eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomościOgłoszenie z dnia 2022-09-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

1.3.) Oddział zamawiającego: Oddział Terenowy w Lublinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Karłowicza 4

1.5.2.) Miejscowość: Lublin

1.5.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne.lublin@kowr.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kowr.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarowanie Nieruchomościami Skarbu Państwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ab67fd3c-3a5a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00361074

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042735/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Usługi w zakresie wykonania wycen nieruchomości i innych składników majątkowych pozostających w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://kowr.eb2b.com.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 7.2 W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja, w tym składanie ofert, wymiana informacji, przekazywanie dokumentów, lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem:
https://kowr.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania wskazanym w tytule SWZ.
7.3 Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne.
7.4 Zapytania kierowane na adresy mailowe nie będą rozpatrywane.
7.5 Korzystanie z Platformy wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi do Formularza
rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego
Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
7.6 Minimalne wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny
pod adresem https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms).
7.7 Instrukcja korzystania z Platformy Zakupowej dostępna jest w zakładce „Pomoc/Instrukcje”.
7.8 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy,
określone w instrukcji korzystania z platformy oraz w regulaminie platformy. Wykonawca korzystając z platformy zobowiązuje się do
przestrzegania postanowień zawartych w ww. instrukcji oraz w regulaminie platformy.
7.12 System umożliwia dodanie plików o wielkości do 50 MB. Zamawiający dopuszcza w szczególności pliki w formatach: .doc,
.docx, .xls, .xlsx, .pdf, .jpg, .zip, .rar.
7.13 Korespondencja elektroniczna inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty, odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
Platformy w zakładce „Pytania/Informacje”.
7.19 Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
1) są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie, a także przekazanie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych,
2) umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie tej treści na monitorze ekranowym,
3) umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku,
4) zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu zapisanych informacji.
7.20 Zamawiający określa następujące niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
2) komputer klasy PC lub PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB Ram, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Acrobat Reader.
7.21 Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi
być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniach:
1) Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy;
2) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
7.22 Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanej w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (zwany dalej KOWR) z siedzibą w Warszawie (01- 207) przy ul. Karolkowej 30;
2. w KOWR wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować w sprawach ochrony i
przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem email: iodo@kowr.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w
pkt.1 ;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. jt.). pn. „Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości”, postępowanie znak: LUB.WOP.260.10.2022
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: LUB.WOP.260.10.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 146487

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe 1 - Biała Podlaska - Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - nieruchomości z terenu powiatu:
bialskiego, parczewskiego - łącznie 25 nieruchomości.

4.2.5.) Wartość części: 15833,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” – waga kryterium: 60%,
2) JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT „D” – waga kryterium: 40 %,
13.2 W kryterium CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium JAKOŚĆ – Doświadczenie personelu w wykonaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości „D” – 40 pkt. - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże, że rzeczoznawca majątkowy, wskazany przez niego do realizacji zamówienia posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 36 miesięcy w wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości rolnych.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
1) Wykonanie 0 - 10 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 0 pkt;
2) Wykonanie 11 - 20 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 20 pkt;
3) Wykonanie co najmniej 21 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 40 pkt.
Zamawiający zastrzega, że:
 Celem uzyskania punktów w kryterium JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie - przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ,
13.4 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + D
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
D = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „D” JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe 2 - Pokrówka - Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - nieruchomości z terenu powiatu:
chełmskiego, krasnostawskiego - łącznie 20 nieruchomości.

4.2.5.) Wartość części: 12533,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” – waga kryterium: 60%,
2) JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT „D” – waga kryterium: 40 %,
13.2 W kryterium CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium JAKOŚĆ – Doświadczenie personelu w wykonaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości „D” – 40 pkt. - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże, że rzeczoznawca majątkowy, wskazany przez niego do realizacji zamówienia posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 36 miesięcy w wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości rolnych.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
1) Wykonanie 0 - 10 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 0 pkt;
2) Wykonanie 11 - 20 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 20 pkt;
3) Wykonanie co najmniej 21 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 40 pkt.
Zamawiający zastrzega, że:
 Celem uzyskania punktów w kryterium JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie - przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ,
13.4 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + D
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
D = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „D” JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe 3 - Urszulin - Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - nieruchomości z terenu powiatu: chełmskiego, krasnostawskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, świdnickiego,
- łącznie 36 nieruchomości.

4.2.5.) Wartość części: 23866,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” – waga kryterium: 60%,
2) JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT „D” – waga kryterium: 40 %,
13.2 W kryterium CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium JAKOŚĆ – Doświadczenie personelu w wykonaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości „D” – 40 pkt. - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże, że rzeczoznawca majątkowy, wskazany przez niego do realizacji zamówienia posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 36 miesięcy w wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości rolnych.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
1) Wykonanie 0 - 10 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 0 pkt;
2) Wykonanie 11 - 20 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 20 pkt;
3) Wykonanie co najmniej 21 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 40 pkt.
Zamawiający zastrzega, że:
 Celem uzyskania punktów w kryterium JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie - przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ,
13.4 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + D
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
D = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „D” JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe 4 - Dołhobyczów - Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - nieruchomości z terenu powiatu:
tomaszowski, hrubieszowski - łącznie 17 nieruchomości.

4.2.5.) Wartość części: 18625,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” – waga kryterium: 60%,
2) JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT „D” – waga kryterium: 40 %,
13.2 W kryterium CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium JAKOŚĆ – Doświadczenie personelu w wykonaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości „D” – 40 pkt. - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże, że rzeczoznawca majątkowy, wskazany przez niego do realizacji zamówienia posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 36 miesięcy w wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości rolnych.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
1) Wykonanie 0 - 10 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 0 pkt;
2) Wykonanie 11 - 20 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 20 pkt;
3) Wykonanie co najmniej 21 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 40 pkt.
Zamawiający zastrzega, że:
 Celem uzyskania punktów w kryterium JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie - przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ,
13.4 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + D
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
D = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „D” JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe E - Zamość - Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - nieruchomości z terenu powiatu:
zamojskiego, krasnostawskiego, biłgorajskiego - łącznie 22 nieruchomości.

4.2.5.) Wartość części: 15725,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” – waga kryterium: 60%,
2) JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT „D” – waga kryterium: 40 %,
13.2 W kryterium CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium JAKOŚĆ – Doświadczenie personelu w wykonaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości „D” – 40 pkt. - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże, że rzeczoznawca majątkowy, wskazany przez niego do realizacji zamówienia posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 36 miesięcy w wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości rolnych.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
1) Wykonanie 0 - 10 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 0 pkt;
2) Wykonanie 11 - 20 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 20 pkt;
3) Wykonanie co najmniej 21 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 40 pkt.
Zamawiający zastrzega, że:
 Celem uzyskania punktów w kryterium JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie - przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ,
13.4 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + D
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
D = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „D” JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie częściowe 6 - Lublin - Wykonanie operatów szacunkowych w zakresie wyceny nieruchomości będących w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa na terenie województwa lubelskiego - nieruchomości z terenu powiatu:
lubelskiego, lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego, opolskiego, ryckiego, puławskiego - łącznie 45 nieruchomości.

4.2.5.) Wartość części: 59905,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 71319000-7 - Usługi biegłych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 13.1 Kryteria oceny ofert:
1) Cena „C” – waga kryterium: 60%,
2) JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT „D” – waga kryterium: 40 %,
13.2 W kryterium CENA „C” - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 60 pkt. Najwyższą ilość punktów uzyska oferta zawierająca najniższą cenę, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Zamawiający przyjmie do obliczeń cenę oferty podaną w Formularzu oferty. Liczba punktów w tym kryterium dla poszczególnych ofert zostanie wyliczona według następującego wzoru:

C = (Cn / Co) x 60 pkt,
gdzie:
C – przyznane punkty w kryterium cena;
Cn – najniższa cena ofertowa (brutto) spośród wszystkich ważnych ofert;
Co – cena oferty ocenianej (brutto).

13.3 W kryterium JAKOŚĆ – Doświadczenie personelu w wykonaniu operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości „D” – 40 pkt. - Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt. Punkty zostaną przyznane Wykonawcy, który wykaże, że rzeczoznawca majątkowy, wskazany przez niego do realizacji zamówienia posiada doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 36 miesięcy w wykonaniu operatów szacunkowych nieruchomości rolnych.
Punkty zostaną przyznane wg następujących zasad:
1) Wykonanie 0 - 10 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 0 pkt;
2) Wykonanie 11 - 20 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 20 pkt;
3) Wykonanie co najmniej 21 operatów szacunkowych określających wartość rynkową nieruchomości rolnych – 40 pkt.
Zamawiający zastrzega, że:
 Celem uzyskania punktów w kryterium JAKOŚĆ – DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT, Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą złożyć oświadczenie - przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do SWZ,
13.4 Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę nieodrzuconą, złożoną przez Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu, która uzyskała największą łączna ilość punktów - dla poszczególnych zadań częściowych.
Łączna punktacja każdej z ofert zostanie wyliczona według wzoru:
P = C + D
P = Całkowita liczba punktów przyznana ofercie.
C = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „CENA”.
D = Liczba punktów uzyskanych w kryterium „D” JAKOŚĆ - DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY WYKONUJĄCEGO OPERAT”.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa– zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.:
 Wykonawca spełni warunek jeśli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 25 000,00 euro (słownienie: dwadzieścia pięć tysięcy euro) na dzień zawarcia polisy.
4) Zdolność techniczna lub zawodowa (doświadczenie) – zamawiający określa minimalne warunki w tym zakresie, tj.: Kwalifikacje zawodowe:
Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej jednym rzeczoznawcą majątkowym posiadającym uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, o których mowa w art. 191 ust. 1 w związku z art. 177 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4) i 5) ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
2) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ.
 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia o których mowa w pkt 6.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami o których mowa w pkt 6.1 SWZ, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenia), zamawiający żąda:
Wykazu osób (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej (kwalifikacji zawodowych) opisanego w pkt 5.2 ppkt 4) SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
UWAGA:
Z uwagi na fakt, iż doświadczenie rzeczoznawcy, którego Wykonawca wskaże do realizacji zadania, jest jednym z kryteriów oceny ofert, Zamawiający wymaga wskazania w ofercie imienia i nazwiska rzeczoznawcy, skierowanego do wykonania zamówienia.

B. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zamawiający żąda:
Opłaconej aktualnej polisy (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę), a w przypadku jej braku inny dokument, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej, opisanego w pkt 5.2 ppkt 3), potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 250 000 euro (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy euro).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełnione oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodne ze wzorem oświadczeń, według wzorów stanowiących załączniki do SWZ.
2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
3) W przypadku złożenia oferty wspólnej – pełnomocnictwo udzielone liderowi, zgodnie z pkt 6.3 ppkt 4) SWZ.
4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do dyspozycji wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) – jeżeli wykonawca będzie korzystał z takich zasobów.
5) Wypełnione oświadczenie o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 3) SWZ (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodne ze wzorem oświadczenia, według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ – jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
6) Oświadczenie na temat doświadczenia rzeczoznawcy (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), zgodny ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ.
UWAGA:
Celem uzyskania punktów w kryterium JAKOŚĆ-DOŚWIADCZENIE RZECZOZNAWCY – Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie na temat wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, przez Rzeczoznawcę, skierowanego do realizacji zamówienia, operatów szacunkowych wyceny nieruchomości rolnych, przygotowane zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej SWZ,
Zamawiający zastrzega, że przedmiotowe oświadczenie NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Oświadczenie potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu, wymienione w pkt 6.1 ppkt 1) SWZ oraz oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt 6.1 ppkt 2) SWZ oraz oświadczenie, o którym mowa w 6.3 ppkt 3) SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oddzielnie.
2) Oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2 SWZ oraz formularz oferty są składane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), według wzoru stanowiącego załącznik do SWZ z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 ustawy).
4) Poza oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w ppkt 1) - 3) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni załączyć do oferty pełnomocnictwo (w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Dokument pełnomocnictwa powinien zostać podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym wykonawcę pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie.
6.4 Oświadczenia wskazane w pkt 6.1 SWZ oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 6.3 ppkt 3) SWZ oraz ewentualnie 13.3 SWZ składane są wraz z ofertą. Pozostałe oświadczenia i dokumenty (podmiotowe środki dowodowe) wymienione w pkt 6.2 SWZ wymagane będą tylko od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

16.4 Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 454 - 455 ustawy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załacznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.