eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Modernizacja sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001022914

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Marszałka J. Piłsudskiego 59A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-950

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi3.ias.370000@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warminsko-mazurskie.kas.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Modernizacja sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddd5ba57-34c0-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363332

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00069666/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Modernizacja sieci komputerowej LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy Marketplanet (https://ias-olsztyn.ezamawiajacy.pl).
2. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowoaplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
3. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w formatach: .txt, .pdf, .doc, .docx, excel., .rtf, .odt., xml., zip.
4. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
1) Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format
kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po
odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.
5. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego
serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zawarty w SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zawarty w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2801-ILZ.260.56.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 10

4.1.10.) Ofertę można składać na kilka części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Bartoszycach, zlokalizowanym przy ul. Bohaterów Warszawy 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Braniewie, zlokalizowanym przy ul. Jana Matejki 6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1B do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Iławie, zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 26.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1C do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Nidzicy, zlokalizowanym przy ul. Żeromskiego 11.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1D do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Ostródzie, zlokalizowanym przy ul. Olsztyńskiej 5B.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1E do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314310-7 - Układanie kabli

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Szczytnie, zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 5.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1F do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie, zlokalizowanym przy ul. Lubelskiej 37.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1G do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Giżycku zlokalizowanym przy ul. T. Kościuszki 15 i 17.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1H do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Nowym Mieście Lubawskim zlokalizowanym przy ul. Działyńskich 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1I do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Skarbowego w Ełku zlokalizowanym przy ul. Wojska Polskiego 67.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1J do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 - Układanie kabli

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy ocenie i wyborze oferty najkorzystniejszej spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, zamawiający będzie się kierował się kryterium oceny ofert – 100 % cena. W przedmiotowym postępowaniu zastosowano cenę jako jedyne kryterium oceny ofert. Możliwość taka wynika z zapisów art. 246 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą Pzp”, który stanowi: „Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, oraz ich związki mogą zastosować kryterium ceny jako jedyne kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%, jeżeli określą w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia”.
Przy wykonywaniu robót budowlanych na Modernizacji sieci komputerowych LAN w jednostkach organizacyjnych podległych Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie, Zamawiający wyodrębnił istotne elementy przedmiotu zamówienia w dokumentach załączonych do SWZ, tj. w projekcie budowlano-technicznym zawierającym szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy oraz w specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych (STWiORB) stanowiącym załącznik nr 3 do wzoru umowy.
Wymagania jakościowe, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w ww. dokumantach. Projekt budowlano-techniczny zawierający opis przedmiotu zamówienia (załacznik nr 2 do wzoru umowy) jest na tyle szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny. W związku z powyższym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium „Cena” (C) - 100% (maksymalnie 100 pkt), tj. łączna cena ryczałtowa brutto oferty (z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia.
Oferta w kryterium cena będzie punktowana zgodnie z poniższym wzorem:
C = (Cmin/Cbad) x 100
C - ilość punktów dla ocenianej oferty w kryterium „cena”
Cmin - najniższa oferowana cena brutto spośród wszystkich ocenianych ofert
Cbad- cena brutto oferty ocenianej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 8 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie budowy lub rozbudowy lokalnej sieci LAN określonym w opisie przedmiotu zamówienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał należycie przynajmniej jedną (1) robotę w zakresie budowy lub rozbudowy lokalnej sieci komputerowej LAN o wartości nie niższej niż 150 000,00 zł brutto.
b) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności posiadającymi odpowiednie wykształcenie i uprawnienia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
- osobą do pełnienia funkcji Kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, z co najmniej 2 letnim doświadczeniem na tym stanowisku, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego;
- osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem na tym stanowisku, należącą do właściwej izby samorządu zawodowego;
- osobą posiadającą odpowiedni certyfikat uprawniający do instalowania, pomiarów i dokumentowania systemów okablowania strukturalnego;
- osobą posiadającą ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP „D” uprawniające do pracy na stanowisku dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem;
- osobą posiadającą ważne świadectwa kwalifikacyjne SEP „E” uprawniające do pracy na stanowisku eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem.
Zamawiający, dopuszcza łączenie posiadanych kwalifikacji i funkcji.
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych, rozumie przez to uprawnienia budowlane, zapewniajace prawo do wykonywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zawodu inżyniera budownictwa, wydane na podstawie aktualnie obowiązujacej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88.) – zwane dalej „Prawo budowlane” oraz odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujacych przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA), które zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 poz. 1646).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykaz osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, spełniający minimalne wymagania określone w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 ppkt b) SWZ.
Wzór wykazu osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 4 do SWZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
2) Wykaz wykonanych lub również wykonywanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy.
Złożone dokumenty powinny potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu opisanych w Rozdziale 7 ust. 2 pkt 4 ppkt a) SWZ.
Wzór wykazu robót budowlanych - Załącznik nr 5 do SWZ należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 9 ust. 1 pkt 1 SWZ w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania – Załącznik nr 9 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę wraz z załącznikami stanowią:
1) formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 2 do SWZ;
2) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 3 do SWZ;
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólne ubiegających się o udzielenie zamówienia;
2. Dodatkowe oświadczenia składane obligatoryjnie wraz z ofertą:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy;
2) Wykonawcy polegający na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby wykonawcy
muszą dołączyć do oferty:
a. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby;
b. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów przy czym zobowiązanie, o którym mowa potwierdza, że
stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:
b.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b.2 sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
b.3 czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3) W przypadku, gdy umocowanie do reprezentowania Wykonawcy nie wynika ze stosownego dokumentu, a w
szczególności z odpisu z właściwego rejestru, należy załączyć Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy;
2. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o realizację zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) przed podpisaniem umowy przedstawią w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie stało się konieczne, a nie wynikające z naturalnego procesu inwestycyjnego;
c) zmiany technologii wykonywania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
aa) podwyższą jakość wykonanych robót;
ab) zmniejsza koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji;
ac) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub
ad) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji instalacji;
d) zmiany zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, pod warunkiem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 10 % zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia;
2) zmiany zakresu/sposobu realizacji umowy, w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków realizacji związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
b) wycofania, brak dostępności lub inne okoliczności mające wpływ na dostępność materiałów oraz technologii wykonania przyjętych w dokumentacji projektowej[1];
3) zmiany terminu realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku:
a) wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć, a mających wpływ na termin i zakres realizowanej umowy, w tym: siły wyższej itp.;
b) dostępności materiałów na rynku spowodowane okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu;
c) działania organów administracji lub z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
d) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez wykonawcą;
e) zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały wpływ na możliwość wykonania umowy w terminie w niej ustalonym oraz
f) w sytuacji opisanej w § 14 ust. 1 pkt.1 lit. b) umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę na Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://iasolsztyn. ezamawiajacy.pl w zakładce „ OFERTY”

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.