eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków ochrony osobistej dla Wydziału Chemii na okres 12 miesięcyOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków ochrony osobistej dla Wydziału Chemii na okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Warszawski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001258

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krakowskie Przedmieście 26/28

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-927

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@chem.uw.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków ochrony osobistej dla Wydziału Chemii na okres 12 miesięcy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42ff43c3-3d70-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363860

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://chem-uw.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu, komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami Rozdziału
XIV SWZ, przy użyciu platformy zakupowej „e-zamawiający” firmy Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – Marketplanet,
ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa, zwanej dalej „Platformą”, dostępną pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.pl;
Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dostępna jest pod adresem https://chem-uw.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje
i procedury procesu zakupowego”. Problemy w obsłudze Platformy należy zgłaszać na adres:
ezamawiajacy_zgloszenia@marketplanet.pl lub pod nr tel. + 48 22 257 22 23

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Warszawskim jest Pan Dominik Ferenc, kontakt: iod@adm.uw.edu.pl, tel:
22 55 22 042
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywne dostawy środków czystości oraz środków ochrony osobistej dla Wydziału Chemii na okres 12 miesięcy prowadzonym w trybie podstawowym Nr 120/P-005/2022 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Ustawy. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje / przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 120/P-005/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Sukcesywna dostawa maseczek jednorazowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60%,
Termin pojedynczej dostawy - 40%,
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg wzoru:
K = KC +KT
K – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KJ – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Termin pojedynczej dostawy”
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.
2) W kryterium ceny (KC) – 60 %
gdzie:
Cmin
Kc= ------- x 60 % x 100
CO
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
3) W kryterium Termin pojedynczej dostawy (KT) – 40 % - liczony jest w pełnych dniach od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Termin pojedynczej dostawy oferty – termin (okres) realizacji pojedynczej dostawy liczony w dniach od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego z Formularza Oferty.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Minimalny wymagany termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 3 dni robocze.
Maksymalny termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 5 dni robocze.
Wzór obliczenia kryterium:
5 dni robocze – 0 pkt (jako maksymalny dopuszczony)
4 dni robocze – 20 pkt.
3 dni robocze – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pojedynczej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 2: Sukcesywna dostawa rękawic jednorazowych i wielorazowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi zakresie Pakietów 1-4:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60%,
Termin pojedynczej dostawy - 40%,
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg wzoru:
K = KC +KT
K – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KJ – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Termin pojedynczej dostawy”
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.
2) W kryterium ceny (KC) – 60 %
gdzie:
Cmin
Kc= ------- x 60 % x 100
CO
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
3) W kryterium Termin pojedynczej dostawy (KT) – 40 % - liczony jest w pełnych dniach od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Termin pojedynczej dostawy oferty – termin (okres) realizacji pojedynczej dostawy liczony w dniach od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego z Formularza Oferty.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Minimalny wymagany termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 3 dni robocze.
Maksymalny termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 5 dni robocze.
Wzór obliczenia kryterium:
5 dni robocze – 0 pkt (jako maksymalny dopuszczony)
4 dni robocze – 20 pkt.
3 dni robocze – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pojedynczej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 3: Sukcesywna dostawa okularów ochronnych

4.2.6.) Główny kod CPV: 18143000-3 - Akcesoria ochronne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

35113400-3 - Odzież ochronna i zabezpieczająca

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi zakresie Pakietów 1-4:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60%,
Termin pojedynczej dostawy - 40%,
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg wzoru:
K = KC +KT
K – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KJ – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Termin pojedynczej dostawy”
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.
2) W kryterium ceny (KC) – 60 %
gdzie:
Cmin
Kc= ------- x 60 % x 100
CO
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
3) W kryterium Termin pojedynczej dostawy (KT) – 40 % - liczony jest w pełnych dniach od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Termin pojedynczej dostawy oferty – termin (okres) realizacji pojedynczej dostawy liczony w dniach od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego z Formularza Oferty.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Minimalny wymagany termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 3 dni robocze.
Maksymalny termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 5 dni robocze.
Wzór obliczenia kryterium:
5 dni robocze – 0 pkt (jako maksymalny dopuszczony)
4 dni robocze – 20 pkt.
3 dni robocze – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pojedynczej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 4: Sukcesywna dostawa środków czystości

4.2.6.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

24955000-3 - Chemiczne preparaty toaletowe

39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

39525800-6 - Ściereczki do czyszczenia

33711900-6 - Mydło

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi zakresie Pakietów 1-4:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60%,
Termin pojedynczej dostawy - 40%,
1) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta która uzyska największa liczbę punktów obliczaną wg wzoru:
K = KC +KT
K – liczba punktów oferty ocenianej
KC – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
KJ – liczba punktów przyznanych ofercie ocenianej w kryterium „Termin pojedynczej dostawy”
Punkty zostaną przyznane poprzez zaokrąglenie liczb do części setnych.
2) W kryterium ceny (KC) – 60 %
gdzie:
Cmin
Kc= ------- x 60 % x 100
CO
K C – liczba punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium „Cena”
C min – najniższa zaoferowana cena (brutto)
C O – cena oferty ocenianej
100 – współczynnik stały
3) W kryterium Termin pojedynczej dostawy (KT) – 40 % - liczony jest w pełnych dniach od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Termin pojedynczej dostawy oferty – termin (okres) realizacji pojedynczej dostawy liczony w dniach od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego z Formularza Oferty.
Kryterium temu zostaje przypisana liczba 40 punktów. Ilość punktów poszczególnym Wykonawcom za kryterium, przyznawana będzie według poniższej zasady:
Minimalny wymagany termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 3 dni robocze.
Maksymalny termin realizacji pojedynczej dostawy wynosi 5 dni robocze.
Wzór obliczenia kryterium:
5 dni robocze – 0 pkt (jako maksymalny dopuszczony)
4 dni robocze – 20 pkt.
3 dni robocze – 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin pojedynczej dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga złożenia nw. podmiotowych środków dowodowych, na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ.
2. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IX SWZ, środkiem dowodowym jest oświadczenie
sporządzone, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, którego
treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.
3. Postanowienia Rozdziału IX mają także zastosowanie do Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i ww.
podmioty są zobowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2.
4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w
postępowaniu lub będą one niekompletne lub będą zawierać błędy,
Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że:
1) oferta wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na jej złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
5. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia, o którym
mowa w ust. 2 lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw objętych Pakietami 1,2 i 3 z wymaganiami, określonym w Formularzach asortymentowo-cenowych, zawierających opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą:
a) w zakresie dostaw objętych Pakietem 1
• kart charakterystyki oferowanych produktów potwierdzających zgodność parametrów fizykochemicznych z cechami lub parametrami, określonymi w Formularzu asortymentowo–cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.1 do SWZ,
• certyfikat wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą potwierdzający zgodność oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 dot. środków ochrony indywidualnej, w tym normę PN-EN 149+A1:2010 lub odpowiednio EN 149:2001+A1:2009 (UE) w zakresie:
1) skuteczności filtracji wobec aerozoli stałych i/lub ciekłych nie mniej niż 94 % ,
2) oporu oddychania – nie więcej niż 300 Pa,
3) zawartości CO2 w powietrzu wdychanym – jeżeli dotyczy – mniejsza niż 1% obj.,
4) całkowitego przecieku wewnętrznego - nie więcej niż 8 %.
• certyfikat CE, standard medyczny EN14683, TYP IIR.

b) w zakresie dostaw objętych Pakietem 2 i Pakietem 3
• kart charakterystyki oferowanych produktów potwierdzających zgodność parametrów fizykochemicznych z cechami lub parametrami, określonymi w Formularzu asortymentowo–cenowym, stanowiącym Załącznik nr 2.2 i 2.3 do SWZ.

c) w zakresie dostaw objętych Pakietem 4
• w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania oraz cechy, Zamawiający nie żąda wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający dopuszcza możliwość posługiwania się dokumentami pozyskanymi ze stron internetowych producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta oferowanych wyrobów.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne,
Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. Środki dowodowe, określone w ust. 1 nie podlegają uzupełnieniu, jeżeli:
1) oferta podlega odrzuceniu;
2) zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania
Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający może go uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
2. pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo jest także wymagane
w przypadku reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami, oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są już znani.
7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy mając na uwadze postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w szczególności w sytuacji:
a) zmiany danych identyfikacyjnych Wykonawcy (zmiana nazwy, adresu siedziby, Regon-u, NIP-u, numeru rachunku bankowego),
b) zmiany przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji umowy,
c) zmiany oferowanego produktu z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy produkt został wycofany z dystrybucji i został zastąpiony produktem należącym do tej samej linii produktowej, o parametrach co najmniej takich jak produkt oferowany, lub który został udoskonalony, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie;
d) zmiany oferowanego produktu, z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nastąpi w przypadku, gdy produkt został wycofany z dystrybucji i nie został zastąpiony produktem należącym do tej samej linii produktowej, na produkt o parametrach co najmniej takich jak wymagane, z zastrzeżeniem, że cena nie ulegnie zmianie.
e) zmiany terminu dostarczenia przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia zwłoki w dostawie przedmiotu zamówienia, spowodowanego wprowadzeniem stanu klęski żywiołowej, stanu zagrożenia epidemicznego lub innego zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu ludzi o charakterze masowym, co zostanie potwierdzone oficjalnym komunikatem właściwych instytucji państwowych/międzynarodowych;
f) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający lub Wykonawca, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Poza przypadkami wymienionymi powyżej, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ust. 1 – 4 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę z wymaganymi załącznikami na Platformie dostępnej pod adresem: https://chem-uw.ezamawiajacy.p

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

W postępowaniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U.2022.835 z
dnia 2022.04.15) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 7 ust. 1 przywołanej ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.