eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Budowa i odtworzenie części infrastruktury drogowej na terenie Politechniki BiałostockiejOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa i odtworzenie części infrastruktury drogowej na terenie Politechniki Białostockiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Białostocka

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wiejska 45A

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-351

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl@pb.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pb.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://pb.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i odtworzenie części infrastruktury drogowej na terenie Politechniki Białostockiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c26365e9-13d1-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362477

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001112/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa i odtworzenie części infrastruktury drogowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zadanie 2: Zamawiający informuje, iż zamówienie finansowane jest z projektu "PB Dostępna", nr umowy POWR.03.05.00-00-A065/19, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00303958/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZK-DZP.262.81.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 728962,83 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i odtworzenie części infrastruktury drogowej na terenie Politechniki Białostockiej tj.
Zadanie 1: Budowa wewnętrznego układu drogowego w zakresie: ciągów komunikacyjnych, dróg manewrowych, chodników dla pieszych, stanowisk postojowych (76 sztuk) wraz z przebudową odcinka gazociągu na działkach o nr ewidencyjnych: 12/9, 12/10, 12/11 na terenie Politechniki Białostockiej.
Zadanie 2: Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Politechniki Białostockiej w ramach projektu PB Dostępna, realizowanego w ramach POWER 3.5.
Zadanie 3: Wykonanie odtworzenia oznakowania poziomego na terenie kampusu Politechniki Białostockiej.
2. Szczegółowy zakres robót określa:
1) Załącznik nr 1 do SWZ - Dokumentacja:
a) Dokumentacja projektowa;
b) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
c) Przedmiary robót - Dołączone przedmiary robót stanowią jedynie materiał pomocniczy do skalkulowania całkowitej wartości zamówienia. W przypadku nie uwzględnienia w przedmiarach części robót, Wykonawca winien uwzględnić je w swojej ofercie. Wykonawca winien we własnym zakresie opracować przedmiary robót i kosztorysy ofertowe we wszystkich branżach objętych zamówieniem;
d) Rysunki
2) Załącznik nr 1a do SWZ - Szczegółowy zakres robót.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów

45214410-7 - Roboty budowlane w zakresie politechnik

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferta Wykonawcy z najniższą ceną została odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) uPzp. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do ceny kolejnej oferty z najniższą ceną.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.