eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bielsko-Biała › _Oprac. pełnozakres. dok. proj. wraz z budową terenów zabaw dziecięcych - "zaprojektuj i buduj" dla lok. Hałcnów, Bielsko Południe i Straconka, w ramach BO pn. "Zielone place zabaw" - III częściOgłoszenie z dnia 2022-09-26

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
_Oprac. pełnozakres. dok. proj. wraz z budową terenów zabaw dziecięcych - „zaprojektuj i buduj” dla lok. Hałcnów, Bielsko Południe i Straconka, w ramach BO pn. „Zielone place zabaw” – III części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

_Oprac. pełnozakres. dok. proj. wraz z budową terenów zabaw dziecięcych - „zaprojektuj i buduj” dla lok. Hałcnów, Bielsko Południe i Straconka, w ramach BO pn. „Zielone place zabaw” – III części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab7c75cc-3979-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363223

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024961/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Budowa placów zabaw w trybie zaprojektuj-wybuduj w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego ogólnomiejskiego pn. „Zielone place zabaw”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy do elektronicznej obsługi zamówień (zwanej dalej: „Platformą”) dostępnej pod adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/ oraz poczty elektronicznej na adres zp@um.bielsko-biala.pl.
II. Osobą uprawnioną do komunikowania się z Wykonawcami jest pracownik Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej – Mateusz Wanat, pod numerem tel. 33 4971 855.
III. Zaleca się aby Wykonawca, który zamierza wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, posiadał konto na Platformie. Wykonawca posiadający konto na Platformie ma możliwość złożenia, wycofania oferty oraz składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.
IV. Instrukcje dla użytkowników Platformy, w tym wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy wskazane są pod adresem: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
V. Wsparcia technicznego Wykonawcom w zakresie działania Platformy udziela jej Właściciel, tj. Logintrade S.A. z siedzibą: ul. Legnicka 57D, lokal B/J, 54-203 Wrocław, www.logintrade.pl, pod numerem telefonu: +48 71 787 35 34, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, e-mail: helpdesk@logintrade.net.
VI. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ustawy Pzp, przedmiotowych środków dowodowych, podmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę, a nie datę wykonania danej czynności przez Wykonawcę na Platformie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej „RODO”, zamawiający jako administrator danych osobowych wypełnia obowiązek informacyjny
związany ze zbieraniem danych osobowych bezpośrednio od osób fizycznych, których dane dotyczą, w celu związanym z nin. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, informując wykonawcę, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta B-B, adres: UM w B-B, pl. Ratuszowy 1, 43-
300 B-B, tel. 33 4971 851;
b) w Mieście B-B UM w Bielsku-Białej powołany został inspektor ochrony danych osobowych, dane kontaktowe: tel. 33 4971 721, adres e-mail: iod@um.bielsko.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania
pn. opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z budową terenów zabaw dziecięcych w systemie „zaprojektuj i buduj” dla lokalizacji Hałcnów, Bielsko Południe i Straconka, w ramach zadania Budżetu Obywatelskiego pn. „Zielone place zabaw” – III części , znak sprawy: ZP.271.2.129.2022.MW,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, Uwaga: W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia. -na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
Uwaga: Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. -na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 RODO, Uwaga: Prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
i) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do usunięcia danych osobowych,- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2) Zamawiający
udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których
mowa w Dziale VI ustawy Pzp, do upływu terminu do ich wniesienia.
3) Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w nin. postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
4) Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO, mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające pisemne upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.5) W przypadku danych osobowych
zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do zamawiającego.6) Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z art. 13 RODO, w zamówieniach publicznych administratorem danych osobowych, obowiązanym do spełnienia obowiązku informacyjnego, jest również w szczególności:
a) wykonawca – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to w szczególności:
- osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia,- podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
-podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
- pełnomocnika podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
- członka organu zarządzającego podwykonawcy/ podmiotu trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK);
b) podwykonawca/ podmiot trzeci – względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał – dotyczy to w szczególności osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia.
7) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w nin. postępowaniu. Do obowiązków tych należą
m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek
informacyjny, przewidziany w art. 13 RODO, względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny,
wynikający z art. 13 RODO, nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami, zgodnie z art. 13 ust. 4 RODO.
8) Ponadto wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny,
wynikający z art. 14 RODO, względem
osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.9) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił, określone w ppkt. 7 i 8, obowiązki informacyjne oraz ochrony
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w nin. postępowaniu, zobowiązany jest do złożenia w nin. postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do nin. SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.129.2022.MW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I – Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z budową terenów zabaw dziecięcych w systemie „zaprojektuj i buduj” dla lokalizacji Hałcnów
Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ, tj.:
- Programy funkcjonalno-użytkowe - zał. nr 8 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z budową terenów zabaw dziecięcych w systemie „zaprojektuj i buduj” dla lokalizacji Bielsko Południe.
Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ, tj. :
• Programy funkcjonalno-użytkowe - zał. nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gearancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część III – Opracowanie pełnozakresowej dokumentacji projektowej wraz z budową terenów zabaw dziecięcych w systemie „zaprojektuj i buduj” dla lokalizacji Straconka
Przedmiot zamówienia opisany jest szczegółowo w SWZ i niżej wymienionych załącznikach do SWZ, tj. :
• Programy funkcjonalno-użytkowe - zał. nr 8 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112330-7 - Rekultywacja terenu

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw

45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną inwestycję polegającą na budowie i/lub rozbudowie i/lub przebudowie terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i/lub terenów zabaw dziecięcych, o powierzchni min. 150 m2 . Robota ta winna być wykonana należycie.
b) dysponuje minimum 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia, tj. projektantem branży architektonicznej, posiadającym:
• stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej,
• co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji projektów architektonicznych; doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty uzyskaniu uprawnień budowlanych do dnia składania ofert,
• doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej (tj. projekt budowlany lub wykonawczy z częścią kosztorysową) budowy, rozbudowy lub przebudowy terenów zieleni i/lub terenów rekreacyjno-wypoczynkowych i/lub terenów zabaw dziecięcych i/lub parków i/lub skwerów i/lub zieleńców (poza pasami ulic) i/lub terenów zieleni nieurządzonej niezaliczone do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, w okresie ostatnich trzech (3) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykazu robót budowlanych (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju/ przedmiotu, powierzchni, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5a do SWZ) oraz załączeniem dowodów, określających czy wymienione w Wykazie roboty budowlane zostały wykonane, lub są wykonywane należycie. Dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
- inne dokumenty, np. Oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze, które należy wskazać w Oświadczeniu, Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa powyżej.
2) Wykazu osób (w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności za świadczenie usług projektowania (branża architektoniczna), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5b do SWZ).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych, o ile wymaga ich złożenia wraz z ofertą, a Wykonawca ich nie złożył, bądź złożone środki dowodowe są niekompletne, tj. ww. odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku
polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniająone wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Oferta przetargowa sporządzona na formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1/1.2/1.3 do nin. SWZ, zawierająca m.in.:
a) Informację o oferowanym terminie wykonania zamówienia: do 18 tygodni od daty zawarcia umowy;
b) Zobowiązanie wykonawcy do:
- udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane, w tym użyte materiały i urządzenia, na okres nie krótszy niż 3 lat (36 miesiące), licząc od daty przekazania przez wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęcia go przez zamawiającego, jako należycie wykonany, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 6a/6b/6c do nin. SWZ),
- udzielenia rękojmi za wady przedmiotu zamówienia, w tym użyte materiały i urządzenia, na okres 5 lat (60 miesięcy), licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 6a/6b/6c do nin. SWZ);
c) Informację o okresie udzielenia gwarancji jakości – wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1/1.2/1.3 do nin. SWZ, podać informację o zaoferowanym czasie wydłużenia okresu udzielenia gwarancji
jakości w pełnych miesiącach, w przypadku, w którym wykonawca wyraża chęć, aby jego oferta otrzymała punkty w II kryterium oceny ofert – czas wydłużenia okresu udzielenia gwarancji jakości;
d) Informację o oferowanych warunkach płatności – nie krótszym niż 14-dniowy termin płatności, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 6a/6b/6c do nin. SWZ);
e) Informację o terminie związania ofertą przez okres 30 dni;
f) Oświadczenie wykonawcy o:
- zdobyciu informacji koniecznych do sporządzenia oferty,
- zapoznaniu się z warunkami postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określonymi w SWZ wraz z załącznikami i przyjęciu tych warunków bez zastrzeżeń,
- zobowiązaniu się do zawarcia umowy, na warunkach określonych we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do nin. SWZ),
- zobowiązaniu się w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy dostarczyć zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji prac projektowych i robót budowlanych objętych umową, o którym mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 6 do nin. SWZ),
- zobowiązaniu się oraz zobowiązaniu podwykonawców do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. czynności będące robotami budowlanymi w
miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym w nin. SWZ, przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem kadry kierowniczej. Szczegółowe informacje dotyczące zobowiązania zatrudnienia osób na umowę o pracę zostały określone w nin. SWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 6a/6b/6c do nin. SWZ);
g) Informację o zamiarze powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom – wykonawca jest zobowiązany w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1.1/1.2/1.3 do nin. SWZ, wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca
zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców (nazwy i adresy) oraz wartość lub procentową część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcom, w przypadku realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców.
W przypadku nie wskazania części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, zamawiający uzna, że całość zamówienia wykonawca wykona samodzielnie;
h) Informację o zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz rozwiązań równoważnych

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają na formularzu OFERTA oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. 4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Warunki zmiany umowy opisane w załącznikach nr 6a.6b/6c do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-11 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-11 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt.1-6) ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.835.)

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.