eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szamotuły › Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny i odzieży szpitalnej dla SPZOZ w SzamotułachOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny i odzieży szpitalnej dla SPZOZ w Szamotułach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szamotułach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000553822

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sukiennicza

1.5.2.) Miejscowość: Szamotuły

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-500

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szamotuly.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szamotuly.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny i odzieży szpitalnej dla SPZOZ w Szamotułach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2b1a477-3d8b-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00364097

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00080553/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługa prania dla SPZOZ w Szamotułach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://bip.spzoz.powiat-szamotuly.pl/zamowienia

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej:przetargi@szamotuly.med.pl2) Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu
z Wykonawcami w sprawach formalnych: Maria Stróżyk tel. + 48 61 29 27 118,
email:przetargi@szamotuly.med.pl3) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji
publicznej(ePUAP).5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych
formularzy:„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150MB.6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.7) Niniejsze postępowanie można wyszukać również na Liście
wszystkich postępowań w systemie miniportal (https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania) na liście
wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony
Biuletynu Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi głównej z zakładki Postępowania.8) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty,wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z Instrukcją korzystania z miniportal i ePuap - stanowiącej zał. nr 6 do
SWZ.Instrukcja została zamieszczona także bezpośrednio na
portalu(https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 2) administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH;3)
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem
e-mail:iod@szamotuly.med.pl> Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:„Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny i odzieży szpitalnej dla SPZOZ w Szamotułach;4)Odbiorcami Pani /
Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. –Prawo zamówień publicznych, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora;5) Dane osobowe wykonawcy zawarte w
protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje
cały czas trwania umowy; Z uwagi na ograniczenia techniczne nie ma możliwości wprowadzenia całej
treści klauzuli. Kompleksowa treść klauzuli informacyjnej RODO została zawarta w rozdziale I, pkt 16
swz.Prosimy o zapoznanie się z jej treścią

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): g) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00340352/01 z dnia 2022-09-09
2022-09-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługiprawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00318873/01 z dnia 2022-08-24
2022-08-24 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na
podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawydosprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania
odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
naruszaprzepisy RODO;h) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. **Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wynikupostępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.***Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu
ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego
UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP-381-57/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 623630,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w systemie ciągłym:
a) Usługi dzierżawy nowej, oznakowanej tylko dla Zamawiającego bielizny szpitalnej wraz z kompleksową usługą pralniczą w ilości 130000 kg prania przez okres 24 miesięcy,
b) Kompleksowej usługi pralniczej odzieży ochronnej określonej w pkt. 5 litera d) będącej własnością Zamawiającego w ilości 500 kg przez okres 24 miesięcy,
c) użyczenie na czas trwania umowy 2 wózków transportowych do bielizny czystej i brudnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 r. poz. 595). Mycie i dezynfekcja wózków leży po stronie Wykonawcy,
d) pranie mopów typu: ULTRASPEED MICROLITE, COMBISPEED TRIO, nakładka z mikrofazy DUO 40cm (niebieska), ULTRASPEED TRIO w ilości 200 sztuk dziennie (5000 kg).
2. Szczegółowy rodzaj, ilość oraz asortyment przedmiotu dzierżawy został określony w załączniku nr 7 do niniejszej specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98310000-9 - Usługi prania i czyszczenia na sucho

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca: będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem do realizacji zamówienia:
4.1) 1 pralnicą tunelową zakończoną wirówką do prania wodnego dla bielizny fasonowej (w tym odzieży barierowej);
4.2.) 1 pralnicą tunelowa zakończona prasą do prania wodnego dla bielizny płaskiej;
4.3.) 1 samochodem z podzieloną skrzynią ładunkową na komorę do bielizny czystej i brudnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu lub umowy pod rygorem nieważności.
2. Nieważna jest zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie do niej nowych postanowień, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w następujących wypadkach:
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy),
b) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego,
c) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za realizację zamówienia w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, w zakresie stawki podatku od towarów i usług na przedmiot zamówienia,
d) dopuszczalna jest zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, a także terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy np. okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy, utrudniające lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, tymczasowy brak środków finansowych na realizację przedmiotu umowy itp. pod warunkiem, że nie zależą od Wykonawcy,
e) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych lub technicznych, leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich, nie było możliwe przystąpienie do wykonania lub wykonanie zamówienia w terminie przewidzianym przez zamawiającego.
f) dopuszcza się wprowadzanie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Wykonawca jest obowiązany wystąpić do Zamawiającego składając pisemny wniosek o zmianę wraz z uzasadnieniem i załączyć dowody, iż zmiany, o których mowa pod lit. f) będą miały rzeczywisty wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku uznania wniosku za zasadny, Zamawiający sporządzi aneks do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.