eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bartoszyce › Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcjiOgłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bartoszyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742920

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Zwycięstwa 2

1.5.2.) Miejscowość: Bartoszyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 300 03 69

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gmina-bartoszyce.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.gmina-bartoszyce.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3f7efba6-13dd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f7efba6-13dd-11ed-acbd-46d0480cd9c4

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363354

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008821/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługi pocztowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00292102/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2022.

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 311054 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Bartoszyce, w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów wraz z usługą transportu przesyłek z uwzględnieniem prawa opcji
1. Przesyłki listowe w obrocie krajowym
1) FORMAT S do 500 g to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 230 mm, szerokość 160 mm;
2) FORMAT M do 1000 g to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm;
3) FORMAT L do 2000 g to przesyłki o wymiarach: MINIMUM – wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm, MAKSIMUM – suma długości, szerokości i wysokości 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Wszystkie wymiary przyjmuje się z tolerancją +/- 2 mm,

według kategorii:
a) nierejestrowane ekonomiczne,
b) nierejestrowane priorytetowe,
c) rejestrowane polecone ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
d) rejestrowane polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
e) rejestrowana polecona ekonomiczna,
f) rejestrowane polecone priorytetowe
2) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
3) Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

2. Przesyłki listowe w obrocie zagranicznym o masie do 50 g, ponad 50 g do 100 g, ponad 100 g do 350 g, według kategorii:
a) polecone priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru- kraje europejskie,

3. Paczki pocztowe w obrocie krajowym o masie do 1 kg, powyżej 1 kg do 2 kg, powyżej 2 kg do 5 kg, powyżej 5 kg do 10 kg, według kategorii:
a) ekonomiczne ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o wymiarach:
 max.: 600 mm x 500 mm x 300 mm (dł. x szer. x wys.),
 powyżej: 600 mm x 500 mm x 300 mm (dł. x szer. x wys.), ale nie przekraczających 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm
b) priorytetowe ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, o wymiarach:
 max.: 600 mm x 500 mm x 300 mm (dł. x szer. x wys.),
 powyżej: 600 mm x 500 mm x 300 mm (dł. x szer. x wys.), ale nie przekraczających 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm

Zestawienie rodzajowe i liczbowe przesyłek zawiera formularz cenowy. Zamawiający zastrzega, że podane w załączniku ilości przesyłek mają charakter szacunkowy ułatwiający Wykonawcy skalkulowanie ceny ofertowej i nie stanowią ze strony Zamawiającego zobowiązania do nadawania przesyłek w podanych ilościach.
Zamawiający zastrzega, że rzeczywiste ilości i rodzaje przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w zestawieniu.

4.5.3.) Główny kod CPV: 64110000-0 - Usługi pocztowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

64112000-4 - Usługi pocztowe dotyczące listów

64113000-1 - Usługi pocztowe dotyczące paczek

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 337645,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 337645 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 337645 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Poczta Polska S.A.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010684960

7.3.3) Ulica: S. Pieniężnego 21

7.3.4) Miejscowość: Olsztyn

7.3.5) Kod pocztowy: 10-001

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-22

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 337645 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.