eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chmielnik › Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w ChmielnikuOgłoszenie z dnia 2022-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chmielnik

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009745

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Kościuszki 7

1.5.2.) Miejscowość: Chmielnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-020

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.7.) Numer telefonu: 413543273

1.5.8.) Numer faksu: 413543273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@chmielnik.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chmielnik.com

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-caef066c-3d7a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363790

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000824/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa, innowacyjne wyposażenie medyczne i poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.chmielnik.com

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem :
https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
3. Korzystanie z platformy jest całkowicie bezpłatne, należy jedynie zarejestrować się w systemie.
4. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych, platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 do 17:00 pod nr tel. 22 576 87 90 lub oneplace@marketplanet.pl .
5. Wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż
512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 z późniejszymi zmianami), dalej „RODO”, informuję, że:
- W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w trakcie trwania postępowania czy realizacji umowy na zadanie: „Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku” Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
- Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa Pani/Pan dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Chmielnik z siedzibą w Chmielniku
( 26-020 ), Plac Kościuszki 7, tel. 41 354 32 73 ;
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w UMIG Chmielnik Pl. Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik oraz pod adresem e-mail: rodo@chmielnik.com, tel. 041 354 32 73;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ,,Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1 PZP);
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli zobowiązania wskazane w ofercie i umowie przekroczą w/w przedział czasowy, okres przechowywania obejmuje ten termin;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPS.271.56.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót termomodernizacyjnych dla zadania polegającego na poprawie efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku.1) wykonanie pełnego zakresu robót ujętych w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (w tym roboty ziemne, instalacje elektryczne i niskoprądowe w tym instalacja oświetleniowa, więźba dachowa – deskowanie do wymiany, pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i rury, izolacje przeciwwilgociowe, izolacje ciepłochronne, roboty wykończeniowe, podłogi i posadzki, wykonanie elewacji, roboty instalacyjne sanitarne w tym CO, , wod.- kan, instalacja fotowoltaiczna)
2) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących ( zorganizowanie placu budowy, zaplecza budowy, uporządkowanie terenu po pracach itp.)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 6 i 7, do wysokości nie przekraczającej 20% wartości zamówienia podstawowego

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca uczestniczący w postępowaniu musi spełnić niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie określa;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie określa;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający określa. Wymagania, opis poniżej:

a) Zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że wykonali należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej:

- jedno (1) zamówienie odpowiadające robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. polegających na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2 000 000,00 zł. brutto,

Uwaga:
- Przez zamówienie wykonane należy rozumieć : zamówienie rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia , w którym upływa termin składania ofert ( a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie)
- Zamówienia zakończone w w/w okresie to zamówienia , których rozpoczęcia mogło nastąpić wcześniej niż w w/w okresie.
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania robót budowlanych o mniejszej wartości celem uzyskania wartości referencyjnej.

b) O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy :
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej ( kierownik budowy), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U.2022.1333 t.j) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy bądź odpowiadające w/w uprawnieniom , ważne uprawnienia budowalne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi , uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a Prawo budowlane tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U.2022.1333 t.j) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy bądź odpowiadające w/w uprawnieniom , ważne uprawnienia budowalne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi , uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a Prawo budowlane tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.
- minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U.2022.1333 t.j) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy bądź odpowiadające w/w uprawnieniom , ważne uprawnienia budowalne, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi , uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a Prawo budowlane tj. ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej z dnia 22.12.2015 r.

W przypadku składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek jest spełniony, jeżeli wszyscy wykonawcy łącznie wykażą dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia uprawnień

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:a) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego / jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.Dz.U.2020.1076 z późn.zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:a) wykaz robót (Załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonywania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonanie.
Uwaga: Do wykazu robót należy dołączyć dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane
b) wykaz osób (Załącznik nr 4 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia budowlane w zakresie:
• specjalności konstrukcyjno – budowlanej ( kierownik budowy)*,
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
• specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

c) oświadczenie o uprawnieniach osób (Załącznik nr 7 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie budową oraz robotami budowlanymi, posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalnościach:
- konstrukcyjni budowlanej ( kierownik budowy)
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
- instalacyjnej w zakresie sieci, urządzeń i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie precyzuje wymagań w przedmiotowym zakresie

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

a) Pełnomocnictwo ( jeżeli dotyczy)
b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy, Załącznik nr 8 do SWZ)
c) Wadium
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa
e) Uproszczony kosztorys ofertowy- do oferty lub najpóźniej przez podpisaniem umowy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga od wykonawców wniesienia wadium.
2. Zamawiający określa kwotę wadium w następujących wysokościach : 30 000,00 ( słownie pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych)
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2.
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
5. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
6. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Nr rachunku: BS Chmielnik 32 8483 0001 2001 0017 7441 0001 z adnotacją:
7. „Wadium w przetargu pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chmielniku potwierdzenie wpłaty można załączyć do oferty.
8. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej i spełniać będzie co najmniej poniższe wymagania:
1) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;
2) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
3) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania z ofertą
10. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wg zasad komunikacji wskazanej w SWZ, zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
12. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa powyżej, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie PZP.
13. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
15. Pozostałe warunki określa pkt. 15 SWZ

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie VIII SWZ, składa każdy z wykonawców.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie według, z którego powinno wynikać, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana kierownika budowy - spełniającego wymagania zawarte w SWZ po uzgodnieniu z Zamawiającym,
b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania robót, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią (opady, zbyt niskie temperatury, opady śniegu),
c) powstaną przeszkody o charakterze archeologicznym, geologicznych, hydrologicznych lub kolizji z sieciami infrastruktury utrudniające w stopniu znacznym lub uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy potwierdzone w stosownym protokole,
d) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w miejsce wymienionych w dokumentacji projektowej,
e) zmiany warunków realizacji zamówienia z przyczyn, których nie można było przewidzieć przed zawarciem umowy, wystąpienia w czasie realizacji i na terenie objętym czynnościami wykonawcy robót klęski żywiołowej oraz zmian w zasadach finansowania. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu o okres niezbędny do realizacji tych robót.
f) zmiana podwykonawcy – na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.
g) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich (w tym również trudnej sytuacji finansowej Zamawiającego spowodowanej mniejszymi niż planowane dochodami budżetowymi);
h) konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
i) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
j) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zadania w pierwotnie zakładany sposób (w tym termin) spowodowane bezpośrednio wystąpieniem epidemii związanej z wirusem COVID-19. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych określa procedurę postępowania, która musi poprzedzić ustalenie warunków ewentualnego aneksu i jego zawarcie. Zamawiający, po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa w ww. ustawie mogą wpłynąć lub wpływają na należyte wykonanie umowy, może w uzgodnieniu z wykonawcą dokonać zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) – w szczególności przez: zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej części; zmianę sposobu wykonywania robót budowlanych; zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej Umowy.
Wykonawca winien udokumentować wpływ wystąpienia wirusa COVID-19 na niemożność wykonania zamówienia w pierwotnie zakładany sposób. Zamawiający może przedłużyć termin realizacji zamówienia proporcjonalnie do okresu w którym zostały wstrzymane roboty spowodowane wystąpieniem wirusa COVID-19.
k) dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia umownego w okolicznościach w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://chmielnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.