eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Hajnówka › "Przebudowa drogi leśnej w ramach zadania pn.: "Budowa mijanek na drodze leśnej - dojazd pożarowy nr 13, 15, 16"Ogłoszenie z dnia 2022-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
"Przebudowa drogi leśnej w ramach zadania pn.: "Budowa mijanek na drodze leśnej - dojazd pożarowy nr 13, 15, 16"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Hajnówka

1.3.) Oddział zamawiającego: Nadleśnictwo Hajnówka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050026472

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kolejki Leśne 12

1.5.2.) Miejscowość: Hajnówka

1.5.3.) Kod pocztowy: 17-200

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.5.7.) Numer telefonu: 85 6832378

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.hajnowka.bialystok.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

gospodarka leśna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa drogi leśnej w ramach zadania pn.: "Budowa mijanek na drodze leśnej - dojazd pożarowy nr 13, 15, 16"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f040d6ad-3d81-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363930

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1.Postępowanie prowadzone jest w
języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka 2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na
pytania preferuje się aby komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupawa.pl i formularza "Wyślij wiadomość do zamawiającego"
https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: przesyłanego za pośrednictwem
dedykowanych formularzy do:
złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to
maksymalnie 500 MB. a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s,b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram,
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7,
Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.
Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf,.xps, .odt.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Hajnówka ul. Kolejki leśne 12, 17-200
Hajnówka zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 683 23 78, e-mail:
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl
2) w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się z
Inspektorem Ochrony Danych Rafałem Piątkiem pod adresem e-mail: iodhajnowka@projektpdp.pl 3)
celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w umowie bądź
podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej przyszłej realizacji.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz
b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
5) dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe,
podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak również innym podmiotom
świadczącym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.
6) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
międzynarodowej.7) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO), f) Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych
osobowych. 8) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres
wynikający z
przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych.
9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest
zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i
realizacji umowy.
10) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest za
każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek
informacyjny wynikający z art. 14 RODO.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.23.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie mijanek na drodze leśnej – dojazd pożarowy nr 13, 15, 16 w leśnictwie Łozice: część dojazdu pożarowego nr 13 i w leśnictwie Topiło: dojazd pożarowy nr 13, 15, 16.

3.2. Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z:
1) projektem budowlanym, wykonawczym oraz technicznym,
2) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych („STWiOR”),
3) przedmiarem robót,
4) pozwoleniem na budowę,
5) obowiązującymi przepisami prawa,
6) zasadami sztuki budowlanej.
3.3. Szczegółowy zakres robót budowlanych został ujęty w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 1, nr 1a, nr 1b i nr 1c do niniejszej SWZ. W zakres dokumentacji wchodzi: Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), Projekt architektoniczno – budowlany, Projekt wykonawczy i Przedmiar robót;
Zamawiający wymaga wykonania robót objętych niniejszym zamówieniem tj. robót wyszczególnionych w kosztorysie oferenta stanowiącym - załącznik nr 3 do SWZ (budowa mijanek – dojazd pożarowy nr 13, nr 15 i nr 16.
Wykonawca przedstawi w ofercie cenę jednostkową za każdą czynność wchodzącą w zakres przedmiotu zamówienia – zgodnie z kosztorysem ofertowym.
UWAGA: Zamawiający za realizację przedmiotu zamówienia przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe. Cenę należy skalkulować na podstawie przedmiaru robót sporządzając kosztorys ofertowy w wersji szczegółowej. Kosztorys ofertowy jest integralną częścią oferty i NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: w ramach kryterium „Cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60,00
[pkt].
C = Najniższa cena spośród złożonych ofert [zł] (Cn)/Cena oferty badanej [zł] (Co)x 60,00 [pkt]
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”
Cn - Najniższa cena spośród złożonych ofert Co - Cena oferty badanej
W kryterium „cena” oferta może uzyskać maksymalnie 60,00 [pkt]
w ramach kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu
tabeli w sposób następujący:
Ilość miesięcy Liczba punktów
60 0 pkt
61-67 10 pkt
68-75 20 pkt
76-83 30 pkt
84 i więcej 40 pkt
Maksymalna ilość punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie tego kryterium, przyjmuje
się 40 pkt.
Sposób obliczania punktów dla kryterium gwarancji:
a) Kryterium „gwarancja” na całość zamówienia będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego
w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi;
b) W ramach tego kryterium zamawiający przyzna punkty za udzielenie okresu gwarancji na wykonany
przedmiot zamówienia dłuższy niż 60 miesięcy tj. od minimalnego okresu wymaganego przez
Zamawiającego, przy czym Wykonawca deklarując 60 miesięcy w formularzu ofertowym otrzyma 0
punktów w ramach kryterium „gwarancja”; c) Najkrótszy możliwy okres gwarancji i rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 60
miesiące
liczone od daty ostatecznego odbioru robót, przy czym bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z datą
bezusterkowego odbioru protokołu końcowego.
d) Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi jaki będzie uwzględniany przy ocenie oferty to okres 84
miesiące. Wykonawca deklarując okres gwarancji i rękojmi dłuższy niż 84 miesiące, otrzyma 40
punktów w ramach kryterium „gwarancja”; gwarancji i rękojmi muszą pokrywać się ze sobą. Jeżeli Wykonawca wpisze okres
gwarancji i rękojmi
krótszy niż 60 miesięcy to przygotuje ofertę niezgodnie z SWZ co skutkować będzie odrzuceniem
oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi 4.3.6.) Waga:

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
d) zdolności technicznej lub zawodowej –
- warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi w zakresie specjalności inżynieryjnej drogowej do kierowania robotami budowlanymi (kierownik budowy), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie przygotowania zawodowego, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
- warunek w zakresie oświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze, o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których zostały wykonane, złożone na formularzu stanowiące załącznik nr 9 do SWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót budowlanych o mniejszej wartości w celu uzyskania wskazanej wartości.
Jeżeli roboty budowlane wykonywane były na rzecz Zamawiającego w/w dowody nie są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz wykonanych robót budowlanych o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiotu (rodzaju wykonanych robót), dat (dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i miejsc wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane (wzór wykazu wykonanych robót stanowi załącznik nr 9 do SWZ), dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, dotyczące zawodowej w zakresie doświadczenia, zostały wykonane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami informacje, o których mowa wyżej dotyczą robót faktycznie przez niego wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych - również faktycznie przez niego wykonywanych.
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 8).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7 do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
11.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, gdy zawarto umowę (art. 98 ust. 1 pkt 2 PZP) albo unieważniono postępowanie (art. 98ust. 1 pkt 3 PZP) lub złożono wniosek o zwrot wadium (art. 98 ust. 2 PZP).
11.3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
11.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w PNB Paribas S.A. nr rachunku: 39 2030 0045 1110 0000 0072 2150 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr SA.270.23.2022 – budowa mijanek”.
11.6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1.) podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:
1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; (2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; (3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
2) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) na zaproponowanych oświadczeniach, o których mowa 9.2.
-Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
-W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 9 pkt 9.2. SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
-Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni wykonawcy.
-Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 10
do SWZ.
Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich
wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_hajnowka

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w wysokości 2 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
20.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
-Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
-Zamawiający zwróci kwotę stanowiącą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonana.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.