eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa spektometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF wraz z jego instalacją i uruchomieniem.Ogłoszenie z dnia 2022-09-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa spektometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF wraz z jego instalacją i uruchomieniem.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Techniki Budowlanej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000063650

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Filtrowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-611

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@itb.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.itb.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa spektometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF wraz z jego instalacją i uruchomieniem.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c1130146-3d66-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00363136

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://itb.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 6.1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
elektronicznie na adres e-mail: zamowienia@itb.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://itb.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
6.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu wniosków o wyjaśnienie treści SWZ przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
Zgodnie z pkt. 6 SWZ

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z pkt. 6 SWZ
7.1. Oferta, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik II.1 SWZ) sporządzone w formie elektronicznej przez Wykonawcę powinny być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji lub przez pełnomocnika.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 21.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia PE i RE 679/ 2016 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)Zamawiający informuje, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę jest Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą w 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: Instytut Techniki Budowlanej; 00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1; telefon 22 5796466; adres email: iod@itb.pl
3. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa spektometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF wraz z jego instalacją i uruchomieniem”. Podstawa prawna przetwarzania rozporządzenie PE i RE 679/ 2016 RODO art. 6 ust. 1 lit. c.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022r. poz.1710), dalej „ustawa Pzp”.
5. Dane osobowe Pani/Pana udostępnione przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
Zgodnie z pkt.21 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TO.260.21TA.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF wraz z instalacją i uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników oraz przeprowadzeniem pomiarów i badań.
Szczegółowy opis został zawarty w OPZ Rozdział III SWZ
Na przedmiot zamówienia składa się:
- dostawa urządzenia wraz z instalacją i uruchomieniem,
- szkolenia pracowników Zamawiającego,
- wykonanie badań środowiskowych dotyczących emisji promieniowania jonizującego potwierdzających spełnienie wymagań w zakresie emisji promieniowania jonizującego poniżej 1μSv/h w odległości 10 cm od obudowy,
- wykonanie pomiarów dostarczonych wzorców CRM i ocena ich wyników zgodnie z OPZ tj. uzyskane wartości pomiarowe powinny odpowiadać wartościom w zakresie podanych niepewności na świadectwie wzorca. Próbki zostaną przygotowane w siedzibie Zamawiającego z wykorzystaniem jego wyposażenia, a w przypadku braku takiej możliwości Zamawiający dopuszcza dostarczenie przygotowanych próbek stapianych wykonanych przez Wykonawcę.
Spektrometr rentgenowski musi spełniać europejskie normy bezpieczeństwa i posiadać deklarację CE oraz być zgodny z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa rentgenowskiego, bezpieczeństwa maszyn i urządzeń elektrycznych:
-Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE)
-Kompatybilność elektromagnetyczna (20014/30/EU).
- Sprzęt elektryczny (2006/95/WE)

4.2.6.) Główny kod CPV: 38540000-2 - Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 196 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

9.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tj.:
Zamawiający wyznacza spełnienie tego warunku poprzez posiadanie zezwolenia Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie oferowanego spektrometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował, co najmniej 1 podobne zamówienie tj. dostawę spektrometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF wraz z montażem i instalacją, o wartości co najmniej 500.000,00 zł netto.
W celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu Wykonawca (lub ewentualnie członkowie Konsorcjum), którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, powinien przedstawić wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie zgodnie z formularzem ROZDZIAŁ II.4

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: -oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego,
- wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne prze[pisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -zezwolenie Państwowej Agencji Atomistyki na uruchomienie oferowanego modelu spektrometru rentgenowskiego z dyspersją fali WD-XRF,
-wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, o których mowa w punkcie 9.1.4 według formularza zamieszczonego w Rozdziale II.4 SWZ (Formularz ”Doświadczenie” dla cz.1) oraz załączenie dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
-oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w punkcie 10.1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

- Na potwierdzenie wymogu określonego w OPZ tj. „Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, a czas reakcji na wezwanie Zamawiającego nie powinien przekraczać 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”- oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta lub bezpośrednio przez Producenta i wskazanie tego podmiotu. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy zamiast oświadczenia producenta w zakresie świadczonego serwisu (na druku własnym).Dokument podlega uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust 2 w związku z art. 266 ustawy Pzp.

- Karta katalogowa lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ a w przypadku w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnianiu pozostałych cech. Zamawiający informuje, że dokument ten może być uzupełniony na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Pzp.

- Deklaracja CE zgodna z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa rentgenowskiego, bezpieczeństwa maszyn i urządzeń elektrycznych:
-Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE)
- Sprzęt elektryczny (2006/95/WE)
-Kompatybilność elektromagnetyczna (2014/30/EU).
Zamawiający informuje, że dokument ten może być uzupełniony na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Pzp.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

- Na potwierdzenie wymogu określonego w OPZ tj. „Wykonawca musi zapewnić serwis gwarancyjny producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, a czas reakcji na wezwanie Zamawiającego nie powinien przekraczać 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii”- oświadczenie Wykonawcy, że serwis będzie realizowany przez Autoryzowanego Przedstawiciela Producenta lub bezpośrednio przez Producenta i wskazanie tego podmiotu. Zamawiający dopuszcza oświadczenie Wykonawcy zamiast oświadczenia producenta w zakresie świadczonego serwisu (na druku własnym).Dokument podlega uzupełnieniu zgodnie z art. 107 ust 2 w związku z art. 266 ustawy Pzp.

- Karta katalogowa lub inny równoważny dokument potwierdzający zgodność oferowanego urządzenia z SWZ a w przypadku w którym dany dokument nie odnosi się do danej cechy wskazanej w OPZ (nie jest sprzeczny) do złożenia oświadczenia własnego (Wykonawcy) o spełnianiu pozostałych cech. Zamawiający informuje, że dokument ten może być uzupełniony na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Pzp.

- Deklaracja CE zgodna z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa rentgenowskiego, bezpieczeństwa maszyn i urządzeń elektrycznych:
-Dyrektywa maszynowa (2006/42/WE)
- Sprzęt elektryczny (2006/95/WE)
-Kompatybilność elektromagnetyczna (2014/30/EU).
Zamawiający informuje, że dokument ten może być uzupełniony na podstawie art. 107 ust.2 ustawy Pzp.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych w następujących przypadkach:
1) zmiany dotyczącej zaoferowanego Urządzenia w sytuacji, gdy nastąpi jego wycofanie przez producenta, a dostępny będzie produkt o parametrach nie gorszych niż wynikające z umowy, pod warunkiem, że cena ww. produktu nie będzie wyższa niż przyjęta w niniejszej umowie; wycofanie Urządzenia z produkcji przez producenta Wykonawca musi pisemnie udokumentować; zmiana może skutkować przedłużeniem terminu realizacji zamówienia,
2) zmiany terminów realizacji zamówienia z przyczyn:
a) niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, których nie można było wcześniej przewidzieć
lub
b) zależnych od Zamawiającego skutkujących brakiem możliwości należytego wykonania dostawy/instalacji Urządzeń,
Zmiana terminu, o której mowa w literze a), może nastąpić tylko o okres, w którym Wykonawca nie mógł lub był istotnie ograniczony w możliwości wykonywania zobowiązań umownych, co musi wynikać z przedłożonych wyjaśnień i dowodów.
W przypadku określonym w literze b), Zamawiający poinformuje Wykonawcę na co najmniej 3 dni od daty planowanej dostawy/instalacji o braku możliwości zrealizowania dostawy/instalacji.
3) zmiany w wymaganych parametrach urządzeń podanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia na parametry korzystniejsze w związku z pojawiającymi się rozwojowymi zmianami techniczno – technologicznymi, wynikami prowadzonych badań i analiz lub zmiany wynikające z doświadczeń eksploatacyjnych Zamawiającego.
4) zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.),
5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy
przez którą, na potrzeby niniejszej Umowy rozumie się zdarzenie zewnętrzne
o charakterze niezależnym od Stron, którego lub których skutków Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem niniejszej umowy, oraz którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia;
2. Wskazane w ustępie 1 okoliczności nie stanowią bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania powyższych zmian w przypadku ich zaistnienia. Zamawiający dokonując oceny konieczności wprowadzenia zmian będzie miał na uwadze obiektywnie zaistniałe w toku rozeznania rynkowego okoliczności, w szczególności wspólne wszystkim potencjalnym wykonawcom zamówienia, efektywność i terminowość wykonania zamówienia oraz zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
3. Strona wnosząca o zmianę umowy zobowiązana jest do złożenia wniosku wskazującego okoliczności, w tym dowody uprawniające do dokonania zmiany wraz z proponowanym zakresem zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

8.2. Z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 I 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 I rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 marca 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3;
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 I 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt.3
Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie punktu 8.2, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej do 20 000 000 zł.
- Zamawiający przewiduje przeprowadzenie wizji lokalnej na wniosek Wykonawcy, w celu umożliwienia Wykonawcom sprawdzenia sposobu wykonania dostawy będącej przedmiotem postępowania oraz skalkulowania ceny oferty. Osoby przybyłe na wizję lokalną muszą posiadać ze sobą dokument tożsamości. W przypadku zainteresowania uczestnictwem w wizji lokalnej spotkanie Wykonawców odbędzie się w Warszawie, ul. Filtrowa 1 .

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.