eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cz瘰tochowa › Modernizacja drogi powiatowej Nr 1030S na odc. K這mnice - Zawada, gmina K這mniceOg這szenie z dnia 2022-09-23


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Modernizacja drogi powiatowej Nr 1030S na odc. K這mnice - Zawada, gmina K這mnice

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Cz瘰tochowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151406009

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Jana III Sobieskiego 9

1.5.2.) Miejscowo嗆: Cz瘰tochowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Cz瘰tochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 343229222

1.5.8.) Numer faksu: 343785468

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@czestochowa.powiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Modernizacja drogi powiatowej Nr 1030S na odc. K這mnice - Zawada, gmina K這mnice

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-002d6f89-3b30-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00362231

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-23

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdczestochowa.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysy豉nia i odbierania dokument闚 elektronicznych,
elektronicznych kopii dokument闚 i o鈍iadcze oraz informacji przekazywanych przy ich u篡ciu
opisane zosta造 w Regulaminie korzystania z elektronicznej platformy us逝g Zamawiaj帷ego pod
adresem: https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia oferty w postaci katalogu elektronicznego

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Dzia豉j帷 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 og鏊nego Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej w skr鏂ie zwane RODO, informujemy, i:
1. Administratorem Pa雟twa danych osobowych jest Powiatowy Zarz康 Dr鏬 w Cz瘰tochowie z
siedzib przy ul. Jana III Sobieskiego 9, tel. 34/3229222, fax. 34/3785468
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest mo磧iwy pod adresem: do@czestochowa.powiat.pl
3. Pa雟twa dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezb璠ne do zawarcia i realizacji umowy,
art. 6. ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezb璠ne do wype軟ienia obowi您ku prawnego
ci捫帷ego na administratorze, art. 6 ust. 1 lit. e RODO - przetwarzanie jest niezb璠ne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4. Pa雟twa dane osobowe b璠 wykorzystywane w celu udzielenia zam闚ienia publicznego na podstawie przepis闚 Prawa zam闚ie publicznych (Ustawa z dnia 11 wrze郾ia 2019r. Prawo zam闚ie publicznych z p騜n. zmianami) dalej „ustawa Pzp” oraz po udzieleniu zam闚ienia, w celu realizacji umowy.
5. Odbiorcami Pa雟twa danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 18 ustawy Pzp (Dz. U. z 2022r. poz. 1710 z p騧niejszymi zmianami).
6. Pa雟twa dane osobowe b璠 przetwarzane przez okres niezb璠ny do realizacji celu przetwarzania w zakresie udzielenia zam闚ienia publicznego na podstawie ustawy Pzp oraz realizacji umowy do momentu wyga郾i璚ia obowi您k闚 przetwarzania danych wynikaj帷ych z przepis闚 prawa. Nast瘼nie dane osobowe zostan zarchiwizowane zgodnie z obowi您uj帷ymi przepisami prawa. W przypadku uniewa積ienia post瘼owania o udzielenia zam闚ienia publicznego Pa雟twa dane b璠 przetwarzane do momentu wyga郾i璚ia obowi您k闚 ich przetwarzania wynikaj帷ych z przepis闚 prawa, w tym przepis闚 dotycz帷ych archiwizacji.
7. Obowi您ek podania przez Pa雟twa danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp.
8. Posiadaj Pa雟twa nast瘼uj帷e prawa:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od Administratora Danych Osobowych ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
9. W przypadku uznania, i przetwarzanie danych osobowych Administratora narusza przepisy RODO, przys逝guje Pa雟twu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, Warszawa 00-193).
10. Nie przys逝guje Pa雟twu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
podstaw prawn przetwarzania Pa雟twa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustaw.
** Wyja郾ienie: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia zg這szenie 膨dania ograniczenia przetwarzania, o kt鏎ym mowa w art.18 ust.1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zako鎍zenia tego post瘼owania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD.272.40.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.5.) Warto嗆 zam闚ienia: 487804,88 PLN

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest Modernizacja drogi powiatowej Nr 1030S K這mnice - Zawada, gmina K這mnice w km 1+035 1+685 polegaj帷a na odbudowie stanu pierwotnego jezdni i pobocza.
Obci捫enie ruchem uk豉du drogowego przyj皻o kategori obci捫enia ruchem KR3. Obiektem obj皻ym remontem jest droga zaliczona do kategorii zbiorczych, klasy Z. Przeznaczeniem obiektu jest prowadzenie ruchu ko這wego oraz pieszego poruszaj帷ego si lokalnie. Przedmiotowa droga jest obiektem liniowym o nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej. Droga jest obiektem og鏊nodost瘼nym pe軟i帷ym funkcje komunikacyjne.
Zakres rob鏒 remontowanej drogi nale篡 wykona uwzgl璠niaj帷 nast瘼uj帷y zakres.
Podstawowe parametry techniczne inwestycji DP1030S:
Klasa drogi: Z1/2,
Kategoria obci捫enia ruchem KR 3
Szeroko嗆 jezdni na prostej: 6,0 m
Nawierzchnia: bitumiczna
Zakres rob鏒 remontowanej drogi:
- Rozebranie nawierzchni bitumicznej frezark; 鈔ednia grubo嗆 4cm ( 100% pozyskanego destruktu przeznaczone do utwardzenia poboczy) – 3 575,00m2
- Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne na g喚boko嗆 20 cm z odwozem urobku na odleg這嗆 2 km wraz z utylizacj ( poszerzenie i wzmocnienie kraw璠zi obustronnie po 1 m ) – 1 300,00m2
- Podbudowa z kruszywa 豉manego 31,5/63; grubo嗆 po zag瘰zczeniu 15 cm – 1 300,00m2
- Mechaniczne 軼i璚ie zawy穎nego pobocza grubo軼i 5 cm z odwozem urobku na odleg這嗆 do 2 km (wraz z utylizacj) obustronnie po 1,0 m – 1 300,00m2
- Podbudowa z mieszanki mineralno - bitumicznej grysowej AC 16 P 35/50 KR 3-4; grubo嗆 po zag瘰zczeniu 5cm (poszerzenie i wzmocnienie kraw璠zi obustronnie po 1,00m) - 1 300,00m2
- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej – 7 895,00m2
- Skropienie nawierzchni drogowej ulepszonej emulsj asfaltow – 7 895,00m2
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowych /warstwa wyr闚nawcza/ AC 16W 50/70 KR 3/4 鈔ednia grubo嗆 po zag瘰zczeniu 4 cm – 3 965,00m2
- Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych /warstwa 軼ieralna/ AC 11 S 50/70 KR 3-4; grubo嗆 po zag瘰zczeniu 4cm (w tym rozjazdy) – 3 930,00m2
- Utwardzenie poboczy i zjazd闚 destruktem asfaltowym - warstwa dolna (materia z frezowania nawierzchni) - grubo嗆 4cm po zag瘰zczeniu (obustronnie po 1,0 m) – 1 400,00m2
- Utwardzenie poboczy i zjazd闚 destruktem asfaltowym - warstwa g鏎na; grubo嗆 4cm po zag瘰zczeniu (obustronnie po 1,0 m) – 1 400, 00m3
- Formowanie i zag瘰zczanie nasypu w gruncie kat. III - IV (materia dowo穎ny - grunt nasypowy G1) - zwie鎍zenie kraw璠zi pobocza i skarpy nasypu - 50,00m3

Skrzy穎wania z istniej帷ym uzbrojeniem podziemnym
W miejscach skrzy穎wa i zbli瞠 z istniej帷ym uzbrojeniem roboty ziemne i monta穎we musz by prowadzone r璚znie, zgodnie z wymaganiami i pod 軼is造m nadzorem u篡tkownika danego uzbrojenia. Istniej帷e uzbrojenie powinno by dok豉dnie zlokalizowane i ods這ni皻e przed wykonaniem wykopu.
1. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia, tj. rodzaj rob鏒 do wykonania w ramach zam闚ienia okre郵a Przedmiar rob鏒 oraz STWiOR stanowi帷e za陰cznik za. Nr 1 do SWZ.
2. W przypadku zmiany obowi您uj帷ych norm jako軼iowych w trakcie trwania umowy, Wykonawca b璠zie zobowi您any dostosowa jako嗆 wykonywanych rob鏒 dotycz帷ych przedmiotu zam闚ienia do nowych norm.
3. Warunki dodatkowe dotycz帷e przedmiotu zam闚ienia:
3.1. Wykonawca zobowi您uje si do udzielenia Zamawiaj帷emu gwarancji jako軼i wykonania min. 60 miesi璚y.
3.2. Zam闚ienie nale篡 realizowa w oparciu o obowi您uj帷e w budownictwie drogowym normy, instrukcje, szczeg馧owe specyfikacje techniczne na roboty utrzymaniowe.
3.3. Zaleca si, aby Wykonawca zdoby wszystkie informacje, kt鏎e mog by konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233141-9 - Roboty wzakresie konserwacji dr鏬

45233142-6 - Roboty wzakresie naprawy dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 2 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Opis kryteri闚 oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteri闚 i sposobu oceny ofert.
1) kryterium oceny ofert jest:
- CENA rycza速owa brutto – 90 %,
- d逝go嗆 gwarancji (za wykonany przedmiot zam闚ienia) waga 10 %
2) spos鏏 oceny
Wz鏎 do obliczenia punktowego w kryterium DΣGO汎 GWARANCJI/R艼OJMI podany w liczbie miesi璚y: okres gwarancji/r瘯ojmi jako軼i zostan przyznane w ilo軼i po 5,00 punktu za ka盥e pe軟e 12 miesi璚y przed逝瞠nia okresu gwarancji powy瞠j 60 miesi璚y (minimalny okres gwarancji) z tym, 瞠 maksymalnie jest mo磧iwe uzyskanie 10,00 punkt闚 za okres wi瘯szy lub r闚ny 84 miesi帷om gwarancji.
Wykonawcy, kt鏎zy okre郵 w formularzu ofertowym (za. 3 do SWZ):
- 60 miesi璚y gwarancji/r瘯ojmi za wykonany przedmiot zam闚ienia otrzymaj 0,0 % - 0,00 pkt
- 72 miesi帷e gwarancji/r瘯ojmi za wykonany przedmiot zam闚ienia otrzymaj 5,0 % - 5,00 pkt
- 84 miesi帷e gwarancji/r瘯ojmi za wykonany przedmiot zam闚ienia otrzymaj 10,0 % - 10,00 pkt.
ㄠczna ilo嗆 punkt闚 uzyskanych przez ofert zostanie obliczona wed逝g poni窺zego wzoru:
K = (Kc) + (Kg) gdzie:
K – 陰czna ilo嗆 punkt闚 uzyskana przez ofert
Kc – punkty uzyskane w kryterium CENA
Kg – punkty uzyskane w kryterium DΣGO汎 GWARANCJI/R艼OJMI
UWAGA: W przypadku, je瞠li wykonawca nie poda w za陰czniku d逝go軼i gwarancji/r瘯ojmi za
wykonany przedmiot zam闚ienia Zamawiaj帷y nie przyzna punkt闚 za to kryterium oceny ofert.
„Wymagania jako軼iowe odnosz帷e si do co najmniej g堯wnych element闚 sk豉daj帷ych si na
przedmiot zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 246 ust. 2 Pzp z 11.09.2019 r: zosta造 okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia, czyli w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob鏒. Dokumenty te wskazuj parametry wszystkich materia堯w i urz康ze, kt鏎e b璠 musia造 by u篡te do realizacji przedmiotu zam闚ienia jak r闚nie zasady wiedzy technicznej wymagane do wykonania rob鏒. Uwzgl璠ni tak瞠 wszystkie elementy, kt鏎e maj wp造w na koszty zwi您ane z eksploatacj oraz utylizacj przedmiotu zam闚ienia. Dokumenty opisuj帷e przedmiot zam闚ienia s tak precyzyjne, 瞠 bez wzgl璠u na fakt, kto b璠zie wykonawc przedmiotu zam闚ienia jedyn r騜nic b璠 zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zam闚ienia jest
zestandaryzowany - identyczny, niezale積ie od tego, kt鏎y z wykonawc闚 go wykona). W zwi您ku z powy窺zym Zamawiaj帷y jest upowa積iony do zastosowania ceny, jako jedynego kryterium wyboru oferty.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: d逝go嗆 gwarancji (za wykonany przedmiot zam闚ienia)

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

1. Posiadanie do鈍iadczenia niezb璠nego do wykonania przedmiotu zam闚ienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zako鎍zenia w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku
wiedzy i do鈍iadczenia w niniejszym post瘼owaniu odpowiadaj帷e swoim rodzajem us逝gom stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia. Okre郵enie „robota budowlana w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia w niniejszym post瘼owaniu” oznacza: minimum 1 robot budowlan, odpowiadaj帷 swoim rodzajem robotom budowlanym o warto軼i ka盥ej roboty nie mniejszej ni 500.000,00 z (brutto).
Okre郵enie „roboty budowlane odpowiadaj帷e swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia” oznacza: wykonanie rob鏒 polegaj帷ych na robotach zwi您anych z budow, remontem lub przebudow dr鏬. Ocen spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu zamawiaj帷y przeprowadzi na podstawie za陰czonego do oferty o鈍iadczenia
wykazu rob鏒. W przypadku rob鏒 budowlanych, kt鏎ych warto嗆 zosta豉 wyra穎na w umowie w innej walucie ni PLN nale篡 dokona przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu 鈔edniego kursu NBP na dzie zako鎍zenia rob鏒 (w przypadku rob鏒 rozliczanych wy陰cznie w walutach innych ni PLN).
Uwaga: w celu spe軟ienia wymaga wynikaj帷ych z tre軼i art. 117 ust. 3 Pzp w sytuacji, gdy powy窺zy warunek b璠zie spe軟iony przez jednego ze wsp鏊nik闚 konsorcjum to ten wsp鏊nik musi wykona cz窷 rob鏒 budowlanych o warto軼i co najmniej 500.000,00 z brutto.
Uwaga: w celu spe軟ienia wymaga wynikaj帷ych z tre軼i art. 118 ust. 2 Pzp w sytuacji, gdy powy窺zy warunek b璠zie spe軟iony nie przez wykonawc lub wsp鏊nika konsorcjum, a przez „ podmiot udost瘼niaj帷y zasoby wykonawcy (tzw. „podmiot trzeci”), to „podmiot” ten musi by podwykonawc cz窷ci rob鏒 budowlanych o warto軼i co najmniej 500.000,00 z brutto.
2. Dysponowanie potencja貫m technicznym - wyposa瞠niem technicznym przewidzianym do u篡cia przy realizacji zam闚ienia:
2.1. B璠 dysponowa osob/-ami – kierownikiem budowy/kierownikami – posiadaj帷/-ymi uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zam闚ienia bez ogranicze w pe軟ieniu obowi您k闚 Kierownika Budowy, zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.: 2351) w bran篡 konstrukcyjno – budowlanej lub
drogowej (wg za. nr 6 SWZ).
Uwaga: Osoby kieruj帷e robotami budowlanymi powinny posiada uprawnienia budowlane bez ogranicze zgodnie z ustaw z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz.: 2351) oraz ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o u豉twieniu dost瘼u do wykonywania niekt鏎ych zawod闚 regulowanych (Dz. U. z 2014r. poz. 768) lub odpowiadaj帷e im wa積e uprawnienia budowlane, kt鏎e zosta造 wydane na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepis闚. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, okre郵one w art. 12 ust. 1 ustawy mog r闚nie wykonywa osoby, kt鏎ych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zosta造 uznane na zasadach okre郵onych w przepisach odr瑿nych. Regulacj odr瑿n stanowi przepisy ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 220). Sprawdzanie
ww. warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu odbywa si b璠zie na podstawie przed這穎nych przez Wykonawc o鈍iadcze wg zasady spe軟ia/nie spe軟ia.
2.2. Wykonali kierowanie budow w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, albo wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie minimum 1 robot budowlan, odpowiadaj帷 swoim rodzajem robotom budowlanym o warto軼i ka盥ej roboty nie mniejszej ni 500.000,00 z (brutto).
Okre郵enie „kierowanie budow odpowiadaj帷e swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi帷ym przedmiot zam闚ienia” oznacza: wykonanie rob鏒 polegaj帷ych na robotach zwi您anych z budow, remontem lub przebudow dr鏬. Ocen spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu zamawiaj帷y przeprowadzi na podstawie za陰czonego do oferty o鈍iadczenia
wykazu rob鏒.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiaj帷y b璠zie wymaga z這瞠nia ni瞠j wymienionych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:
Wykazu rob鏒 budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w za陰czniku nr 5 do SWZ, spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w punkcie 18.1 SWZ wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty budowlane zosta造 wykonane, sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty.
Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒 budowlanych, wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, powy窺zy wykaz dotyczy tylko rob鏒 budowlanych, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy. Wszystkie ww. podmiotowe 鈔odki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 19 SWZ) wykonawcy b璠 musieli z這篡 na
ka盥e 膨danie Zamawiaj帷ego w terminie przez niego wskazanym i w formie okre郵onej w Rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Wykazy rob鏒 budowlanych b璠 musia造 by sporz康zone i podpisane przez ten podmiot, kt鏎y spe軟ia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawc lub wsp鏊nika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 w celu spe軟ienia powy窺zych warunk闚 musi wraz z ofert z這篡 zobowi您anie tych podmiot闚, o kt鏎ym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie 瘸dnej z przes豉nek, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, 瘸den ze wsp鏊nik闚 konsorcjum (w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej) ani 瘸den podmiot, na kt鏎ego zasoby powo逝je si wykonawca w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu Nie mo瞠 podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie
瘸dnej z przes豉nek, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 Pzp: wykonawca, 瘸den ze wsp鏊nik闚 konsorcjum (w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej) ani 瘸den podmiot, na kt鏎ego zasoby powo逝je si wykonawca w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu je瞠li udowodni Zamawiaj帷emu, 瞠 spe軟i 陰cznie nast瘼uj帷e przes豉nki:
1) naprawi lub zobowi您a si do naprawienia szkody wyrz康zonej przest瘼stwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid這wym post瘼owaniem, w tym poprzez zado嗆uczynienie pieni篹ne;
2) wyczerpuj帷o wyja郾i fakty i okoliczno軼i zwi您ane z przest瘼stwem, wykroczeniem lub swoim nieprawid這wym post瘼owaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie wsp馧pracuj帷 odpowiednio z w豉軼iwymi organami, w tym organami 軼igania, lub zamawiaj帷ym;
3) podj掖 konkretne 鈔odki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest瘼stwom, wykroczeniom lub nieprawid這wemu post瘼owaniu, w szczeg鏊no軼i:
a) zerwa wszelkie powi您ania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawid這we
post瘼owanie Wykonawcy,
b) zreorganizowa personel,
c) wdro篡 system sprawozdawczo軼i i kontroli,
d) utworzy struktury audytu wewn皻rznego do monitorowania przestrzegania przepis闚, wewn皻rznych regulacji lub standard闚,
e) wprowadzi wewn皻rzne regulacje dotycz帷e odpowiedzialno軼i i odszkodowa za nieprzestrzeganie przepis闚, wewn皻rznych regulacji lub standard闚.

5.8.) Wykaz przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych:

Zamawiaj帷y dopuszcza uj璚ie w ofercie, a nast瘼nie zastosowanie materia堯w r闚nowa積ych o parametrach technicznych nie gorszych ni okre郵ono w dokumentacji technicznej. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym przez Zamawiaj帷ego, jest obowi您any wykaza, ze oferowane przez niego dostawy materia堯w do realizacji zadania spe軟iaj wymagania okre郵one przez Zamawiaj帷ego. opisuj帷ym przedmiot zam闚ienia, zawarto odniesienie do norm, ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system闚 referencji technicznych, o kt鏎ych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Pzp a takim odniesieniom nie towarzyszy這 wyra瞠nie „lub r闚nowa積e”, to Zamawiaj帷y dopuszcza rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym w ka盥ej takiej normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych. W zwi您ku z powy窺zym nale篡 przyj望, 瞠 ka盥ej: normie, europejskiej ocenie technicznej, aprobacie, specyfikacji technicznej, systemowi referencji technicznych wyst瘼uj帷ych w opisie przedmiotu zam闚ienia towarzysz wyrazy „lub r闚nowa積e". Zgodnie z art. 101 ust. 5 Pzp
wykonawca, kt鏎y powo逝je si na rozwi您ania r闚nowa積e opisywanym w tych dokumentach, jest obowi您any udowodni, poprzez do陰czenie do oferty stosownych przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych, o kt鏎ych mowa w art. 104–107 Pzp, 瞠 proponowane rozwi您ania w r闚nowa積ym stopniu spe軟iaj wymagania okre郵one w opisie przedmiotu zam闚ienia.

5.9.) Zamawiaj帷y przewiduje uzupe軟ienie przedmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe 鈔odki dowodowe podlegaj帷e uzupe軟ieniu po z這瞠niu oferty:

Zamawiaj帷y b璠zie wymaga z這瞠nia ni瞠j wymienionych podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych: Wykazu rob鏒 budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w za陰czniku nr 5 do SWZ, spe軟iaj帷ych wymagania okre郵one w punkcie 18.1 SWZ wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych dostawy te zosta造 wykonane, sporz康zone przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane zosta造 wykonywane, a je瞠li wykonawca z przyczyn niezale積ych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – inne odpowiednie dokumenty. Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wsp鏊nie z innymi wykonawcami, powy窺zy wykaz dotyczy tylko dostaw, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten bezpo鈔ednio uczestniczy. Wszystkie ww. podmiotowe 鈔odki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 19 SWZ) wykonawcy b璠 musieli z這篡 na ka盥e 膨danie Zamawiaj帷ego w terminie przez niego wskazanym i w formie okre郵onej w Rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji
elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Wykazy rob鏒 budowlanych b璠 musia造 by sporz康zone i podpisane przez ten podmiot, kt鏎y spe軟ia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawc lub wsp鏊nika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 w celu spe軟ienia powy窺zych warunk闚 musi wraz z ofert z這篡 zobowi您anie tych podmiot闚, o kt鏎ym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych o鈍iadcze lub dokument闚:

Dokumenty, kt鏎e wykonawcy musz z這篡 wraz z ofert:
1) wype軟iony FORMULARZ OFERTOWY, stanowi帷y za陰cznik nr 3 do SWZ. Do oferty nale篡 do陰czy aktualne dokumenty potwierdzaj帷e status prawny wykonawcy, np. odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej. Oferta nie musi zawiera tych dokument闚 w przypadku wskazania przez wykonawc, 瞠 s one dost瘼ne w formie elektronicznej pod okre郵onymi adresami internetowymi og鏊nodost瘼nych i bezp豉tnych baz danych. Upowa積ienie os鏏 podpisuj帷ych ofert musi bezpo鈔ednio wynika z ww. dokument闚.
Oznacza to, 瞠 je瞠li upowa積ienie takie nie wynika wprost z ww. dokument闚, to do oferty
nale篡 do陰czy stosowne pe軟omocnictwo w formie orygina逝 lub kserokopii potwierdzonej
notarialnie.
2) dow鏚 wp豉ty wadium;
3) pe軟omocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia publicznego;
4) wykonawca, kt鏎y w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w punktach 18.1 lub 18.2 lub 18.3 SWZ b璠zie polega na zdolno軼iach podmiot闚 udost瘼niaj帷ych zasoby to zgodnie z art. 118 ust. 3 Pzp musi z這篡 wraz z ofert zobowi您anie podmiot闚
udost瘼niaj帷ych zasoby do oddania mu do dyspozycji te zasoby na potrzeby realizacji zam闚ienia lub inny podmiotowy 鈔odek dowodowy potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚. Zgodnie z art. 118 ust. 4 Pzp: Zobowi您anie podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby musi potwierdza, 瞠 stosunek 陰cz帷y wykonawc z podmiotami udost瘼niaj帷ymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dost瘼 do tych zasob闚 oraz musi okre郵a w szczeg鏊no軼i:
a) zakres dost瘼nych wykonawcy zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby;
b) spos鏏 i okres udost瘼nienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasob闚 podmiotu udost瘼niaj帷ego te zasoby przy wykonywaniu zam闚ienia;
c)czy i w jakim zakresie podmiot udost瘼niaj帷y zasoby, na zdolno軼iach kt鏎ego wykonawca polega w odniesieniu do warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub us逝gi, kt鏎ych wskazane zdolno軼i dotycz.
5) wype軟iony za陰cznik nr 4 do SWZ, stanowi帷y o鈍iadczenia odpowiednio: wykonawcy;
ka盥ego ze wsp鏊nik闚 konsorcjum (w przypadku sk豉dania oferty wsp鏊nej); podmiot闚, na zasoby, kt鏎ych powo逝je si wykonawca w celu spe軟ienia warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, o kt鏎ych mowa w punktach 18.1, 18.2 i 18.3 SWZ oraz przes豉nek wykluczenia z post瘼owania, o kt鏎ych mowa w art. 108 ust. 1 Pzp (punkt 12 SWZ) oraz art. 109 ust. 1 Pzp punkty 5, 6, 7, 8, 9 i 10 (punkt 17 SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia wadium w wysoko軼i 10.000,00 z (s這wnie: dziesi耩 tysi璚y z這tych). Zgodnie z art. 97 ust. 7 Pzp „Wadium mo瞠 by wnoszone wed逝g wyboru wykonawcy w jednej lub kilku nast瘼uj帷ych formach:
1) pieni康zu;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Zgodnie z art. 97 ust. 8 Pzp „Wadium wnoszone w pieni康zu wp豉ca si przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez zamawiaj帷ego”. Nr rachunku, na kt鏎y nale篡 wp豉ci wadium:
BNP PARIBAS 71 2030 0045 1110 0000 0185 2400 z adnotacj: "Wadium – nr sprawy:
PZD.272.40.2022". Wadium musi wp造n望 na wskazany rachunek bankowy Zamawiaj帷ego najp騧niej przed up造wem terminu sk豉nia ofert (decyduje data wp造wu na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego).
Zgodnie z art. 97 ust. 10 Pzp je瞠li wadium b璠zie wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w ust. 7 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub
por璚zenia, w postaci elektronicznej wraz z ofert. Wadium musi zabezpiecza ofert przez ca造
okres zwi您ania ofert. Wadium wnoszone w formie innej ni w pieni康zu musi spe軟ia wymagania wynikaj帷e z ustawy Pzp, w szczeg鏊no軼i okre郵a bezwarunkowy, nieodwo豉lny obowi您ek zap豉ty na pierwsze 膨danie Zamawiaj帷ego, w przypadkach okre郵onych w ustawie Pzp oraz by wa積e przez okres zwi您ania ofert, okre郵ony w niniejszej SWZ. Musi by wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Je瞠li wykonawca powo逝je si na do鈍iadczenie w realizacji rob鏒, wykonywanych wsp鏊nie z
innymi wykonawcami, powy窺zy wykaz dotyczy tylko rob鏒, w kt鏎ych wykonaniu wykonawca ten
bezpo鈔ednio uczestniczy. Wszystkie ww. podmiotowe 鈔odki dowodowe (wymienione w niniejszym punkcie nr 19 SWZ) wykonawcy b璠 musieli z這篡 na ka盥e 膨danie Zamawiaj帷ego w terminie przez niego wskazanym i w formie okre郵onej w Rozporz康zeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da zamawiaj帷y od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415) oraz zgodnie z Rozporz康zeniem Prezesa Rozporz康zenie Rady Ministr闚 z dnia 30.12.2020r. w sprawie sposobu sporz康zania i przekazywania informacji oraz wymaga technicznych dla dokument闚 elektronicznych oraz 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego lub konkursie” (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). Wykazy rob鏒 budowlanych b璠 musia造 by sporz康zone i podpisane przez ten podmiot, kt鏎y spe軟ia dany warunek, czyli odpowiednio przez: wykonawc lub wsp鏊nika konsorcjum lub „podmiot trzeci”.
Uwaga: wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach innych podmiot闚 w celu spe軟ienia powy窺zych warunk闚 musi wraz z ofert z這篡 zobowi您anie tych podmiot闚, o kt鏎ym mowa w punkcie 10.1.4) SWZ.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wszelkie zmiany i uzupe軟ienia tre軼i umowy winny zosta dokonane w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewa積o軼i w przypadkach okre郵onych w SWZ. Zamawiaj帷y zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zam闚ie publicznych przewiduje mo磧iwo嗆 dokonywania zmian w tre軼i zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty w zakresie opisanym w 17 projektu umowy stanowi帷ej za陰cznik nr 2 do SWZ.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://pzd-czestochowa.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Zamawiaj帷y b璠zie 膨da od Wykonawcy, kt鏎ego oferta zosta豉 wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w wysoko軼i 5 % ceny ofertowej (brutto). Formy zabezpieczenia. Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy mo瞠 by wniesione w nast瘼uj帷ych formach: pieni康zu; por璚zeniach bankowych lub por璚zeniach sp馧dzielczej kasy oszcz璠no軼iowo-kredytowej, z tym 瞠 zobowi您anie kasy jest zawsze zobowi您aniem pieni篹nym;gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; por璚zeniach udzielanych przez Polsk Agencj Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i. Spos鏏 i miejsce sk豉dania zabezpieczenia. Zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy wnoszone w formie pieni篹nej powinno zosta wp豉cone przelewem na wskazany w pkt. 1 SWZ, rachunek bankowy. W trakcie realizacji umowy Wykonawca mo瞠 dokona zmiany formy zabezpieczenia na jedn lub kilka form zabezpieczenia, o kt鏎ych mowa w pkt. SWZ. Termin sk豉dania zabezpieczenia. Wykonawca, kt鏎ego oferta zostanie
wybrana winien wnie嗆 zabezpieczenie nale篡tego wykonania umowy najp騧niej w dniu podpisania umowy. Zabezpieczenie sk豉dane w formie innej ni pieni篹na winno zabezpiecza umow min. do dnia planowanego terminu realizacji zam闚ienia oraz uwzgl璠nia 30 dniowy termin zwrotu zabezpieczenia, o kt鏎ym mowa w art. 453 ust.1 ustawy. Zwrot zabezpieczenia.
Zamawiaj帷y dokona zwrotu zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy w nast瘼uj帷y spos鏏:Zwrot zabezpieczenia w wysoko軼i odpowiadaj帷ej 70% wniesionego zabezpieczenia nast徙i w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za nale篡te wykonania przedmiotu umowy. Pozosta貫 30 % zostanie zwr鏂one nie p騧niej ni w 15 dniu po up造wie okresu r瘯ojmi za wady lub gwarancji, o kt鏎ym mowa w art. 453 ust.3 ustawy.
UWAGA:
Podstaw wykluczenia b璠zie r闚nie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您aniach w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego (Dz.U.2022 poz. 835):

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.