eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rymanów › Przebudowa budynku ośrodka terapii zajęciowej w zabudowie usługowej na działce nr 3401/2 w Rymanowie, gm. RymanówOgłoszenie z dnia 2022-09-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa budynku ośrodka terapii zajęciowej w zabudowie usługowej na działce nr 3401/2 w Rymanowie, gm. Rymanów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W RYMANOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370456696

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dworska 40

1.5.2.) Miejscowość: Rymanów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-480

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zk.rymanow@psoni.org.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.psoni-rymanow.org

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Stowarzyszenie

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Opieka na osobami niepełnosprawnymi intelektualnie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa budynku ośrodka terapii zajęciowej w zabudowie usługowej na działce nr 3401/2 w Rymanowie, gm. Rymanów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ef7e3b1-e0bd-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364448

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PSONI.271.1.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 217547,03 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku ośrodka terapii zajęciowej w zabudowie usługowej na działce nr 3401/2
w Rymanowie, gm. Rymanóww
Przedmiot zamówienia obejmuje zakres robót:
- Roboty rozbiórkowe i konstrukcyjne,
- Posadzki,
- Okładziny ścienne i malowania,
- Stolarka otworowa wewnętrzna,
- Instalacje sanitarne,
- Instalacja elektryczna,
- Platforma pionowa: Dostawę i montaż platformy pionowej dwuprzystankowej, o napędzie śrubowym, udźwigu 500kg,
prędkość 0,15m/s, z dwoma frontami, o podszybi głęb. 50mm, wys. Podnoszenia 3300mm, wys. Szybu ponad górny
przystanek 2250mm, bramką GSM (np. A 5000),
- Odbiór przez UDT (opłatę za odbiór UDT pokrywa Zamawiający).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 267582,90 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 299999,94 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 267582,90 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ARTMED Sp. z o.o

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7731954700

7.3.3) Ulica: Św. Antoniego 18 pok. 3

7.3.4) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki

7.3.5) Kod pocztowy: 97-200

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-28

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 267582,90 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-09-30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.