eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrowa Górnicza › Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej. ZP/ 1 / 45 U / MOPS / 2022Ogłoszenie z dnia 2022-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej. ZP/ 1 / 45 U / MOPS / 2022

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 003481572

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Józefa Piłsudskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mops.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej. ZP/ 1 / 45 U / MOPS / 2022

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e60f003d-3d89-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364339

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000601/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mops-dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniach usług drogą elektroniczną (Dz. U z 2020 r. poz. 344), tj przy użyciu Platformy przetargowej do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem:
https://mops-dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem i znakiem niniejszego postępowania.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 4.6. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy przetargowej - pod adresem: https://mops-dg.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html
4.7. Wsparcia technicznego w zakresie działania Platformy przetargowej udziela jej dostawca, tj. Logintrade SA ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, nr tel. 71 787 35 34, e-mail: helpdesk@logintrade.net od poniedziałku do piątku (dni robocze) w godz. 800 - 1600.
1. Ofertę, oświadczenie, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 2, przekazywane
w postępowaniu, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
4. Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, lub Podwykonawcy nie będącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej w „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
6. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Szczegółowy opis w rozdz. XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej Adres: Aleja Józefa Piłsudskiego 2,
41 – 300 Dąbrowa Górnicza, tel. (32) 262 40 40, fax: (32) 261 36 94, email: sekretariat@mops.com.pl reprezentowany przez Dyrektora.
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dąbrowie Górniczej: iodo@mops.com.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej związanych z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
- ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710
z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” - Zamówienie klasyczne udzielane zgodnie z art. 266 ustawy Prawo zamówień publicznych, o wartości mniejszej niż progi unijne.
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju,Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy.
- wewnętrzne regulacje w sprawie:
Zarządzenie Nr DKPiO.013.26.2021 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej z dnia 01.09.2021 r. w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień zamówień klasycznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 zł.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, osoby lub podmioty którym na podstawie odrębnych przepisów prawa przysługuje prawo kontroli oraz osoby lub podmioty którym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej dane zostaną udostępnione. Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. A także w związku z korzystaniem przez Zamawiającego z platformy komercyjnej do elektronicznej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane będą udostępnione na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych podmiotom jn.:
1) Logintrade S.A., ul. Legnicka 57D lok. B/J,54-203 Wrocław,8942953589,
2) UPGO Jarosław Jarczewski ul. Prosta 6/13, 53-509 Wrocław, 8943004961,
3) Łukasz Margielewicz, ul. Arbuzowa 12 lok. 2, 54-054 Wrocław, 9282022826,
4) Usługi Programistyczne Szymon Okruta, ul. Narcyzów 7, 43-400 Cieszyn, 5482641644,Krzysztof Bartman, Lothara Herbsta 12/15, 51-168 Wrocław, 8982240654,
5) Skyrocket Justyna Wojciechowska, ul. Walerego Wróblewskiego 6/5, 58-105 Świdnica, 8842511053
5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Obowiązek informacyjny znajduje się w rozdziale XXVII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej.
1.2. Gorący posiłek będzie wydawany codziennie (w tym w dni wolne i święta) w określonych godzinach, tj. nie krócej niż 2 następujące po sobie godziny dziennie, zaczynając wydawanie nie wcześniej niż o godz. 12.00, a nie później niż o godz. 13.00. Zabrania się Wykonawcy dokonywania zamiany gorącego posiłku na suchy prowiant, z wyjątkiem sytuacji szczególnej po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. W sytuacji, w której Wykonawca jest w stanie przewidzieć konieczność zamiany gorących posiłków na suchy prowiant jest on obowiązany uzgodnić powyższą okoliczność z Zamawiającym na 2 dni przed zdarzeniem.
1.3. Wykonawca zagwarantuje przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów MOPS w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu, zgodnie z przepisami Sanepid - u, BHP i P.poż.
1.4. Lokal (pomieszczenie), w którym będą wydawane posiłki winien być usytuowany w mieście Dąbrowa Górnicza w odległości nie większej niż 7 km w linii prostej od Centrum Dąbrowy Górniczej (Pałac Kultury- Plac Wolności 1).
1.5. Wykonawca musi zapewnić w tym samym czasie w miejscu wydawania posiłków minimum 12 miejsc siedzących niezbędnych do spożycia posiłku. W miejscu wydawania posiłków musi być zapewnione WC dla klientów MOPS-u.
1.6. Wykonawca jest zobowiązany posiadać ważną decyzję (zezwolenie, opinię, protokół) lub inny dokument właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu, w którym będą przygotowywane posiłki, do przygotowywania posiłków w zbiorowym żywieniu.
1.7. Posiłki będą urozmaicone według uznania Wykonawcy.
1.8. Posiłki muszą być przygotowywane ze świeżych komponentów z uwzględnieniem prawidłowych wartości odżywczych i kalorycznych przy zapewnieniu gramatury określonej w pkt. 3 druku oferty (zał. nr 1 do SWZ).
1.9. Posiłki będą wydawane w naczyniach wielokrotnego użytku, przy zachowaniu przepisów higienicznych dotyczących mycia naczyń i stosowania dopuszczonych przez Sanepid środków myjących z zasadami systemu HACCP. Zamawiający dopuszcza używanie naczyń jednorazowych ulegających kompostowaniu lub biodegradacji, w tym naczyń wykonanych z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995.
1.10. Wykonawca zobowiązany jest do wywieszania w jadłodajni tygodniowego jadłospisu wraz z gramaturą.
1.11. Merytoryczny sposób rozliczania i wydawania posiłków będzie uzgodniony z odpowiedzialnymi (wyznaczonymi do kontaktu) w tym zakresie pracownikami Zamawiającego.
1.12. Wydawanie posiłków będzie się odbywało na podstawie otrzymanych od upoważnionych pracowników Zamawiającego wykazów osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku. Wykazy, o których mowa będą uzupełniane przez Wykonawcę w trakcie trwania miesiąca o osoby, które zostały zakwalifikowane do korzystania z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku i otrzymały imienne skierowanie na gorący posiłek od uprawnionych pracowników Zamawiającego.
1.13. Zamawiający co miesiąc będzie dostarczał wykazy, o których mowa w pkt. 1.12, tj. wykazy osób korzystających z pomocy w formie gorącego posiłku.
1.14. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego najpóźniej w ostatni dzień miesiąca, poprzedzający miesiąc rozpoczęcia wydawania posiłków, wykazy osób korzystających z pomocy społecznej w formie gorącego posiłku, o których mowa w pkt. 1.13, a w miesiącu w którym zostanie podpisana umowa wykazy zostaną przekazane Wykonawcy w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.
1.15. Osoby korzystające z posiłku, będą potwierdzały każdorazowo pobranie posiłku własnoręcznym podpisem na wykazach, o których mowa powyżej.
1.16. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia uprawnionego pracownika Zamawiającego o nieobecności klienta przez okres co najmniej jednego dnia. W przypadku nieobecności klienta w wyznaczonych godzinach w danym dniu, klient nie otrzymuje zaległego posiłku w dniu następnym.
1.17. Zamawiający wyda każdemu nowemu klientowi imienne skierowanie upoważniające do korzystania z gorących posiłków, ze wskazaniem czasookresu na jaki jest przyznane świadczenie i nazwy wykazu do którego należy go dopisać. O wydanym skierowaniu i dacie, od której będzie przysługiwał posiłek Zamawiający każdorazowo powiadomi Wykonawcę telefonicznie do godz. 15:00 dnia poprzedniego.
1.18. W uzasadnionych sytuacjach uniemożliwiających klientowi spożycie posiłku w określonym terminie w czasie obowiązywania decyzji, Wykonawca nie przygotowuje na wniosek Zamawiającego posiłku(ów) w tym terminie i tym samym nie żąda za ten okres zapłaty. Wniosek, o którym mowa w niniejszym punkcie winien być zgłoszony Wykonawcy najpóźniej w dniu poprzedzającym planowaną nieobecność klienta na posiłku.
1.19. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad wynikających z systemu HACCP oraz zapewnienie właściwej jakości zdrowotnej żywności.
1.20. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za przestrzeganie zasad dotyczących przygotowania i wydawania posiłków zgodnie z wymogami i przepisami Sanepid-u.
1.21. Wykonawca będzie pobierał i przechowywał próbki każdej składowej części potrawy z dostarczonej partii żywności w ilościach niezbędnych do przeprowadzenia badań laboratoryjnych – zgodnie z obowiązującymi przepisami.
1.22. Pracownicy przygotowujący i wydający posiłki muszą mieć ważne badania, określone właściwymi przepisami Sanepid-u.
1.23. Wykonawca będzie zobowiązany do umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli poprawności realizacji postanowień umowy.
1.24. Wykonawca przejmie odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez klientów MOPS korzystających z posiłków.
1.25. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
1.26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
co najmniej 20 000 zł przez cały okres obowiązywania umowy.
1.27. Wymagane jest, żeby wszystkie osoby, które będą przygotowywały i wydawały gorące posiłki były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, gdyż czynności te polegają na wykonywaniu pracy
w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).
1.28. W okresie obowiązywania na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z uwzględnieniem obowiązków związanych z ww. stanami (np. wytyczne GIS), w tym zwłaszcza do zapewnienia środków ochrony osobistej osobom realizującym zadanie w postaci masek ochronnych, rękawiczek jednorazowych lub płynu do dezynfekcji rąk. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia klientom MOPS płynu do dezynfekcji lub rękawiczek jednorazowych.
Uwaga: Przed rozstrzygnięciem postępowania o zamówienie publiczne Komisja przetargowa może dokonać wizytacji lokalu, w którym klienci będą spożywać posiłki, wówczas Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Komisji wizytację lokalu, celem sprawdzenia oferowanych warunków
w uprzednio uzgodnionym terminie.
2. Kontrola realizacji zamówienia
2.1. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1.27 powyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania ich oceny. Powyższe oświadczenia i dokumenty winny zawierać informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię
i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Za zanonimizowanie udostępnionych dokumentów do kontroli odpowiada Wykonawca. Wykonawca winien udostępnione dokumenty odpowiednio zabezpieczyć w zakresie szczególnej kategorii danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
b) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia i żądania wyjaśnień
w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu.
2.2. Nie spełnienie wymogu, o którym mowa powyżej skutkować będzie nałożeniem kary umownej.
3. Określenie wielkości i zakresu zamówienia
3.1. Zamawiający informacyjnie podaje, w celu właściwego oszacowania przez Wykonawcę ceny jednostkowej za 1 gorący posiłek, iż w roku 2022 średnio w skali miesiąca było wydawane 760 gorących posiłków.
3.2. Faktyczna ilość gorących posiłków będzie zmienna w skali zamówienia i będzie uzależniona od wysokości posiadanych środków w roku budżetowym oraz od potrzeb wynikających ze zmiennej ilości osób kwalifikujących się do tego rodzaju pomocy społecznej.
3.3. Zamówienie będzie realizowane po cenie jednostkowej za 1 gorący posiłek do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w budżecie Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest w ramach ceny ofertowej zapewnić dostępność usługi osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55320000-9 - Usługi podawania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

3.4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania prawa opcji zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp.
a) zakres podstawowy zamówienia obejmuje przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających
z pomocy społecznej do maksymalnej wartości określonej w umowie.
b) część zamówienia, która będzie realizowana w ramach opcji obejmuje przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej po cenie jednostkowej określonej w druku oferty (załącznik nr 1 do SWZ i umowy) do maksymalnej wartości umowy powiększonej o dodatkowe środki finansowe. Wartość dodatkowych środków finansowych nie przekroczy 20% wartości środków zakresu podstawowego.
c) Zamawiający skorzysta z prawa opcji w przypadku zaangażowania całości środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zamówienia podstawowego, określonych w umowie i wystąpienia dodatkowych potrzeb w ramach posiadania dodatkowych środków finansowych na przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej.
d) Realizacja opcjonalnej części zamówienia będzie następować po złożeniu przez Zamawiającego oświadczenia woli drogą elektroniczną, w którym określi wartość dodatkowych środków na
zadanie przygotowanie oraz wydawanie gorącego posiłku dla klientów Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dąbrowie Górniczej korzystających z pomocy społecznej. Realizacja opcjonalnej części zamówienia będzie odbywać się w oparciu o cenę jednostkową brutto za
1 gorący posiłek zadeklarowaną przez Wykonawcę w druku oferty (zał. nr 1 do SWZ i umowy).
e) Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia stanowiącego opcję są jednakowe, jak dla zamówienia podstawowego.
f) Część przedmiotu zamówienia stanowiąca opcję będzie realizowana w ilościach zgodnych
z potrzebami Zamawiającego.
g) Zamawiający informuje, że realizacja części zamówienia objętego opcją jest wyłącznie
uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Złożone oferty, które nie podlegają odrzuceniu, zostaną ocenione w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
a) Cena ofertowa brutto za jeden gorący posiłek - waga 60%
b) Ilość godzin (czas) wydawania gorącego posiłku klientom MOPS - waga 40%
2. Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 100 pkt.
3. Kryterium oceniane będzie wg punktacji w skali od 0 do 100 pkt pomnożone przez wagę.
4. Najniższa oferowana cena brutto otrzyma maksymalną ilość punktów. Każda kolejna wyższa cena otrzyma ilość punktów wyliczoną wg proporcji matematycznej w stosunku do najniższej ceny ofertowej brutto.
5. Punktacja za - „Cena ofertowa brutto za jeden gorący posiłek” będzie liczona matematycznie wg wzoru, gdzie:

XC – ilość punktów za kryterium cena brutto za 1 gorący posiłek
CN – najniższa cena ofertowa brutto za 1 gorący posiłek
CBo – cena brutto badanej oferty za 1 gorący posiłek

CN najniższa cena ofertowa brutto za 1 gorący posiłek
XC = ------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt
CBo cena badanej oferty brutto za 1 gorący posiłek

Uwaga:
Cena oferty uwzględnia założone przez Wykonawcę realne wskaźniki wzrostu cen i nie podlega zmianie w okresie jej obowiązywania, z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych i w projekcie umowy.

6. Punktacja za - “Ilość godzin (czas) wydawania gorącego posiłku klientom MOPS” (XG) będzie liczona w sposób jak niżej, gdzie:
- jeżeli posiłki będą wydawane przez 2 godziny dziennie – oferta otrzyma 0 pkt,
- jeżeli posiłki będą wydawane przez 3 godziny dziennie - oferta otrzyma 60 pkt,
- jeżeli posiłki będą wydawane przez 4 godziny dziennie i więcej - oferta otrzyma 100 pkt.

Uwaga:
- Ilość godzin (czas) wydawania gorącego posiłku klientom MOPS nie może być krótszy niż 2 następujące po sobie godziny, zaczynając wydawanie nie wcześniej niż o godz. 12.00, a nie później niż o godz.13.00, w przypadku nie zastosowania się do powyższych zasad oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu,
- Wykonawca może zadeklarować jedynie pełne godziny wydawania gorących posiłków, w przypadku zadeklarowania czasu w niepełnych godzinach, podany czas będzie zaokrąglany w dół do pełnych godzin.
- W przypadku, gdy Wykonawca nic nie wpisze w pkt. 4 druku ofertowego, Zamawiający przyjmie,
że posiłki będą wydawane przez 2 godziny dziennie (jest to minimalny wymagany w opisie przedmiotu zamówienia czas wydawania posiłków), a oferta w tym kryterium otrzyma 0 punktów.
7. Ilość punktów jakie uzyska oferta: Ip = (XC x waga 60%) + ( XG x waga 40%)
8. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrywa oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferty dodatkowe nie mogą przedstawiać cen wyższych niż zaoferowane pierwotnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość godzin (czas) wydawania gorącego posiłku klientom MOPS

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu,
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Rozdziale IX
2. Na podstawie art. 112 ust 2 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
2.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w Rozdziale IX pkt. 2 ppkt 2.3. SWZ.
2.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wykaz osób załącznik nr 3 do SWZ z uwzględnieniem warunku określonego w Rozdziale IX pkt. 2 ppkt. 2.4. SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty w celu wykazania braku przesłanek wykluczenia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20.000,00 zł lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o niniejszym zamówieniu z uwzględnieniem Rozdziału X pkt 2 ppkt 1) SWZ.

2) w celu wykazania spełnienia warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie przygotowywać gorące posiłki i która posiada przygotowanie zawodowe gastronomiczne – zawód kucharza lub ukończony kurs gastronomiczny uprawniający do wykonywania usługi określonej niniejszą specyfikacją z uwzględnieniem Rozdziału X pkt 2
ppkt 2) SWZ.

Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego podmiotowego środka dowodowego o którym mowa w ppkt 1) powyżej, Wykonawca składa inny podmiotowy środek dowodowy, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
3.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
3.2. Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (o ile został sformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane (art. 117 ust. 2 ustawy Pzp).
3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały określone) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują usługi do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3.2 i pkt. 3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które z usług wykonają poszczególni Wykonawcy.
3.4. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (pkt. 3.1) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).
3.6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału
w postępowaniu w zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia, to znaczy, że:
a) Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
b) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj. podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika występującego w imieniu wszystkich podmiotów.
Udostępnienie zasobów - szczegółowy opis w SWZ Rozdział VII pkt 4

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy
1. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie:
1.1. zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku wystąpienia siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub w części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej;
1.2. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co powoduje konieczność dostosowania przedmiotu umowy do zmian przepisów, które nastąpiły w trakcie realizacji zamówienia;
1.3. zmiany siedziby lokalu, w którym będą przygotowywane i/lub wydawane posiłki, z zastrzeżeniem, że nowy lokal, w którym będą przygotowywane posiłki będzie posiadał aktualną decyzję, opinię, protokół lub inny dokument Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej potwierdzający dopuszczenie obiektu do przygotowywania posiłków w żywieniu zbiorowym i że nowy lokal (pomieszczenie), w którym będą wydawane posiłki będzie usytuowany w mieście Dąbrowa Górnicza w odległości nie większej niż 7 km w linii prostej od Centrum Dąbrowy Górniczej (Pałac Kultury Zagłębia - Plac Wolności 1);
1.4. zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów,
1.5. W pozostałym zakresie do zmian umowy stosuje się art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
3. Z okoliczności stanowiących podstawę zmiany do umowy strony sporządzą protokół konieczności oraz aneks do umowy, w trybie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym w przypadku zmiany NIP-u, Regon-u, numer konta bankowego wystarczającym jest poinformowanie o tym drugiej strony w formie pisemnej.
4. Zmiana umowy powinna nastąpić w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia oraz powinna zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
5. Zmiana do umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej jest dotknięta sankcją nieważności, a więc nie wywołuje skutków prawnych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mops-dg.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.