eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuchola › Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy TucholaOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Tuchola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuchola

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351156

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: plac Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Tuchola

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-500

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 52 56 42 500,

1.5.8.) Numer faksu: +48 52 334 21 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umprzetargi@tuchola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.miasto.tuchola.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Tuchola

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebef33e6-3b09-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361692

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00017894/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w gminie Tuchola w 2022 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/tuchola

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/tuchola

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/tuchola W sytuacjach awaryjnych z wyjątkiem składania ofert Zamawiający dopuszcza komunikację elektroniczną poprzez email: umprzetargi@tuchola.pl.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert w sekcji „Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa R.M.z dnia 30 .12.2020 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:1)stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,2)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0. 4) włączona obsługa JavaScript,5)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 5)platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców"na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia R.M., zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: 1)zip ; 2) 7Z Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB. W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego:1)zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. 2) pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.3)Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Szczegóły zamieszczono w rozdz. 5 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, w imieniu której działa Burmistrz Tucholi wykonujący prawem określone obowiązki z wykorzystaniem aparatu pomocniczego – Urzędu Miejskiego w Tucholi.
Kontakt: plac Zamkowy 1,89-500 Tuchola, e-mail: burmistrz@tuchola.pl, tel. 52 564 25 00, fax.: 52 334 21 38.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych:
- będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 oraz art. 253 Ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1710 z późn. zm.), dalej „ustawy Pzp”.
- będą upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,
- mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podwykonawcy związani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy), a następnie według kategorii archiwalnej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw poza EOG z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp.
8) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
9) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,

w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52 336 34 33 lub pod adresem e-mail: iod@tuchola.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.15.2022.DW

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 1. Budowa punktów oświetlenia drogowego przy ul. Szymborskiej, części ul. Kopernika w Tucholi oraz Raciąskim Młynie, gm. Tuchola .
Przedmiotem części 1. Zamówienia jest budowa nowych punktów oświetlenia drogowego :
1) przy ul. Wisławy Szymborskiej i cz. ul. Kopernika w Tucholi – w pasie drogowym dróg będących w zarządzie Gminy Tuchola, jako I etap realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kablowej nn oświetlenia drogowego na terenie działek 818/23, 818/24, 818/33, 819/4, 819/8, 824/4, 824/9, 3856/2 obręb Miasto Tuchola [0001] przy ul. Kopernika i Wisławy Szymborskiej w miejscowości Tuchola”. Zakres zadania obejmuje posadowienie 10 słupów oświetleniowych z 10 oprawami LED, posadowienie szafki oświetleniowej oraz budowę linii kablowej.
2) w miejscowości Raciąski Młyn – w pasie drogowym drogi powiatowej oraz w części na gruntach nie stanowiących dróg. Zakres zadania obejmuje posadowienie 4 słupów oświetleniowych z 4 oprawami LED, posadowienie szafki oświetleniowej oraz budowę linii kablowej;
Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych, a informacje pomocnicze zawarte zostały w przedmiarach robót, umieszczone w załączniku nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31527260-6 - Systemy oświetleniowe

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

34928510-6 - Uliczne słupy oświetleniowe

34928500-3 - Oświetleniowy sprzęt uliczny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ .
Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ 2. Wymiana opraw oświetlenia drogowego na ulicach Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego , Baczyńskiego w Tucholi.
Przedmiotem części 2 zamówienia jest wymiana opraw oświetlenia drogowego.
Zadanie obejmuje swym zakresem wymianę 41 opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne typu LED w ulicach: Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego i Baczyńskiego w Tucholi. Zakres zadania obejmuje:
- wymianę opraw oświetlenia,
- wymianę przewodów izolowanych w latarniach o wysokości do 10 m,
- wymianę złącza bezpiecznikowego IZK-4-01, złącza IZK-4-02, IZK-4-03,
- montaż ochronnika przepięć w istniejącej rozdzielni oświetleniowej,
- badanie linii kablowej nn,
- badanie uziemienia ochronnego lub roboczego – pomiar pierwszy,
- badanie uziemienia ochronnego lub roboczego – pomiar następny,
- sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia,
- pomiar natężenia oświetlenia.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja, a informacje pomocnicze zostały zawarte w przedmiarze robót.

Szczegółowy opis części 2 przedmiotu zamówienia wraz z przedmiarem robót zawierają dokumenty umieszczone w załączniku nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji jakości

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdz. 6 i 7 SWZ oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, dotyczy części 1, części 2 :
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów, dotyczy części 1, części 2:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej, dotyczy części 1 , części 2:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny,

4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Wykonawca spełni warunek, jeżeli w stosunku do części nr 1 :
1. wykaże, że zrealizował należycie przynajmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie oświetlenia drogowego z co najmniej 5 punktami świetlnymi oraz aby dołączył do ww. wykazu min. 1szt. referencji na wykonane roboty.
2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek udziału w postępowaniu jeżeli przedstawi w wykazie wykonanych robót - robotę wykonaną, podając jej rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania i podmioty na rzecz, których robota została wykonana, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ wraz z dowodem dot. robót wskazanych w wykazie robót, potwierdzającym, że robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3. skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia min. po jednej osobie z niżej wymienionych branży, posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym wymienionym niżej branżom lub posiadającą inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wymienionych specjalności:
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz będącym członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli w stosunku do części nr 2 :
1. skieruje do realizacji przedmiotowego zamówienia min. po jednej osobie z niżej wymienionych branży, posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w zakresie odpowiadającym wymienionym niżej branżom lub posiadającą inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wymienionych specjalności:
- kierownika budowy, posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, oraz będącym członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia (części nr 1 oraz części nr 2 ) ww. osoby, które w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego posiadają niezbędne kwalifikacje do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831).
Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ).
8.2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności ,jeżeli posiadane przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wraz z ofertą Wykonawca musi złożyć:
1) oświadczenie na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód tymczasowo zastępujący podmiotowe środki dowodowe, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1) składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2) Oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp, z którego wynika, które roboty budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – dotyczy tylko wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, zgodnie z załącznikiem nr 11 do SWZ.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 9.1) SWZ, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
4) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

Zamawiający na podst. art. 274 ust. Pzp wzywa Wykonawcę, którego oferta zostałanajwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych,tj.:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ;
- oświadczenie Wykonawcy o aktualności oświadczenia składanego na podst. art. 125 ust.1.ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835). według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do SWZ;

Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wzywa Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta wykonawcy podlega odrzuceniu, bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów lub oświadczeń składanych w postępowaniu.

Szczegóły zamieszczono w rozdziale 9. SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający na podst. art. 274 ust. Pzp wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień składania, chyba że Zamawiający jest w posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych tj.:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

1) wykaz wykonanych robót budowlanych, (przynajmniej jedna robota budowlana)
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty te zostały wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ wraz z dowodami dot. robót wskazanych w wykazie robót budowlanych, potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 7;
Szczegóły zamieszczono w rozdziale 9. SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium wskazując tytuł: „Rozbudowa i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Tuchola Część 1. Budowa punktów oświetlenia drogowego przy ul. Szymborskiej, części ul. Kopernika w Tucholi oraz Raciąskim Młynie, gm. Tuchola .
Część 2. Wymiana opraw oświetlenia drogowego na ulicach Zapolskiej, Asnyka, Wyspiańskiego, Baczyńskiego w Tucholi ”.
wadium dotyczy wykonania zamówienia części 1 / części 2
( wybrać właściwą część) , nr postępowania ZP.271.2.15.2022.DW

Zamawiający wymaga wniesienia wadium :
- do części nr 1 w wysokości: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące zł 00/100).
- do części nr 2 w wysokości: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc zł 00/100).

Wadium wniesione w pieniądzu będzie wniesione skutecznie, jeżeli rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
Bank Spółdzielczy w Tucholi Nr 15 8174 0004 0000 2163 2000 0005

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty, (załącznik nr 9 do SWZ).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 9 pkt 9.1., składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy ( zgodnie z
załącznikiem nr 11 do SWZ).
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z załącznikiem nr 12 do SWZ , nr 13 do SWZ – wzorem umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian umowy na podst. art. 455 ustawy pzp dla obu części w następujących przypadkach :
a) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie pisemnego aneksu na następujących warunkach:
b) jeżeli Zamawiający dokonał zmiany sposobu wykonania części przedmiotu umowy, czegonie można było przewidzieć, ani też nie wynikało to z potrzeby wykonywania robót i nie można było tego przewidzieć przed zawarciem umowy,
c) jeżeli wystąpi konieczność wykonania zamówień dodatkowych,
d) jeżeli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian w zakresie prac czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i może mieć to wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy,
e) jeżeli zmianie ulegnie urzędowa stawka VAT,
f) na skutek siły wyższej zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia,
g) jeżeli wystąpią wyjątkowo niesprzyjające i nieprzewidziane warunki klimatyczne,
h) jeżeli wystąpią nieprzewidywalne braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania robót,
i) jeżeli wystąpią jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające się przypisać zamawiającemu, personelowi zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy.
j) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
- Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy:
a) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez zamawiającego.
c) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac.
k) Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinno zawierać:
- opis zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia,
- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy
l) Uzasadnienie zmiany powinno zawierać opis korzyści z tytułu dokonania zmiany dla Zamawiającego.
ł) Strony umowy dopuszczają możliwość wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w trybie wynikających z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).
m) Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.
n) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może wyrazić zgodę.
o) Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
21.3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postępowania cywilnego.
21.4. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/tuchola

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, Wykonawcę wobec którego zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 7 ust.1. ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022r. poz. 835) .
Wymagane jest oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podst. w.w. ustawy. Zapis o niepodleganiu umieszczono w oświadczeniu składanym na podst. art.125 ust.1 ust. Pzp (zał.4,zał.5 do SWZ) oraz oświadczeniu o aktualności oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu (zał. nr 14 do SWZ).
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę w
niniejszym postępowaniu.
20.2. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577
ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
20.3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem
terminu, o którym mowa w pkt 20.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie
podstawowym złożono tylko jedną ofertę.
20.4. Wykonawca, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany
zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych
postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 12 do SWZ dla części 1 oraz
załącznik nr 13 do SWZ dla części 2. Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze
złożonej oferty.
20.5. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, powinien przedłożyć:
- w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej - umowę regulującą współpracę Wykonawców działających wspólnie (umowa konsorcjum lub umowa spółki cywilnej).
20.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może dokonać
ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców
albo unieważnić postępowanie (art. 263 ustawy Pzp).
20.7. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany
przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
20.8. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć
Zamawiającemu:

 kosztorys ofertowy, na potrzeby rozliczenia inwestycji przez Zamawiającego;
 najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, złoży wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę;
 wskaże osoby funkcyjne budowy, wraz ze złożonymi przez nie oświadczeniami o podjęciu obowiązków kierownika budowy i robót
 w przypadku wykonawców występujących wspólnie – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
• sposób ich współdziałania,
• zakres czynności powierzonych do wykonania każdemu z nich,
• numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji kontraktu,
• solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,
• wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.