eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Trzebnica › Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej nr 1337D do m. MachniceOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej nr 1337D do m. Machnice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Trzebnicki

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931934785

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ks. Dz. Bochenka 6

1.5.2.) Miejscowość: Trzebnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 55-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@powiat.trzebnica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiat.trzebnica.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej nr 1337D do m. Machnice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d660c085-3b2f-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362590

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00038935/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej nr 1337D do m. Machnice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/sp_trzebnica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_trzebnica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_trzebnica.
2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po którym pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, opcjonalnie (w sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii platformy zakupowej) komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami:
inwestycje@powiat.trzebnica.pl.
3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac OS X 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3,
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Pozostałe szczegółowe informacje określa SWZ rozdział XVI i XVII

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej zwane „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Trzebnicki.
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Trzebnicy jest Pan Artur Świderski, e-mail kancelaria@swiderski.es, tel. 71 387 95 01. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej nr 1337D do m. Machnice” prowadzonym w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), dalej „ustawa Pzp” lub Pzp,
4) Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa
dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy
RODO;
8) nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ROO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IiPF.272.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Budowa chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej (dawna DK nr 5) i drogi powiatowej nr 1337D do m. Machnice.
2. Zamówienie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych (edycja trzecia – PGR).
3. Zakres robót obejmuje m.in.:
1) etap 1 - obejmuje budowę chodnika wzdłuż DP 1337D od KM 0+037,67 do KM 0+438,19.
2) etap 2 - obejmuje budowę pobocza umocnionego wzdłuż DP 1337D od KM 0+438,19 do KM 0+657,78.
3) etap 3 - obejmuje budowę chodników i poboczy umocnionych wzdłuż DP 1337D od km 0+657,78 do km 1+203,40.
4. W przedmiotowej przebudowie drogi powiatowej na odcinku DP 1337D w m. Machnice planuje się wykonanie m.in. następujących prac:
1) roboty pomiarowe,
2) wycinka krzewów,
3) koszenie, odmulanie, czyszczenie rowów,
4) przebrukowanie istniejących nawierzchni zjazdów z drogi,
5) załadunek i wywóz elementów z rozbiórki,
6) korytowanie pod nawierzchnię zjazdów,
7) korytowanie pod nawierzchnię chodników i poboczy umocnionych,
8) wykonanie podbudowy z kruszywa na zjazdach,
9) oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,
10) wykonanie płytowych prefabrykowanych progów zwalniających,
11) umocnienie istniejących poboczy kruszywem naturalnym,
12) umocnienie poboczy kostką kamienną,
13) umocnienie zjazdów kostką betonową,
14) ułożenie krawężników, oporników i obrzeży (wraz z wykonaniem ław betonowych),
15) wykonanie podbudowy chodnika,
16) ułożenie nawierzchni chodnika z betonu asfaltowego,
17) plantowanie i humusowanie skarp,
18) ustawienie nowych znaków pionowych,
19) wykonanie nowego oznakowania poziomego,
20) ustawienie nowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
UWAGA! Wszelkie prace przebiegające w pobliżu istniejącego uzbrojenia terenu
(np. kable teletechniczne) należy prowadzić ręcznie.
5. Roboty w obrębie sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego Wykonawca będzie prowadzić po uprzednim zawiadomieniu i pod nadzorem ich zarządcy lub właściciela, w tym po uzyskaniu przez Wykonawcę ich zgody.
6. Organizacja ruchu na czas prowadzenia robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny i pokryje wszelkie koszty związane z opracowaniem, zatwierdzeniem i wdrożeniem tymczasowego projektu organizacji ruchu.
7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed przystąpieniem do robót:
1) Oryginał oświadczenia kierownika budowy stwierdzającego przejęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi),
2) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień kierownika budowy,
3) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zaświadczenia
o przynależności do OIIB,
4) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przedmiotu umowy na każdym jej etapie,
5) Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Inspektorowi nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających oraz uzyskania potwierdzenia ich prawidłowego wykonania w dzienniku budowy. W przypadku braku zgłoszenia Zamawiający ma prawo odmówić odbioru tych robót oraz żądać dokonania odkrywek.
8. Szczegółowy opis zawierają załączniki do SWZ, które obejmują:
1) przedmiar robót - załącznik nr 11 do SWZ,
2) dokumentacja projektowa (w tym m.in. projekt budowlano-wykonawczy, projekt zmiany stałej organizacji ruchu, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót) - załącznik nr 10 do SWZ,
3) wzór umowy (załącznik nr 9 do SWZ),
które stanowią integralną część niniejszej SWZ.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
10. Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy o 5 %, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami prawa wykonania przedmiotu. W takim przypadku wynagrodzenie ulega zmniejszeniu stosownie do ograniczonych pozycji i ich wartości określonych w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy przedłożonym przed podpisaniem umowy, a w razie braku określonych pozycji w ofercie – zgodnie z aktualnym cennikiem SEKOCENBUD.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

34922100-7 - Oznakowanie drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, Zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami:
Cena oferty (C) 60%
Okres gwarancji (G) 40%
2. Łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący
sposób:
Pbad. = Pc + Pg
Pbad. – łączna liczba punktów przyznana badanej ofercie
Pc – punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Cena”
Pg - punkty przyznane badanej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia, z których każde polegające na budowie, przebudowie chodnika o wartości robót minimum 500 000,00 zł brutto każde;
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej albo odpowiadające im równoważne uprawnienia wydane na podstawie przepisów odrębnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SWZ;
2) Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) Oświadczenie własne Wykonawcy w zakresie braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz. 835) – zgodnie z treścią załącznika nr 12 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
2) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SWZ,
3) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty– zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SWZ,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (załącznik nr 8 do SWZ);
3) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (załącznik nr 7 do SWZ);
4) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, w przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4 rozdziału XV SWZ, oświadczenie, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załącznik nr 6 do SWZ);
5) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
6) jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XVII ust. 2 pkt 1 składa każdy z Wykonawców.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Trzebnicy nr 40 9591 0004 2001 0000 4196 0003 Bank Spółdzielczy w Trzebnicy, z adnotacją: „wadium – budowa chodnika Machnice IiPF.272.18.2022”.
5. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
6. Za termin wniesienia wadium w przypadku przelewu bankowego uważa się datę i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego.
7. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zmawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w rozdz. XVI SWZ.
8. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, gwarancja taka musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę podmiotu dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(Zamawiającego) oraz gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) wraz ze wskazaniem ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
3) kwotę gwarancji,
4) termin ważności gwarancji,
5) zobowiązanie gwaranta zawierające następujące lub analogiczne oświadczenie:
„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu całą kwotę zobowiązania tj. ..................... zł na Państwa pierwsze pisemne żądanie, właściwie podpisane wraz z oświadczeniem, stwierdzającym, że Wykonawca traci wadium ponieważ:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp” z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.”
9. Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, w przypadku gdy Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.
11. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy Pzp

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
4. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi roboty budowlane lub do realizacji których te zdolności są wymagane.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – załącznik nr 6 do SWZ.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:

Wykonawcy przekazana zostanie zaliczka w kwocie 2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury zaliczkowej.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia całości kwoty (100%) udzielanej zaliczki, o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 umowy, a która zostanie wypłacona Wykonawcy na zasadach opisanych w niniejszej Umowie; w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
2. Treść zabezpieczenia zaliczki musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed jej złożeniem.
3. Okres obowiązywania zabezpieczenia zaliczki obejmuje termin liczony od dnia złożenie dokumentu do Zamawiającego do dnia wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1 zwiększony o 30 dni od daty wykonania przedmiotu umowy.
4. Oryginał dokumentu zabezpieczenia zostanie zwrócony w dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót, potwierdzający wykonanie przedmiotu zamówienia całości.
5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia, zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 442 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.


Szczegółowe informacje na temat zaliczki określone zostały we wzorze umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określa załącznik nr 9 do SWZ - wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/sp_trzebnic

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z
okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022, poz.
835) tj. „Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3.”

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.