eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › "Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472077534

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Snycerska 8

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 91-302

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@rcpslodz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.rcpslodz.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samorządowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Polityka Społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e312047-38e4-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361793

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00007280/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.47 Usługa restauracyjna podczas wsparcia szytego na miarę dla podmiotów reintegracyjnych dla max 15 osób

1.3.49 Regionalne Forum PES wraz z wręczeniem certyfikatu Zakup Prospołeczny (catering)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

„Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.rcpslodz.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@rcpslodz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini Portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@rcpslodz.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Zamawiającego: /RCPSLODZ/skrytkazp
Nazwa odbiorcy dla ESP: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z mini Portalu oraz Regulaminie ePUAP.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z mini Portalu, określone w Regulaminie mini Portalu oraz zobowiązuje się korzystając z mini Portalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
7. Identyfikator postępowania dla danego postępowania dostępny jest na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na mini portalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym
a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez mini portal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: zamowieniapubliczne@rcpslodz.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: zamowieniapubliczne@rcpslodz.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
12. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwane dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej z siedzibą w Łodzi ul. Snycerska 8. reprezentowane przez Dyrektora,
2. Z osobą pełniącą funkcję Inspektora Danych Osobowych u Administratora Danych Osobowych można się skontaktować pod adresem: 91-302 Łódź, ul. Snycerska 8 lub pod adresem mailowym: iodo@rcpslodz.pl nr tel. (42) 203 48 00,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Świadczenie usług restauracyjnych
na terenie miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego” prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). zwanej dalej „ustawą Pzp”. Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy RCPS w Łodzi oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy
z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.
3. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia postępowania w sposób wskazany w „jednolitym rzeczowym wykazie akt”, który stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 1/2018 Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej z dnia 04.01.2018 roku w sprawie: przepisów kancelaryjnych i archiwalnych stosowanych w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
4. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym przez profilowanie), stosownie do art. 22 RODO,
6. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pan danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
-
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 54/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I JEDNODNIOWE SPOTKANIE- FORUM PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, DLA MAX. 120 OSÓB. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w Załączniku nr 4 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny oferty:
1. cena oferty brutto – waga kryterium - 60%, co odpowiada 60 pkt.
2. aspekty społeczne – 40% co odpowiada 40 pkt.
1. Cena oferty brutto
Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda
następna według następującego wzoru:
Cena brutto oferty najniższej
-------------------------------------- x 100 pkt. X 60 %
Cena brutto oferty ocenianej
2. Aspekty społeczne- 40 %
Zamawiający, w ramach tego kryterium, oceniać będzie zatrudnienie do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej
usługi osoby niepełnosprawnej – patrz rozdz. Va SWZ
Zgodnie z określonym w pkt Va SWZ wymaganiem na podstawie art. 96 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do
zatrudnienia do realizacji zamówienia na czas realizacji usługi minimum 1 osoby niepełnosprawnej. W związku z tym w
ramach kryterium oceny ofert punktowane będzie zatrudnienie do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi
minimum 1 osoby niepełnosprawnej, przy czym maksymalna oceniana przez zamawiającego liczba osób
niepełnosprawnych zadeklarowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi wynosi
3 osoby niepełnosprawne. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w formularzu ofertowym czy osoba, która
będzie realizować przedmiot zamówienia jest osobą niepełnosprawną.
Ocena ofert kryterium „Aspekty społeczne” odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 40 pkt na podstawie ilości osób
wpisanych w formularzu ofertowym w pkt 4, w następujący sposób:
a) 0 pkt za wskazanie zatrudnienia do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi 1 osoby niepełnosprawnej
(minimalny wymóg zamawiającego),
b) 20 pkt za wskazanie zatrudnienia do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi 2 osób niepełnosprawnych,
c) 40 pkt za wskazanie zatrudnienia do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi 3 lub więcej osób
niepełnosprawnych
W tym kryterium, oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów
Wykonawca może uzyskać podczas oceny ofert maksymalnie 100 pkt.
UWAGA: Niepodanie przez Wykonawcę liczby osób niepełnosprawnych lub podanie mniejszej niż 1, będzie skutkowało
odrzuceniem jego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować największa łączna dla obu kryteriów ilość punktów przyznanych
ofercie. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustawy Pzp oraz treścią SWZ,
która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II DWA DWUDNIOWE „WARSZTATY/ SEMINARIA SZYTE NA MIARĘ” DLA PODMIOTÓW REINTEGRACYJNYCH DLA 15 UCZESTNIKÓW- (MAX. 15 OSÓB X 4 DNI). Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w Załączniku nr 4 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55300000-3 - Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55500000-5 - Usługi bufetowe oraz w zakresie podawania posiłków

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55520000-1 - Usługi dostarczania posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny oferty:
1. cena oferty brutto – waga kryterium - 60%, co odpowiada 60 pkt.
2. aspekty społeczne – 40% co odpowiada 40 pkt.
1. Cena oferty brutto
Najwyższą liczbę punktów – 60 otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę za wykonanie niniejszego zamówienia, a każda
następna według następującego wzoru:
Cena brutto oferty najniższej
-------------------------------------- x 100 pkt. X 60 %
Cena brutto oferty ocenianej
2. Aspekty społeczne- 40 %
Zamawiający, w ramach tego kryterium, oceniać będzie zatrudnienie do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej
usługi osoby niepełnosprawnej – patrz rozdz. Va SWZ
Zgodnie z określonym w pkt Va SWZ wymaganiem na podstawie art. 96 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany do
zatrudnienia do realizacji zamówienia na czas realizacji usługi minimum 1 osoby niepełnosprawnej. W związku z tym w
ramach kryterium oceny ofert punktowane będzie zatrudnienie do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi
minimum 1 osoby niepełnosprawnej, przy czym maksymalna oceniana przez zamawiającego liczba osób
niepełnosprawnych zadeklarowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi wynosi
3 osoby niepełnosprawne. Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w formularzu ofertowym czy osoba, która
będzie realizować przedmiot zamówienia jest osobą niepełnosprawną.
Ocena ofert kryterium „Aspekty społeczne” odbywać się będzie w skali punktowej od 0 do 40 pkt na podstawie ilości osób
wpisanych w formularzu ofertowym w pkt 4, w następujący sposób:
a) 0 pkt za wskazanie zatrudnienia do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi 1 osoby niepełnosprawnej
(minimalny wymóg zamawiającego),
b) 20 pkt za wskazanie zatrudnienia do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi 2 osób niepełnosprawnych,
c) 40 pkt za wskazanie zatrudnienia do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi 3 lub więcej osób
niepełnosprawnych
W tym kryterium, oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów
Wykonawca może uzyskać podczas oceny ofert maksymalnie 100 pkt.
UWAGA: Niepodanie przez Wykonawcę liczby osób niepełnosprawnych lub podanie mniejszej niż 1, będzie skutkowało
odrzuceniem jego oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować największa łączna dla obu kryteriów ilość punktów przyznanych
ofercie. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający wybiera ofertę
najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustawy Pzp oraz treścią SWZ,
która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru
oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert,
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Aspekty społeczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), zwanym dalej „Rozporządzeniem”, tj.:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ) z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ.
b) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w SWZ zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się następujące załączniki:
1 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ.
2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa każdy z Wykonawców.
3 Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujący ofertę, jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika.
4 Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
3. Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające brak podstaw wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy jest możliwa bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
2. Zmiana umowy jest ponadto dopuszczalna w sytuacjach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., tzn.: jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1. 1.wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa
w art. 1 pkt 3 ustawy;
1. 2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z
2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
1. 3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB, O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST. 2 PKT 2:
1. Na podstawie art. 96 Zamawiający wymaga aby w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zatrudniał osobę niepełnosprawną.
2. Przez osobę niepełnosprawną należy rozumieć osobę, wobec której wydano orzeczenie o niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub państw, z którymi UE zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców w dostępie do zamówień publicznych.
3. W związku z tym w ramach kryterium oceny ofert punktowane będzie zatrudnienie do realizacji zamówienia na czas realizacji konkretnej usługi powyżej 1 osoby niepełnosprawnej, przy czym maksymalna oceniana przez zamawiającego liczba osób niepełnosprawnych zadeklarowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wynosi 3 osoby niepełnosprawne.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 1, a także uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli oraz sankcje zostały określone w § 1 ust. 8, 9, 10 oraz § 5 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.