eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jedlnia-Letnisko › Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-LetniskuOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja dróg nr DG350516W i DG350503W stanowiących jeden odcinek w miej. Sadków oraz DG nr 350504 w gm. Jedlni-Letnisku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jedlnia-Letnisko

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223787

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Radomska 43

1.4.2.) Miejscowość: Jedlnia-Letnisko

1.4.3.) Kod pocztowy: 26-630

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.4.7.) Numer telefonu: 48 384 84 70

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@jedlnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jedlnia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362516

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00302904/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę konstrukcji mostowej. 2. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę drogi. 3. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych, uprawnienia SEP w zakresie pomiarów i dozorów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę linii oświetlenia ulicznego. 4. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi wraz z obiektem mostowym o łącznej wartości min. 4 000 000,00 zł brutto (słownie: cztery miliony złotych).

Po zmianie:
1. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę konstrukcji mostowej. 2. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę lub przebudowę drogi. 3. Dysponowanie minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności - instalacyjnej w zakresie sieci energetycznych, uprawnienia SEP w zakresie pomiarów i dozorów lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej budowę linii oświetlenia ulicznego. 4. Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi wraz z obiektem mostowym o łącznej wartości min. 3 000 000,00 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 PZP) – wg załącznika Nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Po zmianie:
Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 i 6 PZP) – wg załącznika Nr 3. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-29 10:00

Po zmianie:
2022-10-06 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Miejsce składania ofert

Przed zmianą:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pok. 121 /sala konferencyjna/ dnia 14.09.2022 roku, godz. 10:30. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji online do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Po zmianie:
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miejskim w Jedlni-Letnisko, ul. Radomska 43, 26-630 Jedlnia-Letnisko, pok. 121 /sala konferencyjna/ dnia 06.10.2022 roku, godz. 12:30. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji online do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-29 10:30

Po zmianie:
2022-10-06 12:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Jednocześnie Zamawiający ujednolica dokumentację przetargową podmieniając użyte wcześniej dokumenty w postaci SWZ.
Wprowadzone zmiany w SWZ Zamawiający wyróżnia kolorem czerwonym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.