eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kańczuga › Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół, przedszkola na terenie Gminy Kańczuga w 2023 rokuOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół, przedszkola na terenie Gminy Kańczuga w 2023 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 365746700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Słowackiego 12

1.5.2.) Miejscowość: Kańczuga

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-220

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 166423028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cuw.kanczuga.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cuw.kanczuga.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół, przedszkola na terenie Gminy Kańczuga w 2023 roku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b30d3c86-3d6a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363746

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024944/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych w celu realizacji obowiązku szkolnego i nauki oraz dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Kańczuga w 2023 roku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
b. ePUAPu (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – Centrum Usług
Wspólnych w Kańczudze (adres skrytki /CUWKanczuga/SkrytkaESP), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal,
c. poczty elektronicznej: przetargi@cuw.kanczuga.pl
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
Regulamin korzystania z systemu miniPortal jest dostępny pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi Warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) są dostępne pod adresem: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
Instrukcja użytkownika miniportalu dostępna jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik nr 10 do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ .
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny
z wymaganiami określonymi w:
a. Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
b. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES.

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
(NIE DOTYCZY SKŁADANIA OFERT)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego na miniPortalu. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania) albo numerem postępowania oraz danymi identyfikującymi Wykonawcę.
Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@cuw.kanczuga.pl
W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywająca się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP lub za pomocą poczty elektronicznej nie może być szyfrowana.
Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, pytań do treści SWZ oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email (tj.przetargi@cuw.kanczuga.pl)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych
w Kańczudze (Zamawiający) – NIP: 7941822666; REGON: 365746700, 37-220 Kańczuga, ul. Słowackiego 12; cuw@kanczuga.pl
• inspektor ochrony danych osobowych dostępny jest pod adresem iod@kanczuga.pl – Pan Tomasz Mielech;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Kańczuga do placówek oświatowych oraz dowóz uczniów do szkół, przedszkola na terenie Gminy Kańczuga w 2023 roku”., nr CUW.271.2.2022 prowadzonym w trybie podstawowym;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 1710), dalej „ustawa Prawo zamówień publicznych”;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.271.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz dzienny 10+/-5 uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Jarosławiu, zlokalizowanego
w Jarosławiu na ul. Witosa 18, Wilsona 6 oraz Jana Pawła II 30 oraz powrót do miejsca zamieszkania dziecka. Dowóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku zgodnie z rozkładem zajęć placówki, z wyjątkiem wakacji, ferii zimowych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.) oraz w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dowóz dzieci w tym dniu.

Przebieg trasy:
Sietesz-Siedleczka-Łopuszka Wielka-Kańczuga-Łopuszka Mała-Żuklin-Pantalowice-Rączyna
Krzeczowice-Jarosław oraz powrót
Szacunkowa ilość kilometrów na w/w trasie wynosi: 135 km/jeden kurs i dotyczy „pełnych kursów” tj. przejazdów z dziećmi (długość trasy nie obejmuje dojazdu autobusów po dzieci i tzw. „pustych przebiegów”).

Zamawiający przewiduje szacunkowo 218 kursów w okresie realizacji umowy- część 1.

Jako jeden kurs należy rozumieć przewóz uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła/placówka – dom w danym dniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
Cena (koszt) 60 % (pkt)
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 10 % (pkt)
Wiek pojazdów którymi świadczony będzie dowóz 30 % (pkt)
Razem 100 % (pkt)

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

a. Kryterium „cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C = ----------------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena brutto oferty badanej

b. Kryterium „Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii’’ (T) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii – rozumiany jako czas liczony od momentu powzięcia informacji o awarii samochodu, którym Wykonawca świadczy usługę do momentu podstawienia samochodu zastępczego.
Oferta z zaoferowanym czasem podstawienia samochodu zastępczego zostanie oceniona
w następujący sposób:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 45 minut lub więcej otrzyma 0 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 44 - 30 minut otrzyma 5 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 29-16 minut otrzyma 7,5 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 15-0 minut otrzyma 10 pkt,

3) Kryterium „Wiek najnowszego pojazdu którym świadczony będzie dowóz (P) (liczony od daty produkcji - rok produkcji), będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty i ocenione zostanie
w następujący sposób:

Rok produkcji pojazdu Liczba punktów
2021 lub młodszy- 30 pkt
2020- 27 pkt
2019- 24 pkt
2018- 21 pkt
2017- 18 pkt
2016- 15 pkt
2015- 12 pkt
2014- 9 pkt
2013- 6 pkt
2012- 3 pkt
2011 lub starszy- 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdów którymi swiadczony będzie dowóz

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz dzienny 1 ucznia niepełnosprawnego z miejsca zamieszkania do Specjalistycznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Laszczynach 75a oraz powrót do miejsca zamieszkania dziecka. Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, zgodnie z rozkładem zajęć placówki z wyjątkiem wakacji, ferii zimowych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.) w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dowóz dziecka w tym dniu. Zamawiający zaznacza i zastrzega, iż umowa może być zawarta na krótszy okres lub wcześniej rozwiązana ze względu na umieszczenie ucznia w placówce zapewniającej całodobową opiekę.

Przebieg trasy:
Siedleczka – Laszczyny 75 a – Siedleczka
Szacunkowa ilość kilometrów na w/w trasie wynosi : 68 km/jeden kurs i dotyczy „pełnych kursów” tj. przejazdów z dzieckiem (długość trasy nie obejmuje dojazdu autobusów po dziecko i tzw. „pustych przebiegów”).

Zamawiający przewiduje szacunkowo 200 kursów w okresie realizacji umowy- część 2.

Jako jeden kurs należy rozumieć przewóz uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła/placówka – dom w danym dniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
Cena (koszt) 60 % (pkt)
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 10 % (pkt)
Wiek pojazdów którymi świadczony będzie dowóz 30 % (pkt)
Razem 100 % (pkt)

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

a. Kryterium „cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C = ----------------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena brutto oferty badanej

b. Kryterium „Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii’’ (T) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii – rozumiany jako czas liczony od momentu powzięcia informacji o awarii samochodu, którym Wykonawca świadczy usługę do momentu podstawienia samochodu zastępczego.
Oferta z zaoferowanym czasem podstawienia samochodu zastępczego zostanie oceniona
w następujący sposób:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 45 minut lub więcej otrzyma 0 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 44 - 30 minut otrzyma 5 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 29-16 minut otrzyma 7,5 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 15-0 minut otrzyma 10 pkt,

3) Kryterium „Wiek najnowszego pojazdu którym świadczony będzie dowóz (P) (liczony od daty produkcji - rok produkcji), będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty i ocenione zostanie
w następujący sposób:

Rok produkcji pojazdu Liczba punktów
2021 lub młodszy- 30 pkt
2020- 27 pkt
2019- 24 pkt
2018- 21 pkt
2017- 18 pkt
2016- 15 pkt
2015- 12 pkt
2014- 9 pkt
2013- 6 pkt
2012- 3 pkt
2011 lub starszy- 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdów którymi swiadczony będzie dowóz

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz: 3 +/-2 uczniów niepełnosprawnych w poniedziałek z miejsca zamieszkania ucznia do Ośrodka Szkolno – Wychowawczego imienia Jana Pawła II w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30 oraz odwóz w piątek z Ośrodka do miejsca zamieszkania ucznia.
Ze względu na pobyt uczniów w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 30, potrzeba dowozu i odwozu uczniów występuje tylko w poniedziałki i w piątki lub inne dni tygodnia, w których zaczyna się
i kończy tydzień nauki zgodnie z harmonogramem zajęć ośrodka z wyjątkiem wakacji i ferii zimowych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.) oraz w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych
w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dowóz dzieci
w tym dniu.

Przebieg trasy:
Poniedziałek lub inny dzień tygodnia, w którym zaczyna się tydzień nauki: Łopuszka Mała- Krzeczowice – Jarosław
Piątek lub inny dzień tygodnia, w którym kończy się tydzień nauki: Jarosław - Krzeczowice - Łopuszka Mała
Szacunkowa ilość kilometrów na w/w trasie wynosi: 48 km/jeden kurs i dotyczy „pełnych kursów” tj. przejazdów z dziećmi (długość trasy nie obejmuje dojazdu autobusów po dzieci i tzw. „pustych przebiegów”).
Zamawiający przewiduje szacunkowo 92 kursów w okresie realizacji umowy - część 3

Jako jeden kurs należy rozumieć przewóz uczniów niepełnosprawnych na odcinku dom – szkoła/placówka – dom w danym dniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
Cena (koszt) 60 % (pkt)
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 10 % (pkt)
Wiek pojazdów którymi świadczony będzie dowóz 30 % (pkt)
Razem 100 % (pkt)

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

a. Kryterium „cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C = ----------------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena brutto oferty badanej

b. Kryterium „Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii’’ (T) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii – rozumiany jako czas liczony od momentu powzięcia informacji o awarii samochodu, którym Wykonawca świadczy usługę do momentu podstawienia samochodu zastępczego.
Oferta z zaoferowanym czasem podstawienia samochodu zastępczego zostanie oceniona
w następujący sposób:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 45 minut lub więcej otrzyma 0 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 44 - 30 minut otrzyma 5 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 29-16 minut otrzyma 7,5 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 15-0 minut otrzyma 10 pkt,

3) Kryterium „Wiek najnowszego pojazdu którym świadczony będzie dowóz (P) (liczony od daty produkcji - rok produkcji), będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty i ocenione zostanie
w następujący sposób:

Rok produkcji pojazdu Liczba punktów
2021 lub młodszy- 30 pkt
2020- 27 pkt
2019- 24 pkt
2018- 21 pkt
2017- 18 pkt
2016- 15 pkt
2015- 12 pkt
2014- 9 pkt
2013- 6 pkt
2012- 3 pkt
2011 lub starszy- 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdów którymi swiadczony będzie dowóz

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dowóz dzienny 30 +/-6 uczniów z miejscowości Lipnik, Chodakówka, Sietesz Górna do Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Sieteszy Sietesz 329 oraz 10+/-4 uczniów 5 i 6 letnich z miejscowości Lipnik, Chodakówka, Sietesz Górna do Miejsko Gminnego Przedszkola w Kańczudze – oddział w Sieteszy, na zajęcia lekcyjne oraz odwożeniu do miejsca zamieszkania po zakończeniu zajęć lekcyjnych.
W trakcie realizacji usługi transportowej na trasie 4 Zamawiający przewiduje dodatkowy przewóz jeden raz w tygodniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej
w Sieteszy w związku z realizacją dodatkowych zajęć tj. Wychowanie do życia w rodzinie.
W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić możliwość wystąpienia dodatkowych kursów jeden raz w tygodniu i ująć je w cenie oferty.

Dzienny przewóz będzie realizowany w dniach od poniedziałku do piątku, zgodnie
z rozkładem zajęć placówki z wyjątkiem wakacji i ferii zimowych i świątecznych oraz dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 z późn. zm.)oraz w dniach uroczystości okazjonalnych takich jak np. dzień dziecka. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić dowóz dzieci w tym dniu.

Przebieg trasy:

Trasa dowozu :
1. Lipnik – Szkoła Podstawowa w Sieteszy, Miejsko Gminne Przedszkole w Kańczudze – filia w Sieteszy i z powrotem,
2. Chodakówka – Szkoła Podstawowa w Sieteszy, Miejsko Gminne Przedszkole w Kańczudze – filia w Sieteszy i z powrotem,
3. Sietesz Górna – Szkoła Podstawowa w Sieteszy, Miejsko Gminne Przedszkole w Kańczudze – filia w Sieteszy i z powrotem.

Szacunkowa ilość kilometrów na w/w trasie wynosi: 50 km/jeden kurs i dotyczy „pełnych kursów” tj. przejazdów z dziećmi (długość trasy nie obejmuje dojazdu autobusów po dzieci
i tzw. „pustych przebiegów”).

Zamawiający przewiduje szacunkowo 225 kursów w okresie realizacji umowy- część 4.

Jako jeden kurs należy rozumieć przewóz uczniów/dzieci na odcinku dom – szkoła/przedszkole– dom w danym dniu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60130000-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-02 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
Nazwa kryterium Waga
Cena (koszt) 60 % (pkt)
Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii 10 % (pkt)
Wiek pojazdów którymi świadczony będzie dowóz 30 % (pkt)
Razem 100 % (pkt)

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Z tytułu niniejszych kryteriów maksymalna liczba punktów, które może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. Za ofertę najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów uzyskanych w powyższych kryteriach.

a. Kryterium „cena” (C) będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu oferty. Oferta z najniższą ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT), spełniająca wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki uzyska maksymalnie 60 pkt. Oferty z ceną (wartość łącznie z podatkiem VAT) wyższą uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów.
W takim przypadku wartościowanie ofert będzie się odbywać według następującego wzoru:

Najniższa zaoferowana cena brutto
C = ----------------------------------------------------------- x 60 punktów
Cena brutto oferty badanej

b. Kryterium „Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii’’ (T) będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty. Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii – rozumiany jako czas liczony od momentu powzięcia informacji o awarii samochodu, którym Wykonawca świadczy usługę do momentu podstawienia samochodu zastępczego.
Oferta z zaoferowanym czasem podstawienia samochodu zastępczego zostanie oceniona
w następujący sposób:
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii:
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 45 minut lub więcej otrzyma 0 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 44 - 30 minut otrzyma 5 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 29-16 minut otrzyma 7,5 pkt,
• Wykonawca, który zadeklaruje w ofercie, że czas podstawienia pojazdu zastępczego wyniesie 15-0 minut otrzyma 10 pkt,

3) Kryterium „Wiek najnowszego pojazdu którym świadczony będzie dowóz (P) (liczony od daty produkcji - rok produkcji), będzie rozpatrywane na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę w Formularzu oferty i ocenione zostanie
w następujący sposób:

Rok produkcji pojazdu Liczba punktów
2021 lub młodszy- 30 pkt
2020- 27 pkt
2019- 24 pkt
2018- 21 pkt
2017- 18 pkt
2016- 15 pkt
2015- 12 pkt
2014- 9 pkt
2013- 6 pkt
2012- 3 pkt
2011 lub starszy- 0 pkt

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas podstawienia samochodu zastępczego w przypadku awarii

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wiek pojazdów którymi swiadczony będzie dowóz

4.3.6.) Waga: 30,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.

Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca:
Dla Części 1-4
Posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.). ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

Sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w danym zakresie.

Zdolności technicznej lub zawodowej
Dla Części 1-3:
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca:
a) posiada aktualne badania techniczne dopuszczające każdy pojazd do ruchu drogowego wraz z obowiązkowym ubezpieczeń komunikacyjnych OC i NW.
b) Wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj.: Wykonawca wykonywał regularne przewozy uczniów niepełnosprawnych przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium)
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada do realizacji zamówienia jeden samochód na jedną trasę oraz jeden dodatkowy samochód na tą trasę stanowiący zabezpieczenie wykonania usługi w przypadku awarii
o liczbie miejsc siedzących przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych wskazanych w SWZ. Pojazd powinien być konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych,
z windą dla wózków i 2 miejsca w samochodzie na wózki inwalidzkie. Pojazd powinien być oznaczony z przodu i z tyłu kwadratowymi tablicami barwy niebieskiej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy białej. Tablice te powinny być wykonane z materiału odblaskowego.
d) Wykonawca zapewni 1 osobę na jeden kurs/trasę posiadającą ukończony kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, celem pełnienia roli opiekuna uczniów niepełnosprawnych. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy
i opiekuna.

Dla części 4
Warunek uważa się za spełniony, jeżeli wykonawca:

a) Posiada aktualne badanie techniczne dopuszczające każdy pojazd do ruchu drogowego wraz z obowiązkowym ubezpieczeniem komunikacyjnym OC i NW,
b) Wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj.: Wykonawca wykonywał regularne przewozy uczniów przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana ilość usług nie sumuje się, tzn. co najmniej jeden
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełnić powyższe kryterium),
c) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada do realizacji zamówienia jeden samochód na jedną trasę oraz jeden dodatkowy samochód na tę trasę stanowiący zabezpieczenie wykonania usługi w przypadku awarii na daną trasę o liczbie miejsc siedzących przystosowanej do przewozu uczniów wskazanych w SWZ.
d) Wykonawca zapewni 1 osobę na jeden kurs/trasę posiadającą ukończony kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej, celem pełnienia roli opiekuna uczniów podczas dowozu. Zamawiający wyklucza łączenie funkcji kierowcy
i opiekuna.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
a. dokument potwierdzający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z późn. zm.). ważną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących środków dowodowych:
a. Wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. - załącznik nr 7 do SWZ;

b. Wykaz pojazdów dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami - załącznik nr 8 do SWZ;

c. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacją na temat posiadanych przez nie uprawnień do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 9 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
a) Wypełniony formularz Oferty
b. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 PZP – zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ.
c. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w lit. a, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,- zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4,
d. W przypadku Oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), oświadczenie, o którym mowa w w pkt a składa każdy z Wykonawców osobno (w przypadku wspólników spółki cywilnej – każdy Wspólnik osobno). Oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
e) Dokument/y potwierdzający/e umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy: np. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferty wspólne będą musiały spełniać następujące wymagania:
a. oferta będzie podpisana w taki sposób, by wiązała wszystkich partnerów. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z pełnomocnictwa – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania,
b. wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy jeżeli jest wymagane;
c. wyznaczony lider umocowany będzie do otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak też dla wszystkich partnerów. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie
z pełnomocnikiem.
Sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust 1 [zał. nr 2 do SWZ], oraz aktualny odpis z właściwego rejestru składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie we własnym imieniu. Oświadczenie te potwierdzają brak podstawy wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu. Dokumenty wspólne formularz ofertowy, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 Pzp w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek. Ofertę Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu uznaje się za odrzuconą.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a. warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ dotyczący uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów winni spełniać ci Wykonawcy, którzy będą faktycznie realizować część zamówienia, do której wykonania wymagane jest posiadanie kompetencji lub uprawnień. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 5 do SWZ,
b. brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 PZP, art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) powinien spełnić każdy z wykonawców samodzielnie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 pzp zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w następujących okolicznościach i zakresie:
a) aneks personalny - dopuszczający zmianę, wymienionych w umowie, przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych jako osoby do kontaktu;- nie wymaga sporządzenia aneksu
b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości dowożonych dzieci w trakcie roku. Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia liczby dowożonych dzieci np.
w przypadku choroby, lub zwiększenia liczby dowożonych dzieci np. w przypadku dołączenia do w/w ośrodka innych dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga- zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu,
c) Zmiany umowy mogą dotyczyć również zmian w harmonogramie prowadzonych zajęć szkolnych. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci w tym dniu - zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu,
d) przebiegu i długości trasy zgodnie z potrzebami organizacyjnymi - zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu,
e) rozkładu jazdy- zmiana nie wymaga sporządzenia aneksu,
f) ustawowej zmiany stawki podatku VAT;
g) wystąpienia zmian obligatoryjnych spowodowanych nowelizacją przepisów prawnych, mających zastosowanie przy realizacji umowy,
h) zmiany dowozu i odwozu dzieci/ liczby wykonanych kursów. Powodem takiej zmiany mogą być zmiany organizacyjne w placówce szkolnej, w szczególności wynikające
z zmiany planu zajęć lub wytycznych nadrzędnej Instytucji Oświatowej.
i) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mających wpływ na realizację zamówienia- w takim przypadku nastąpi dostosowanie zapisów umowy, stosownie do wprowadzonych zmian,
j) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikujących,
k) wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,
l) zmiana wykazu placówek oświatowych- liczba może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w przypadku gdy zaistnieje konieczność dowozu dziecka do placówki- zgodnie z potrzebami Zamawiającego,
m) zmiana przewidzianej liczby dni dowozu- może ulec zmianie np. z powodu strajku nauczycieli, braku uczniów do dowozu, wystąpienia dodatkowych dni odpracowywania prowadzonych zajęć,
n) uruchomienie dodatkowych tras z zakresie niezbędnym do zapewnienia zwiększonego zapotrzebowania na usługi ze strony użytkowników, którym Zamawiający obowiązany jest zapewnić usługi w okresie realizacji umowy lub ograniczenie długości trasy w zależności od potrzeb, wymagane jest przez Wykonawcę zapewnienie dodatkowych pojazdów spełniających warunki techniczne określone w SWZ,
o) zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia wskazanych przez Wykonawcę w wykazie osób pod warunkiem , że nowe osoby będą spełniać wymagania określone dla nich przez Zamawiającego w SWZ
2. Inne zmiany jakie dopuszcza ustawodawca w zakresie zawartej umowy zostały określone
w art. 455 pzp.
3. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego paragrafu stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiany mogą być dokonane tylko, jeśli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obydwu stron i formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (Elektronicznej Skrzynki podawczej- nazwa- Centrum Usług Wspólnych w Kańczudze; (adres skrytki: /CUWKanczuga/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022, poz. 835, z późn. zm.) z postępowania wyklucza się:
a. wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014, o których to rozporządzeniach mowa w art. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
b. wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy,
c. wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności o których mowa powyżej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.