eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlińsk › "Zaprojektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 8 i 9 przy ul. Łąkowej 1 w Jedlińsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Zaprojektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 8 i 9 przy ul. Łąkowej 1 w Jedlińsku wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JEDLIŃSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223764

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warecka 19

1.5.2.) Miejscowość: Jedlińsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-660

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetagi@jedlinsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlinsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zaprojektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 8 i 9 przy ul. Łąkowej 1 w Jedlińsku wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3f2234ec-3b67-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362798

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00028136/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 „Zaprojektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach nr ewid. gruntów 8 i 9 przy ul. Łąkowej 1 w Jedlińsku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jedlinsk.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się w języku polskim, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem
https://jedlinsk.ezamawiajacy.pl/ lub poczty elektronicznej przetargi@jedlinsk.pl (z tym zastrzeżeniem że adres e-mail nie dotyczy składania oferty. Oferta pod rygorem nieważności musi zostać złożona za pośrednictwem platformy zakupowej zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z
platformy zakupowej zamawiającego Market planet pod adresem https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z04.05.2016, str. 1), informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Wójt Gminy Jedlińsk, ul. Warecka 19, 26-660 Jedlińsk, tel/fax: 48 3213021, e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl/nazwa i adres oraz dane kontaktowe zamawiającego/; z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Jedlińsk, kontaktować można się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust 1 pzp; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), a następnie zawarcia umowy z wybranym wykonawcą, jej realizacji oraz rozliczenia,; podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. – pzp; posiada Pan/i prawo do:• żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,• wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; nie przysługuje Pani/u• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Pan/i dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; Pan/i a dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy informujemy iż:− w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679,wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. − skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozp. 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. − wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozp. 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje
„ Zaprojektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlokalizowanej na działkach nr ewid. Gruntów 8 i 9 przy ul. Łąkowej 1 w Jedlińsku wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach opcji ” w ramach zadnia inwestycyjnego Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jedlińsku wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej.
Planuje się rozbudowę oczyszczalni ścieków do maksymalnej dobowej ilości ścieków Qdśr = 855,9 m3/d i Qdmax = 1105,2 m3/d wraz z infrastrukturą techniczną zgodnie z wymogami PFU. Zamierzenie inwestycyjne nie może przekroczyć granicy działek nr 8 i 9 w Jedlińsku.

Prace przygotowawcze:
- wykonanie wizji terenowej, inwentaryzacji,
- uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/celu publicznego,
- wystąpienie i uzyskanie decyzji o środowiskowej na prowadzone działania,
- wystąpienie i uzyskanie decyzji wodno-prawnej w zakresie prowadzonych działań,
- uzyskanie mapy do celów projektowych,
- uzyskanie wypisów z rejestru gruntów określających status prawny działek na których będzie prowadzona inwestycja,
- wykonanie badań geologicznych, pozwalających na określenie warunków gruntowo-wodnych,
- wystąpienie do odpowiednich gestorów sieci o wydanie warunków przyłączeniowych lub rozbudowy,
- opracowanie koncepcji, w zakresie niezbędnym do wyboru odpowiedniego rozwiązania przez Inwestora,
- przedstawienie koncepcji Inwestorowi i uzyskanie jego zgody.
Opracowanie projektu budowlanego:
Projekt budowlany musi być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 1 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Projekt budowlany musi wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, musi również posiadać wszystkie, wymagane przepisami, uzgodnienia, opinie i decyzje. Projekt musi być opracowany i podpisany, przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Projekt powinien być opracowany w branżach:
- projekt zagospodarowania terenu,
- architektonicznej,
- konstrukcyjnej,
- instalacji sanitarnych,
- instalacji elektrycznych,
- instalacji teletechnicznej.
Opracowanie projektu wykonawczego / technicznego:
Projekt wykonawcy powinien być opracowany w zakresie:
- projekt architektoniczny wraz z zagospodarowaniem terenu,
- projekt konstrukcyjny,
- projekt instalacji sanitarnych wewnętrznych: wodno-kanalizacyjny, instalacji grzewczych, wentylacji mechanicznej, instalacji przeciwpożarowej,
- projekt przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej,
- projekt zagospodarowania wód opadowych,
- projekt instalacji elektrycznych – oświetlenie ogólne w budynkach, oświetlenie zewnętrzne, oświetlenie ewakuacyjne, gniazda wtykowe, instalacja odgromowa, zasilanie urządzeń technologicznych, instalacja trójfazowa, przeciwporażeniowa,
- projekt instalacji teletechnicznych – instalacja domofonowa, telefoniczna, internetowa,
komputerowa, dozorowa (monitoring wewnętrzny i zewnętrzny), przeciwpożarowa
- projekt technologii oczyszczalni ścieków,
- projekt branży drogowej – drogi manewrowe, parkingi,
- projekt rozwiązań OZE – np. pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, odzysk ciepła z procesów,
- projekt organizacji ruchu,
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę, w oparciu o opracowany projekt budowlany.
Dodatkowo wykonawca jest zobowiązany do opracowania:
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – do wszystkich branż indywidualnie,
- przedmiar robót – do wszystkich branż indywidualnie,
- kosztorysy inwestorskie – do wszystkich branż indywidualnie,
- informację BIOZ – bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- instrukcję bezpieczeństwa pożarowego wraz ze scenariuszem pożarowym obiektu, schematami ewakuacji, oznaczeniem dróg ewakuacyjnych, wyznaczeniem lokalizacji urządzeń przeciwpożarowych,
- charakterystyki energetycznej budynku.
Szczegółowo opisano przedmiot zamówienia w załączniku nr 13 do SWZ program funkcjonalno-użytkowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

zamawiający przewiduje możliwość skorzystania w ramach opcji do świadczenia usługi nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:
Lp. Kryterium Znaczenie
1. C – cena brutto oferty 60%
2. D – doświadczenie projektanta 40%
Razem 100%

Łączna ocena punktowa (S) obliczona zostanie wg wzoru:
S = C + D

1) Ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów Zamawiający uzna za najkorzystniejszą.
2) Oferty oceniane będą punktowo. 3) Łączna ocena oferty stanowi sumę punktów otrzymanych za poszczególne kryteria ocenianej oferty. Maksymalna ilość punktów jaką może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

5.2 Kryterium „cena C” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:
C = (Cmin / Ci) x 60 pkt
gdzie: C min – najniższa cena brutto z ocenianych ofert
Ci – cena brutto oferty badanej
C – liczba punktów za kryterium ceny
W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 60 punktów
5.2.1.Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny ten rodzaj wynagrodzenia określa w art. 632 następująco:
§ 1. Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
§ 2. Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby przyjmującemu zamówienie rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. W związku z powyższym, cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia określonego w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy
5.2.2 Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
5.2.3.Wykonawca musi uwzględnić w cenie oferty wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów.
5.2.4 Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN.

5.3 Kryterium „Doświadczenie projektanta [D]” będzie rozpatrywane na podstawie wskazanego doświadczenia w formularzu Oferty.

Wskazanie 1 projektu wykonanego przez projektanta określonego w wykazie osób spełniającego wymogi Zamawiającego, określone w SWZ Wykonawca otrzyma 0 pkt- wymóg konieczny na spełnienie warunku udziału w postępowaniu
Wskazanie 2 projektów - 20 pkt
Wskazanie 3 projektów - 40 pkt
Wskazanie większej ilości projektów oznaczać będzie uzyskanie maksymalnej liczby punktów w kryterium Doświadczenie projektanta tj. 40 pkt

1 pkt=1%

UWAGA!
Ocenie będzie podlegać wyłącznie doświadczenie osoby (projektanta koordynatora), która została wskazana w załączniku „wykaz osób” Zał. Nr 4 . W związku z czym należy w wykazie zał. nr 9 do SWZ „Doświadczenie projektanta” wskazać imię i nazwisko autora projektu, który będzie podlegał punktowaniu w kryterium Doświadczenie projektanta.

W kryterium tym można uzyskać maksymalnie 40 punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie projektanta

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1. ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

2. UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

3. SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie określa warunków w ww. zakresie.

4. ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a/ doświadczenie wykonawcy:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie), wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków, poświadczoną pozytywnymi opiniami Zleceniodawcy.
b/ kwalifikacje zawodowe kadry technicznej:
1) osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia - wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem osobami, które będą skierowane przez niego do realizacji zamówienia i posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nie mniejsze niż określone poniżej, dla poszczególnych funkcji, tj.:
a) projektant KOORDYNATOR branża sanitarna – minimum 1 osoba:
minimalne kwalifikacje zawodowe: posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, i minimalne doświadczenie zawodowe: co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu, w ww. specjalności, liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych do projektowania, w tym co najmniej jedna usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej dla budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej 500 m3/d..

UWAGA:
Oceniana będzie osoba (projektant koordynator zespołu) wskazana w wykazie osób (załącznik nr 4 do SWZ), dlatego zał. nr 4 i nr 9 „Doświadczenie projektanta” mają być załączone do oferty.

b) Projektant branża konstrukcyjno-budowlana
Posiadający Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i co najmniej pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu w branży konstrukcyjno-budowlanej w funkcji projektanta, w tym przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budowy, rozbudowy, przebudowy lub remontu oczyszczalni ścieków komunalnych.
c) Projektant branża architektoniczna
Posiadający co najmniej uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu


d) Projektant branża Elektryczna i AKPIA
Posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu w funkcji projektanta w zakresie instalacji elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych, automatyki kontrolno-pomiarowej, w tym przy wykonaniu co najmniej jednego projektu budowy, rozbudowy, modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
e) Projektant branża drogowa
Posiadający co najmniej pięcioletnie doświadczenie w projektowaniu w funkcji projektanta w branży drogowej. Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej
Wymienione wyżej osoby winny posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania).
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 220), lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na podst. art. 58 Pzp, ww. warunek udziału w postępowaniu spełniają łącznie
WAŻNE: aktualna przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa wymagana będzie na dzień podpisania umowy

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

9.2.1 potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg Załącznika nr 5;

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej– składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty potwierdzające w/w okoliczności powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
a. art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
b. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, dotyczącą wydania prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
c. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
d. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
e. art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835);
f. art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp - wg załącznika 12 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

9.2.2 potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej):

a) wykaz usług porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych w ostatnich 3 latach a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu , dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, wraz z załączeniem dowodów określających czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencjami bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane zał. nr 3 do SWZ
Dowodami, o których mowa wyżej, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania spełniania,
w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału
w postępowaniu -jeżeli wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego

UWAGA:
Z uwagi na badanie w kryteriach oceny ofert doświadczenia osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, Zamawiający w oparciu o art. 126 ust. 2 ustawy wymaga złożenia wraz z ofertą „wykazu osób” tj. dokumentu, o którym mowa w pkt 9.1.4 ( zał. nr 4) – „wykaz osób” oraz w pkt. 9.1.5 (zał. nr 9) – „doświadczenie projektanta”

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8.4 Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
7.3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt 7.1 ppkt. zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:

a) w przypadku, o którym mowa w pkt 7.1 ppkt 4 lit. a niniejszego rozdziału, jeden z Wykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie. Nie sumuje się doświadczenia zawodowego – argumentacja na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 7 sierpnia 2014 r. [sygn. akt: KIO 1495/14]),
- wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
 w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
d) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
8.6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

6.1 Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 8 do SWZ.
6.2 Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień umowy.
6.3 Zamawiający przewiduje zmiany umowy w szczególności: zmiany terminu, wynagrodzenia w tym zmiany waloryzacyjne oraz innych przewidzianych w art. 455, szczegółowo określone w załączniku Nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-05 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://jedlinsk.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-05 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-03

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.