eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koniecpol › Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej - ul. Szkolnej w KoniecpoluOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Koniecpolu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniecpol

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151397990

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Chrząstowska 6A

1.5.2.) Miejscowość: Koniecpol

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@koniecpol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.koniecpol.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Koniecpolu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e7c71eb0-3d69-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363516

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037270/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Koniecpolu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.koniecpol.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, zamawiający informuje, że:
1) administratorem danych osobowych osób fizycznych jest Miasto i Gmina Koniecpol reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, tel. (34) 355-18-81;
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – e-mail: iod@koniecpol.pl, telefon: (34) 360 – 82-65;
3) dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 2016/679 w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej – ul. Szkolnej w Koniecpolu”, nr sprawy ZP.271.43.2022;
4) odbiorcami danych osobowych osób fizycznych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp;
5) dane osobowe osób fizycznych będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez osobę fizyczną danych osobowych bezpośrednio jej dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 rozporządzenia 2016/679;
8) osoba fizyczna posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych (UWAGA: korzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (UWAGA: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobie fizycznej nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.43.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 624028S – ul. Szkolna w Koniecpolu na całej długości wraz z odcinkiem ul. Szkolnej do boiska „Orlik”. Łączna długość przebudowywanej drogi 2 268 mb. Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.: korektę geometrii osi w planie i profilu, wykonanie nowych warstw i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, nowej ścieżki rowerowej, remont istniejących i wykonanie nowego chodnika, przebudowę istniejących zjazdów do posesji, wykonanie kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego oraz odtworzenie rowów wraz z budową dwóch szczelnych zbiorników retencyjnych – odparowujących i budowę odcinka ciepłociągu, w tym:
1) Roboty przygotowawcze i roboty ziemne – obejmujące m.in. rozbiórki istniejących nawierzchni z trylinki i płyt betonowych, wycinkę drzewostanu, demontaż nieczynnego wodociągu i oświetlenia ulicznego;
2) Rozbudowa i przebudowa sieci ciepłowniczej polegająca na wymianie rurociągów na rury preizolowane 2*DN150/250 na odcinku o długości L=91 mb oraz budowie odcinka ciepłociągu o długości L=312 mb z rur preizolowanych DN100/200 wraz z 2 szt. przyłączami z rur preizolowanych DN50/150 o długości L=66mb i odgałęzienia przyłączy z rur preizolowanych DN40/110 o długości L=4 mb;
3) Budowa oświetlenia ulicznego – linia kablowa YAKXS 4x35mm2 wraz z budową 37 szt. słupów stalowych do zamocowania opraw oświetleniowych typu LED (43 szt.) z wysięgnikami o długości 1,5m – słupy o wysokości 8 m i grubości ścianki 3 mm (31 szt.) z jedną oprawą oświetleniową oraz słupy o wysokości 8 m i grubości ścianki 4 mm (6 szt.) z dwiema oprawami oświetleniowymi;
4) Odwodnienie korpusu drogowego obejmujące:
a) dobudowę kanalizacji deszczowej z rur PP DN315 dwuściennych o L=441,09 mb oraz rur PP DN500 dwuściennych o L=405,14 mb wraz z przykanalikami z rur PVC SN8 o DN 200 mm i L=175,26 mb. Sieć uzbrojona w studnie rewizyjne betonowe o Dn=1200 mm (19 szt.) oraz studzienki ściekowe betonowe o DN=500mm z osadnikiem, wyposażone w wpusty żeliwne krawężnikowo – jezdniowe lub jezdniowe typu ciężkiego D400,
b) odtworzenie rowów przydrożnych od 1+386,88km do 2+050,19km – rowy umocnione płytą ażurową 8x40x60 cm, szczelne - z odprowadzeniem do dwóch szczelnych zbiorników odparowujących – konstrukcja zbiorników:
- płyta ażurowa betonowa 8x40x60 cm,
- podsypka z pospółki (gr. 20 cm), geowłóknina PP 400g/m2 (gr. 3 mm), geomembrana PEHD (gr. 2 mm),
- podsypka piaskowa (gr. 10 cm);
5) Przebudowę nawierzchni jezdni na łącznej długości 2268 mb, obejmującej:
a) odcinek od 0+000,00 km do 0+607,10 km – remont istniejącej nawierzchni bitumicznej, o następującej konstrukcji:
- frezowanie istniejącej nawierzchni (2 – 3 cm),
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S (gr. 5 cm);
- pełne odtworzenie nawierzchni w miejscach wykonania sieci ciepłowniczej;
b) pozostałe odcinki - jezdnia o następującej konstrukcji:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 4 cm),
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (gr. 8 cm),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (gr. 25 cm),
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 15 cm);
6) Budowa dojazdów bocznych o następującej konstrukcji:
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 4 cm),
b) warstwa wiążąca (wyrównawcza) z betonu asfaltowego AC16W (gr. 8 cm),
c) podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (gr. 20 cm),
d) warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm);
7) Budowa i przebudowa chodników z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm (kolor szary), o następującej konstrukcji:
a) remont (naprawa) istniejących nawierzchni - prawa strona od skrzyżowania z ul. Żeromskiego (0+000,00 km) do skrzyżowania z ul. Robotniczą (0+278,46 km) i lewa strona od skrzyżowania z ul. Żeromskiego (0+000,00 km) do 0+607,10 km:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej – 70% z odzysku,
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 (gr. 3-5 cm);
b) nowe ciągi piesze – prawa strona od skrzyżowania z ul. Robotniczą (0+000,00 km) do zjazdu w km 1+012,20; lewa strona od km 0+607,10 do km 1+292,84; odcinek o dł. ok. 431 mb do boiska „Orlik”:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej (typ Holland),
- podsypka cementowo piaskowa 1:4 (gr. 3 cm),
- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm,
- warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm);
c) zjazdy publiczne:
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S (gr. 4 cm),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (gr. 20 cm),
d) zjazdy indywidualne:
- warstwa ścieralna z kostki betonowej kolorowej (typ Holland),
- podsypka cementowo – piaskowa 1:4 (gr. 3 cm),
- podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie (gr. 15 cm),
- warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego (gr. 10 cm);
8) Budowa ścieżki rowerowej na długości ok. 1786 mb i szerokości 2,0m o następującej konstrukcji:
a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S (gr. 5 cm),
b) podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/30 – kruszywo łamane 0/31,5 mm stabilizowane mechanicznie, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm,
c) warstwa mrozoochronna z gruntu niewysadzinowego (gr. 10 cm);
9) Umocnienie poboczy kruszywem;
10) Wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego obejmujące:
a) oznakowanie pionowe i poziome,
b) poręcze i bariery ochronne o dł. łącznej wraz z zakończeniami barier ok. 372 mb,
c) progi spowalniające wyspowe – 4 szt.,
d) ogrodzenie panelowe zbiornika – dł. ok. 220 mb;
11) Uporządkowanie terenów zielonych po zakończonych robotach budowlanych – humusowanie wraz z obsianiem trawą.
12) Obsługa geodezyjna inwestycji;
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, obejmująca projekty zagospodarowania terenu i architektoniczno - budowlane, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót budowlanych oraz projekt stałej organizacji ruchu, które stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
Kosztorys, który zgodnie z warunkami Umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu ma obejmować faktyczne roboty i dostosowane do nich KNR.

UWAGI:
1) W załączniku nr 8 do SWZ Zamawiający zamieścił dodatkowo przedmiary robót, które są elementem pomocniczym uszczegóławiającym opis przedmiotu zamówienia i zamieszczone zostały jedynie w celach informacyjnych. Nie stanowią one podstawy do obliczenia ceny oferty Wykonawcy, którą należy podać w formie ryczałtu.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie roboty budowlanej w celu zdobycia szczegółowych informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty i właściwej realizacji robót. Wizja lokalna nie jest wymagana do złożenia oferty.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, obejmujących m.in:
- wykonanie podbudowy z kruszyw;
- wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych lub betonu asfaltowego (warstwa wiążąca i ścieralna);
- wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego;
na łącznej powierzchni nie większej niż 3 000,0 m2.
- roboty brukarskie, ułożenie chodnika z kostki brukowej na powierzchni do 1000 m2
2) Zamawiający uwzględnił całkowitą wartość tego zamówień przy obliczaniu wartości niniejszego zamówienia publicznego.
3) Zamówienie podobne może zostać udzielone wykonawcy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, pod warunkiem zapewnienia środków finansowych na ten cel w budżecie gminy.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że:
- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający określa następujące warunki szczegółowe:
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał (ukończył), w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi o wartości robót brutto minimum 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
UWAGI:
1) W przypadku robót, których wartość została wyrażona w walutach innych niż określone przez Zamawiającego, wykonawca dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP na dzień zakończenia robót.
2) Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, w których wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami (konsorcjum), Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest do wskazania robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres jego rzeczywistego udziału w realizacji wykazywanej roboty w celu ustalenia rzeczywistego doświadczenia - wyłącznie poprzez faktyczny, realny udział w realizacji przynajmniej takiej z części zamówienia, która spełnia warunki opisane w niniejszym zamówieniu.

b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobami, które pełnić będą funkcję kierownika budowy i kierowników robót poszczególnych branż, posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, tj.:
- osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
- osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i kanalizacyjnych,
- osobą która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
UWAGI:
1) Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 Prawa budowlanego mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646).
2) Dopuszcza się łączenie funkcji kierownika/ kierowników robót poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/ osoby wymaganymi uprawnieniami.
3) Wskazane osoby, o których mowa w punkcie b, powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
UWAGA:
Dokumenty wyszczególnione powyżej Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
1) odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganego przez zamawiającego podmiotowego środka dowodowego, o którym mowa w ust. 1, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
UWAGA:
Dokumenty wyszczególnione powyżej Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w projektowanych postanowieniach umowy (wzorze umowy), stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) i udostępnionego również na miniPortalu. Proces szyfrowania oferty następuje na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający uzupełnia zapis Sekcji III pkt 3.5), o następujące informacje:
"1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAP-u (Elektroniczna Skrzynka Podawcza, adres skrzynki Zamawiającego: /UMiGKoniecpol/EOD), dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej e-mail: umig@koniecpol.pl
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:
1) Sebastian Musiał – e-mail: umig@koniecpol.pl
2) Sławomir Woźniak – e mail: umig@koniecpol.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.