eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stara Bircza › Wykonanie robót remontowych: Część 1 - Roboty budowlane w ramach utrzymania i konserwacji drogi leśnej Wojtkowa - Turze. Część 2 - Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i skład Leśnictwo Wojtkówka.Ogłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót remontowych: Część 1 - Roboty budowlane w ramach utrzymania i konserwacji drogi leśnej Wojtkowa - Turze. Część 2 - Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i skład Leśnictwo Wojtkówka.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BIRCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650502296

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 99

1.5.2.) Miejscowość: Stara Bircza

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-740

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bircza.krosno.lasy.gov.pl/web/bircza

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót remontowych: Część 1 - Roboty budowlane w ramach utrzymania i konserwacji drogi leśnej Wojtkowa - Turze. Część 2 - Naprawa dojazdu na szlaki zrywkowe i skład Leśnictwo Wojtkówka.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65ebaaf9-399f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361128

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00260715/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Naprawa zjazdów ze szlaków zrywkowych, naprawa dojazdów na składy drewna oraz naprawa szlaków zrywkowych w Nadleśnictwie Bircza

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między Zamawiającym, a
Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Open Nexus - platformazakupowa.pl (dalej:
„Platforma”): https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza lub przy użyciu poczty elektronicznej: bircza@krosno.lasy.gov.pl, z
zastrzeżeniem, że złożenie oferty, oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, a
także innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu Platformy. Wymagania
techniczne i organizacyjne dotyczące w szczególności logowania, składania ofert, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ,
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz innych informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje, w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” oraz w Regulaminie korzystania z Platformy, dostępnym pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod
wskazanym wyżej linkiem, w zakładce „Regulamin” oraz uznaje go za wiążący, a ponadto powinien zapoznać się z Instrukcją
składania ofert/wniosków dostępną pod wskazanym wyżej linkiem, i stosować do niej.
Ofertę oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej nazwa RODO), stosownie do wymogów wynikających z art. 13 ust. 1 i ust. 2 tego aktu prawnego informujemy, że
administratorem Państwa danych osobowych jest Nadleśnictwo Bircza z siedzibą w Starej Birczy. Przedstawicielem administratora
jest: Nadleśniczy – Zbigniew Kopczak.
2. Z administratorem można skontaktować się: osobiście w siedzibie Nadleśnictwa Bircza, telefonicznie pod numerem 16 655 22
280, za pomocą poczty elektronicznej e-mail pod adresem: bircza@krosno.lasy.gov.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można
skontaktować się na adres e-mail: iod@comp-net.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.1.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych w ramach utrzymania i konserwacji drogi leśnej Wojtkowa - Turze nr
inw. 220/1166 celem nadania jej właściwych parametrów i przywrócenia do stanu pierwotnego.
W wyniku eksploatacji, działania warunków atmosferycznych, upływu czasu oraz braku regularnych zabiegów
konserwacyjnych tłuczniowa nawierzchnia drogi uległa degradacji. Nastąpiło poluźnienie górnej warstwy nawierzchni na
skutek ruchu pojazdów i czynników atmosferycznych spowodowane wysysaniem przez opony samochodów miału
kamiennego, drobnego klińca, itp. ze spoin. Wyssany materiał został częściowo odłożony na poboczach, częściowo
rozpylony przez podmuchy wiatru i przejeżdżające pojazdy i częściowo wymyty przez wodę opadową. W wyniku tego w
nawierzchni wytworzyły się koleiny w miejscach przejazdu kół, a na powierzchni odkryły się luźne ziarna kruszywa. Zmianie
uległy też spadki poprzeczne nawierzchni uniemożliwiając odpływ wody opadowej do rowów.
W związku z powyższym należy przywrócić nawierzchni i poboczom stan pierwotny poprzez uzupełnienie ubytków
kruszywem łamanym 0-31,5mm wraz z wyprofilowaniem odpowiednich spadków poprzecznych, wyplantowaniem poboczy z
nadaniem im prawidłowych spadków poprzecznych. Dla poprawienie odpływu wody z nawierzchni planuje się montaż
wodospustów poprzecznych.
Przywrócenie nawierzchni drogi do stanu pierwotnego. Naprawiona nawierzchnia powinna mieć cechy nawierzchni
tłuczniowej w zakresie równości podłużnej i poprzecznej oraz spadków poprzecznych z zachowaniem dopuszczalnych
tolerancji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

44171000-9 - Płyty (budowlane)

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
– Cena – 60%
– Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę
procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Samodzielna realizacja
kluczowych elementów (części) zamówienia” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest naprawa istniejącego dojazdu na szlaki zrywkowe i skład w leśnictwie Wojtkówka
Nadleśnictwo Bircza
Istniejący dojazd na szlaki zrywkowe i skład drewna w oddz. 112 h zlokalizowany jest przy końcu drogi leśnej Wojtkowa -
Turze o nawierzchni tłuczniowej. Dojazd był częściowo utwardzony kruszywem, lecz w wyniku eksploatacji nawierzchnia
uległa degradacji i wymaga naprawy umożliwiającej bezpieczne użytkowanie oraz możliwość dojazdu i zawracanie przez
pojazdy wysokotonażowe wywożące drewno.
Projektowany zakres robót.
Projektuje się wykonanie utwardzenia dojazdu na szlaki zrywkowe i skład drewna częściowo kruszywem łamanym na
szerokości 5,0m, częściowo płytami drogowymi na długość 24.0m wraz z ukształtowaniem skosów umożliwiających
zawracanie pojazdom. Pod nawierzchnie z płyt należy wykonać koryto, a urobek wbudować w powierzchnie składu. Pyty
należy ułożyć na podsypce z pospółki 0-31,5mm gr. 10cm na odpowiednio przygotowanym, wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu. Przy płytach należy utwardzić pospółką 0-31,5mm uskoki płyt. Dla prawidłowego odprowadzenia
wody układać płyty ze spadkiem min. 3% w kierunku zgodnym z ukształtowaniem terenu. Odcinek pomiędzy utwardzeniem
z płyt drogowych a końcem nawierzchni drogi leśnej wyrównać kruszywem łamanym warstwą średniej grubości 7cm po
zagęszczeniu. Po zakończeniu prac teren uporządkować.
Szczegółowy zakres robót opisano w Przedmiarze. Sytuację i wymiary wraz z projektowanymi elementami przedstawiono
na załączonych rysunkach.
Warunki techniczne wykonania robót.
Prace prowadzić zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualną wiedzą techniczną, sztuką
budowlaną, przepisami prawa, normami i wytycznymi dotyczącymi budowy dróg leśnych z zachowaniem przepisów ochrony
środowiska, BHP i P.Poż.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

77200000-2 - Usługi leśnictwa

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

14210000-6 - Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa

44171000-9 - Płyty (budowlane)

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający
przewiduje udzielenie w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp – o wartości do 50% szacunkowej wartości zamówienia podstawowego.
2. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone w szczególności w przypadku wystąpienia potrzeby zwiększenia
zakresu rzeczowego robót, stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków atmosferycznych, wystąpienia robót
dodatkowych i zamiennych lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych.
3. Zamówienia, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udzielone po przeprowadzeniu odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierować się będzie następującymi
kryteriami:
– Cena – 60%
– Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40%
2. W ramach każdego z powyższych kryteriów można otrzymać maksymalnie 100 pkt, co po przeliczeniu przez odpowiednia wagę
procentową oznacza, że w kryterium „Cena” można otrzymać maksymalnie 60 pkt, natomiast w kryterium „Samodzielna realizacja
kluczowych elementów (części) zamówienia” można otrzymać maksymalnie 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej i zawodowej:
1. W zakresie doświadczenia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane (dotyczące naprawy szlaków zrywkowych, naprawy zjazdów ze szlaków
zrywkowych oraz miejsc składowania drewna itp.), oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku udziału w postępowaniu, obejmujących wykonanie robót budowlanych o wartości co najmniej i łącznej wartości
zamówień minimum:
dla części zamówienia nr 1: 50 000,00 złotych brutto (pięćdziesiąt tysięcy zł).
dla części zamówienia nr 2: 30 000,00 złotych brutto (trzydzieści tysięcy zł).
2. W zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami, które skieruje do
realizacji zamówienia, w tym:
 minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, zgodnie z
ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) Rozporządzenie Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831 ze zm.).
Dopuszczalne są uprawnienia, uzyskane na podstawie przepisów wcześniej obowiązujących uprawniające do kierowania
robotami budowlanymi w stopniu wymaganym dla przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę
osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą one spełniać
wymogi określone w art. 12.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351, ze zm.) oraz w
ustawie z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, które na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień ich
złożenia.
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego
w rozdz. 5 ust. 2 niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. a), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego Zamawiający żąda:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy
Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;
b) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i
1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego
do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SWZ);
c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego oraz art. 108 ust. 1 pkt 3
ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SWZ),
5. Podmiotowe środki dowodowe, które będzie zobowiązany złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona,
który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny zamiast:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w ust. 4 pkt 2) lit. a) – składa informację z odpowiedniego
rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez
właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie,
o którym mowa w ust. 4 pkt 2.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej
lub zawodowej, Zamawiający żąda:
a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (liczonych wstecz od dnia, w którym
upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, określonego
w rozdz. 5 ust. 2 niniejszego SWZ (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ);
Uwaga! Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych lub usług wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. a), dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mają obowiązek dołączyć do oferty „Oświadczenie, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy” – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do
SWZ).
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, ma obowiązek złożyć wraz z
ofertą, „Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia” lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli w odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia polegają na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane (wzór zobowiązania
stanowi załącznik nr 5 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa wyżej, powinno potwierdzać, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania innego podmiotu, określać,
czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie będzie ono wykonywane.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku zaistnienia jednej lub kilku wymienionych poniżej okoliczności:
1) spowodowanych warunkami zewnętrznymi, w szczególności:
a. klęskami żywiołowymi, w tym w szczególności epidemią wirusa Sars-Cov-2, warunkami atmosferycznymi odbiegającymi
od naturalnych (np. ponadprzeciętne opady deszczu lub śniegu, długotrwała susza, zjawiska nietypowe dla danej strefy
klimatycznej);
2) spowodowanych warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a. odnalezieniem niewypałów i niewybuchów,
b. stwierdzeniem odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu);
3) będących następstwem zdarzeń leżących po stronie Zamawiającego, takich jak w szczególności:
a. wstrzymaniem robót przez Zamawiającego,
b. koniecznością usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
4) będących następstwem działania organów administracji, w szczególności takich jak np.:
a. odmową wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w
dokumentacji projektowej,
b. wstrzymaniem robót budowlanych przez organy nadzoru;
5) stanowiących inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością
prowadzenia prac takie jak np. błędy oraz niedopatrzenia powstałe w wyniku działalności człowieka, których skutki mogą
doprowadzić do znacznej modyfikacji pierwotnych założeń projektu.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt. 1)-5) termin wykonania umowy może ulec
odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty,
stosowanie do okresu trwania tych okoliczności oraz skutków, które te okoliczności wywołały.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia:
1) zmiany technologiczne, w szczególności:
a. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem projektu,b. odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (np. kategorie gruntu) skutkujące
niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
c. konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa
Zmiany wskazywane w lit. c będą wprowadzane wyłącznie w zakresie umożliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
użytkowania, a Zamawiający może ponieść ryzyko zwiększenia wynagrodzenia z tytułu takich zmian wyłącznie w kwocie
równej zwiększonym z tego powodu kosztom.
Każda ze wskazywanych w lit. a – c zmian może być powiązana z obniżeniem wynagrodzenia na zasadach określonych
przez Strony.
3. Pozostałe zmiany:
1) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie
podatku zapłaconego przez wykonawcę.
2) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia
oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_bircza

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-10 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy
zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy
jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego w banku: BNP
Paribas O/Przemyśl nr rachunku 62 1600 1462 1016 7864 9000 0003, z dopiskiem na przelewie: Wykonanie robót
remontowych dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Bircza część nr ………………”.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet
zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.
Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których
mowa w ust. 2. Ewentualna zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
8. W przypadku złożenia przez Wykonawców występujących wspólnie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten powinien być wystawiony na wszystkich współpartnerów łącznie.
9. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia powinno ono zawierać:
1) wskazanie Zamawiającego,
2) wskazanie nazwy zadania,
3) oświadczenie, że jest nieodwołalne, bezwarunkowe, płatne na każde pierwsze, pisemne żądanie Zamawiającego,
4) oświadczenie, że obowiązuje również w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
10. Zamawiający dopuszcza możliwość tworzenia zabezpieczenia przez potrącenia z należności za częściowo wykonane
zamówienie, zgodnie z art. 452 ust. 4-7 ustawy Pzp, jeśli okres realizacji zamówienia jest dłuższy niż rok. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia w dniu zawarcia umowy, a wniesienie
pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który zostanie zawarta umowa.
Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.
11. Zamawiający zwróci:
1) 70% kwoty zabezpieczenia - w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za
należycie wykonane;
2) 30% kwoty zabezpieczenia, pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – nie
później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.