eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Dostawa artykułów tekstylnych dla jednostek UAM w Poznaniu i Gnieźnie, Kołobrzegu Ciążeniu i Białej Górze - przedmiot zamówienia został podzielony na 2 częściOgłoszenie z dnia 2022-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów tekstylnych dla jednostek UAM w Poznaniu i Gnieźnie, Kołobrzegu Ciążeniu i Białej Górze – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wieniawskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-712

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 618294305

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karolina.ciechanowska@amu.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.amu.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów tekstylnych dla jednostek UAM w Poznaniu i Gnieźnie, Kołobrzegu Ciążeniu i Białej Górze – przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42f54d59-3d7a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363562

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej: a) za pośrednictwem Platformy
https://epropublico.pl. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich zamieszczenia na
Platformie. b) Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pocztą elektroniczną winny
być kierowane na adres: kw@amu.edu.pl, karolina.ciechanowska@amu.edu.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz
zgodnie z przepisami krajowymi.-Zamawiający informuje, że:1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Wieniawskiego 1 , 61-712 Poznań. Tel.: 61 829 40 00, e-mail: iod@amu.edu.pl 2) w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Pani Justyna
Baksalary, kontakt: adres iod@amu.edu.pl;3) dane osobowe Wykonawcy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w celu archiwizacji dokumentacji dotyczącej tego
postępowania; 4) odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;5) dane
osobowe Wykonawcy będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy. Szczegółowe informacje
dotyczące RODO zostały przedstawione w Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/3432/D/I/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa kołder i poduszek antyalergicznych 2 w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku A

4.2.6.) Główny kod CPV: 39512000-4 - Bielizna pościelowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane
kryteria. Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny
stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wszycie lamówki kołdry

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawa koców akrylowych w ilościach i asortymencie wskazanych w załączniku A

4.2.6.) Główny kod CPV: 39511100-8 - Koce

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-01-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie niżej podane
kryteria. Punkty wyliczone w danym kryterium zostaną dodane do siebie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny
stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Część 1: O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę kołder i poduszek o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, czy wykazana dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Część 2: O udzielenie zamówienia ubiegać się może wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę koców o wartości nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto oraz załączy dowody potwierdzające, czy wykazana dostawa została wykonana lub jest wykonywana należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
UWAGA jedna usługa oznacza usługę wykonaną na podstawie jednej umowy.
W przypadku dostaw wykonywanych (tj. rozpoczętych a nie zakończonych):
- na poczet wymaganej wiedzy i doświadczenia zaliczona będzie wyłącznie ich zrealizowana część,
- poświadczenia w odniesieniu do tych dostaw winny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie dostaw, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane - zgodnie z warunkiem określonym w rozdziale 6.2 SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed terminem składania ofert;
W przypadku wykazania dostaw w walutach innych niż złoty, Zamawiający będzie stosował przeliczanie walut wg kursu średniego NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu
Jeżeli o udzielenie zamówienia wykonawcy ubiegają się wspólnie – wykaz podpisuje pełnomocnik.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

opisy oferowanego asortymentu, próbki oferowanego asortymentu: część 1 - poduszka antyalergiczna 1 szt. i kołdra antyalergiczna 1 szt., cześć 2 - Koc akrylowy 1 szt.
Kołdra antyalergiczna nie podlega uzupełnieniu. Niedostarczenie do wyznaczonego terminu próbki kołdry skutkować będzie odrzuceniem oferty. Nie ma możliwości uzupełnienia tych próbek, gdyż jej ocena techniczna stanowi kryterium oceny ofert

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

opisy oferowanego asortymentu dla cz. 1 i cz. 2, próbki oferowanego asortymentu: część 1 - poduszka antyalergiczna 1 szt. , cześć 2 - Koc akrylowy 1 szt.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

formularz ofertowy, formularz cenowy, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), zobowiązanie do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy), Oświadczenie składane na postawie art. 125 ust. 4 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby - załącznik nr 5a do SWZ (jeżeli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden spełniał warunki określone w pkt. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie dla nich dokonywana łącznie. Żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2.
Istotna zmiana niniejszej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia. Dopuszczalna jest zmiana niniejszej umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadkach określonych we wcześniejszych paragrafach umowy oraz poniżej:
a) w przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, których nie można było przewidzieć w momencie zawierania umowy, termin realizacji przedmiotu umowy zostanie przedłużony o czas występowania przeszkód w realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) zmiany podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 pod warunkiem, że Wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując niniejszą umowę będzie dysponował niezbędnymi zasobami nowego podmiotu, w szczególności przedstawi zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszej umowy oraz wykaże, że nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 124 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano,
c) rezygnacji z podwykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1, a Wykonawca udowodni Zamawiającemu przez przedstawienie odpowiednich dokumentów, że Wykonawca samodzielnie spełnienia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 124 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, z którego usług zrezygnowano,
d) zmiany obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów dotyczących wysokości stawek podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie obejmującym przedmiot niniejszej umowy, obie strony zobowiązują się do odpowiedniej zmiany umowy w tym zakresie, zgodnie z którą Zamawiający zapłaci cenę netto powiększoną o podatek VAT w zmienionej stawce, obowiązującej w dniu wystawienia faktury przez Wykonawcę, dla danego zakresu przedmiotu umowy, dla którego obowiązuje nowa stawka,
e) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
f) w innych przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-13 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

11.2. Na podstawie art. 65 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp Zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu próbek oferowanego asortymentu – składanie próbek odbywa się za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 – Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.