eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Lubelski › Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie LubelskimOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Techniczno - Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000198700

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 7

1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Lubelski

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-600

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 665 90 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zstm.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zstm.edu.pl/bip/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9829fa88-3a61-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360857

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00010874/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Realizacja dodatkowych zajęć specjalistycznych wraz z zewnętrznymi egzaminami certyfikacyjnymi dla uczniów i nauczycieli Zespół Szkół Techniczno- Motoryzacyjnych w Tomaszowie Lubelskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPLU.12.04.00-IZ.00-06-0017/19, pod nazwą „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie tomaszowskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej numer 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje. Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://powiattomaszowski.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiattomaszowski.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie:
https://powiattomaszowski.ezamawiajacy.pl/ lub https://oneplace.marketplanet.pl;
b) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”;
c) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu;
d) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
e) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.
1) Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj
pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu,
Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim, przy ul. Żwirki i Wigury 7, 22-600 Tomaszów Lubelski, tel. 84 665 90 15, e-mail: zs4@list.pl;
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem e- mail: zstm.iod@gmail.com.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w
związku z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowanie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, oraz nie narusza integralności
protokołu oraz jego załączników);
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (prawo dostępu),
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowania żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.
Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO (ograniczenie przetwarzania), nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZSTM.26.15.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część1 –Przeprowadzenie kursów zawodowych aktualizujących wiedzę nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert, nie podlegające odrzuceniu - ofertę z najwyższą sumą punktów za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących

4.3.6.) Waga: 50

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część2– Przeprowadzenie dodatkowych zajęć specjalistycznych dla nauczycieli i uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert, nie podlegające odrzuceniu - ofertę z najwyższą sumą punktów za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik zdawalności

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część3 –Przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii T.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert, nie podlegające odrzuceniu - ofertę z najwyższą sumą punktów za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik zdawalności

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część4 –Przeprowadzenie kursów nadających dodatkowe kwalifikacje zawodowe
z zakresu obsługi urządzeń transportowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

80530000-8 - Usługi szkolenia zawodowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert, nie podlegające odrzuceniu - ofertę z najwyższą sumą punktów za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik zdawalności

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część5 –Przeprowadzenie kursów z zakresu techniki światłowodowej i uprawnień elektrycznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze spośród ważnych ofert, nie podlegające odrzuceniu - ofertę z najwyższą sumą punktów za poszczególne kryteria.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie prowadzących

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wskaźnik zdawalności

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający wymaga, aby wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez wykazanie, że:
a) posiada odpowiednie doświadczenie – tj. w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie - należycie zrealizował co najmniej 2 (dwie) usługi (zamówienia) podobne do przedmiotu zamówienia w części, na którą składa ofertę a każda usługa (zamówienie) realizowana była na podstawie odrębnej umowy.
Za usługi / zamówienia podobne do przedmiotu zamówienia w danej części Zamawiający uzna wyłącznie usługi / zamówienia, spełniające następujące wymagania:
Warunek dla Części 1:
 zakres usługi obejmował co najmniej dwa kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w Części 1;
 usługa (kursy/szkolenia) zrealizowane były dla co najmniej 20 osób;
 zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników;
 wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 30 0000 zł brutto;
Warunek dla Części 2:
 zakres usługi obejmował co najmniej dwa kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w Części 2;
 usługa/kursy/szkolenia zrealizowane były dla co najmniej 100 osób;
 zakres usługi obejmował przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 100 osób;
 zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników;
 wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 400 000,00 zł brutto;
Warunek dla Części 3 :
 zakres usługi obejmował kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w danej części, na którą składana jest oferta;
 usługa/kursy/szkolenia zrealizowane były dla co najmniej 5 osób;
 zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników;
 wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 10 000,00 zł brutto;
Warunek dla Części 4:
 zakres usługi obejmował kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w danej części, na którą składana jest oferta;
 usługa/kursy/szkolenia zrealizowane były dla co najmniej 20 osób;
 zakres usługi obejmował przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 20 osób;
 zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników;
 wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 100 000,00 zł brutto;
Warunek dla Części 5:
 zakres usługi obejmował kursy/szkolenia z zakresu tematycznego objętego przedmiotem zamówienia w części 5;
 usługa/kursy/szkolenia zrealizowane były dla co najmniej 20 osób;
 zakres usługi obejmował przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów certyfikacyjnych wraz z wydaniem certyfikatów potwierdzających nabycie kompetencji lub kwalifikacji zawodowych dla co najmniej 20 osób;
 zakres usługi obejmował także zapewnienie materiałów szkoleniowych, w tym podręczników;
 wartość usługi/zamówienia wynosiła co najmniej 40 000,00 zł brutto;
b) dysponuje odpowiednimi osobami do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej
1 (jedną) osobą do realizacji każdego z kursów objętych przedmiotem zamówienia w danej części.
Za osoby odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna wyłącznie osoby, spełniające co najmniej następujące wymagania:
 wykształcenie średnie;
 wykształcenie branżowe: ukończone kursy/szkolenia kwalifikacyjne lub studia podyplomowe lub inne formy kształcenia w danej tematyce/branży – adekwatne do tematu kursu, do którego dana osoba został wskazana;
 doświadczenie: 2 lata doświadczenia zawodowego w temacie zajęć/kursu i/lub 200 godzin zrealizowanych zajęć kursów/szkoleń w tematyce adekwatnej do tematu kursu, do którego dana osoba został wskazana;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie wg wzoru na załączniku nr 3 do SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
3. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 1 ustawy w zakresie Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dnia aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych tj.:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
b) Oświadczenia o aktualności - załącznik nr 8 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy złożyć:
1. Wypełniony wykaz usług potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załączniku nr 5 do SWZ. Do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane.
2. Wypełniony wykaz osób potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru na załącznikach od 6.1 do 6.5 do SWZ (w zależności od tego do których części składana jest oferta).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Informacje, dokumenty i oświadczenia, które musi zawierać oferta:
a) Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ
b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik od 2.1 do 2.5 do SWZ (w zależności od tego do których części składana jest oferta).
c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia– załącznik nr 3 do SWZ
 Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem, także Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu;
 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
 jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia, należy zamieścić informację o Podwykonawcach w Oświadczeniu.
d) wykaz usług -załącznik nr 5 do SWZ (do wykazu należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane należycie)
e) wykaz osób - załącznik od 6.1 do 6.5 do SWZ (w zależności od tego do których części składana jest oferta).
f) Klauzula informacyjna – załącznik nr 7 do SWZ
g) Ewentualne pełnomocnictwa.
h) Dokument potwierdzający wniesienie wadium lub potwierdzenie wniesienia wadium w pieniądzu.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.
2. Wartość wadium dla poszczególnych części wynosi:
a) dla Części 1: 1 000,00 zł (jeden tysiąc sto złotych 00/100);
b) dla Części 2: 8 000,00 zł ( osiem tysięcy osiemset złotych 00/100);
c) dla Części 3: 1 000,00 zł (jeden tysiąc trzysta złotych 00/100);
d) dla Części 4: 8 000,00 zł (osiem tysięcy sto złotych 00/100);
e) dla Części 5: 1 500,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych 00/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacje dla Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia;
b) w takiej sytuacji Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i umowy w sprawie zamówienia publicznego
oraz jej wykonania.
c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą z pełnomocnikiem (liderem);
d) żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1.
e) oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich partnerów. Osoba
podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa
załączonego do oferty – treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania;
f) wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami;
g) Zamawiający może w ramach odpowiedzialności solidarnej żądać wykonania umowy w
całości przez partnera kierującego lub od wszystkich partnerów łącznie lub każdego z osobna, albo też w inny sposób
ustalony w umowie konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku odstąpienia od umowy opisanego w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonaną potwierdzoną przez Zamawiającego część umowy.
3. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron będzie dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Poza przypadkami przewidzianymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w całości lub w części w następujących przypadkach:
1) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania umowy,
2) bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, który był wykonywany wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową;
3) ujawnienia przez Wykonawcę osobie trzeciej informacji poufnych dotyczących Zamawiającego;
4) powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu umowy innemu podmiotowi, bez zgody Zamawiającego.
5. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w ciągu 7 dni od daty dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej skorzystanie z tego prawa.
6. Zamawiający w przypadku odstąpienia od umowy w sytuacjach opisanych w ust. 4 zastrzega sobie możliwość zlecenia przeprowadzenia usługi stanowiącej przedmiot umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, do czasu wyboru nowego Wykonawcy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacjach opisanych
w ust. 4 Wykonawcy nie należy się wynagrodzenie.
8. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą wprowadzane do niej na podstawie aneksów opatrzonych datą oraz kolejnymi numerami.
9. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 oraz 455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć przed publikacją ogłoszenia:
1) Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w trakcie obowiązywania Umowy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku VAT,
2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy – w stosunku do treści oferty Wykonawcy w sytuacji konieczności wprowadzenia takich zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub gdy zmiany te będą korzystne, tj. przewiduje się możliwość dokonania w umowie:
a) zmiany danych stron umowy (np. siedziby, adresu),
b) zmiany terminu zakończenia kursów w sytuacji wystąpienia przedłużającego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub innych okoliczności występujących po stronie zamawiającego. W szczególności trudności z rekrutacją uczestników, zmianą harmonogramu realizacji projektu, lub wynikających z siły wyższej - uniemożliwiającej realizację zajęć w zaplanowanych ramach czasowych. Za siłę wyższą Strony uznają zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Stronie wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań.
c) innych uzasadnionych przyczyn pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
3) Terminu oraz harmonogramu wykonania zamówienia, na wniosek Zamawiającego bez obciążania Zamawiającego dodatkowymi kosztami, w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było z pewnością przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
4) Wynikających ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;
5) Zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do uzasadnienia

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://powiattomaszowski.ezamawiajacy.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.