eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi M這dzieszyn › Przebudowa drogi w m. M這dzieszyn dz. nr ew. 551 obr瑿 geodezyjny M這dzieszynOg這szenie z dnia 2022-09-22


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi w m. M這dzieszyn dz. nr ew. 551 obr瑿 geodezyjny M這dzieszyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: GMINA MΜDZIESZYN

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148354

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Wyszogrodzka 25

1.5.2.) Miejscowo嗆: M這dzieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-512

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL926 - 砰rardowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dbednarek@mlodzieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://mlodzieszyn.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka samorz康u terytorialnego

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Og鏊ne us逝gi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi w m. M這dzieszyn dz. nr ew. 551 obr瑿 geodezyjny M這dzieszyn

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-934e85b5-3a73-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00360709

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-09-22

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00014176/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.3 Przebudowa drogi w m. M這dzieszyn dz. nr ew. 551 obr瑿 geodezyjny M這dzieszyn

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://mlodzieszyn.ezamawiajacy.pl/

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mlodzieszyn.ezamawiajacy.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia, w tym sk豉danie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument闚 lub o鈍iadcze mi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawc, odbywa si przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej za po鈔ednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://mlodzieszyn.ezamawiajacy.pl. zwanej dalej Platform lub Systemem.
2) Przekazanie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania si i zalogowania na Platformie, zgodnie z poni窺z kolejno軼i.
3) Wykonawca po wybraniu opcji „przyst徙 do post瘼owania" zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o mo磧iwo軼i zalogowania lub za這瞠nia bezp豉tnego konta. Rejestracja Wykonawcy na Platformie nast瘼uje automatycznie poprzez weryfikacj adresu e-mail podanego przez Wykonawc w formularzu rejestracyjnym. W uzasadnionych przypadkach (np. wprowadzenie danych niezgodnych z danymi rejestrowymi) weryfikacja danych Wykonawcy mo瞠 trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Maj帷 to na uwadze, Zamawiaj帷y zaleca Wykonawcom uwzgl璠nienie czasu niezb璠nego na rejestracj w procesie z這瞠nia Oferty w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej.
4) Niezb璠ne wymagania sprz皻owo- aplikacyjne, kt鏎e musi spe軟ia komputer Wykonawcy:
• Sta造 dost瘼 do sieci Internet o gwarantowanej przepustowo軼i nie mniejszej ni 512 kb/s na komputer;
• komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
• Zainstalowana przegl康arka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obs逝guj帷y pliki w formacie .pdf;
Pozosta貫 informacje zawarte w SWZ.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuj, 瞠:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urz康 Gminy M這dzieszyn, 96-512 M這dzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, Tel. 46 864 17 50, sekretariat@mlodzieszyn.pl
 z inspektorem ochrony danych osobowych w Urz璠zie Gminy M這dzieszyn mo積a si skontaktowa pod adresem email iodo@spotcase.pl lub nr tel 46 864 17 50
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia publicznego pn. „Przebudowa drogi w m. M這dzieszyn dz. nr ew. 551 obr瑿 geodezyjny M這dzieszyn” , prowadzonym w trybie podstawowym
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona
zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zam闚ie publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p騧n. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy;
 obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
− na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO;
 nie przys逝guje Pani/Panu:
− w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
*Wyja郾ienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, je瞠li w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzaj帷ego istnieje obowi您ek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp
oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚.
*** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZPPP.271.11.2022

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Tak

4.1.14.) Okre郵enie aspekt闚 spo貫cznych, 鈔odowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zam闚ienia:

Zamawiaj帷y uwzgl璠ni wymagania w zakresie dost瘼no軼i dla os鏏 niepe軟osprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich u篡tkownik闚, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Inwestycja obejmuje przebudow drogi w miejscowo軼i M這dzieszyn dz. nr ew. 551 obr瑿 geodezyjny M這dzieszyn o d. 717,56m. wraz z wprowadzeniem organizacji ruchu.

W ramach zam闚ienia zostanie przebudowana jedna dwukierunkowa jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, o o szeroko軼i 3,50m z dwom mijankami wraz z dwustronnymi poboczami z kruszywa o szeroko軼i 0,5 m.
Szczeg馧y dotycz帷e realizacji przedmiotu zam闚ienia zosta造 opisane w za陰cznikach do projektu umowy, stanowi帷ego Za陰cznik Nr 4 do SWZ.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty wzakresie budowy dr鏬

45233140-2 - Roboty drogowe

45233220-7 - Roboty wzakresie nawierzchni dr鏬

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: do 2022-11-28

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielko嗆 lub zakres oraz warunki zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: 1) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zam闚ie podobnych, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy, polegaj帷ych na powt鏎zeniu rob鏒 budowlanych takich jak w zam闚ieniu podstawowym (zgodnych z opisem przedmiotu zam闚ienia), wykonanych w tej samej technologii i w tych samych standardach.
2) Warto嗆 zam闚ie, o kt鏎ych mowa w punkcie 1) nie przekroczy 100 000,00 z netto.
3) Udzielenie zam闚ienia w zakresie, o kt鏎ym mowa w punkcie 1) b璠zie mo磧iwe po uzyskaniu dodatkowych 鈔odk闚 finansowych na ten cel i przeprowadzeniu procedury w豉軼iwej dla zam闚ienia z wolnej r瘯i w zgodzie z przes豉nk zawart w art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy.
4) Zamawiaj帷y udzieli zam闚ienia na warunkach analogicznych do opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowi帷ych za陰cznik nr 4 do SWZ

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: Za najkorzystniejsz zostanie uznana oferta, kt鏎a nie zostanie odrzucona, spe軟i wymogi Ustawy oraz uzyska 陰cznie najwy窺z liczb punkt闚.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jako軼iowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷e Zdolno軼i technicznej lub zawodowej, w tym:

a) Dysponuj co najmniej jedn osob pe軟i帷 funkcj kierownika budowy, posiadaj帷 wykszta販enie techniczne i uprawnienia budowlane w specjalno軼i in篡nieryjnej drogowej oraz b璠帷ej cz這nkiem w豉軼iwej terytorialnie izby in篡nier闚
b) wykonali w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, minimum 2 roboty w zakresie budowy/przebudowy/odbudowy drogi o nawierzchni bitumicznej na kwot nie mniejsz ni 200 000,00 z brutto ka盥a.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: 1. Aktualny na dzie z這瞠nia wykaz rob鏒 budowalnych, o kt鏎ych mowa w pkt 14 lit. B wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, daty wykonania, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych zam闚ienia te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy us逝gi te zosta造 wykonane nale篡cie. Dowodami, o kt鏎ych powy瞠j, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 – o鈍iadczenie Wykonawcy. Wz鏎 stanowi Za陰cznik Nr 2 do SWZ;
2. Aktualny na dzie z這瞠nia wykaz os鏏 skierowanych do realizacji zam闚ienia – sporz康zony na podstawie Za陰cznika Nr 3 do SWZ;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotycz帷e wadium:

1) Wykonawca przyst瘼uj帷y do post瘼owania jest zobowi您any wnie嗆 wadium w wysoko軼i:

3 000,00 z (s這wnie: trzy tysi帷e 00/100 z)

2) Wadium mo瞠 by wniesione w formach przewidzianych w art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zam闚ie publicznych tj. w:
a) Pieni康zu na rachunek bankowy Zamawiaj帷ego – 34 9011 0005 0390 3274 2000 0020
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) por璚zeniach udzielanych przez podmioty, o kt鏎ych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
3) Wadium musi by wniesione przed up造wem terminu sk豉dania ofert.
4) Uwaga! W przypadku wnoszenia wadium w formie pieni康za, Zamawiaj帷y uzna, i wadium zosta這 wniesione w terminie, je瞠li kwota wadium zostanie uznana przez rachunek Zamawiaj帷ego najp騧niej do ostatecznego terminu sk豉dania ofert.
5) Wadium musi obejmowa okres zwi您ania ofert.
6) Przed逝瞠nie terminu sk豉dania ofert spowoduje, 瞠 wszelkie prawa i zobowi您ania Zamawiaj帷ego i Wykonawcy odno郾ie ww. ustalenia b璠 podlega造 - odpowiednio - nowym terminom.
7) Je瞠li wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub por璚zenia, o kt鏎ych mowa w 2 b-d, wykonawca przekazuje zamawiaj帷emu orygina gwarancji lub por璚zenia, w postaci elektronicznej
8) Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysoko軼i i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy.

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

Zamawiaj帷y dopuszcza mo磧iwo嗆 sk豉dania oferty przez Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia tj. sp馧ki cywilne lub konsorcja (tj. dw鏂h lub wi璚ej Wykonawc闚) w ramach oferty wsp鏊nej w rozumieniu art. 58 ustawy pod warunkiem, 瞠 taka oferta spe軟ia b璠zie nast瘼uj帷e wymagania:
1) Wykonawcy wyst瘼uj帷y wsp鏊nie s zobowi您ani do ustanowienia Pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu albo do reprezentowania ich w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zam闚ienia publicznego.
2) Pe軟omocnictwo powinno zawiera w szczeg鏊no軼i wskazanie:
• Postepowania o zam闚ienie publiczne kt鏎ego dotyczy
• wszystkich Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie udzielenie zam闚ienia wymienionych z nazwy z okre郵eniem adresu siedziby,
• ustanowionego Pe軟omocnika oraz zakresu jego umocowania.
3) Dokument pe軟omocnictwa musi by podpisany przez Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia, przy czym nie jest wymagany podpis pe軟omocnika. Podpisy musz by z這穎ne przez osoby uprawnione do sk豉dania o鈍iadcze woli wymienione we w豉軼iwym rejestrze lub ewidencji Wykonawc闚.
4) W odniesieniu do warunk闚 dotycz帷ych wykszta販enia, kwalifikacji zawodowych lub do鈍iadczenia wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia mog polega na zdolno軼iach tych z wykonawc闚, kt鏎zy wykonaj roboty budowlane lub us逝gi, do realizacji kt鏎ych te zdolno軼i s wymagane.
5) W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 4) wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni wykonawcy.
6) O鈍iadczenie, o kt鏎ym mowa w pkt. 15.A.2 SWZ sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie. O鈍iadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim ka盥y z wykonawc闚 wskazuje spe軟ienie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.
7) Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie przez Zamawiaj帷ego wy陰cznie z pe軟omocnikiem.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania istotnych zmian postanowie zawartej umowy w zakresie:
1) terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
3) sposobu wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany;
4) wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zam闚ienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
2. Warunkiem dokonania zmiany okre郵onej w ust. 1 pkt 1 - 4 powy瞠j s nast瘼uj帷e sytuacje:
1) uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiaj帷ego lub Wykonawc, je瞠li te zmiany s korzystne dla Zamawiaj帷ego;
2) zmiany w sposobie wykonywania umowy spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi, itp. o kt鏎ych nie by這 wiadomo przy zawieraniu umowy, w szczeg鏊no軼i odmienne od przyj皻ych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie podziemnych urz康ze, instalacji lub obiekt闚 infrastrukturalnych;
3) zmiany z powodu istotnych b喚d闚 lub brak闚 w dokumentacji projektowej, r闚nie tych polegaj帷ych na niezgodno軼i dokumentacji z przepisami prawa;
4) uzasadnione zmiany z powodu wyst徙ienia dodatkowych, a niemo磧iwych do przewidzenia przez zawarciem umowy przez do鈍iadczonego Wykonawc rob鏒;
5) zmiana umowy dokonana na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 2 – 4 oraz ust. 2 ustawy pzp;
6) w przypadku udzielenia przed terminem zako鎍zenia przedmiotu niniejszej umowy, zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 7 ustawy pzp;
7) zmiany b璠帷e nast瘼stwem dzia豉nia organ闚 administracji i innych instytucji, w szczeg鏊no軼i: przekroczenie okre郵onych przez prawo termin闚 wydawania przez organy decyzji, zezwole, uzgodnie itp., odmowa wydania przez organy administracji i inne instytucje wymaganych decyzji, zezwole, uzgodnie na skutek b喚d闚 w dokumentacji projektowej, konieczno嗆 uzyskania wyroku s康owego lub innego orzeczenia s康u lub organu czy instytucji, kt鏎ego konieczno軼i nie przewidziano przy zawieraniu umowy, konieczno嗆 zaspokojenia roszcze lub oczekiwa os鏏 trzecich nie artyku這wanych lub niemo磧iwych do jednoznacznego okre郵enia w chwili zawierania umowy;
8) zaistnienie okoliczno軼i si造 wy窺zej, niezale積ej od Zamawiaj帷ego i Wykonawcy, a kt鏎ej nie mo積a by這 przewidzie i kt鏎a nie pozwala na kontynuacj rob鏒 b璠帷ych przedmiotem umowy, np. wyst徙ienia zdarzenia losowego wywo豉nego przez czynniki zewn皻rzne, kt鏎ego nie mo積a by這 przewidzie;
9) dzia豉nia os鏏 trzecich uniemo磧iwiaj帷e wykonanie przedmiotu umowy, kt鏎e to dzia豉nia nie s konsekwencj winy kt鏎ejkolwiek ze stron;
10) stan epidemii lub inne zdarzenia zwi您ane z rozprzestrzenianiem si chor鏏 zaka幡ych np. wirusa SARS-Co V-2 wywo逝j帷ego chorob COVID-19 (koronawirus);
11) z powodu konieczno軼i wykonania rob鏒 zamiennych lub innych rob鏒, niezb璠nych do wykonania przedmiotu umowy;
12) z powodu wycofania z produkcji zatwierdzonych w dokumentacji projektowej materia堯w/urz康ze itp.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Tak

7.6.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: https://mlodzieszyn.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:00

8.4.) Termin zwi您ania ofert: 30 dni

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.