eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberprzestępstwa) w szpitalu powiatowym w Gryfinie.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberprzestępstwa) w szpitalu powiatowym w Gryfinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320481747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Parkowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Gryfino

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-100

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-gryfino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-gryfino.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - związki podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt 1 lub 2 ustawy lub podmiotów, o których mowa w art. 4 pkt. 3 ustawy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberprzestępstwa) w szpitalu powiatowym w Gryfinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fdb8980-3d06-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy Zamawiającego https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino.
2. W sytuacji awarii Platformy lub przerwy technicznej działania systemu Zamawiający dopuszcza możliwość komunikacji przy użyciu poczty elektronicznej: sekretariat@szpital-gryfino.pl z zastrzeżeniem, iż oferty, mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą powyższej Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie, ani logowania do Platformy.
2. Wykonawca do założenia konta w systemie potrzebuje kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego lub e-dowodu.
3. Rejestracja i korzystanie z Platformy jest bezpłatne. Dokonując rejestracji Wykonawca akceptuje regulamin korzystania z Platformy, dostępny na Platformie w zakładce „e-learning”, znajdującej się na pionowym pasku Menu po lewej stronie ekranu.
4. W zakładce „e-learning” znajdują się także instrukcja obsługi Platformy (Instrukcja obsługi Portalu e-Usług SmartPZP) oraz filmy instruktażowe – prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Platformy (rejestracja, zadawanie pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). W zakładce „weryfikacja oprogramowania do podpisu” Wykonawca ma możliwość złożenia testowego (próbnego) podpisu elektronicznego, służącego sprawdzeniu poprawności skonfigurowania komputera Wykonawcy w tym zakresie.
5. Korzystanie z Platformy możliwe jest na dwa sposoby, pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) Oprogramowanie zewnętrzne (dostawcy podpisu kwalifikowanego)
a) Mozzilla Firefox ver. 65 i późniejsze, Google Chrome ver. 66 i późniejsze lub Opera ver. 58 i późniejsze, Microsoft Edge ver 18 i późniejsze, Internet Explorer 11,
b) Lista zalecanych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. Zalecane jest używanie najnowszych wersji przeglądarek,
c) system operacyjny Windows 7 i późniejsze.
2) Oprogramowanie wbudowane w SmartPZP
a) zainstalowane środowisko Java w wersji min. 1.8 (jre),
b) w przypadku przeglądarek Opera, Chrome i Firefox należy doinstalować dodatek do przeglądarki Szafir SDK Web,
c) oprogramowanie SzafirHost w systemie operacyjnym.
6. Maksymalny rozmiar pojedynczych plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 100 MB. Za pośrednictwem Platformy można przesłać wiele pojedynczych plików lub plik skompresowany do archiwum (ZIP) zawierający wiele pojedynczych plików.
7. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .7zip, .txt, .ath, .xml, .dwg, .xades, .tar, .7z, .eml, .msg. Zamawiający wskazuje format .pdf jako zalecany.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1, dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Szpital Powiatowy w Gryfinie Sp. z o.o. , ul. Parkowa 5; 74-100 Gryfino
tel. 91 416 23 54, email: sekretariat@szpital-gryfino.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:
Inspektor Danych Osobowych Szpitala Powiatowego w Gryfinie Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 39; 74-100 Gryfino
tel. 519 096 707, email: iod@szpitalgryfino.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz
e RODO w celu prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia i realizacji umowy.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem niezbędnym. Jest Pani/Pan zobowiązana / zobowiązany do ich podania w związku z realizacją celu wskazanego w pkt. 3, a ich nie podanie uniemożliwi realizację tego celu.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1) pracownicy merytoryczni;
2) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
3) podmioty obsługujące systemy informatyczne i teleinformatyczne;
4) podmioty świadczące obsługę prawną;
5) podmioty prowadzące działalność płatniczą, np. banki;
6) podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską;
7) inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane i przechowywane zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
8. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
9. Posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana / zobowiązany do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem, że wystąpienie z takim żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
11. Pełna treść RODO znajduje się w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZG.ZP.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberprzestępstwa) w Szpitalu powiatowym w Gryfinie siedzibą przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie. W ramach części 1 zamówienia Zamawiający będzie dokonywał zakupu serwera.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 100 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
2) Termin dostawy sprzętu (T) – waga kryterium (WT): 40%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu dostawy w następujący sposób:
a) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy sprzętu wskazany przez Zamawiającego, tj. 56 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 0 pkt,
b) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy 42 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 50 pkt,
c) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy 28 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 100 pkt.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu dostawy poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy sprzętu wskazany przez Zamawiającego tj. 56 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy zamówienia o inne okresy czasu (progi) niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do najbliższego progu w dół, np. w razie deklaracji wykonania zamówienia w terminie 48 dni, Zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberprzestępstwa) w Szpitalu powiatowym w Gryfinie siedzibą przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie. W ramach części 1 zamówienia Zamawiający będzie dokonywał zakupu macierzy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30233140-4 - Urządzenia do przechowywania dostępu bezpośredniego (DASD)

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 100 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
2) Termin dostawy sprzętu (T) – waga kryterium (WT): 40%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu dostawy w następujący sposób:
a) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy sprzętu wskazany przez Zamawiającego, tj. 56 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 0 pkt,
b) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy 42 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 50 pkt,
c) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy 28 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 100 pkt.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu dostawy poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy sprzętu wskazany przez Zamawiającego tj. 56 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy zamówienia o inne okresy czasu (progi) niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do najbliższego progu w dół, np. w razie deklaracji wykonania zamówienia w terminie 48 dni, Zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberprzestępstwa) w Szpitalu powiatowym w Gryfinie siedzibą przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie. W ramach części 1 zamówienia Zamawiający będzie dokonywał zakupu zapory UTM.

4.2.6.) Główny kod CPV: 32422000-7 - Elementy składowe sieci

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 100 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
2) Termin dostawy sprzętu (T) – waga kryterium (WT): 40%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu dostawy w następujący sposób:
a) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy sprzętu wskazany przez Zamawiającego, tj. 56 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 0 pkt,
b) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy 42 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 50 pkt,
c) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy 28 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 100 pkt.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu dostawy poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy sprzętu wskazany przez Zamawiającego tj. 56 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy zamówienia o inne okresy czasu (progi) niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do najbliższego progu w dół, np. w razie deklaracji wykonania zamówienia w terminie 48 dni, Zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego i komputerowego w celu podniesienia bezpieczeństwa danych (cyberprzestępstwa) w Szpitalu powiatowym w Gryfinie siedzibą przy ul. Parkowej 5 w Gryfinie. W ramach części 1 zamówienia Zamawiający będzie dokonywał zakupu systemu antywirusowego który obejmuje dostawę jednej licencji - ochrona 100 stacji roboczych łącznie z serwerami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 48761000-0 - Pakiety oprogramowania antywirusowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny:
1) Cena (C) – waga kryterium (WC): 60 %
Ocena punktowa w ramach kryterium zgodnie ze wzorem:

najniższa zaoferowana cena
------------------------------------------ x 100 pkt.
cena zaoferowana w badanej ofercie

Po uwzględnieniu wagi Wykonawca może uzyskać w tym kryterium maksymalnie 60 pkt.
Całkowita liczba punków przyznana danej ofercie w kryterium „cena” zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
PC = C x WC, gdzie
PC – całkowita liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium „cena”
C – liczba punktów przyznana dla kryterium „cena”
WC – waga kryterium „cena”
2) Termin dostawy sprzętu (T) – waga kryterium (WT): 40%
Punkty zostaną przyznane w zależności od zaoferowanego przez Wykonawcę terminu dostawy w następujący sposób:
d) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy sprzętu wskazany przez Zamawiającego, tj. 21 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 0 pkt,
e) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy 14 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 50 pkt,
f) jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy 7 dni od dnia podpisania umowy – otrzyma 100 pkt.
Określenie przez Wykonawcę w formularzu oferty terminu dostawy poprzez niewypełnienie bądź nieprawidłowe wypełnienie (np. zaznaczenia więcej niż jednej kratki) spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego, iż Wykonawca zaoferował maksymalny termin dostawy sprzętu wskazany przez Zamawiającego tj. 21 dni od dnia podpisania umowy. Wykonawca otrzyma 0 pkt. w ww. kryterium oceny ofert.
Jeżeli Wykonawca zaproponuje termin dostawy zamówienia o inne okresy czasu (progi) niż podane powyżej, Zamawiający przyzna taką ilość punktów jaka jest przypisana, do najbliższego progu w dół, np. w razie deklaracji wykonania zamówienia w terminie 18 dni, Zamawiający przyzna 0 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy sprzętu

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania aktualne na dzień złożenia niniejszego oświadczenia o aktualności informacji. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą pozwalających stwierdzić zgodność z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
2. Przedmiotowym środkiem dowodowym, który należy złożyć wraz z ofertą jest informacja o produkcie (załącznik nr 3 do SWZ).
3. Przedmiotowy środek dowodowy, o którym mowa w pkt 2, musi być złożony
w oryginale, tj. podpisany podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
4. W formularzu, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca wskaże producenta i model lub wersję oferowanego sprzętu, opis jego parametrów oraz inne informacje wymagane w treści formularza.
5. W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają wspólnie ww. dokumenty.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty zgodny z załącznikiem nr 2 do SWZ.
2. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy, jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (np. umowa o współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 1;
5. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu (wg wzoru – załącznik nr 4 do SWZ). W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie składa każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (lider konsorcjum). Pełnomocnikiem konsorcjum jest Wykonawca, który zaloguje się na swoim profilu Wykonawcy i składając ofertę w zakładce „Wykonawcy” doda pozostałych Wykonawców wpisując ich dane.
2. W przypadku, gdy Wykonawca działa przez pełnomocnika, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo / a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym łącznie przez wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji.
3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w niniejszym postępowaniu.
4. Oferta musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, oferta oraz dokumenty
i oświadczenia muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wszystkie te osoby.
5. Jeżeli upoważnienie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru) do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonego podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku, gdy dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czyli opatrzonej podpisem kwalifikowanym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6. Wykonawca nie może wystąpić w innych ofertach jako Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Wykonawca jest świadomy, że na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny, kto w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego zamówienia podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian do Przedmiotu umowy bez pisemnego polecenia Zamawiającego.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian do treści umowy zgodnie z przesłankami art. 455 ustawy PZP.
3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian umowy, w zakresie terminu realizacji, przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Strony nie przewidywały w chwili zawierania umowy. Okoliczności te nie mogą być wywołane przez którąkolwiek ze Stron, ani nie mogą być przez Strony zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie może być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą Stronom bądź jednej ze Stron lub niemożność osiągnięcia celu umowy albo też wykonanie umowy będzie istotnie utrudnione dla jednej bądź obu jej Stron. Okoliczności powyższe, z zastrzeżeniem art. 454 ustawy PZP, odnosić się mogą w szczególności do:
1) działań i zaniechań władzy publicznej oraz instytucji zaangażowanej w realizację, kontrolę lub finansowanie zamówienia;
2) wystąpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczególności przepisów podatkowych i administracyjnych;
3) gwałtownej dekoniunktury, kryzysów finansowych w skali ponadpaństwowej;
4) powszechnej niedostępności produktu zaoferowanego w ofercie, o ile Wykonawca dostarczy produkt spełniający minimalne wymogi określone w SWZ.
5) wycofania z produkcji modelu produktu zaoferowanego w ofercie, o ile Wykonawca dostarczy produkt spełniający minimalne wymogi określone w SWZ i nie posiadający nie gorsze parametry niż wskazane w ofercie.
6) udokumentowanego i niezawinionego przez Wykonawcę, zakłócenia w transporcie produktu zaoferowanego w ofercie, o ile Wykonawca dostarczy produkt spełniający minimalne wymogi określone w SWZ i nie posiadający nie gorsze parametry niż wskazane w ofercie.
4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian umowy w sytuacji wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
5. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych.
6. W sytuacji, o której mowa w pkt. 5, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy.
7. Zmiana umowy, o której mowa w pkt. 2-5 następuje na pisemny wniosek Strony umowy, zawierający wskazanie okoliczności umożliwiających dokonanie zmiany, tj. wskazanie przedmiotu i zakresu zmiany, uzasadnienie zmiany, wpływu zmiany na termin zakończenia umowy.
8. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/szpitalgryfino

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Termin wykonania zamówienia dla części 1, 2 i 3: do 56 dni od daty podpisania umowy.
2) Termin wykonania zamówienia dla części 4 – do 21 dni od daty podpisania umowy.
3) W postępowaniu, obok podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazanych w ustawie PZP, zastosowanie mają również obligatoryjne podstawy wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.