eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w SłupskuOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330223

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczecińska 99

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sosir@sosir.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sosir.slupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c7df6771-3d6d-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363406

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000845/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Wykonanie usługi w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-c7df6771-3d6d-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sosir_slupsk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane zostały w Regulaminie korzystania przesyłania dokumentów dostępnych pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dostępnej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący;
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu, ponieważ nie został spełniony obowiązek wymagany w art. 221 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/sosir_slupsk

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji, mający siedzibę pod adresem: ul. Szczecińska 99, 76-200 Słupsk.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących danych Zamawiającego, wysyłając email na adres: iod@sosir.slupsk.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora (jak wyżej).
3) Dane Wykonawcy będą przetwarzane w celach związanych z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz w ogłoszeniach BZP.
4) Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda wyrażona poprzez akt uczestnictwa w postępowaniu, art. 6 ust. 1 lit. B, c RODO oraz następujące przepisy prawa:
a) ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), dalej ustawa PZP;
b) ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 r., poz. 164 ze zm.).
5) Odbiorcami danych Wykonawcy będą upoważnieni pracownicy Zamawiającego oraz podmioty, z którymi Zamawiający zawarł umowy lub porozumienia w zakresie przekazywania lub archiwizacji danych oraz świadczenie obsługi prawnej na jego rzecz.
6) Dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne (art. 18 ustawy PZP).
7) Ograniczenie dostępu do danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach, jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ustawy Pzp).
8) Dane Wykonawcy będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli czas trwania przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy i czasu wynikającego z obowiązku archiwizacji.
9) Podanie danych osobowych w związku z udziałem w postępowaniu o zamówienie publiczne nie jest obowiązkowe, ale może być warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim udziału. Wynika to stąd, że w zależności od przedmiotu zamówienia, zamawiający może żądać ich podania na podstawie przepisów wskazanych w pkt. 1.6.2.4.
10) W odniesieniu do danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego:
11) Wykonawcy przysługują następujące uprawnienia:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do jego danych osobowych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania jego danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 12) Wykonawcy nie przysługuje:
a) W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) Prawo do przenoszenia danych osobowych, w o którym mowa w art. 20 RODO;
c) Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
13) Administrator na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu przetwarza dane osobowe (w tym je udostępnia) w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem stosując jednocześnie dodatkowe zabezpieczenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, w przypadku przetwarzania danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
14) Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SOSiR.ZP-II.261.03.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 32708788 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi ratownictwa wodnego na potrzeby pływalni Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupsku

4.2.6.) Główny kod CPV: 71317200-5 - Usługi w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-01-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie kryteriów oceny ofert
i ich znaczenia (wagi).
2. Kryteria oceny ofert:

1) Cena (C), znaczenie (waga): 100 %, tj. max. 100 pkt.

Zamawiający dokona oceny ofert za pomocą systemu punktowego, przy czym maksymalną liczbę punktów w ramach niniejszego kryterium (100 punktów) otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą całkowitą cenę brutto za przedmiot zamówienia, natomiast pozostali Wykonawcy otrzymają odpowiednio mniejszą liczbę punktów zgodnie z poniższym wzorem:cena najniższa brutto
C = ----------------------------------------------- x 100 % x 100 pkt
cena oferty badanej brutto


3. Punkty liczone będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku ofert z taką samą ilością punktów, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
1) Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem.
2) Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w ust. 1 Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4. Ofertą najkorzystniejszą jest oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
6. Oferty, które nie będą spełniały warunków niniejszej specyfikacji zostaną odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu:
1) w zakresie zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności.
2) w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada aktualną decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U z 2020 r. poz. 350, z 2021 r. poz. 1190),
b) posiada wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882 ze zm.).
3) w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga, aby wykonawca w trakcie realizacji umowy był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej obejmującej wszelkie szkody powstałe w związku ze świadczeniem usług objętych umową na kwotę min. 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100). Ubezpieczenie musi być aktualne na dzień złożenia oferty.

4) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie usługi realizowane lub zrealizowane na pływalniach lub kąpieliskach polegających na wykonaniu usługi w zakresie ratownictwa wodnego, każda o wartości brutto usług wykonanych do terminu składania ofert nie mniejszej niż 300.000 zł brutto - Załącznik Nr 5 do SWZ,
b) Wykonawca spełni warunek jeśli skieruje co najmniej 6 osób do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego na stanowisko ratownika wodnego zgodnie z wymogami art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U z 2022 r. poz. 147) posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe tj. ratownik wodny posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, w szczególności:
• Ważne uprawnienia do wykonywania ratownictwa wodnego zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,
• Wiedzę i umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym i spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720) dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego realizujących doskonalenie zawodowe lub ratownika, zatrudnioną lub pełniącą służbę w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego lub będącą członkiem tego podmiotu
• Spełnia wymagania określone w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720) tj. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest zatrudniona lub pełni służbę w jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego lub jest członkiem tych jednostek, posiada ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika, jej stan zdrowia pozwala na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy
• Aktualne badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania pracy na stanowisku ratownika wodnego potwierdzone zaświadczeniem z poradni medycyny pracy o zdolności pracy na stanowisku ratownik wodny oraz której stan zdrowia pozwala na udzielenie kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720
– wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia Wykonawcy, zwane dalej „Oświadczeniami”, których wzór określa Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 4 do SWZ, Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia Wykonawcy, zwane dalej „Oświadczeniami”, których wzór określa Załącznik Nr 3 i Załącznik Nr 4 do SWZ, Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców „Oświadczenia”, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w Załączniku Nr 3 do SWZ.
4) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp wraz z ofertą składa dowody dysponowania zasobami, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, a także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik Nr 7 do SWZ).

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych:
1) decyzję ministra właściwego do spraw wewnętrznych wyrażającą zgodę na wykonywanie usług w zakresie ratownictwa wodnego, wydaną na podstawie ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych;
2) wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (PRM), o którym mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
3) wykaz usług wykonanych wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy usługi (wymienione w wykazie) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wg Załącznika Nr 5 do SWZ) – w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XXI ust. 1 pkt 4 SWZ.
4) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego – w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale XXI ust. 1 pkt 3 SWZ,
5) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego na stanowisko ratownika wodnego zgodnie z wymogami art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią Załącznika Nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców „Oświadczenia”, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy przy wystąpieniu następujących warunków.
1) w zakresie zmiany terminu wykonania w przypadku:
a) wystąpienia siły wyższej,
b) zmian w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynikających z inicjatywy Zamawiającego lub oko-liczności które uniemożliwiają należyte wykonanie przedmiotu umowy,
c) zawieszenia wykonania usług przez Zamawiającego.
2) zmianę wynagrodzenia:
a) zmniejszenie wynagrodzenia w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy lub zastoso-wania przez Wykonawcę preferencji cenowych,
b) zmniejszenie wynagrodzenia o wartość usług niewykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę,
c) odstąpienia (lub wypowiedzenie) Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia zgodnie z § 7 ust. 4 umowy wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość usług od realizacji której odstąpiono proporcjonalnie do wartości umowy na usługi, przy czym wartość proporcjonalna zostanie określona z uwzględnieniem ilości dni w jakich nie świadczono usługi w zakresie odstąpionym.
3) zmian obligatoryjnych wynikających ze zmian przepisów prawa, niezależnych od stron,
4) sposobu spełnienia świadczenia z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID – 19, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić w trybie i na zasadach wskazanych w art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2021 r. poz. 2095),
5) zmiana podwykonawców, których udział w realizacji przedmiotu umowy zaakceptował Zamawiający,
6) zmiany osób wskazanych przez Wykonawcę do pełnienia funkcji, przy czym nowo wskazane osoby powinny spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SWZ i uzyskać pozytywną akceptację Zamawiającego.
7) zmiany podmiotów trzecich na etapie realizacji Umowy, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że spełnione są warunki udziału w postępowaniu określone w SWZ,
8) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamó-wieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
9) zostały spełnione łącznie następujące warunki:
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
10) wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotych-czasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą istotnych zmian umowy,
b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-06 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sosir_slupsk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-06 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiający nie wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.
2. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcami prowadzone będą w złotych (PLN).
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Wzór przyszłej umowy o udzielenie zamówienia publicznego stanowi – Załącznik nr 8 do SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.