eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM PSYCHIATRII W KATOWICACH IM. DR. KRZYSZTOFA CZUMY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276206986

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. dr Janusza Korczaka 27

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-340

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 48 32 603 84 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@centrumpsychiatrii.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.centrumpsychiatrii.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9bd6182b-3346-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363740

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033680/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Usługi w zakresie ochrony osób i mienia szpitala.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/centrumpsychiatrii

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/centrumpsychiatrii

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający określił szczegółowo wszelkie dane w SWZ pkt.XIV od lit.A do lit.E oraz w pkt.XV.A. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności w postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce "Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Istnieje wymóg podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w SWZ pkt.XXVII

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w SWZ pkt.XXVII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Oznaczenie sprawy : 01/US-OM/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest :
A) Ochrona obiektów oraz mienia szpitala przed zaborem, kradzieżą i dewastacją znajdującego
się w budynkach szpitalnych położonych przy ul. Korczaka 2, 22 i 27 w Katowicach, oraz na
posesji szpitala i poza nią, poprzez dozorowanie.
Zakres zamówienia obejmuje również ochronę fizyczną pracowników szpitala przed
pacjentami przejawiającymi agresję wobec nich, oraz w stosunku do innych pacjentów
i osób – z użyciem Grupy Interwencyjnej ( GI ) włącznie. Do obowiązków ochrony
należy także zapewnienie ogólnego bezpieczeństwa personelowi szpitala, w tym także
w sytuacjach kryzysowych ( np. alarm bombowy, terrorystyczny, pożar, ewakuacja
itp.). W sytuacjach koniecznych zakres czynności obejmuje także udzielanie pomocy
sanitarnej ( ratowniczej ).

W skład obiektów wchodzi :
• portiernia główna przy bramie wjazdowej, ul. Korczaka 27 w Katowicach ;
• magazyn z garażem i stacją wymiennika ciepła obok portierni głównej, ul. Korczaka 27 ;
• budynek główny szpitala, ul. Korczaka 27 ;
• budynek administracyjno – biurowy wraz z poradnią zdrowia psychicznego przy ul.
Korczaka 22 ( naprzeciw portierni głównej ) ;
• magazyn gospodarczy ( budynek byłego prosektorium ), ul.Korczaka 27 ;
• budynek techniczny ( agregat prądotwórczy, stacja transformatorowa ) poza ogrodzeniem posesji szpitala, w bezpośrednim sąsiedztwie, ul. Korczaka 27.
B) Ochrona poprzez monitoring obiektu szpitala przy ul. Korczaka 2 w Katowicach, położonego po
przeciwnej stronie drogi w odległości ok. 300 m od portierni głównej ( Poradnia i Oddział Terapii
Uzależnienia i Współuzależnienia Od Alkoholu ), z uwzględnieniem doraźnych interwencji w
przypadkach koniecznych ;
C) Zabezpieczenie ruchu osobowo – towarowego w budynku głównym i na terenie posesji
szpitala, w tym pobieranie opłat parkingowych z użyciem kasy fiskalnej.
D) Podejmowanie doraźnych interwencji na wezwanie osób funkcyjnych pełniących dyżury ( lub
osób upoważnionych ) i dyrekcji szpitala, z użyciem w razie potrzeby grupy interwencyjnej (GI).
E) Obsługa centralki telefonicznej, w dni robocze w godzinach od 14:00 do 08:30,
a w soboty, niedziele, święta oraz w dni ustawowo wolne od pracy całodobowo ( poprzez
przekierunkowanie rozmów na żądane numery, z telefonu stacjonarnego znajdującego się
w portierni głównej ).
F) Odbieranie sygnałów z centralki sygnalizacji pożaru ( portiernia w budynku głównym ),
sprawdzenie miejsca sygnalizowanego pożaru oraz kasowanie w odpowiednim czasie
sygnału na centralce, w przypadku fałszywego alarmu.
G) Patrolowanie i wykonywanie innych czynności mieszczących się w ramach ochrony.
H) Wykonywanie zadań ochrony fizycznej i pozostałych czynności powinno odbywać się
całodobowo :
• w godzinach od 07:00 do 19:00 w pięcioosobowej obsadzie personalnej ;
• w godzinach od 19:00 do 07:00 w czteroosobowej obsadzie personalnej.
Pracownicy ochrony powinni być odpowiednio umundurowani i wyposażeni przez firmę w
niezbędny sprzęt oraz powinni posiadać imienne identyfikatory.
I) System monitoringu w obiekcie przy ul. Korczaka 2 powinien być włączany i wyłączany
w okresie trwania umowy, w godzinach ustalonych przez Zamawiającego.
J) Wykonawca na swój koszt ma zainstalować w budynku przy ul. Korczaka 2 w Katowicach system monitoringu, który stanowił będzie jego własność - minimum na 1 dzień przed rozpoczęciem świadczenia usług ochrony, z możliwością odbioru sygnału alarmowego w portierni przy ul. Korczaka 27 w Katowicach ( odległość ok. 300 m ),
Wartość szacunkowa przedmiotu zamówienia – poniżej kwoty 750 000,00 euro

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu

79715000-9 - Usługi patrolowe

79714000-2 - Usługi w zakresie nadzoru

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisem w SWZ - pkt. XXI

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji grupy interwencyjnej (GI)

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału dotyczą :
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
(gospodarczej), o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
d) dysponowania pracownikami posiadającymi kwalifikację ratowników medycznych,
e) możliwości zapewnienia Zamawiającemu odpisu z tytułu PFRON.

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że :

ad.a – posiada aktualną koncesję MSW (MSWiA) w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z
przepisami ustawy obowiązującej w tym zakresie.
ad.b – jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum
3 000 000,00 zł.
ad.c – wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi
dotyczące przedmiotu zamówienia, każda o wartości minimum 1 600 000,00 zł. brutto, w
odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej (w tym szczególnie podmiotów
leczniczych),
– posiada certyfikat ISO adekwatny do przedmiotu zamówienia.
ad.d – w składzie osobowym przewidzianym do realizacji zmówienia dysponował będzie dwoma
pracownikami posiadającymi uprawnienia ratowników medycznych,
ad.e – zapewni Zamawiającemu odpis z tytułu PFRON w wysokości minimum 30 %

W odniesieniu do certyfikatu ISO, dla potwierdzenia przedmiotowego warunku wystarczającym będzie, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie jeśli wymagany certyfikat będzie posiada

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
a) nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust.1 Pzp.,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ.
c) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r.,poz.835), a w szczególności w odniesieniu do art.2 przedmiotowej ustawy, nie figurują na liście podmiotów ministra właściwego do spraw wewnętrznych, których wykluczenie z postępowania dotyczy na podstawie art.7 ust.1 przywołanej ustawy.
Dokument : złożenie Oświadczenia ( art.125 ust.1 - załącznik nr 2 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Warunki udziału dotyczą :
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
(gospodarczej), o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolności technicznej lub zawodowej,
d) dysponowania pracownikami posiadającymi kwalifikację ratowników medycznych,
e) możliwości zapewnienia Zamawiającemu odpisu z tytułu PFRON.

Wykonawca spełni warunki udziału w postępowaniu jeżeli wykaże, że :

ad.a – posiada aktualną koncesję MSW (MSWiA) w zakresie ochrony osób i mienia, zgodnie z
przepisami ustawy obowiązującej w tym zakresie.
ad.b – jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia minimum
3 000 000,00 zł.
ad.c – wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi
dotyczące przedmiotu zamówienia, każda o wartości minimum 1 600 000,00 zł. brutto, w
odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej (w tym szczególnie podmiotów
leczniczych),
– posiada certyfikat ISO adekwatny do przedmiotu zamówienia.
ad.d – w składzie osobowym przewidzianym do realizacji zmówienia dysponował będzie dwoma
pracownikami posiadającymi uprawnienia ratowników medycznych,
ad.e – zapewni Zamawiającemu odpis z tytułu PFRON w wysokości minimum 30 %

W odniesieniu do certyfikatu ISO, dla potwierdzenia przedmiotowego warunku wystarczającym będzie, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie jeśli wymagany certyfikat będzie posiadał co najmniej jeden z konsorcjantów/wspólników, ten sam warunek dotyczy ratowników medycznych.
Zamawiający żąda niżej wymienionych dokumentów :

1. Aktualna koncesja do świadczenia przedmiotowych usług.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
określoną przez zamawiającego (polisa lub inny dokument ubezpieczenia).
3.Wykaz usług potwierdzających, że Wykonawca wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, co najmniej 2 usługi dotyczące przedmiotu zamówienia, każda o wartości minimum
1 600 000,00 zł. brutto, w odniesieniu do obiektów użyteczności publicznej (w tym szczególnie
podmiotów leczniczych), Załącznik nr 4 do SWZ.
4. Certyfikat ISO.
5. Dokumenty dotyczące posiadania stosownych uprawnień przez ratowników medycznych.
6. Oświadczenie dotyczące gwarancji odpisu ulgi na PFRON, w wysokości minimum 30 %.
7. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS lub zaświadczenie o wpisie do
odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

30 000,00 złotych

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia z
postępowania Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019
r. - Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.1710, z późn. zm.) oraz
spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do SWZ.
Uwaga: 1) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców ww.
oświadczenie składa każdy z wykonawców.
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
winno być załączone do oferty oraz Oświadczenie, z którego wynika jaki zakres
przedmiotowej usługi będą realizować poszczególni Wykonawcy.
2)Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego
zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. - zgodnie z art.125 ust.5
ustawy Pzp. – Załącznik nr 2a do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone zostały w paragrafie 6 projektu umowy - Załącznik nr 3 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/centrumpsychiatrii

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.