eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Usługa wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania na czas trwania 21. Poznań Maratonu.Ogłoszenie z dnia 2022-09-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania na czas trwania 21. Poznań Maratonu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji Samorządowy Zakład Budżetowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630603890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Spychalskiego 34

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-553

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@posir.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.posir.poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/posir_poznan

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania na czas trwania 21. Poznań Maratonu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b25836c6-f83a-11ec-8000-d680d39e541a

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362834

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025392/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.21 Wykonanie projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu w związku z imprezami biegowymi

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00233253/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.240.43.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 60357,72 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na ulicach Poznania na czas trwania 21. Poznań Maratonu.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu, w wersji elektronicznej, zawierający uwagi i sugestie Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu, zostanie przesłany Wykonawcy w terminie do 16.08.2022 roku.
Zatwierdzony i uzgodniony projekt, w wersji papierowej z wytycznymi Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu, w 3 egzemplarzach, zostanie przekazany Wykonawcy, najpóźniej do dnia 15.09.2022 r.
W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do:
1) prawidłowego wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu, zgodnie z zaakceptowanym przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu oraz Miejskiego Inżyniera Ruchu, projektem tymczasowej organizacji ruchu,
2) dokładnego i skrupulatnego rozstawienia znaków, zapór drogowych oraz innych elementów znajdujących się w projekcie tymczasowej organizacji ruchu,
3) wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z wyznaczonymi przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu godzinami. Pierwszy etap nie później niż 16.10.2022r. do godziny 6:00, drugi etap nie później niż 16.10.2022r do godziny 8:00.
Wykonawca zobowiązany jest do udziału w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego oraz Komendę Miejską Policji w Poznaniu, związanych z organizacją Maratonu, w zakresie przedmiotu niniejszej umowy.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SWZ oraz złożoną ofertą.

Na czas realizacji zamówienia wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności medycznej na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 zł
Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92622000-7 - Usługi w zakresie organizowania wydarzeń sportowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 172200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Usług Technicznych BUDMAL Piotr Piskorski

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 782 124 71 59

7.3.3) Ulica: ul. Galileusza 2E/11

7.3.4) Miejscowość: Poznań

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2022-10-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.