eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › "Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach (II postępowanie)"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
„Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach (II postępowanie)”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT BRZEZIŃSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750731786

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 16

1.5.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 874 11 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiat-brzeziny.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-brzeziny.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

www.powiat-brzeziny.4bip.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach (II postępowanie)”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-09ede87b-0119-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361728

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026287/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Poprawa efektywności energetycznej budynków położonych na terenie szpitala w Brzezinach (II postępowanie)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00249110/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OK.271.3.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku szpitala w Brzezinach oraz budynku biurowego (świetlicy środowiskowej dla dzieci) w celu uzyskania oszczędności energetycznej z jednoczesnym zachowaniem komfortu cieplnego w okresie użytkowania budynku w projekcie. Realizacja inwestycji odbywać się będzie zgodnie z wymogami ustawy Pzp, dla robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Wszelkie prace projektowe i wykonawcze powinny służyć realizacji założeń Programu Funkcjonalno – Użytkowego i zostaną wykonane zgodnie z wymogami Rządowego Funduszu Polski Ład.

Zakres prac obejmuje:

I Budynek szpitala

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji i pozwoleń.
2. Przygotowanie terenu budowy.
3. Ocieplenie stropodachów nad pawilonem i łącznikiem.
4. Wymianę stolarki okiennej.
5. Wymianę stolarki drzwiowej.
6. Przeprowadzenie odpowiednich prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów zawiązanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

II Budynek biurowy

1. Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych
decyzji i pozwoleń oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.
2. Przygotowanie terenu budowy.
3. Wymianę konstrukcji dachu wraz z ociepleniem.
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z zamurowaniem muru z luksferów.
5. Ocieplenie podłogi na gruncie.
6. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
7. Modernizację instalacji c.w.u. i c.o.
8. Montaż nowego źródła ciepła na potrzeby instalacji c.w.u. i c.o.
9. Wymianę oświetlenia wewnętrznego.
10. Roboty towarzyszące: zamurowanie okien w ścianie wewnętrznej, ewentualne minowanie fundamentów starej części budynku po wykonaniu odkrywki, wymianę instalacji wod. - kan., wymianę instalacji elektrycznej, ułożenie kostki betonowej – dojście do budynku .
11. Przeprowadzenie odpowiednich prób i badań przed uzyskaniem odbiorów robót i przygotowaniem dokumentów zawiązanych z oddaniem do użytkowania zrealizowanej inwestycji.

Szczegółowy zakres prac oraz opis przedmiotu zamówienia określa Program Funkcjonalno-Użytkowy stanowiący załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3001200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3001200,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3001200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Ogólnobudowlany MARBUDEX Marek Kierlańczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 750253097

7.3.3) Ulica: ul. Łowicka 127

7.3.4) Miejscowość: Skierniewice

7.3.5) Kod pocztowy: 96-100

7.3.6.) Województwo: łódzkie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

wykonanie części projektowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-23

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 3001200,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 365 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.