eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Białystok › Przebudowa części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W BIAŁYMSTOKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000293829

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M. Curie-Skłodowskiej 23

1.5.2.) Miejscowość: Białystok

1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 744 70 02

1.5.8.) Numer faksu: 85 744 71 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@rckik.bialystok.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rckik.bialystok.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2556b207-3a70-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361362

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018678/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa w ramach POIŚ 2014 – 2020 – oś XI REACT EU.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie przy użyciu następujących środków:
1.1 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
1.2 Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego:
/RCKiK_Bialystok/SkrytkaESP, znajdującej się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal,
1.3 poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@rckik.bialystok.pl.
Zamawiający zaleca, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami (z wyjątkiem złożenia oferty) odbywała się w tym postępowaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej.
2. Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego /RCKiK_Bialystok/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz Formularza komunikacji.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość przesyłania danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt.
5. We wszelkiej korespondencji związanej z tym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub ID postępowania lub nr referencyjnym postępowania.
6. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na adres skrzynki ePUAP lub datę wpływu na wskazany w pkt 3.5.) Ogłoszenia adres poczty elektronicznej Zamawiającego (decydujące znaczenie będzie miała data otrzymania wiadomości przez system pocztowy Zamawiającego).
7. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, w szczególności w zakresie składania oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywania informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana.
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 3.5.) Ogłoszenia adres e-mail.
9. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415).
10. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowanie oferty opisany został w Regulaminie korzystania z miniPortalu i Instrukcji użytkownika.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) /Dz.Urz.UE L119/1 z dn. 04.05.2016 r., str. 1/, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1 administratorem danych osobowych jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej–Curie 23, 15-950 Białystok;
1.2 kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku –
iod@rckik.bialystok.pl, tel. (85) 745 63 23;
1.3 dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego realizowanym w trybie podstawowym bez negocjacji;
1.4 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j.);
1.5 dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat;
1.6 obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
1.8 każdy Wykonawca posiada:
1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych;
2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej, lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego;
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;
1.9 Wykonawcy nie przysługuje:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO;
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz pkt 3.15.) Ogłoszenia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP-25/22

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń w budynku RCKiK w Białymstoku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 23 w ramach projektu „Unowocześnienie infrastruktury w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” realizowanego w ramach POIŚ 2014 – 2020 – oś XI REACT EU.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
2.1 wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających z Dokumentacji projektowej w zakresie:
1) przebudowy pomieszczeń strefy przyjęć krwiodawców na parterze wraz ze zamianą wentylacji grawitacyjnej na wentylację mechaniczną wywiewną w gabinetach lekarskich;
2) przebudowy pomieszczeń strefy pobierania krwi na I. piętrze wraz z budową wentylacji mechanicznej i wymianą okien;
3) remontu klatki schodowej przy wejściu głównym do budynku na wszystkich kondygnacjach;
4) połączenia trzech istniejących central wentylacyjnych z modułem CT w węźle cieplnym w celu wymiany czynnika grzewczego z elektrycznego na wodny;
5) budowy wentylacji mechanicznej w pracowni laboratoryjnej w piwnicy;
6) wymiany systemu kolejkowego na dwuczęściowy:
a) do obsługi dawców krwi
b) do obsługi pacjentów laboratorium;
7) aranżacji wnętrz;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa, stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ, Opis wybranych elementów przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 1A do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 12 do SWZ.
2.2 wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia;
2.3 sprawowanie nadzoru inżynierskiego nad wykonywaniem robót budowlanych przez Kierownika budowy oraz Kierowników robót branżowych;
2.4 dokumentowanie przebiegu procesu inwestycyjnego;
2.5 uzyskanie w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla elementów robót podlegających decyzji określonej pozwoleniem na budowę, w tym prowadzenie uzgodnień i dopełnienie formalności związanych z wydaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie przez Grodzki Nadzór Budowlany;
2.6 przekazanie wykonanego przedmiotu zamówienia Zamawiającemu wraz z kompletną dokumentacją powykonawczą, decyzjami administracyjnymi, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi urządzeń i systemów, atestami i aprobatami technicznymi, planem bezpieczeństwa pożarowego, itp. dokumentami;
2.7 udzielenie gwarancji i świadczenie usług gwarancyjnych.
3. Zamawiający posiada Decyzję pozwolenia na budowę w zakresie zabudowy stropu nad parterem i wyburzenia wewnętrznej klatki schodowej oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń, w tym wyburzenia komina wentylacji grawitacyjnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

30144200-2 - Maszyny do wydawania biletów

79932000-6 - Usługi projektowania wnętrz

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion tysięcy zł 00/100);
4. zdolności technicznej lub zawodowej
4.1 dotyczącej Wykonawcy:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:
1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej jedno (1) zamówienie o wartości min. 1 500 000 zł brutto, polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji lub adaptacji budynku/-ów
oraz
2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwa (2) zamówienia o wartości min. 40 000,00 zł brutto każde zamówienie, polegające na dostawie wraz z instalacją i uruchomieniem systemu kolejkowego;
4.2 dotyczącej osób:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
1) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej albo im odpowiadające
oraz
2) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych albo im odpowiadające
oraz
3) co najmniej jedną (1) osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych albo im odpowiadające.
Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej funkcji wymienionych powyżej.
Zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach, Zamawiający dopuszcza także pełnienie ww. funkcji przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 10 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – sporządzonego zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) Wykaz dostaw (wraz z instalacją i uruchomieniem) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych i/lub dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykazy, o których mowa powyżej dotyczą odpowiednio robót budowlanych oraz dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
4) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Dokumentacji projektowej (stanowiącej Załącznik nr 1 do SWZ) oraz w Opisie wybranych elementów przedmiotu zamówienia, (stanowiącym Załącznik nr 1A), Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą przedmiotowego środka dowodowego, tj. Specyfikacji oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie wybranych elementów przedmiotu zamówienia, sporządzonej zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.
2. Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzą, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie wybranych elementów przedmiotu zamówienia, sporządzona zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Ofertę stanowi wypełniony Formularz oferty, sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do SWZ.
2. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do SWZ oraz jeżeli dotyczy – podmiotu udostępniającego zasoby – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 7 do SWZ).
2.2 Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie wybranych elementów przedmiotu zamówienia – sporządzoną zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ.
2.3 Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy).
2.4 Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach, lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do SWZ (jeżeli dotyczy) wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.5.
2.5 Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, z których wynika, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, a Wykonawca w Formularzu oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów (Wykonawcy lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz jeżeli dotyczy – podmiotu udostępniającego zasoby).
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
2.6 Pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, chyba że Wykonawca działa osobiście (jeżeli dotyczy).
2.7 Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (jeżeli dotyczy).
2.8 Oświadczenie dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa – sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 11 do SWZ (jeżeli dotyczy).
2.9 Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt 6.4.1) Ogłoszenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy zł 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1 pieniądzu,
3.2 gwarancjach bankowych,
3.3 gwarancjach ubezpieczeniowych,
3.4 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r., poz. 299 t.j.).
4. W przypadku wadium wnoszonego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ppkt 3.2 – 3.4, oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć wraz z ofertą, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta, tj. wystawcy gwarancji/poręczenia, zapewniającej spełnienie wymogu złożenia dokumentu w oryginale.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na depozytowy rachunek bankowy Zamawiającego: 27 1130 1059 0017 3408 0720 0001 z dopiskiem „Wadium w procedurze nr ZP/TP-25/22”. Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data i godzina wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
7. Z treści gwarancji/poręczenia musi jednoznacznie wynikać:
7.1 nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji/ poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
7.2 określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
7.3 kwota gwarancji/poręczenia,
7.4 termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą, tj. od dnia wyznaczonego na dzień składania ofert do dnia upływu terminu związania ofertą,
7.5 bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
8. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 98 ust. 1 – 5 ustawy Pzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi/poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
10. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, lub poręczenia, o których mowa w ppkt 3.2. – 3.4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania poszczególnych Wykonawców, dołączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
2.1 nazwy i numeru postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego dotyczy,
2.2 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
2.3 ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia publicznego:
3.1 żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;
3.2 warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykazują łącznie.
4. W odniesieniu do warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają ci poszczególni Wykonawcy – zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców:
5.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie jako oświadczenie własne;
5.2 zobowiązani są złożyć przedmiotowy środek dowodowy, tj. Specyfikację oferowanego przedmiotu zamówienia w zakresie wybranych elementów przedmiotu zamówienia, sporządzoną zgodnie z treścią Załącznika nr 4 do SWZ, wraz z ofertą;
5.3 są oni zobowiązani, na wezwanie Zamawiającego, złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie z treścią Załącznika nr 10 do SWZ – składa każdy z Wykonawców,
2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, Wykaz wykonanych robót budowlanych i dostaw (zgodnie z treścią Załącznika nr 8 do SWZ) oraz Wykaz osób (zgodnie z treścią Załącznika nr 9 do SWZ) - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu odpowiednio w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej.
6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za realizację umowy.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie w ofercie podają adres do korespondencji i kontakt telefoniczny właściwy dla pełnomocnika tych Wykonawców. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowią Załącznik nr 12 do SWZ.
2. Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie określonym w Załączniku nr 12 do SWZ.
3. Zmiany umowy, o których mowa w pkt 2., mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, i za zgodą obu Stron, wprowadzone aneksem do umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://minipotral.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się również Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r., poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r., poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.