eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › 35/TP1/SZP-3/2022 Aktualizacja platformy edukacyjnej WBTserver posiadanej przez Politechnikę KoszalińskąOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
35/TP1/SZP-3/2022 Aktualizacja platformy edukacyjnej WBTserver posiadanej przez Politechnikę Koszalińską

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001703

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ŚNIADECKICH 2

1.5.2.) Miejscowość: Koszalin

1.5.3.) Kod pocztowy: 75-453

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp@tu.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tu.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

35/TP1/SZP-3/2022 Aktualizacja platformy edukacyjnej WBTserver posiadanej przez Politechnikę Koszalińską

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b2dda3c3-3812-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041911/15/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.7 Aktualizacja platformy edukacyjnej -cyfrowe wsparcie zajęć

1.3.8 Aktualizacja platformy edukacyjnej - wirtualne laboratoria

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

POWR.03.05.00-00-A018/20.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.tu.koszalin.pl/, https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym
pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawiera rozdział XXIII SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 35/TP1/SZP-3/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja platformy edukacyjnej WBT server posiadanej przez Politechnikę Koszalińską - wsparcie cyfrowe zajęć: e-book, materiały dydaktyczne w PDF z zajęć, notatki - 25 kierunków

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na aktualizacji platformy edukacyjne. Usługi realizowane będą w ramach projektu „Dostępna uczelnia - Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Realizacja ścieżki MIDI w ramach projektu „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, nr POWR.03.05.00-00-A018/20, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Aktualizacja platformy edukacyjnej - wsparcie cyfrowe zajęć: e-book, materiały dydaktyczne w PDF z zajęć na poszczególnych kierunkach, notatki - 25 kierunków: zakup 25 podmodułów zgodnie z liczbą kierunków Politechniki Koszalińskiej, tzn.: rozbudowanie platformy, stworzenie miejsca, gdzie będą udostępniane materiały dydaktyczne z zajęć w formie PDF, audioskrypty z zajęć, notatki.
W ramach udostępnionej przestrzeni możliwe będzie wsparcie cyfrowe zajęć dzięki możliwości zamieszczania przez kadrę dydaktyczną Politechniki Koszalińskiej materiałów dydaktycznych, notatek (opracowanych przez pracownika BON) dotyczących poszczególnych zajęć, czy też e booków. W ten sposób z każdym rokiem możliwy będzie rozwój i poszerzanie bazy dydaktycznej w wersji elektronicznej dla każdego z kierunków z korzyścią dla studentów z niepełnosprawnością oraz osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć fizycznie w zajęciach na uczelni.
Platforma musi posiadać wydzielone 25 obszarów – każdy dedykowany jednemu kierunkowi studiów. Studenci danego kierunku, po zalogowaniu się do platformy edukacyjnej, będą widzieli edukacyjne materiały cyfrowe dedykowane wyłącznie dla swojego kierunku. Z poziomu administracyjnego możliwe jest połączenie widoku dla wszystkich kierunków z możliwością filtrowania po wybranym, zarówno w zakresie użytkowników, uzyskanych przez nich wyników, jak i samych materiałów szkoleniowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80420000-4 - Usługi e-learning

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

72254000-0 - Testowanie oprogramowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
a) C - cena brutto oferty - 60%, sposób oceny: minimalizacja
b) R - czas realizacji zamówienia - 40% sposób oceny: minimalizacja

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką – po uwzględnieniu wagi – może osiągnąć oferta po zsumowaniu ww. kryteriów, wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Aktualizacja platformy edukacyjnej WBT server posiadanej przez Politechnikę Koszalińską - wirtualne laboratoria - wdrożenie laboratoriów (22 sztuki)

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na aktualizacji platformy edukacyjne. Usługi realizowane będą w ramach projektu „Dostępna uczelnia - Politechnika Koszalińska” nr POWR.03.05.00-00-A018/20. Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Realizacja ścieżki MIDI w ramach projektu „Dostępna uczelnia – Politechnika Koszalińska”, nr POWR.03.05.00-00-A018/20, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Aktualizacja platformy edukacyjnej - wirtualne laboratoria - wdrożenie laboratoriów (22 sztuki) Moduł: Wirtualne laboratoria (dostosowanie laboratoriów do potrzeb Osób z niepełnosprawnościami OzN) - nowa metoda kształcenia, oraz narzędzia umożliwiające realizację treści programowych laboratoriów dla OzN lub w sytuacji kiedy student nie ma możliwości fizycznie uczestniczyć w zajęciach laboratoryjnych. Stworzenie min. 22 wirtualnych laboratoriów dla poszczególnych kierunków z dostępem do konsultanta merytoryczno-technicznego (pracownik Wykładowcy).
W ramach wirtualnych laboratoriów (średnio w ramach laboratorium przewidziano 15 zajęć oraz egzamin) konieczne jest zapewnienie dostępu do:
a) materiałów dydaktycznych umieszczonych pod daną jednostkę laboratoryjną (w tym prezentacje multimedialne);
b) materiałów cyfrowych dla studenta (wykładowca ma możliwość śledzenia realizacji laboratoriów przez studenta);
c) instrukcji cyfrowych z poziomu wirtualnego laboratorium;
d) bloków tematycznych zbudowanych z ćwiczeń;
e) egzaminu.
W przypadku zagadnień, których nie można przedstawić za pomocą systemu informatycznego, zastosowanie przykładu w Excelu.
Oprogramowanie, na którym będą pracować studenci, będzie znajdowało się na serwerach Politechniki Koszalińskiej. Dzięki temu sprzęt studenta, w tym studenta z niepełnosprawnością, pracującego w domu, będzie komunikował się z serwerem (możliwość uczestnictwa w laboratorium wielu studentów jednocześnie). Ponadto będzie możliwość pracy na oprogramowaniu używanym w warunkach rzeczywistych przez firmy zewn./możliwość pracy na oprogramowaniu używanym na zajęciach w trakcie tradycyjnych zajęć laboratoryjnych.
Przykład: w treści ćwiczenia zobrazowana zostanie jakaś sytuacja, która może mieć miejsce w przedsiębiorstwie. Na podstawie opisanego problemu student musi wykonać odpowiednią operację w systemie informatycznym, które są zgodne z poleceniem ćwiczenia, która pozwoli rozwiązać zaistniały problem. Wirtualne laboratoria dają możliwość pełnego uczestnictwa w laboratoriach w przypadku studentów z niepełnosprawnością, którzy nie mogą fizycznie uczestniczyć w zajęciach na uczelni.
Aktualizacja platformy zostanie zrealizowana na podstawie materiałów dostarczonych przez wykładowców danego laboratorium – wykładowcy przygotują materiały niezbędne do opracowania laboratorium, które będzie realizowane w okresie semestru, średnio 15 zajęć oraz egzamin.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80420000-4 - Usługi e-learning

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72212517-6 - Usługi opracowywania oprogramowania informatycznego

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

72254000-0 - Testowanie oprogramowania

79552000-8 - Usługi przetwarzania tekstu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:
a) C - cena brutto oferty - 60%, sposób oceny: minimalizacja
b) R - okres realizacji zamówienia - 40% sposób oceny: minimalizacja

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna liczba punktów, jaką – po uwzględnieniu wagi – może osiągnąć oferta po zsumowaniu ww. kryteriów, wynosi 100.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp oraz art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym -Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca spełni warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że :

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

DOTYCZY ZADANIA I
Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę o wartości minimum 100 000,00 zł brutto polegającą na aktualizacji istniejącej (posiadanej) platformy e-learningowej Zamawiającego wykonanej w technologii java-servlets i danymi znajdującymi się w bazie danych wspierającej język SQL, przeprowadzona w sposób zapewniający zgodność platformy Zamawiającego z WCAG 2.1. z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów, określających czy ta usługa została wykonana należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni samodzielnie wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.

DOTYCZY ZADANIA II
Wykonawca wykonał co najmniej jedną usługę o wartości minimum 200 000,00 zł brutto polegająca na aktualizacji istniejącej platformy e-learningowej Zamawiającego wykonanej w technologii java-servlets i danymi znajdującymi się w bazie danych wspierającej język SQL przeprowadzona w sposób zapewniający zgodność platformy Zamawiającego z WCAG 2.1. z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została wykonana oraz załączeniem dowodów, określających czy ta usługa została wykonana należycie.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni samodzielnie wymagany warunek. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów Wykonawców składających ofertę wspólnie.

b) dysponuje lub będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia pracownikami o odpowiednich kwalifikacjach spełniającymi następujące wymagania tj.:

DOTYCZY ZADANIA I
a) Kierownik projektu – minimum 1 osoba posiadająca:
- minimum wykształcenie wyższe informatyczne
- aktualny akredytowany certyfikat PRINCE2 Practitioner
- doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w pełnieniu funkcji kierownika (lub funkcji równoważnej) w co najmniej jednym projekcie obejmującym aktualizację istniejącej platformy e-learningowej Zamawiającego wykonanej w technologii java- ervlets i danymi znajdującymi się w bazie danych wspierającej język SQL.

b) Grafik - minimum 1 osoba posiadająca:
- doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w tworzeniu prac graficznych dla kursów multimedialnych w co najmniej trzech projektach multimedialnych
- minimum wykształcenie wyższe na kierunku grafiki komputerowej lub informatyczne

c) Programista - co najmniej 2 osoby, z których każda posiada:
- wykształcenie wyższe na kierunku informatyka
- doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie realizacji co najmniej jednego projektu realizowanego w ramach usługi w której nastąpiła aktualizacja istniejącej platformy e-learningowej Zamawiającego wykonanej w technologii java-servlets i danym

d) Specjalista WCAG 2.1 - minimum 1 osoba posiadająca:
- doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie udziału w co najmniej trzech audytach dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący wykazu osób za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub Wykonawcy wspólnie składający ofertę wykażą łącznie spełnienie wymaganego warunku udziału w postępowaniu.

DOTYCZY ZADANIA II
a) Kierownik projektu - minimum 1 osoba posiadająca:
- minimum wykształcenie wyższe informatyczne,
- doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert w pełnieniu funkcji kierownika (lub funkcji równoważnej) w co najmniej jednym projekcie realizowanym w ramach usługi, w ramach której nastąpiła aktualizacja istniejącej platformy e-learningowej Zamawiającego wykonanej w technologii java-servlets i danymi znajdującymi się w bazie danych wspierającej język SQL
- aktualny akredytowany certyfikat PRINCE2 Practitioner
b) Grafik - minimum 1 osoba posiadająca:
- doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przy tworzeniu prac graficznych dla kursów multimedialnych poprzez udział w co najmniej trzech projektach multimedialnych
- posiadający wyższe wykształcenie na kierunku grafiki komputerowej lub informatycznym

c) Programista – minimum 3 osoby, z których każda posiada:
- minimum wykształcenie wyższe na kierunku informatyka
- doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składnia ofert w zakresie realizacji co najmniej jednego projektu realizowanego w ramach usługi, w której nastąpiła aktualizacja istniejącej platformy e-learningowej Zamawiającego wykonanej w technologii java-servlets i danymi znajdującymi się w bazie danych wspierającej język SQL

d) Specjalista WCAG 2.1 – minimum 2 osoby posiadające:
- doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie udziału w co najmniej trzech audytach dostępności serwisów internetowych dla osób z niepełnosprawnościami

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna warunek dotyczący wykazu osób za spełniony, jeżeli przynajmniej jeden z Wykonawców spełni wymagany warunek lub Wykonawcy wspólnie składający ofertę wykażą łącznie spełnienie wymaganego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 7);
2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy – wzór stanowi załącznik nr 7 do SWZ,
2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SWZ w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
2) Formularz cenowy - załącznik nr 2/I, 2/II do SWZ w postaci elektronicznej - opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym;
3) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w postaci elektronicznej – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia (jeżeli dotyczy) - opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – przez osobę upoważnioną do reprezentacji podmiotu na zasobach, którego polega Wykonawca - wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ
6) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy wykonania zamówienia realizować zamierzają poszczególni wykonawcy tj.: oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy pzp, które wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli dotyczy) w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym – załącznik nr 9 do SWZ.
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik, w postaci elektronicznej – opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielania pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).;
8) Pełnomocnictwa dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszystkie projektowane postanowienia umowy, które mają wiązać strony zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma miniportal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.
7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.