eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gościeradów Ukazowy › Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwie Stawki i Budy w 2022 r.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwie Stawki i Budy w 2022 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO GOŚCIERADÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830017736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gościeradów Folwark 1D

1.5.2.) Miejscowość: Gościeradów Ukazowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-275

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: goscieradow@lublin.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://goscieradow.lublin.lasy.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwie Stawki i Budy w 2022 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bff117c8-3b34-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362554

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00155557/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwie Stawki i Budy w 2022r

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://goscieradow.lublin.lasy.gov.pl/ i https://miniportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że
złożenie oferty następuje wyłącznie przy użyciu miniPortalu za pośrednictwem ePUAP.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz
Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 150 MB.
Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP. Za datę przekazania wniosków, zawiadomień,
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na adres poczty elektronicznej Zamawiającego wskazany w pkt 10.2.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., str. 1, z późn.zm. – dalej „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest: Nadleśnictwo Gościeradów
2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób
gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale VI PZP, do upływu terminu do ich wniesienia.
4. Do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające
upoważnienie. Osoby dopuszczone do przetwarzania takich danych są obowiązane do zachowania ich w poufności.
5. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki
określone w art. 255-256 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także
udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.
6. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w
oparciu o przepisy PZP, a także ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
7. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
8. Niezależnie od postanowień pkt 21.7. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane
osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać
przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne i konsultingowe,
10. Stosownie do art. 22 RODO, decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale 21 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.12.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 406689 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie utrzymania dróg leśnych w lokalizacjach:
• Leśnictwo STAWKI
• Leśnictwo BUDY
będących w zarządzie Nadleśnictwa Gościeradów.
Zakres prac związany z robotami utrzymaniowymi w w/w leśnictwach obejmuje:
• dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi kruszywa łamanego frakcji 0-63 mm
• dostawa, wbudowanie i mechaniczne zagęszczenie zgodnie z niweletą drogi gruntowej piasku naturalnego zagęszczalnego
• przygotowanie wcześniejsza podłoża poprzez profilowanie, częściowe korytowanie w razie potrzeby oraz zagęszczenie.
• Roboty ziemne związane z oczyszczeniem podłoża (usuniecie gruntu zawilgoconego z dużą ilością części organicznych)
• równanie drogi leśnej równiarką (szerokość nawierzchni drogi 3,0 m)

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1,5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena – z wagą 60,0 %,
2) Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia –
z wagą 40.0 %,
2. Sposób obliczania punktów:
1) W ramach kryterium „Cena (C)” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

Cn
C = ------------ x100 pkt x 60%
Co
gdzie:
C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych
Co - cena oferty ocenianej
Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana
w Ofercie (załącznik nr 2do SWZ).
Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
2) W ramach kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia (T)
W ramach kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia” oceniane będzie przyjęcie przez Wykonawcę zobowiązania umownego do wykonania kluczowych elementów (części) zamówienia określonych poniżej przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę, tj. bez udziału podwykonawców. Zasady realizacji tego zobowiązania oraz zasady odpowiedzialności za jego wykonanie zostały opisane we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 11 do SIWZ). We wzorze umowy zobowiązanie do wykonywania kluczowych elementów (części) zamówienia, określonych przez Zamawiającego w SWZ, samodzielnie przez Wykonawcę składającego ofertę tj. bez udziału podwykonawców jest określone jako „Obowiązek Samodzielnej Realizacji”. Kluczowe elementy (części) zamówienia obejmują następujące czynności – prace remontowe.

Wykonawca zamieści informację o przyjęciu na siebie zobowiązania umownego do samodzielnej realizacji kluczowych części zamówienia w Ofercie (załącznik nr 2 do SWZ). Brak wskazania w ofercie przyjęcia przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uznawane jako nieprzyjęcie takiego zobowiązania, a oferta Wykonawcy uzyska 0 pkt w ramach niniejszego kryterium oceny ofert. Oferta Wykonawcy, który zaciągnie takie zobowiązanie otrzyma 40 pkt.
3) Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej obliczonej wg wzoru:
Ocena = C + T , gdzie:
C - liczba punktów w kryterium „Cena oferty”
T - liczba punktów w kryterium „Samodzielna realizacja kluczowych elementów
(części) zamówienia”
Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Po tak obliczonej ilości punktów zostanie ustalona kolejność ofert, w tym oferta najkorzystniejsza.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.
2) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Odnośnie doświadczenia Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu.
b) Odnośnie potencjału technicznego – warunek zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować na czas realizacji zamówienia co najmniej:
- rozściełacz do nawierzchni lub równiarkę 1 szt.
- koparko-ładowarkę 2 szt.
- samochód samo wyładowczy o ładowności min. 10 t - 2 szt.
- walec drogowy (wibracyjny) min. 13t - 1 szt
(wzór wykazu sprzętu technicznego stanowi załącznik nr 4 do SWZ).
b) Odnośnie zdolności zawodowej warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: na czas realizacji zamówienia, co najmniej:
 jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (kierownik budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) i rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie przepisów obowiązujących w chwili ich uzyskania, a które uprawniają do pełnienia funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
Zamawiający, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.), uzna obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje zawodowe wymagane na ww. stanowisko, jeżeli kwalifikacje te swym zakresem będą odpowiadały uprawnieniom opisanym powyżej umożliwiając pełnienie funkcji kierownika budowy przy wykonywaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
3) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
4) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)Wyk. o którym mowa w art.125 ust.1 PZP potwierdz. brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania (zał
nr 3 do SWZ)
b) wykaz narzędzi, wyposażenie lub urządzeń technicznych (maszyn budowlanych) zawierający co najmniej:
- rozściełacz do nawierzchni lub równiarkę szt. 1
- koparko-ładowarkę szt. 2
- samochód samo wyładowczy szt. 1
- walec drogowy (wibracyjny) min. 13t szt. 1
(zał nr 4 do SWZ).
c) wykaz osób, skierowanych przez Wyk. do realizacji zam. publiczn.,
w szczególności odp. za kierowanie rob. bud., wraz z inf. i na temat ich kwalifikacji zawod., posiadanych uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zam. publ. a także zakresu wyk. przez nie czynności oraz inf. o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi zał nr 5 do SWZ),
e) inf. z KRK w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o
zam. publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem,
f) oświadczenie Wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 275 ), z innym Wyk., który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitał. wraz z dok. lub inf. potw.
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kapitał. - (wzór oświadczenia
Wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał nr 6 do
SWZ),
g) zaświadcz. właśc. naczelnika urzędu skarbowego potwierdz.,
że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109
ust.pkt 1) PZP, wyst. nie wcześniej niż 3 mies. przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadcz.
dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
h) zaświadcz. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że wyk. nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadcz. albo innym dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dok. płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poroz. w sprawie spłat tych należności,
i) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz. nie wcześniej niż 3
mies. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
j) oświadcz. Wyk. o aktualności inf. zawartych w oświadcz., o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)Wyk. o którym mowa w art.125 ust.1 PZP potwierdz. brak podstaw wykluczenia i spełnienie warunków udziału w postępowania (zał
nr 3 do SWZ)
b) wykaz narzędzi, wyposażenie lub urządzeń technicznych (maszyn budowlanych) zawierający co najmniej:
- rozściełacz do nawierzchni lub równiarkę szt. 1
- koparko-ładowarkę szt. 2
- samochód samo wyładowczy szt. 1
- walec drogowy (wibracyjny) min. 13t szt. 1
(zał nr 4 do SWZ).
c) wykaz osób, skierowanych przez Wyk. do realizacji zam. publiczn.,
w szczególności odp. za kierowanie rob. bud., wraz z inf. i na temat ich kwalifikacji zawod., posiadanych uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia, niezbędnych do wykonania zam. publ. a także zakresu wyk. przez nie czynności oraz inf. o podstawie do
dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi zał nr 5 do SWZ),
e) inf. z KRK w zakresie:(a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 PZP,(b) art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o
zam. publiczne tytułem środka karnego - sporządzoną nie wcześniej niż 6 mies. przed jej złożeniem,
f) oświadczenie Wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 275 ), z innym Wyk., który złożył
odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitał. wraz z dok. lub inf. potw.
przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wyk. należącego do tej samej grupy kapitał. - (wzór oświadczenia
Wyk. w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi zał nr 6 do
SWZ),
g) zaświadcz. właśc. naczelnika urzędu skarbowego potwierdz.,
że Wyk. nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109
ust.pkt 1) PZP, wyst. nie wcześniej niż 3 mies. przed jego złożeniem,
a w przypadku zalegania z opłaceniem podatków i opłat wraz z zaświadcz.
dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
h) zaświadcz. właściwej terenowej jednostki org. ZUS lub KRUS albo inny dok. potwierdzający, że wyk. nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 PZP, wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed jego
złożeniem, a w przypadku zalegania
z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz
z zaświadcz. albo innym dok. potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wyk. dok. płatności należnych składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące poroz. w sprawie spłat tych należności,
i) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z CEIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) PZP, sporz. nie wcześniej niż 3
mies. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
j) oświadcz. Wyk. o aktualności inf. zawartych w oświadcz., o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy, 00/100 zł).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 PZP.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego BOŚ SA Centrum Biznesowe Lublin nr: 89 1540 1144 2114 0662 6591 0001 z dopiskiem: „Utrzymanie dróg leśnych w leśnictwie Stawki i Budy
w 2022r.” .
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.
4. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 11.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej, tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP.
6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo
i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5 PZP.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy paragraf 17 , który stanowi załącznik nr 11 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub Ogłoszenie nr z dnia Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane wniosku dostępnego na e-PUAP i udostępnionego na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.