsza niż 160 000,00 zł brutto.
1Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał na rzecz jednego Zamawiającego i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2W przypadku gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres usługi już wykonanej - będzie nie krótszy niż 6 miesięcy i wartość usługi już wykonanej będzie nie mniejsza niż 160 000,00 zł brutto, a dowody o których mowa w pkt 10.3 lit. b) SWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie Wykonawcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SWZ) - o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt. 9.1 SWZ.
Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.2 ppkt. a) SWZ potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Decyzja (zgoda) ministra właściwego ds. wewnętrznych wyrażająca zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego wydana na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j.: Dz.U z 2020 r. poz.350 z późn. zm.) oraz dokument potwierdzający uzyskanie wpisu do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 882 z późn.zm.).
b) wykaz usług (zgodny z załącznikiem nr 4 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy;
Uwaga 1
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;
Uwaga 2
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt 10.3 lit. b) SWZ dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
a) Formularz ofertowy wypełniony i wygenerowany za pośrednictwem Platformy;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
c) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument (np. pełnomocnictwo) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę umocowaną do reprezentowania Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);
d) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
e) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt b), także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SWZ.
f) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SWZ, w przypadkach, o których mowa w pkt 12 ust. 5 i 6 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
• postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
• wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7) W przypadku, o którym mowa w ust. 5 i 6 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (wg załącznika nr 6 do SWZ).
8) Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.1. lit b) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
9) Oświadczenie o którym mowa w pkt. 10.2. lit a) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cs-wilanow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
Michał Kopecki – Kierownik obiektu tel. 22 885 00 60 w. 112, e-mail: csw@wilanow.pl
3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2023 r. przez okres 12 miesięcy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.