eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w ChorzowieOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271503410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelców Bytomskich 11

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@zsm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zsm.com.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f2c88ea8-399a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363965

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00255957/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Świadczenie usług przygotowania i dostarczania posiłków dla pacjentów Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Tak

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tj. Platformy zakupowej: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl. Ilekroć w dalszej części SWZ jest mowa o: „Platformie zakupowej” – należy przez to rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń zwane dalej „Platformą” lub „eZamawiający”. Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska Wykonawcy znajdą na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
b) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie; https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl.
c) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
d) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
e) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia, informacje oraz dokumenty przekazywane są w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń, informacji oraz dokumentów przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.2. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego – Klauzula informacyjna dotycząca Zamawiającego została zamieszczona na ostatniej stronie Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej w treści: SWZ). Natomiast, klauzula informacyjna dotycząca Wykonawcy ujęta jest w pkt. 10 załącznika nr 1 do SWZ – „Formularz ofertowy”. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać wszystkich pracowników z klauzulą dot. Powierzenia danych osobowych, a których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w trakcie i po rozstrzygnięciu postępowania.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016, str. 1-88).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSM/ZP-US/1/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 3252953,25 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 1 – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11.
Szacunkowa ilość posiłków od dnia 16.01.2023 r. do dnia 13.11.2023 r. (10 miesięcy) została określona na około 59 000 (Pięćdziesiąt dziewięć tysięcy) osobodni

4.2.5.) Wartość części: 1771753,25 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

5. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 UPZP przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu dla zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
- Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
- Minimalny poziom zamówienia – wynosi 70% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
- Pozostałe 30% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji dodatkowego zakresu zamówienia, wynikającej z okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a które powodują, że realizacja umowy wywołałaby u Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu umowy lub powodowałaby nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 UPZP do 15% wartości zamówienia podstawowego (zamówienie z wolnej ręki).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:
a) Cena oferty – 60%
b) Ocena techniczna (jakość) – 40%
13.2. Cena oferty – znaczenie 60% [Pc]

najniższa zaoferowana cena brutto oferty
C = _______________________________________ x 60
cena brutto oferty badanej

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

13.3. Ocena techniczna (jakość) – znaczenie 40% [Pt]

Kryterium ocena techniczna (jakość) oceniane będzie według poniższej tabeli. W tym kryterium Wykonawca może maksymalnie uzyskać 40 pkt.


PAKIET OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ) TAK NIE
Pakiet nr 1 Nie wykorzystywanie w procesie produkcji produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy lub fruktozowy. 10 pkt 0 pkt
Pakiet nr 1 Nie wykorzystywanie w procesie produkcji produktów zawierających mleko w proszku (nie podlega temu dieta o zmienionej konsystencji). 5 pkt 0 pkt
Pakiet nr 1 Dostarczanie wyłącznie wody mineralnej, niegazowanej do obiadu (dotyczy diet, dla których zaplanowano wodę do picia w obiedzie). 10 pkt 0 pkt
Pakiet nr 1 Zwiększenie gramatury dodatku warzywnego do śniadania i kolacji z 50g na 70g 15 pkt 0 pkt
PAKIET OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ) TAK NIE
Pakiet nr 2 Maksymalnie 3 razy w tygodniu występowanie białego sera, twarogu 4 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 4 rodzaje mięs oraz porcja ryby (jako samodzielne danie) w jadłospisie dekadowym (w okresie 30 dni) 4 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 Maksymalnie 2 razy w tygodniu występowanie tej samej wędliny (kontroli podlega nazwa produktu) 4 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 Nie wykorzystywanie w procesie produkcji produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy lub fruktozowy (nie dotyczy jogurtów i serków homogenizowanych, wobec których Zamawiający zawarł obostrzenie w OPZ) 8 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 II śniadanie i podwieczorek: owoce nie powtarzające się więcej niż 2 razy w tygodniu 4 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 Jeden raz w tygodniu dla diet podstawowych i ubogo-energetycznych zaplanowanie dwóch dodatków warzywnych do II dania obiadowego (warzywa surowe i gotowane) w łącznej gramaturze przewidzianej w umowie (150g) 8 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 Zaplanowanie 2 razy w tygodniu dwóch dodatków białkowych do śniadania lub kolacji mieszczące się w gramaturze zawartej w umowie (np. wędlina 30g + ser żółty 20g; wędlina 25g + twaróg 30g – połowa porcji) 8 pkt 0 pkt


13.4. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
13.5. Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
13.6. Do wyliczenia punktowego zostanie przyjęta wartość brutto wyrażona w złotych zgodnie z danymi zamieszczonymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
13.7. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze wśród tych ofert, ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
13.8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumarycznie najwyższą ocenę końcową oferty.
13.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13.10. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie z następującym wzorem: [Pc] + [Pt] = Ocena końcowa oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna (jakość)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

b) Pakiet 2 – przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala przy ul. Władysława Truchana 7
Szacunkowa ilość posiłków od dnia 7.11.2022 r. do dnia 06.11.2023 r. (12 miesięcy) została określona na około 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) osobodni

4.2.5.) Wartość części: 1481200,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 UPZP przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do zmniejszenia ilości asortymentu dla zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
 Maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy.
 Minimalny poziom zamówienia – wynosi 70% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy.
 Pozostałe 30% wartości danego pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2 do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego związanych z ilością hospitalizowanych pacjentów, z którego Zamawiający może, ale nie musi skorzystać w okresie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega możliwość rezygnacji z realizacji dodatkowego zakresu zamówienia, wynikającej z okoliczności, których Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć, a które powodują, że realizacja umowy wywołałaby u Zamawiającego niekorzystne skutki z punktu widzenia celu umowy lub powodowałaby nieracjonalne wydatkowanie środków publicznych.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 UPZP do 15% wartości zamówienia podstawowego (zamówienie z wolnej ręki).

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1. Przy wyborze i ocenie oferty Zamawiający będzie się kierować wyłącznie następującymi kryteriami:
a) Cena oferty – 60%
b) Ocena techniczna (jakość) – 40%
13.2. Cena oferty – znaczenie 60% [Pc]

najniższa zaoferowana cena brutto oferty
C = _______________________________________ x 60
cena brutto oferty badanej

C – ilość punktów uzyskanych w kryterium cena

13.3. Ocena techniczna (jakość) – znaczenie 40% [Pt]

Kryterium ocena techniczna (jakość) oceniane będzie według poniższej tabeli. W tym kryterium Wykonawca może maksymalnie uzyskać 40 pkt.


PAKIET OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ) TAK NIE
Pakiet nr 1 Nie wykorzystywanie w procesie produkcji produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy lub fruktozowy. 10 pkt 0 pkt
Pakiet nr 1 Nie wykorzystywanie w procesie produkcji produktów zawierających mleko w proszku (nie podlega temu dieta o zmienionej konsystencji). 5 pkt 0 pkt
Pakiet nr 1 Dostarczanie wyłącznie wody mineralnej, niegazowanej do obiadu (dotyczy diet, dla których zaplanowano wodę do picia w obiedzie). 10 pkt 0 pkt
Pakiet nr 1 Zwiększenie gramatury dodatku warzywnego do śniadania i kolacji z 50g na 70g 15 pkt 0 pkt
PAKIET OCENA TECHNICZNA (JAKOŚĆ) TAK NIE
Pakiet nr 2 Maksymalnie 3 razy w tygodniu występowanie białego sera, twarogu 4 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 4 rodzaje mięs oraz porcja ryby (jako samodzielne danie) w jadłospisie dekadowym (w okresie 30 dni) 4 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 Maksymalnie 2 razy w tygodniu występowanie tej samej wędliny (kontroli podlega nazwa produktu) 4 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 Nie wykorzystywanie w procesie produkcji produktów zawierających syrop glukozowo-fruktozowy, syrop glukozowy lub fruktozowy (nie dotyczy jogurtów i serków homogenizowanych, wobec których Zamawiający zawarł obostrzenie w OPZ) 8 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 II śniadanie i podwieczorek: owoce nie powtarzające się więcej niż 2 razy w tygodniu 4 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 Jeden raz w tygodniu dla diet podstawowych i ubogo-energetycznych zaplanowanie dwóch dodatków warzywnych do II dania obiadowego (warzywa surowe i gotowane) w łącznej gramaturze przewidzianej w umowie (150g) 8 pkt 0 pkt
Pakiet nr 2 Zaplanowanie 2 razy w tygodniu dwóch dodatków białkowych do śniadania lub kolacji mieszczące się w gramaturze zawartej w umowie (np. wędlina 30g + ser żółty 20g; wędlina 25g + twaróg 30g – połowa porcji) 8 pkt 0 pkt


13.4. Zamawiający oceniać będzie jedynie oferty niepodlegające odrzuceniu.
13.5. Liczba punktów dla przyjętego kryterium będzie liczona osobno z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
13.6. Do wyliczenia punktowego zostanie przyjęta wartość brutto wyrażona w złotych zgodnie z danymi zamieszczonymi przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
13.7. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze wśród tych ofert, ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
13.8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska sumarycznie najwyższą ocenę końcową oferty.
13.9. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
13.10. Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie z następującym wzorem: [Pc] + [Pt] = Ocena końcowa oferty

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Ocena techniczna (jakość)

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4.7. O udzielenie zamówienia w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie ustanawia warunku.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie ustanawia warunku.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie ustanawia warunku
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1 usługę przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia o wartości brutto nie niższej niż: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w ujęciu 12 miesięcznym z podaniem wartości wykonanej usługi, podmiotu dla którego zostały one wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SWZ – Wykaz usług) wykonanych usług lub również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1 usługę przygotowania i dostawy całodziennego wyżywienia o wartości brutto nie niższej niż: 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) w ujęciu 12 miesięcznym wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są:
 referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 UWAGA: nie można łączyć kilku zamówień w celu uzyskania wymaganej kwotowo wartości.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego została wykonana usługa wskazana w wykazie usług (Załącznik nr 7 do SWZ), Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania powyższych dowodów.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zaakceptowane warunki świadczenia usługi poprzez podpisanie załącznika nr 2 (OPZ).
2) aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie normy ISO 22 000.
UWAGA: Dokumentem równoważnym nie są poświadczenia / zaświadczenia / opinie wydane przez Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Zamawiający wyjaśnia, że proces poprzedzający, jak i samo wydanie certyfikacji na zgodność z normą ISO 22000, prowadzony, jest przez notyfikowane jednostki (nie są to działania mieszczące się w kompetencjach Powiatowego Inspektora Sanepidu).
3) aktualne uprawnienia wydane przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania działalności związanej z obrotem i produkcją żywności. W tym zakresie jest mowa w ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 poz. 2021 z późn. zm). Na potwierdzenie tego warunku należy przedłożyć Zamawiającemu kserokopie:
a) aktualnego zaświadczenia właściwej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dopuszczającego zakład (kuchnię, w której przygotowywane będą posiłki na rzecz Zamawiającego) do wykonywania działalności związanej z obrotem i produkcja żywności, w tym działalności cateringowej (zgodnie z zapisem PKD: Dział 56, grupa/ klasa/ podklasa: 56.21.Z).
b) protokołu kontroli pomieszczeń (protokół kontroli przeprowadzonej w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania) Wykonawcy wydany przez właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
c) aktualnej pozytywnej opinii, zaświadczenia lub równoważny dokument właściwej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dopuszczający środki transportu do świadczenia usługi transportu żywności.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Zaakceptowane warunki świadczenia usługi poprzez podpisanie załącznika nr 2 (OPZ).
2) aktualny certyfikat potwierdzający wdrożenie normy ISO 22 000.
UWAGA: Dokumentem równoważnym nie są poświadczenia / zaświadczenia / opinie wydane przez Inspektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej. Zamawiający wyjaśnia, że proces poprzedzający, jak i samo wydanie certyfikacji na zgodność z normą ISO 22000, prowadzony, jest przez notyfikowane jednostki (nie są to działania mieszczące się w kompetencjach Powiatowego Inspektora Sanepidu).
3) aktualne uprawnienia wydane przez właściwego miejscowo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego do wykonywania działalności związanej z obrotem i produkcją żywności. W tym zakresie jest mowa w ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2020 poz. 2021 z późn. zm). Na potwierdzenie tego warunku należy przedłożyć Zamawiającemu kserokopie:
a) aktualnego zaświadczenia właściwej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dopuszczającego zakład (kuchnię, w której przygotowywane będą posiłki na rzecz Zamawiającego) do wykonywania działalności związanej z obrotem i produkcja żywności, w tym działalności cateringowej (zgodnie z zapisem PKD: Dział 56, grupa/ klasa/ podklasa: 56.21.Z).
b) protokołu kontroli pomieszczeń (protokół kontroli przeprowadzonej w okresie ostatnich 24 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania) Wykonawcy wydany przez właściwą Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
c) aktualnej pozytywnej opinii, zaświadczenia lub równoważny dokument właściwej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej dopuszczający środki transportu do świadczenia usługi transportu żywności.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Wypełniony Formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SWZ. Niniejszy Formularz nie podlega uzupełnieniu na zasadach regulowanych przepisami art. 128 ust. 1 UPZP. Wykonawca wypełnia również informacyjnie formularz systemowy (tj. wartości brutto oraz pozostałe kryteria) na Platformie https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/. Wykonawca, składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego – Formularz ofertowy, pkt. 2 załącznika nr 1 do SWZ (OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY pkt 12 ppkt. 12.6),
b) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 5 SWZ przy których umieszczono dopisek: „dołączyć do oferty”,
c) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 oraz 4 do SWZ – dołączyć do oferty w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem osobistym lub podpisem zaufanym.
d) Pełnomocnictwo lub inne dokumenty, z których wynika prawo do podpisania dokumentów składanych wraz z ofertą – jeżeli dotyczy,
e) Dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna,
f) Zobowiązanie Podmiotu/Podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby – dołączyć do oferty – załącznik nr 6 do SWZ (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

7.1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości uzależnionej od oferowanego pakietu:
Pakiet 1 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala przy ul. Strzelców Bytomskich 11 - 23 000,00 zł
Pakiet 2 Przygotowanie i dostawa całodziennego wyżywienia dla pacjentów szpitala przy ul. Władysława Truchana 7 - 19 000,00 zł
RAZEM 42 000,00 zł

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

5.22. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
- Oświadczenia, o których mowa w punkcie 9.1 c) SWZ, składa Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia,
- oświadczenia, o których mowa w punkcie 9.1 c) SWZ, składa Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5.23. W przypadku gdy, Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych Wykonawców należy dołączyć do oferty.
5.27. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego przekazania kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W przypadku zmian stawek podatku VAT możliwa jest zmiana ceny brutto przy czym ta zmiana może stanowić wyłącznie różnicę pomiędzy dotychczasową a nową wysokością stawki podatkowej a zmiana ta będzie miała miejsce od momentu obowiązywania nowej stawki podatku VAT.
2. Wykonawca zobowiązuje się do niedokonywania zmian cen na zaoferowany przedmiot zamówienia (poza przypadkiem określonym w ust. 1, 10, 11, 12 i 16 niniejszego paragrafu) przez okres obowiązywania umowy. Zamawiający dopuszcza jednak zmianę postanowień umowy w zakresie ceny w innych przypadkach niż te określone w ust. 1, 10, 11, 12 i 16 niniejszego paragrafu pod warunkiem, iż zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tj. obniżenie ceny jednostkowej netto przy zachowaniu pozostałych parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia bez zmian.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie danych identyfikujących Strony Umowy, takich jak np. firma, adres siedziby lub inne postanowienia dotyczące wskazania stron, osoby upoważnionej do kontaktów z Dietetykiem Szpitala oraz Dietetyka wyznaczonego przez Wykonawcę do nadzoru nad wykonaniem usługi, po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W przypadku zmiany wyznaczonego przez Wykonawcę Dietetyka w trakcie trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Zamawiającego oraz dostarczyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje dla nowo wyznaczonej osoby.
5. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu płatności w przypadku zmiany ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz. U. 2022 poz. 893).
6. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego ilości wskazanych w załączniku nr 2 do umowy jednakże na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 455 ust. 1 pkt 1) UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
8. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, w celu skorzystania z możliwości wskazanej w art. 455 ust. 2 UPZP jednakże na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy od terminu obowiązywania umowy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania aneksu wydłużającego terminy o których mowa w § 7 ust. 5, 6, 7, 8 umowy.
10. Domówienie (art. 455 ust. 1 pkt. 1 UPZP)
a) W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa przepisu art. 455 ust. 1 pkt. 1) UPZP dokonać zwiększenia do 15% wartości danego pakietu z zastrzeżeniem § 7 ust 2 umowy. Wykonawca jest zobowiązany realizować domówienie
b) W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z domówienia, albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
c) Zamawiający może skorzystać z domówienia w przypadku wyczerpania szacunkowej ilości określonej w załączniku nr 1 do umowy, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia liczby posiłków. W takiej sytuacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z domówienia.
d) W przypadku usługi realizowanej w ramach domówienia stosuje się wszystkie postanowienia przedmiotowej umowy, w tym w szczególności postanowienia dotyczące godzin i warunków dostarczania posiłków.
pozostałe zmiany zostały opisane w § 7 ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://zsmchorzow. ezamawiajacy.pl w zakładce „OFERTY"

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.