eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonna-Majątek › Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów, w roku szkolnym 2022/2023Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów, w roku szkolnym 2022/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jabłonna

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Jabłonna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jabłonna-Majatek 22

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonna-Majątek

1.5.3.) Kod pocztowy: 23-114

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@jablonna.lubelskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugjablonna.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów, w roku szkolnym 2022/2023

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f6b31172-3b31-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362287

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003941/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Jabłonna wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów, w roku szkolnym 2022/2023

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/, e-mail: przetargi@jablonna.lubelskie.pl, ePuap

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 11.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.plePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.
11.2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
sprawy techniczne – Ewa Maj
sprawy formalno -prawne – Anita Kłapeć
11.3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
11.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
11.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
11.6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Jabłonna z siedzibą Jabłonna – Majątek 22, 23-114 Jabłonna – Majątek, tel. 815610570;
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Ryszard Próchnicki, mail: iodug@jablonna.lubelskie.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IRO.271.37.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest usługa dowożenia uczniów do:
- Zespołu Szkół w Jabłonnie - Jabłonna Druga 45, 23-114 Jabłonna Druga,
- Zespołu Szkół w Piotrkowie – Piotrków Pierwszy 105, 23-114 Piotrków Pierwszy,
- Szkoły Podstawowej w Czerniejowie – Czerniejów 130, 23-114 Czerniejów,
- Szkoły Podstawowej w Skrzynicach – Skrzynice Pierwsze 110, 23-114 Skrzynice Pierwsze,
prowadzonych przez Gminę Jabłonna, na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2022/2023, wraz z zapewnieniem opieki. Usługa dowożenia polega na transporcie uczniów z miejsca zamieszkania (tj. przystanków) do szkół oraz transporcie po zajęciach do miejsca zamieszkania.
Zamówienie obejmuje następujące trasy i następującą liczbę uczniów:
Trasa 1 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Jabłonnie na trasie: Wierciszów – Jabłonna Druga– 19 uczniów
Trasa 2 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Skrzynice - Chmiel-Kolonia - Chmiel – Piotrków – 71 uczniów (w tym 1 dziecko 5-letnie), dwa autobusy, jeden jadący przez Skrzynice-Chmiel- Wolnica- Piotrków, drugi Chmiel-Kolonia – Chmiel- Piotrków).
Trasa 3 – Przewóz uczniów do Zespołu Szkół w Piotrkowie na trasie: Piotrkówek – Piotrków – 13 uczniów (w tym 2 dzieci pięcioletnie),
Trasa 4 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Czerniejowie na trasie: Chmiel-Kolonia – Skrzynice Kolonia – Czerniejów - 13 uczniów
Trasa 5 – Przewóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Skrzynicach na trasie: Skrzynice Pierwsze/Skrzynice Kolonia – Skrzynice Pierwsze – 0 uczniów objętych dowożeniem. Jednakże Zamawiający wymaga aby Wykonawca w formularzu ofertowym wycenił cenę jednego biletu dla dziecka oraz cenę jednego biletu dla dziecka pięcioletniego na tej trasie. Ceny te nie będą wchodziły w skład oferty, a są jedynie informacją dla Zamawiającego i Wykonawcy na wypadek pojawienia się na tej trasie ucznia objętego dowozem w ciągu roku szkolnego.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany przebiegu tras, godzin odjazdu, liczby przewożonych uczniów wynikających ze zmian organizacyjnych w szkołach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Dowóz i odwóz odbywać się będzie w dniach nauki szkolnej od poniedziałku do piątku w czasie od 15 do 30 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od zajęć szkolnych. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego. W przypadku organizacji zajęć dodatkowych w dniach nauki szkolnej, w godzinach popołudniowych (andrzejki, choinka, zabawa karnawałowa, rekolekcje), Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez Zamawiającego.
Szczegółowe rozkłady jazdy będą dokładnie ustalane z wybranym Wykonawcą i bezpośrednio z dyrektorem danej szkoły w terminie do 25 października 2022 r. W każdym miesiącu szkoła sporządzi imienny wykaz uczniów uprawnionych do dowożenia. W zależności od sytuacji losowych liczba uczniów w poszczególnych miesiącach roku szkolnego może ulec zmianie, zmiana ta będzie powodować zmianę w imiennym wykazie uczniów. W związku z tym przewiduje się możliwość zmiany miesięcznego wynagrodzenia za wykonaną usługę. Miejscem wsiadania i wysiadania uczniów są istniejące przystanki autobusowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia na określone dni innego niż ustalony rozkład jazdy po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. Nadzór nad przewożonymi uczniami (poprzez odrębną od kierowcy osobę) szczególnie pod względem zapewnienia bezpieczeństwa, opieki nad uczniami przy wsiadaniu, wysiadaniu i podczas przejazdu, sprawdzaniu stanu liczbowego uczniów wewnątrz pojazdu należy do Wykonawcy. Pojazdy dowożące dzieci powinny być sprawne technicznie (w tym działające ogrzewanie), z homologacją, aktualnym OC i NW. Wszystkie dowożone dzieci muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Każdy z autobusów powinien być wyposażony w środek łączności pomiędzy kierowcą autobusu, a dyspozytorem przewoźnika, który utrzymywać będzie łączność z Zespołem Administracyjnym Szkół w Jabłonnie i dyrektorami szkół.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wycenił również koszt dowozu dzieci busem mieszczącym 20 osób na odległości łącznie 1000 km.
Zamawiający zamierza wykorzystać przejazd powyższego 1000 km w ciągu roku szkolnego 2022/2023 w celu dowozu dzieci np. na zawody sportowe itp.
Rzeczywista liczba uczniów objętych przewozem w ramach niniejszego zamówienia, czyli faktyczna liczba biletów miesięcznych, będzie wynikała z sytuacji demograficznej, organizacji sieci szkół oraz obowiązujących przepisów prawa (np. objęcie przewozem lub wyłączenie z przewozu określonych grup uczniów). Zwiększenie ilości przewożonych uczniów o nie więcej niż 20% w stosunku do danych określonych w SWZ nie stanowi podstawy do zamiany warunków świadczenia usług.
UWAGA: Wykonawca musi zapewnić odrębne autobusy w wymaganej ilości dla każdej trasy zamówienia. Nie jest dopuszczalne realizowanie wielu tras zamówienia jednym – tym samym autobusem. Autobusy muszą posiadać liczbę miejsc siedzących, która umożliwi transport wszystkich osób na miejscach siedzących.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Usługi będą świadczone przy użyciu środków transportu spełniających wymagane warunki techniczne, w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami prawa, zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, higienę i wygodę przewożonych osób. Pojazdy muszą być sprawne technicznie. Niedopuszczalne jest np.: przedostawanie się do wnętrza pojazdu spalin i innych nieprzyjemnych zapachów pochodzących od pracującego silnika lub innych podzespołów pojazdu, wyciekanie oleju lub paliwa.
Pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018r., poz. 79 z późń. zmian.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., poz. 2022)
Wielkość pojazdu dowożącego uczniów musi być dostosowana do liczby przewożonych uczniów, zgodnie z §22 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r. poz. 2022).
Wykonawca zamówienia musi zapewnić odpowiednią liczbę miejsc siedzących w autobusach - odpowiednio dla danej trasy. Podczas przejazdu uczniowie muszą mieć zapewnione miejsca siedzące. Czas przebywania dzieci w podróży powinien być możliwie jak najkrótszy, nie dłuższy niż 40 minut.

Wykonawca zobowiązuje się do zachowania szczególnej staranności w czasie przewozu dzieci i młodzieży z uwzględnieniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusu.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczniów w czasie dowozu i w drodze powrotnej.
Transport dzieci musi być przeprowadzony ze sprawowaniem opieki nad dziećmi (na każdej trasie) w czasie ich przewozu, jak również w trakcie ich wsiadania i wysiadania. Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem dowozów dostarczyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące zatrudnionych opiekunów dowozu: oświadczenie opiekuna o niekaralności, kserokopia zaświadczenia o odbyciu szkolenia BHP. Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę funkcji kierowcy i opiekuna uczniów .

4.2.6.) Główny kod CPV: 60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60112000-6 - Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-11-02 do 2023-06-23

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za pomocą kryteriów oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas podstawienia pojazdu zastępczego

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje ważną licencją lub obowiązującym zezwoleniem na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, z późn. zm.). Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej
Posiada określoną zdolność kredytową lub środki finansowe w kwocie 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

4) zdolności technicznej lub zawodowej
1. Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w sposób należyty co najmniej 2 usługi polegające na dowozie uczniów do szkół, każda o wartości minimum 100 000,00 zł brutto za cały rok szkolny. Dowodami, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie mogą być: referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Warunek w powyższym zakresie zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, że dysponuje co najmniej 5 osobami, zdolnymi do wykonania przedmiotu zmówienia, tj. posiadającymi kwalifikacje zawodowe i prawo jazdy kategorii D oraz doświadczenie w pracy na stanowisku kierowcy autobusu/busa co najmniej 3 lata. Kierowcy powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym warunkom rynkowym.
W wykazie osób stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ należy podać imię i nazwisko kierowcy, datę uzyskania prawa jazdy kategorii D, doświadczenie zawodowe oraz podstawę zatrudnienia.
3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 5 pojazdami (plus 1 rezerwowym) posiadającymi minimum:
- 1 pojazd minimum 50 miejsc
- 1 pojazd minimum 30 miejsc
- 3 pojazdy minimum 20 miejsc
- 1 pojazd rezerwowy
W wykazie narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ należy podać markę samochodu, typ, nr rejestracyjny, rok produkcji oraz ilość miejsc siedzących.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór załącznik Nr 6 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) ważna licencja lub obowiązujące zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140, z późn. zm.). Przy ocenie spełnienia tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, posiadanie uprawnień, o których mowa powyżej, jest wymagane od każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w takim zakresie, w jakim będą oni wykonywać usługę.
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem – na okoliczność potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego rozdział 6 pkt. 2.3 SWZ.
3) Wykaz usług wykonanych lub wykonywanych okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz powinien potwierdzać spełnienie warunku określonego w rozdziale 6 pkt. 2.4. ppkt 1
4) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub narzędzi technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz powinien potwierdzać spełnienie warunku określonego w rozdziale 6 pkt. 2.4. ppkt. 3
5) Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, tj. kierowców pojazdów wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia. Wykaz powinien potwierdzać spełnienie warunku określonego w rozdziale 6 pkt. 2.4 ppkt. 2

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a/ żaden z tych Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu z postępowanie
b/ w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wskazanych w SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
c/ w przypadku, o którym mowa w pkt. b, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy, wg wzoru stanowiącego zał. nr 5 do SWZ;
d/ wykonawcy są zobowiązani ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone wraz z ofertą.
10.3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
10.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja kierowana będzie wyłącznie do podmiotu występującego jako pełnomocnik. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnictwa powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
10.6. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 454-455 ustawy oraz postanowień Projektu Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pomocą formularza do składania ofert dostepnego na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.