eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krotoszyn › Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap IOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA KROTOSZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kołłątaja 7

1.5.2.) Miejscowość: Krotoszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-700

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 62 725 42 01, +48 722 74 54

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.um.krotoszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie - etap I

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3639b1b1-3d72-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364288

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033012/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Pełnienie funkcji Inzyniera Kontraktu dla zadania pn.Budowa przedszkola i żlobka w Krotoszynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków zewnętrznych - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4568,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.bip.um.krotoszyn.pl/m,4568,ogloszenia-o-zamowieniach-publicznych.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1 Sposób komunikowania się :
1.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
-miniPortalu, dostępnego pod adresem : https://miniportal.uzp.gov.pl/,
-ePUAPu, dostępnego pod adresem : https://epuap.gov.pl/wps/portal,
-poczty elektronicznej: zp@um.krotoszyn.pl.
1.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe oraz inne oświadczenia i dokumenty, składane przez Wykonawcę w postępowaniu sporządza się w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, doc, .docx, .odt. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
1.3 Maks. rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
1.4 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
1.5 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako zał. do SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
2 Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
2.1 W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt XIV SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).
2.2 Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zp@um.krotoszyn.pl.
2.3 Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2.2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie ( Dz. U. z 2020, poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy ( Dz. U. z 2020, poz. 2415).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1.Administratorem Danych Osobowych jest Miasto i Gmina Krotoszyn z siedzibą przy ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn, e-mail: um@krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 42 01;
2.Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Krotoszynie jest Pan Arkadiusz Brodziak, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Krotoszynie, ul. Kołłątaja 7, 63-700 Krotoszyn lub e-mail: iod@um.krotoszyn.pl, numer telefonu: 62 725 4201;
3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z w/w postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
4.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), dalej „ustawa PZP”;
5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6.obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;
7.w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8.posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
9.nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia stanowi pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Budowa przedszkola i żłobka w Krotoszynie – etap I.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC oraz pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy Prawo budowlane na w/w zadaniu, obejmującym budowę budynku przedszkola i żłobka o powierzchni użytkowej 2 363,73 m2 w tzw. stanie „deweloperskim” wraz z budową przyłączy do wszystkich niezbędnych mediów.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi cz. III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ).
Inwestycja realizowana będzie z udziałem środków zewnętrznych - dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2.
1.1.Zamawiający przewiduje kosztorysowe (obmiarowe) rozliczenie robót budowlanych.
1.2. Wykonawca będzie wykonywał obowiązki zgodnie z zawartą umową o usługi Inżyniera i Warunkami Kontraktowymi FIDIC - pn. Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno – budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie 1 wydania FIDIC 1999) Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR.
1.3. Zamawiający powierzy Wykonawcy weryfikację dokumentacji projektowej, przygotowanie materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy robót wg Warunków Kontraktowych FIDIC (przedmiary robót, STWiOR oraz treść kontraktu/umowy z wykonawcami), zarządzanie, koordynację, kontrolę i nadzór nad realizacją Kontraktu w celu wykonania zadania zgodnie z dokumentacją projektową, w ustalonych z Wykonawcami robót terminie oraz w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawców robót jakości stosowanych materiałów, jakości robót i kosztów realizacji robót, jak również w celu prawidłowego rozliczenia zadania inwestycyjnego.
Lokalizacja robót: rejon ul. Staszica i ul. Łąkowej w Krotoszynie dz. nr 2127/3, 2182/3, 2182/6.
Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na wykonanie usługi. Przedmiotem podwykonawstwa nie może być zakres usługi wskazany przez Inżyniera Rezydenta.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 26 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem :
W on = A n x 0,6 + B n x 0,4, gdzie W on – wskaźnik oceny oferty
Oferty będą punktowane w następujący sposób :
Kryterium A n – Cena (najniższa otrzymuje 100 pkt.). Pozostałe wyliczone wg wzoru matematycznego :A n = cena minimalna brutto/cena badana brutto x 100.
Kryterium B n - Doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta
a) Podkryterium – doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta w realizacji zadań wg Warunków Kontraktowych Fidic lub równoważnych (max. 20 pkt.).
Punktacja za doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta:
- wykonanie w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert, jednej usługi dot. pełnienia funkcji jako Kierownik Zespołu Inżyniera/Inżynier Rezydent dla zadań polegających na budowie/przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektu budowlanego o wartości min. 10 mln PLN brutto (każde zadanie) realizowanego wg Warunków Kontraktowych Fidic lub równoważnych - 10 pkt.,
- wykonanie w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert, dwóch usług dot. pełnienia funkcji jako Kierownik Zespołu Inżyniera/Inżynier Rezydent dla zadań polegających na budowie/przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektu budowlanego o wartości min. 10 mln PLN brutto (każde zadanie) realizowanego wg Warunków Kontraktowych Fidic lub równoważnych - 20 pkt.,
Przez "Warunki kontraktowe FIDIC lub równoważne" rozumie sie warunki kontraktowe FIDIC lub warunki powstałe przez dostosowanier warunków Kontraktowych FIDIC do prawa lokalnego krajów Unii Europejskiej np. warunki kontraktowe UAV, UAV-GC (Holandia), FABIKVV ( Belgia), VOB (Niemcy), JCT lub GMP (Wielka Brytania), PRAG (Polska).
b) Podkryterium – doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta w realizacji zadań (max. 20 pkt.).
Punktacja za doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta:
- wykonanie w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert, jednej usługi dot. pełnienia funkcji jako Kierownik Zespołu Inżyniera/Inżynier Rezydent/Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Dyrektor Kontraktu/Kierownik Projektu dla zadań polegających na budowie/przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektu budowlanego o wartości min. 5 mln PLN brutto (każde zadanie) - 10 pkt.,
- wykonanie w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert, dwóch usług dot. pełnienia funkcji Kierownik Zespołu Inżyniera/Inżynier Rezydent/Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Dyrektor Kontraktu/Kierownik Projektu dla zadań polegających na budowie/przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektu budowlanego o wartości min. 5 mln PLN brutto (każde zadanie) - 20 pkt.,
Doświadczenie zawodowe Inżyniera Kontraktu podane w formularzu oferty w celu punktacji w w/w kryterium oceny ofert nie może być powtórzeniem doświadczenia w/w osoby na spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana ta oferta, która – po zsumowaniu liczby punktów uzyskanych we wskazanych wyżej kryteriach – uzyska najwyższą liczbę punktów. Obliczenia w poszczególnych kryteriach dokonane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Inżyniera Rezydenta

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa :
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 150 000,00 PLN.

Zdolność techniczna lub zawodowa :
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wskaże, że dysponuje min. następującymi osobami :
1. Ekspert nr 1: Inżynier Rezydent, posiadający:
-wykształcenie wyższe techniczne,
-doświadczenie w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert w pełnieniu funkcji jako Kierownik Zespołu Inżyniera/Inżynier Rezydent/Kierownik Zespołu Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego/Dyrektor Kontraktu/Kierownik Projektu przy realizacji co najmniej 1 zakończonego i odebranego zadania o wartości co najmniej 10 mln PLN brutto.
2. Ekspert nr 2: Koordynator nadzoru, Inspektor nadzoru w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający:
- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym nadzorem, które zastały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
- doświadczenie w ciągu ostatnich 7 lat przed upływem składania ofert w nadzorowaniu robót konstrukcyjno-budowlanych na stanowiskach: inspektor nadzoru / kierownik budowy / kierownik robót na co najmniej 1 zakończonej inwestycji polegającej na budowie/przebudowie obiektów kubaturowych o wartości co najmniej 1 mln PLN brutto.
3. Ekspert nr 3: Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadający:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym nadzorem, które zastały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)
4. Ekspert nr 4: Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, który posiada:
- uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub odpowiadające im uprawnienia budowlane w zakresie objętym przedmiotowym nadzorem, które zastały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

Uwaga:
1. Pod pojęciem „budowa/przebudowa” należy rozumieć budowę/przebudowę wg ustawy Prawo budowlane.
2. Nie dopuszcza się możliwości łączenia funkcji ekspertów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym Wykonawcy z art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania /zał. nr 5/ dołączony do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) /zał. Nr 6/ dołączony do SWZ.
W przypadku, gdy Wykonawca - którego oferta zostanie najwyżej oceniona - polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, przedstawia na wezwanie Zamawiającego w odniesieniu do tych podmiotów, oświadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1/. Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
2/. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /zał. Nr 6/ dołączony do SWZ

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty, zgodnie ze wzorem załączonym do SWZ;
2. Oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP /zał. Nr 1/ dołączony do SWZ - oprócz Wykonawcy składa również podmiot udostępniający zasoby oraz odrębnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia- w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby, wykazuje spełnianie tych warunków;
4.Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia /zał. nr 2/ dołączony do SWZ - jeśli dotyczy;
5. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik : pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy;
6.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokumenty równoważne polskim dokumentom wymaganym przez Zamawiającego, określone w § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 30.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415).
7. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, ze zm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j.Dz. U. z 2021 r. , poz. 1646).
8. Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm /jeśli dotyczy/.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona – przez cały okres związania ofertą wadium w wysokości : 2 000,00 zł, słownie: dwatysiącezłotych 00/100.
2. Wadium może być wniesione w pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dn. 09 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 299).
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. W przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa odrębnie oświadczenie wstępne z art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w takim zakresie w jakim każdy z Wykonawców, wykazuje spełnianie tych warunków.
3. W przypadku, gdy zostanie oceniona najwyżej oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia , o których mowa w pkt V.5.6 ogłoszenia każdy z Wykonawców składa osobno.
4. Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie z art.117 ust.4 ustawy PZP, z którego wynika które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonują poszczególni wykonawcy /zał. Nr 4 do SWZ/.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy w niżej wymienionym zakresie:
1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany:
a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług lub/i podatku akcyzowego; w takim przypadku ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości opłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
e) kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja wynagrodzenia), zgodnie z postanowieniami § 13 umowy;
f) terminu wykonania robót budowlanych ( przedłużenie wykonania robót o okres dłuższy niż 3 m-ce); w takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie kwartalne w wysokości określonej w harmonogramie płatności za każdy kolejny kwartał wykonywania robót budowlanych, a w przypadku krótszego okresu - wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie; Za okres przedłużenia umowy wykonawcy robót budowlanych do 3 m-cy, nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi, będącej przedmiotem umowy.
- jeżeli zmiany, o których mowa w lit. a)-f) będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę;
2) w zakresie terminu realizacji umowy (zmiany terminu wykonania nadzorowanych niniejszą umową robót budowlanych) w następujących przypadkach:
a) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót budowlanych;
b) działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót rozumianej jako wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, wystąpieniu której ani Wykonawca ani Zamawiający nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy np. klęski żywiołowe, strajki, stan epidemii;
c) wystąpienia i rozliczenia nieprzewidzianych robót, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, tj. dodatkowych, zamiennych lub nie wykonanych;
d) wystąpienia poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót;
e) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest przez władze publiczne;
f) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót, aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny o okres niezbędny do wprowadzenia zmian,
o ilość dni w których te okoliczności wystąpią;
3) zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w umowie;
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy (jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego),
a także w innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy PZP.
2. Wskazane powyżej zmiany ( za wyjątkiem zaistnienia oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej w umowie) mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku jeżeli obydwie strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
3. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl;

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia : w ciągu 26 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:
1) Termin na weryfikację dokumentacji i przygotowanie materiałów przetargowych : 30 dni od dnia przekazania dokumentacji projektowej,
2) Przewidywany termin wykonania robót budowlanych : 19 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą robót
2. Zobowiązania wynikające z umowy rozciągają się także na okres gwarancji i rękojmi za wady na roboty budowlane dla w/w zadania, pod nadzorem umowy.
2. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt. V.5.7). ogłoszenia, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy PZP, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.