eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kleszczów › Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji w systemie "zaprojektuj i wybuduj" pn. "Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów"Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kleszczów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647983

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Główna 47

1.5.2.) Miejscowość: Kleszczów

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-410

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski

1.5.7.) Numer telefonu: 447316639

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@kleszczow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleszczow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe4e609d-3a4f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361557

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00051094/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Nadzór inwestorski (br. budowlana, elektryczna i wod - kan) nad budową instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1)W postęp. o udzielenie zam.
komunikacja między Zam. a wyk. odbywa się przy użyciu Systemu e-ZP https://e-zp.kleszczow.pl/procurements lub poczty
elektronicznej, adres e-mail: zamowieniaubliczne@kleszczow.pl
2) Wyk. zamierzający wziąć udział w postęp. o udziel. zam. publ., musi posiadać konto w Sys. e-ZP.
3) Rejestracja i korzystanie z Systemu E-ZP jest bezpłatne.
4)Użytkownik niezarejestrowany może jedynie przeglądać treści udostępniane w części publicznej Systemu. Jest to równoznaczne z
tym, że użytkownicy niezarejestrowani nie posiadają dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu.
5)Dokonując rejestracji Wyk. akceptuje Regulamin korzystania z Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Kleszczów.
6) W Systemie E-ZP znajduje się także instrukcja dla Wyk. (Instrukcja obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne) oraz filmy
instruktażowe - prezentujące podstawowe czynności dokonywane przez Wykonawców za pomocą Systemu (rejestracja, zadawanie
pytań, złożenie oferty, wycofanie oferty). Instrukcja dostępna jest pod adresem: https://pomoc.e-zp.finn.pl/
7)Złożenie oferty poprzez System e-ZP wymaga posiadania przez Wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.
8) Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych Systemu E-ZP:
a)Format kodowania treści w obrębie Systemu - UTF8,
b)Komunikacja pomiędzy przeglądarką Wykonawcy, a serwerem jest wykonywana przy użyciu bezpiecznego protokołu HTTPS,
c)Oznaczeniem czasu odbioru danych przez System jest data oraz dokładny czas (hh:mm:ss) – czas lokalny serwera
synchronizowany odpowiednim źródłem czasu.
9)Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu (tj. informacje dotyczące specyfikacji połączenia, formatu
przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu przekazania danych):
a)stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512 kb/s;
b)zaktualizowana przeglądarka internetowa Chrome w wersji 77 i późniejsze lub Mozilla Firefox w wersji 63 i późniejsze;
c)system operacyjny Microsoft Windows 7 i późniejsze lub Apple macOS 10.14 i późniejsze, dystrybucje systemu Linux.
d)korzystanie z wbudowanej w System e-ZP funkcjonalności składania podpisu elektronicznego (kwalifikowany podpis elektroniczny,
osobisty i zaufany) możliwe jest pod warunkiem, że system teleinformatyczny, z którego korzysta Wykonawca, wyposażony jest w
jeden z poniższych komponentów:
•wirtualna maszyna Java firmy Oracle w wersji co najmniej 1.8.0_221 (Java SE JRE 8 Update 221) z obsługą technologii Java Web
Start (JavaWS) lub
•wirtualna maszyna OpenJDK w wersji co najmniej 1.8.0_222 z zainstalowanym rozszerzeniem IcedTea Web Start.
10)Powyższe wymagania nie ograniczają możliwości korzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego oprogramowania do składania
podpisu elektronicznego,
a)kwalifikowany podpis elektroniczny (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES - format.pdf, XaDES -pozostałe formaty);
b)podpis zaufany;
c)certyfikat osobisty;
d)dopuszczalne formaty danych, w szczególności: .txt, .pdf, .xls, .doc,.docx, .rtf, .odt, .zip, .xml, .rar, (zalecany .pdf);
e)Maksymalny rozmiar przesyłanych plików złożenia, wycofania: oferty/ wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu/ oferty
dodatkowej w trybie podstawowym/ oferty ostatecznej/ oferty dodatkowej oraz wiadomości wynosi 150 MB;
f)w zakresie dotyczącym kodowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą
Systemu e-ZP oferta jest widoczna w systemie, jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez
Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert;
11)W zależności od formatu podpisu: Podpis kwalifikowany (PAdES, XAdES), podpis osobisty (XAdES), podpis zaufany (PAdES,
XAdES) i jego typu (zewnętrzny, otaczający) Wykonawca dołącza do Systemu e-ZP uprzednio podpisane dokumenty wraz z
wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z podpisem (typ otacz.).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kleszczów, mająca swoją siedzibę w Urzędzie Gminy w Kleszczowie, przy ul. Głównej 47, 97-410 Kleszczów.
b) Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych, od którego można uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. Kontakt do Inspektora: e-mail: iod@kleszczow.pl, adres: Inspektor ochrony danych, ul. Główna 47, 97-410 Kleszczów.
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ZP.271.28.2022 prowadzonym w trybie przetargu podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy.
d) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz ustawy z dnia 6 września 2001 roku – o dostępie do informacji publicznej.
e) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przetwarzania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych dokumentacja zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B5 (okres przechowywania 5 lat) natomiast umowa zawarta w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych posiada kategorię archiwalną B10 (okres przechowywania 10 lat).
f) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
g) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
h) Posiada Pani/Pan:
− prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.28.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego obejmującego: branżę konstrukcyjno – budowlaną, branżę sanitarną, branżę elektryczną nad realizacją inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” pn. „Budowa instalacji kogeneracji i PV na obiekcie Solpark Kleszczów” która obejmuje:
1) Kogenerację:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie i zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowy budowy systemu energetycznego opartego o instalację wysokosprawnej kogeneracji zasilanej gazem ziemnym dla obiektu KDS Solpark w Kleszczowie w tym między innymi:
 wykonanie wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami (rzeczoznawca p.poż., itd.,.) oraz uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci (sieć gazownicza, sieć elektroenergetyczna, itd.)
 wykonanie ekspertyz budowlanych (konstrukcyjnych i instalacyjnych) dotyczących budowy oraz montażu urządzeń i instalacji,
 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i STWiORB
 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę przedmiotowego zamierzenia,
 wykonanie dokumentacji powykonawczej

UWAGA: dokumentacja projektowa zawiera poniżej wymienione roboty budowlano instalacyjne oraz te prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania najlepszego efektu ekonomicznego i sprawnościowego energetycznie.

b) Wykonanie robót budowlanych w KDS SOLPARK przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie dla przedmiotowego zamierzenia w tym między innymi:
 Demontaż kotła wodnego niskotemperaturowego na gaz ziemny E w pomieszczeniu kotłowni KT-2 z posadowieniem, instalacją gazową, hydrauliczną, elektryczną i odprowadzeniem spalin;
 Demontaż przewodów hydraulicznych z kotłowni KT-2 do kotłowni KT-1;
 Transport zdemontowanego kotła wodnego niskotemperaturowego z kotłowni KT-2 do kotłowni KT-1;
 Montaż kaskady 6 modułów kogeneracyjnych zasilanych gazem ziemnym E w pomieszczeniu kotłowni KT-2 z instalacją gazową i odprowadzeniem spalin;
 Doprowadzenie przewodów hydraulicznych od kaskady modułów w kotłowni KT-2 do instalacji odbiorczej w kotłowni KT-1;
 Przebudowa rozdzielni niskiego napięcia w stacji RGNN5/1 z podłączeniem wyprowadzenia mocy elektrycznej z kaskady modułów do przebudowanej rozdzielnicy;
 Zabudowa miernika referencyjnego w stacji RGNN5/1 w przebudowywanej rozdzielnicy i filtra aktywnego w pomieszczeniu kotłowni KT-2;
 Połączenie układu sterowania i automatyki kaskady modułów oraz rozruch kaskady;
 Integracja systemu sterowania instalacji kogeneracyjnej z istniejącym systemem zarządzania budynkiem (BMS), a w szczególności z monitoringiem energetycznym i systemem zarządzania energią, wraz z aktualizacją oprogramowania, wizualizacji i narzędzi analitycznych,
 Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami,
 Uruchomienie, testy i rozruchy, instrukcje obsługi, szkolenie załogi wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta w zakresie czynności działania i obsługi.
 Uzyskanie pozytywnej decyzji na użytkowanie przez Urząd Dozoru Technicznego

2) Fotowoltaikę:
a) Wykonanie dokumentacji projektowej dla systemu paneli fotowoltaicznych o mocy od 49 do 50 kW na podstawie i zgodnie z koncepcją oraz audytem energetycznym dla obiektu KDS Solpark w Kleszczowie w tym między innymi:
 wykonanie wszelkich uzgodnień wymaganych przepisami (rzeczoznawca p.poż., itd.) oraz uzyskanie warunków technicznych od gestorów sieci (sieć elektroenergetyczna, itd.)
 wykonanie ekspertyz budowlanych (konstrukcyjnych i instalacyjnych) dotyczących budowy oraz montażu urządzeń i instalacji,
 wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, kosztorysu, przedmiaru i STWiORB
 wykonanie dokumentacji powykonawczej.

UWAGA: dokumentacja projektowa zawiera poniżej wymienione roboty budowlano instalacyjne oraz te prace które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uzyskania najlepszego efektu ekonomicznego i sprawnościowego energetycznie.

b) Wykonanie robót budowlanych na obiekcie KDS SOLPARK przy ul. Sportowej 3 w Kleszczowie dla przedmiotowego zamierzenia w tym między innymi:
 Montaż paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterem,
 Montaż osprzętu, instalacji elektrycznej i zabezpieczeń
 Integracja systemu sterowania instalacji fotowoltaicznej z istniejącym systemem zarządzania budynkiem (BMS), a w szczególności z monitoringiem energetycznym i systemem zarządzania energią, wraz z aktualizacją oprogramowania, wizualizacji i narzędzi analitycznych,
 Opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z aktualnymi przepisami.
 Uruchomienie, testy i rozruchy, instrukcje obsługi, szkolenie załogi wraz z uzyskaniem certyfikatu producenta w zakresie czynności działania i obsługi;

Szczegółowy opis całego zadania inwestycyjnego, które ma zostać objęte kompleksowym nadzorem inwestorskim będącym przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostępna na stronie BIP Zamawiającego, stanowi dodatek do SWZ ZP.271.20.2022 i jest dostępny pod adresem: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements


2. Wykonawca nadzoru inwestorskiego zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie 5 lat od dnia Odbioru końcowego robót budowlanych, uczestniczyć na wezwanie Zamawiającego w przeglądach gwarancyjnych oraz prowadzić nadzór inwestorski nad pracami związanymi z usuwaniem Wad przedmiotu Umowy na roboty budowalne przez Wykonawcę Umowy na roboty budowalne.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71521000-6 - Usługi nadzorowania placu budowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 Pzp oraz uzyska maksymalną liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny, wymienionych poniżej.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie kadry Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zamawiający określa poniższe warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalne poziomy zdolności w zakresie osób, które zostaną skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy dysponują lub będą dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj.:
a) Osobą, która będzie pełnić funkcję koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach i inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie: sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
oraz doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru lub kierownika robót lub kierownika budowy (w rozumieniu art. 12 ust.1 pkt 2 i 4 ustawy prawo budowlane) w trakcie realizacji robót na co najmniej jednym zadaniu obejmującym swym zakresem: budowę i uruchomienie instalacji kogeneracyjnej w budynku z silnikiem gazowym zasilanym gazem ziemnym.
b) Osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,
c) Osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjne, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

UWAGA:
1) Wymagane doświadczenie zawodowe w warunku minimalnym lit. a) i w „kryterium pozacenowym” winno zostać wykazane przez jedną osobę.
2) W przypadku wykazania dodatkowego doświadczenia zawodowego przez osobę inną niż w warunku podstawowym, doświadczenie to nie będzie brane pod uwagę w ocenie kryterium pozacenowym.
Punkty zostaną przyznane tylko za te zadania, które nie będą wymienione w wykazie osób składanym na wezwanie Zamawiającego dotyczącym spełniania warunku udziału w postępowaniu.
3) Dopuszcza się łączenie funkcji inspektorów poszczególnych branż pod warunkiem wykazania się przez osobę/osoby wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniem.
4) Wskazane osoby, powinny posiadać uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe adekwatne do wykonywanych czynności objętych przedmiotem zamówienia.
5) Wskazane osoby powinny posiadać biegłą znajomość języka polskiego, która zapewni należyte pełnienie określonych funkcji. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza(y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji zamówienia.
6) Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
7) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania, wyszczególnione wyżej jeżeli:
a) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do projektowania i kierowania, oraz
b) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadkach, o którym mowa w ust. 2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Formularz oświadczenia stanowi załącznik do SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda poniższych podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw, usług lub robót budowlanych z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub opisie kryteriów oceny ofert, lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty wykonawca dołącza:
1) Załącznik do formularza ofertowego, jeżeli stara się o punkty w kryterium „dodatkowe doświadczenie kadry Wykonawcy”
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie/oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
3) zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, jeżeli wykonawca polega na zasobach innego podmiotu,
4) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy);
5) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa;
6) dokumenty, o których mowa w pkt 21.6-21.9 SWZ;
7) pełnomocnictwo, jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań dotyczących:
1) zamówień na roboty budowlane lub usługi;
2) prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje zmiany umowy. Rodzaj i zakres zmian oraz warunki ich wprowadzenia zostały zamieszczone w
projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ dostępny na stronie https://ezp.
kleszczow.pl/procurements

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-04 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć poprzez system E-ZP dostępny pod adresem: https://e-zp.kleszczow.pl/procurements

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-04 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-02

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.