eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubart闚 › Remont drogi powiatowej nr 1511 L M造niska - Firlej na odcinku o d逝go軼i oko這 3110 m.Og這szenie z dnia 2022-09-26


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Remont drogi powiatowej nr 1511 L M造niska – Firlej na odcinku o d逝go軼i oko這 3110 m.

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: ZARZ. DR笉 POWIATOWYCH W LUBARTOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431029317

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Kra鎍owa 6

1.5.2.) Miejscowo嗆: Lubart闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-100

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.7.) Numer telefonu: 818542702

1.5.8.) Numer faksu: 818553217

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: budowa@zdp.lubartow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: zdp.lubartow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Inna dzia豉lno嗆

Zarz康zanie, budowa, przebudowa, remonty, utrzymanie i ochrona w imieniu powiatu lubartowskiego dr鏬 powiatowych.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont drogi powiatowej nr 1511 L M造niska – Firlej na odcinku o d逝go軼i oko這 3110 m.

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-abbc6c3a-3d6f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00363376

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-26

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00052629/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.14 Remont drogi powiatowej nr 1511 L M造niska – Firlej na odcinku o d逝go軼i oko這 3110 m.

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://zdplubartow.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami odbywa si przy u篡ciu
platformy dost瘼nej pod adresem: https://zdplubartow.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w post瘼owaniu o
udzielenie zam闚ienia w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy
Zamawiaj帷ym a Wykonawc, z uwzgl璠nieniem wyj徠k闚 okre郵onych w ustawie Pzp., odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚
komunikacji elektronicznej.
Przez 鈔odki komunikacji elektronicznej rozumie si 鈔odki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r.
o 鈍iadczeniu us逝g drog elektroniczn (t.j. Dz. U. 2020.344).
1.1 Ofert, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w art. 125 ust. 1 ustawy P.z.p., podmiotowe 鈔odki dowodowe, pe軟omocnictwa,
zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby sporz康za si w postaci elektronicznej,
1.2 Ofert, a tak瞠 o鈍iadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ sk豉da si, pod rygorem niewa積o軼i, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
1.3 Oferta wraz z za陰cznikami musi by z這穎na w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dost瘼nym pod adresem
https://zdplubartow.ezamawiajacy.pl lub elektronicznie na adres e-mail: budowa@zdp.lubartow.pl.
4. Wymagania dotycz帷e zasad rejestracji oraz minimalnych parametr闚 technicznych wymaganych od Wykonawcy przy
wykorzystywaniu systemu do elektronicznej komunikacji z Wykonawcami.
4.1 Oferta wraz z za陰cznikami musi zosta z這穎na w postaci elektronicznej. Z這瞠nie oferty wymaga do Wykonawcy
zarejestrowania si i zalogowania w systemie informatycznym dost瘼nym pod adresem https://zdplubartow.ezamawiajacy.pl,
zgodnie z poni窺z kolejno軼i. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Maj帷 to na uwadze, Zamawiaj帷y
zaleca Wykonawcom uwzgl璠nienie czasu niezb璠nego na rejestracj w procesie z這瞠nia oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca po wybraniu opcji „przyst徙 do post瘼owania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie
zostanie powiadomiony o mo磧iwo軼i zalogowania lub do za這瞠nia bezp豉tnego konta. Wykonawca bior帷y udzia w post瘼owaniu
prowadzonym drog elektroniczn w systemie zak豉da konto, wykonuj帷 kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail,
ustanawia has這, nast瘼nie powtarza has這, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj si”. Po
za這瞠niu konta Wykonawca ma mo磧iwo嗆 z這瞠nia oferty w post瘼owaniu.
Zamawiaj帷y wskazuje informacje, o kt鏎ych mowa w Rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie u篡cia 鈔odk闚
komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego oraz udost瘼nienia i przechowywania dokument闚
elektronicznych, dotycz帷e systemu dost瘼nego pod adresem https://zdplubartow.ezamawiajacy.pl:
• komputer PC/MAC spe軟iaj帷y wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania u篡wanej przegl康arki
internetowej
• Wybrana przegl康arka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge
• Pod陰czenie do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe 陰cze internetowe);
Zamawiaj帷y rekomenduje, aby Wykonawca, przed przyst徙ieniem do sk豉dania ofert w systemie, zapozna si z Instrukcj
korzystania z systemu, kt鏎a dost瘼na jest w sekcji „regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz zasadami rejestracji w
systemie, o kt鏎ych mowa w regulaminie dost瘼nym pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarz康 Dr鏬 Powiatowych w Lubartowie z siedzib ul. Kra鎍owa 6, 21-100
Lubart闚.
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych - iod@zdp.lubartow.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z przedmiotowym
post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w
oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas
trwania umowy;
6) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym
okre郵onym w przepisanych ustawy Pzp., zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymaga這by po stronie administratora niewsp馧miernie du瞠go wysi趾u mo瞠 zosta Pani/Pan zobowi您ana do wskazania
dodatkowych informacji maj帷ych na celu sprecyzowanie 膨dania, w szczeg鏊no軼i podania nazwy lub daty post瘼owania o
udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zako鎍zonego post瘼owania o udzielenie
zam闚ienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie
niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem
okresu trwania post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursu oraz przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y
interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
9) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przys逝guje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych przez administratora. Organem w豉軼iwym dla przedmiotowej skargi jest Urz康 Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki
2, 00-193 Warszawa.
11) Odbiorc Pani/Pana danych osobowych b璠zie
r闚nie oraz sp馧ka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzib w Warszawie (02-672) przy
ul.Domaniewskiej 49,

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.B.370.8.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 1593823,21 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Remont drogi powiatowej nr 1511 L M造niska – Firlej na odcinku o d逝go軼i oko這 3110 m
Zakres rob鏒 obejmuje:
- Wymian warstw bitumicznych
- Odhumusowanie poboczy
- Odmulenie row闚 wraz z remontem przepust闚 pod koron drogi
- Wycink zakrzacze
- Umocnienie poboczy kruszywem 豉manym
- Wykonanie zjazd闚 bitumicznych na drogi poprzeczne
- Wykonanie zjazd闚 z kruszywa
Szczeg馧owy zakres prac okre郵ony jest w Kosztorysie Ofertowym oraz Szczeg馧owej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob鏒– Za陰cznik nr 4 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

45233000-9 - Roboty wzakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 45 dni

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: 1. Zamawiaj帷y dokona oceny ofert, kt鏎e nie zosta造 odrzucone, na podstawie nast瘼uj帷ych kryteri闚 oceny ofert:

1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Gwarancja jako軼i (G) – waga kryterium 40 %.
2. Zasady oceny ofert w poszczeg鏊nych kryteriach :
1) Punkty za kryterium „Cena” zostan obliczone wed逝g wzoru:
1) Punkty za kryterium „Cena” zostan obliczone wed逝g wzoru:
Cn
PC = --------------x 100 x 60 %
Cb

gdzie:
PC - ilo嗆 punkt闚 za kryterium cena,
Cn - najni窺za cena ofertowa spo鈔鏚 ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.
a) Podstaw przyznania punkt闚 w kryterium „Cena” b璠zie cena ofertowa podana przez Wykonawc w Formularzu Ofertowym .
b) Cena ofertowa brutto musi uwzgl璠nia wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w zwi您ku z realizacj przedmiotu zam闚ienia.
c) W kryterium „Cena”, oferta z najni窺z cen otrzyma 60 punkt闚 a pozosta貫 oferty po matematycznym przeliczeniu w odniesieniu do najni窺zej ceny odpowiednio mniej. Ko鎍owy wynik powy窺zego dzia豉nia zostanie zaokr庵lony do dw鏂h miejsc po przecinku.
2) „Gwarancja jako軼i”: – waga kryterium 40%
a) Kryterium „Gwarancja jako軼i” b璠zie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji podanego w miesi帷ach, jakie Wykonawca poda w Formularzu Oferty.
b) W tym kryterium mo積a uzyska maksymalnie 40 punkt闚 .
c) Najkr鏒szy mo磧iwy okres gwarancji uwzgl璠niony do oceny ofert to: 24 miesi帷e od daty odbioru ko鎍owego bez wad i usterek.
d) Oferta Wykonawcy kt鏎y nie zastosuje si do powy窺zej dyspozycji zostanie odrzucona.
e) Najd逝窺zy mo磧iwy okres gwarancji uwzgl璠niony do oceny ofert to: 36 miesi璚y od daty odbioru ko鎍owego bez wad i usterek.
f) Oferta Wykonawcy, kt鏎y zadeklaruje d逝窺zy ni 36 – miesi璚zny okres gwarancji nie zostanie odrzucona, ale do obliczenia punkt闚 w tym kryterium Zamawiaj帷y przyjmie 36 – miesi璚zny okres gwarancji.
g) Wykonawca mo瞠 zaproponowa okres gwarancji w miesi帷ach w przedziale od 24 miesi璚y do 36 miesi璚y.
h) Zamawiaj帷y Ofercie o okresie gwarancji:
24 miesi帷e przyzna 0 punkt闚,
36 miesi璚y i wi璚ej przyzna 100 punkt闚
i) Ofertom o innym okresie gwarancji / mieszcz帷ym si w przedziale od 24 do 36 miesi璚y / zostanie przyporz康kowana liczba punkt闚 obliczona wed逝g wzoru:
G o – G min
PG = ( ----------------------------- x 100 punkt闚 ) x 40%
G max – G min

Gdzie: PG - ilo嗆 punkt闚 w kryterium „Gwarancja jako軼i”,
G min - najni窺za warto嗆 w kryterium „Gwarancja jako軼i ” r闚na 24 miesi帷e
G max - najwy窺za warto嗆 w kryterium „Gwarancja jako軼i” r闚na 36 miesi璚y
G o – warto嗆 okresu gwarancji podanego w badanej ofercie
3. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎y spe軟i wszystkie postawione w Specyfikacji Warunk闚 Zam闚ienia warunki oraz otrzyma najwi瘯sz liczb punkt闚 wyliczon zgodnie z wzorem:

Po = Pc + PG

Gdzie: PO - 陰czna ilo嗆 punkt闚 oferty ocenianej
Pc – liczba punkt闚 przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
PG – liczba punkt闚 przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Gwarancja jako軼i”
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczeg鏊nych kryteriach oceny ofert b璠zie liczona z dok豉dno軼i do dw鏂h miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiaj帷y mo瞠 膨da od Wykonawcy wyja郾ie dotycz帷ych tre軼i z這穎nej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia Wykonawcy, kt鏎ego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: D逝go嗆 okresu gwarancji jako軼i

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy:
1) nie podlegaj wykluczeniu na zasadach okre郵onych w Rozdziale IX SWZ,
2) spe軟iaj okre郵one przez Zamawiaj帷ego warunki udzia逝 w post瘼owaniu.
2. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki dotycz帷e:
1) zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
2) uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y nie stawia warunku w powy窺zym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony na podstawie dokument闚 potwierdzaj帷ych, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn min.2 000 000,0 z (s這wnie: dwa miliony z這tych zero groszy)

4) zdolno軼i technicznej lub zawodowej:
a/ Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠, 瞠 nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy w tym okresie, wykona nale篡cie co najmniej :
- jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie1, przebudowie2 lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o d逝go軼i minimum 1,0 km o warto軼i nie mniejszej ni 1 000 000,00 z /s這wnie: jeden milion z這tych zero groszy/
1 Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), przez budow rozumie si wykonywanie obiektu budowlanego w okre郵onym miejscu, a tak瞠 odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
2 Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudow rozumie si wykonywanie rob鏒 budowlanych, w wyniku kt鏎ych nast瘼uje zmiana parametr闚 u篡tkowych lub technicznych istniej帷ego obiektu budowlanego, z wyj徠kiem charakterystycznych parametr闚, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko嗆, d逝go嗆, szeroko嗆 b康 liczba kondygnacji; w przypadku dr鏬 s dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametr闚 w zakresie niewymagaj帷ym zmiany granic pasa drogowego.

b/ Wykonawca spe軟i warunek, je瞠li wyka瞠 dysponuje odpowiednim potencja貫m osobowym co najmniej:
- jedn osob (kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy) posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, a w przypadku Wykonawc闚 zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami r闚nowa積e do wy瞠j wskazanych.
3. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub korzystania z zasob闚 podmiot闚 trzecich na podstawie art. 118 ust. 1 ustawy Pzp minimum jeden Wykonawca lub jeden podmiot udost瘼niaj帷y zasoby musi posiada pe軟e do鈍iadczenie wskazane w ww. warunku udzia逝 w post瘼owaniu – rozdz. VIII, ust. 2 pkt 4) lit. a) SWZ.
4. Przez posiadanie uprawnie budowlanych wymaganych prawem dla os鏏 uczestnicz帷ych w realizacji zam闚ienia, rozumie si uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333 z p騧n. zm.) oraz przepis闚 wcze郾iejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (nazwy specjalno軼i i ich zakresy) b璠 rozpatrywane zgodnie z przepisami reguluj帷ymi nadawanie uprawnie budowlanych w dacie ich nadania.
5. Wykonawca w celu wykazania spe軟iania warunk闚 okre郵onych w Rozdz. VIII, ust. 2 pkt 4) lit. b) SWZ mo瞠 wskaza osob kt鏎a naby豉 kwalifikacje zawodowe do wykonywania dzia豉lno軼i w budownictwie, r闚noznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z w豉軼iwymi przepisami, w szczeg鏊no軼i z ustaw z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) oraz ustaw z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorz康ach zawodowych architekt闚 oraz in篡nier闚 budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udzia逝 w post瘼owaniu
a) O鈍iadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument闚 (Dz. U.2020.1076 i 1086), z innym Wykonawc, kt鏎y z這篡 odr瑿n ofert, albo o鈍iadczenia o przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj帷ymi przygotowanie oferty, niezale積ie od innego Wykonawcy nale膨cego do tej samej grupy kapita這wej – Za陰cznik nr 1.3 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ych mowa w ust. 6 pkt lit. b sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji, nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du z wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury.
Dokumenty, o kt鏎ym mowa powy瞠j, powinien by wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
3. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych mowa w ust. 6 zast瘼uje si je w ca這軼i lub cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, z這穎ne przed notariuszem lub przed organem s康owym, administracyjnym albo organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
4. W zakresie nieuregulowanym ustaw Pzp. lub niniejsz SWZ do o鈍iadcze i dokument闚 sk豉danych przez Wykonawc w
post瘼owaniu zastosowanie maj w szczeg鏊no軼i przepisy rozporz康zenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia
2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y
od Wykonawcy (Dz.U.2020.2415) oraz rozporz康zenia Prezesa Rady Ministr闚 z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1) W celu potwierdzenia spe軟ienia przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Dokumenty potwierdzaj帷e, 瞠 Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej na sum gwarancyjn min. 2 000 000,00 z /s這wnie: dwa miliony z這tych zero groszy/ w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia.
a) wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, por闚nywalnych z robotami budowlanymi stanowi帷ymi przedmiot zam闚ienia, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty - Za陰cznik nr 1.5 do SWZ;
Za robot budowlan odpowiadaj帷 rodzajem i warto軼i robotom stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia rozumie si:
- co najmniej jedn robot budowlan polegaj帷 na budowie1, przebudowie2 lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o d逝go軼i minimum 1,0 km o warto軼i nie mniejszej ni 1 000 000,00 z /s這wnie: jeden milion z這tych zero groszy/
1 Zgodnie art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), przez budow rozumie si wykonywanie obiektu budowlanego w okre郵onym miejscu, a tak瞠 odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.
2 Zgodnie z art. 3 pkt 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przez przebudow rozumie si wykonywanie rob鏒 budowlanych, w wyniku kt鏎ych nast瘼uje zmiana parametr闚 u篡tkowych lub technicznych istniej帷ego obiektu budowlanego, z wyj徠kiem charakterystycznych parametr闚, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko嗆, d逝go嗆, szeroko嗆 b康 liczba kondygnacji; w przypadku dr鏬 s dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametr闚 w zakresie niewymagaj帷ym zmiany granic pasa drogowego.

b/ Wykaz os鏏 skierowanych przez Wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami – wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik do SIWZ - Za陰cznik nr 1.6 do SWZ
- co najmniej jedna osoba (kt鏎a b璠zie pe軟i funkcj kierownika budowy) posiadaj帷 uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej lub odpowiadaj帷e im r闚nowa積e uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚, a w przypadku Wykonawc闚 zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami r闚nowa積e do wy瞠j wskazanych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1. Wykonawca zobowi您any jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysoko軼i: 15 000,00 z
/s這wnie: pi皻na軼ie tysi璚y z這tych zero groszy/
2. Wadium wnosi si przed up造wem terminu sk豉dania ofert tj. 11.10.2022 r. do godz. 11:00.
3. Wadium mo瞠 by wnoszone w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium w formie pieni康za nale篡 wnie嗆 przelewem na rachunek bankowy Zarz康u Dr鏬 Powiatowych w Lubartowie Nr konta 29 8707 0006 0021 2089 2000 0002 z dopiskiem:
„Wadium:
Remont drogi powiatowej nr 1511 L M造niska–Firlej na odcinku o d逝go軼i oko這 3110 m.”

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieni篹nej zostanie przyj皻y termin uznania rachunku Zamawiaj帷ego.
1) Wadium wniesione w pieni康zu Zamawiaj帷y przechowuje na rachunku bankowym
5. Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia Wykonawca przekazuje Zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej – przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub por璚zenia, gwarancja lub por璚zenie musi by z這穎ne jako orygina gwarancji lub por璚zenia w postaci elektronicznej.
7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub por璚zenia gwarancja lub por璚zenie musi by nieodwo豉lne, bezwarunkowe i p豉tne na pierwsze pisemne 膨danie Zamawiaj帷ego, sporz康zone zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami i powinno zawiera nast瘼uj帷e elementy:
1) nazw: daj帷ego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji /por璚zenia (Zamawiaj帷ego), gwaranta lub por璚zyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) kwot wadium,
3) termin wa積o軼i gwarancji/por璚zenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
4) zobowi您anie gwaranta/por璚zyciela do zap豉cenia kwoty wskazanej w gwarancji/por璚zeniu na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego w sytuacjach zatrzymania wadium okre郵onych w przepisach ustawy Pzp.
8. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (art. 58 Ustawy Pzp.), Zamawiaj帷y wymaga aby por璚zenie lub gwarancja obejmowa豉 sw tre軼i (tj. zobowi您anych z tytu逝 por璚zenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia lub aby z jej tre軼i wynika這, 瞠 zabezpiecza ofert Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia (konsorcjum);
9. Zamawiaj帷y zwraca wadium niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia wyst徙ienia jednej z okoliczno軼i:
1) up造wu terminu zwi您ania ofert;
2) zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego;
3) uniewa積ienia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, z wyj徠kiem sytuacji gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
10. Zamawiaj帷y, niezw這cznie, nie p騧niej jednak ni w terminie 7 dni od dnia z這瞠nia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) kt鏎y wycofa ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert;
2) kt鏎ego oferta zosta豉 odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyj徠kiem wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po uniewa積ieniu post瘼owania, w przypadku gdy nie zosta這 rozstrzygni皻e odwo豉nie na czynno嗆 uniewa積ienia albo nie up造n掖 termin do jego wniesienia.
11. Oferta wykonawcy, kt鏎y nie wniesie wadium, wniesie wadium w spos鏏 nieprawid這wy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up造wu terminu zwi您ania ofert lub z這篡 wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt鏎ym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. zostanie odrzucona.
12. Zasady zwrotu oraz okoliczno軼i zatrzymania wadium okre郵a art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
2. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w Rozdziale X ust. 1 pkt1.1 SWZ – Za陰cznik nr 1.1 do SWZ, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚. O鈍iadczenia te potwierdzaj brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w zakresie, w jakim ka盥y z Wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
3. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
4. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚 o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.
5. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp. oraz wskazanym we Wzorze Umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ.
2. Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy je瞠li wyst徙i okoliczno軼i,
kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie w chwili zawarcia umowy a b璠 one dotyczy
nast瘼uj帷ych przypadk闚:
- wyst徙i wyj徠kowo niesprzyjaj帷e warunki atmosferyczne lub inne zdarzenia uniemo磧iwiaj帷e, w okresie ich
wyst瘼owania, realizacj przedmiotu zam闚ienia i maj帷e wp造w na termin wykonania.
Zmiany te b璠 dopuszczalne wy陰cznie w takim zakresie, w jakim uko鎍zenie zam闚ienia jest lub przewiduje si, 瞠
b璠zie, op騧nione na skutek tych
warunk闚 lub zdarze.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-11 11:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Oferty nale篡 z這篡 pod rygorem niewa積o軼i w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za po鈔ednictwem Platformy znajduj帷ej si pod adresem: https://zdplubartow.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 11:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.