eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Prudnik › "Przebudowa części szpitalnej przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej i laboratorium diagnostycznego w związku z COVID-19."Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
”Przebudowa części szpitalnej przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej i laboratorium diagnostycznego w związku z COVID-19.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Prudnickie Centrum Medyczne S. A. w Prudniku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 532448467

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 14

1.5.2.) Miejscowość: Prudnik

1.5.3.) Kod pocztowy: 48-200

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pcm@pcm.prudnik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcm.prudnik.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Spółka prawa handlowego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

”Przebudowa części szpitalnej przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej i laboratorium diagnostycznego w związku z COVID-19.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-66045752-3d72-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363776

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pcm-prudnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z portalu Marketplanet OnePlace, określone w Instrukcji dla wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z portalu Marketplanet OnePlace przestrzegać postanowień tej instrukcji.
https://pcm-prudnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty, oświadczenia i zawiadomienia, w tym również umowa, sporządzone będą w języku polskim.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu Platformy Zakupowej Marketplanet OnePlace działająca pod adresem: https://pcm-prudnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet (dalej jako: „Platforma”).
- z zastrzeżeniem, że przekazanie oferty, oświadczeń, w szczególności oświadczeń o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, oraz innych dokumentów przekazywanych wraz z ofertą, o których mowa w pkt. 7 SWZ (Dokumenty składane wraz z ofertą), sporządzonych w postaci elektronicznej w formatach danych określonych we właściwych przepisach - odbywa się wyłącznie elektronicznie. Uwaga! Podpisanie samego dedykowanego formularza nie jest tożsame z podpisaniem oferty.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy użyciu platformy, opisane zostały w Instrukcji dla wykonawcy pod adresem: https://pcm-prudnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Instrukcji dla wykonawcy oraz zobowiązuje się korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tej instrukcji.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz komunikacji wynosi: 100 MB.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@pcm.prudnik.pl.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy lub za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: przetargi@pcm.prudnik.pl.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), zwanym dalej: rozporządzenie ws. środków komunikacji elektronicznej.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod nazwą: ”Przebudowa części szpitalnej przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej i laboratorium diagnostycznego w związku z COVID-19.” – numer postępowania: 1/IX/2022.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują zawiadomienia oraz informacje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem niniejszego postępowania.
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Pan Paweł Sobieraj - w sprawach merytorycznych, tel. +48 77 406 78 50.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych zebranych przez Zamawiającego w toku postępowania.
Klauzula informacyjna uwzględniająca regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Prudnickie Centrum Medyczne S. A., ul. Szpitalna 14, 48-200 Prudnik;
1Zamawiający powołał Administratora Danych Osobowych (ABI), który przejmie funkcję Inspektora Ochrony Danych osobowych w osobie Beaty Pasiut, dostępnego w siedzibie Zamawiającego, ul. Szpitalna 14; e-mail: b.pasiut@pcm.prudnik.pl; kontakt tel. 77 40 67 847; w dni robocze od pon. - pt. 7:30-15.30*;Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. ”Przebudowa części szpitalnej przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej i laboratorium diagnostycznego w związku z COVID-19.” Nr postępowania: 1/IX/2022 prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710), dalej „ustawa Pzp”;
Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan/Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/IX/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:
Wykonaniu robót budowlanych, w oparciu o dokumentację projektową posiadaną przez Zamawiającego, obejmującą przebudowę części pomieszczeń PCM w Prudniku w ramach zadania p.n.: „Przebudowa części szpitalnej przeznaczonej na pomieszczenia Poradni Rehabilitacyjnej i laboratorium diagnostycznego w związku z COVID-19.”
Zakres prac budowlanych:
- wykonanie nowych pomieszczeń w celu prawidłowego działania placówki,
- przebudowa instalacji elektrycznej,
- przebudowa instalacji wodno – kanalizacyjnej i c. o. wraz z montażem armatury,
- przebudowa instalacji wentylacyjnej mechanicznej,
- przebudowa instalacji klimatyzacji,
- wykonanie okablowania strukturalnego,
- wykonanie niezbędnych prac w celu dostosowania obiektu do potrzeb przebudowy zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna – Projektem budowlanym, Projektem technicznym, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i Przedmiar Robót.
Ponadto zamówienie obejmuje:
- organizację i zagospodarowanie placu budowy,
- sporządzenie planu BIOZ w oparciu o podane informacje,
- opracowanie szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót zawierającego ceny jednostkowe,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach obejmującej: certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności i inne dokumenty dopuszczające do stosowania materiały i urządzenia wraz z ich wykazem, wykonanie mapy powykonawczej z inwentaryzacją wybudowanych obiektów i sieci uzbrojenia terenu oraz rozliczenie rzeczowo - finansowe,
- wywóz materiałów porozbiórkowych nadających się do odzyskania na miejsce składowania wskazane przez zamawiającego,
- wykonanie wszystkich innych prac, robót i czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Szczegółowy zakres robót określa Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja techniczna, w tym pozwolenie na budowę z dnia 09.09.2022r. i uzupełnienie decyzji pozwolenia na budowę z dnia 22.09.2022r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45442100-8 - Roboty malarskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45262300-4 - Betonowanie

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia tj.:
- co najmniej 1 osobą pełniąca funkcję kierownika budowy. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 1 osobą pełniąca funkcję kierownika robót. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
- co najmniej 1 osobą pełniąca funkcję kierownika robót. Minimalne wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i energetycznych wydane zgodnie z Prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Uwagi:
- Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
- W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej- składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Przedmiotowy wykaz należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
Wykaz osób składa się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia.
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym
załącznik nr 3 do SWZ.
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy).
Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3a do SWZ.
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 117 ust. 4 ustawy
Pzp (jeśli dotyczy). Przedmiotowe oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
2. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
a) Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, Wykonawca, który składa ofertę za
pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
b) W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika. Zakres pełnomocnictwa
opisany jest w pkt. 6.13- 6.15. SWZ c) Pełnomocnictwo sporządza się w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W przypadku gdy
zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe
odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeśli dotyczy).
Przedmiotowe zobowiązanie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym, załącznik nr 4 do SWZ.
Zobowiązanie musi być złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub
podpisem osobistym. W przypadku gdy zobowiązanie zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z
dokumentem w postaci papierowej.
4. Informacje dotyczące Wykonawcy.
a) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy) .
b) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeśli dotyczy)
c) Informację złożona zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy Pzp (jeśli dotyczy).
Pełne informacje pkt. 7 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa pkt 5 SWZ.
b) warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.1. SWZ:
- przypadku określonym w pkt. 6.1.4. SWZ spełnienie warunku będzie oceniane łącznie.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik.
Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. Podpisy muszą zostać
złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian do umowy opisany w Projekcie umowy- zał. nr 7 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem https://pcm-prudnik.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-12

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.