eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Otwock › Wymiana agregatów wody lodowej oraz naprawa instalacji chłodniczej akceleratorów w budynku numer 90, zlokalizowanym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w OtwockuOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana agregatów wody lodowej oraz naprawa instalacji chłodniczej akceleratorów w budynku numer 90, zlokalizowanym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowe Centrum Badań Jądrowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001024043

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Andrzeja Sołtana 7

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 22 273 16 94

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@ncbj.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.ncbj.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wymiana agregatów wody lodowej oraz naprawa instalacji chłodniczej akceleratorów w budynku numer 90, zlokalizowanym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f09ef9be-3a6d-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.ncbj.gov.pl; https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia, powinien posiadać konto na Platformie zakupowej. Zarejestrowanie i utrzymywanie konta na Platformie zakupowej oraz korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
3. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
4. Dokładne informacje o środkach komunikacji elektronicznej oraz o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej zawarte zostały w SWZ - TOM I, Rozdział 1 ust. 14.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Opis zawarty jest w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Opis zawarty jest w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: EZP.270.16.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana agregatów wody lodowej oraz naprawa instalacji chłodniczej akceleratorów w budynku numer 90, zlokalizowanym na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Otwocku.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie poniższych robót:
1) Demontaż istniejącej instalacji chłodniczej obejmuje m.in.:
a) Demontaż istniejących agregatów chłodniczych;
b) Demontaż istniejących izolacji rurociągów;
c) Demontaż części istniejących rurociągów;
2) Dostawę urządzeń i materiałów w tym m. in.:
a) Dwa agregaty chłodnicze spełniające wymagania narzucone w dokumentacji projektowej;
b) Armatura odcinająca i pomiarowa;
c) Przewody z rur PVC-U;
d) Izolacje termiczne dostosowane do instalacji chłodniczych;
e) Armaturę równoważącą;
f) Naczynia wzbiorcze;
3) Wykonanie prac w tym m. in.:
a) Wykonanie otworowań;
b) Adaptacje istniejących podkonstrukcji;
c) Montaż nowych agregatów;
d) Podłączenie nowych urządzeń wraz z przeróbkami rurociągów;
e) Wykonanie podłączeń wod-kan dla układu chłodniczego;
f) Wykonanie prób ciśnieniowych;
g) Uzupełnienie czynnika chłodniczego w instalacji;
h) Doprowadzenie zasilania do agregatów chłodniczych oraz pozostałych elementów instalacji;
i) Wykonanie układu automatyki wraz z okablowaniem;
j) Wykonanie prac izolacyjnych
k) Zabezpieczeniem izolacji znajdujących się na zewnątrz budynku przed działaniem promieni UV oraz warunków atmosferycznych, poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu izolacji z płaszczem ochronnym lub poprzez blachowanie;
l) Wykonanie przejść ppoż wraz z ich opisem;
4) Uruchomienie kompletnego układu chłodniczego wraz ze sprawdzeniem poprawności działania;
5) Wykonanie dokumentacji powykonawczej;
3. Remont będący przedmiotem niniejszego zamówienia obejmuje część glikolową dwóch instalacji chłodniczych, znajdujących się na dachu budynku nr 90 oraz wewnątrz budynku.
4. Zamawiający, dopuszczając równoważność produktów, określa zakres minimalnych parametrów, w oparciu, o które dokona oceny spełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia - ustala się następujące kryteria oceny równoważności dla oferowanych agregatów:
a) Moc (przy parametrach 7/12°C A35) ≥ 15kW
b) Sprawność pracy EER (przy parametrach 7/12°C A35) ≥ 2,80
c) Sprawność roczna pracy SEER ≥ 4,60
d) Certyfikat Eurovent lub równoważny – certyfikaty potwierdzające spełnienie takich samych parametrów przy zachowaniu wymogu, że są wydawane przez niezależną jednostkę certyfikującą np. certyfikat ISO, certyfikat TÜV Rheinland.
e) Gwarancja ≥ 2 lata
f) Każdy agregat przystosowany do pracy w trybie chłodzenia przez cały rok.
5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Tomie III SWZ.
6. Minimalny wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące licząc od dnia odbioru końcowego.
7. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej przez Wykonawcę, przed złożeniem oferty.
Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne. Udział w wizji wymaga wcześniejszego zgłoszenia poprzez Platformę zakupową https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj i Formularz „Wyślij wiadomość”, w celu uzyskania przepustki. Do wejścia na teren NCBJ konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osób biorących udział w wizji.
Zamawiający wyznacza termin odbycia wizji lokalnej: w dniu 30.09.2022r. o godz. 10:00
Do wejścia na teren NCBJ konieczne jest uzyskanie przepustki i posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osób biorących udział w wizji.
W celu wyrobienia przepustki konieczne jest przekazanie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wizji wraz z podaniem danych: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego lub PESEL, które należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem platformazakupowa.pl https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
Dodatkowo Zamawiający wyraża zgodę na wyznaczenie drugiego terminu wizji lokalnej, jednakże zgłoszenia chęci odbycia wizji lokalnej przesłane do zamawiającego po upływie terminu 6 dni do wyznaczonego terminu składania ofert nie będą uwzględniane.
Po odbyciu wizji lokalnej konieczne jest podpisanie protokołu potwierdzającego uczestnictwo w wizji lokalnej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

42513290-4 - Przemysłowe urządzenia chłodnicze

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego , tj. prace ogólnobudowlane, instalacyjne branży sanitarnej , elektrycznej - o wartości nie większej niż 45 211,90 zł netto, na warunkach tak jak dla zamówienia podstawowego. tj. będą odpowiadały warunkom niniejszego postępowania określonym w projektowanych postanowieniach umowy i jego załącznikach oraz w SWZ.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Wykonawca wykaże się doświadczeniem należytego wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji chłodniczej o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda
b) dotyczącej osób:
Wykonawca będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania:
- Kierownik robót - posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;
3. Zamawiający dopuszcza składanie przez osoby będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji zawodowych do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. - Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016 r., poz. 65).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa, na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w pkt 10.4 SWZ:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.4.
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem, który stanowi Formularz 3.5.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Formularz 2.3 IDW - Wykaz oferowanych urządzeń i parametrów technicznych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Zamawiający żąda złożenia wraz z Ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
Formularz 2.3 IDW - Wykaz oferowanych urządzeń i parametrów technicznych
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 1 500,00 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – Narodowe Centrum Badań Jądrowych, ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock, NIP: 532-010-01-25, REGON 001024043
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.

Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium w pieniądzu (PLN) należy wnieść najpóźniej przed upływem terminu składania ofert, przelewem na konto:
Dla wykonawcy krajowego: Nr konta PKO BP XII O/W-wa 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015 z dopiskiem „Wadium, nr sprawy EZP.270.16.2.2022”
Dla wykonawcy zagranicznego: Nr rachunku 58 1020 1127 0000 1902 0007 3015, IBAN PL58102011270000190200073015, SWFT BPKOPLPW,
PKO Bank Polski SA, II Regionalne Centrum Korporacyjne w Warszawie
ul. Nowogrodzka 35/41, 00-950 Warszawa.
Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem..
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1
i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych
w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
6. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego , natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:
1) w pkt. 8.2 IDW wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
2) w pkt. 8.2 IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykaże spełnienie tego warunku.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe o których mowa w pkt 10.7. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW.
6. Zamawiający nie określił odmiennych wymagań związanych z realizacją zamówienia w odniesieniu do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 Ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w następujących przypadkach i na następujących warunkach:
a) zmiana obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonanie niniejszej Umowy, w tym zmiana wysokości wynagrodzenia wynikająca ze zmiany stawki podatku VAT,
b) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w następujących przypadkach:
- przestojów i opóźnień nie zawinionych przez Wykonawcę, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres przestojów i opóźnień;
- innych przerw w realizacji dostawy, powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; zmiana polega na przedłużeniu terminu o okres zaistniałych przerw;
c) zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy - w przypadku zaistnienia, przypadku siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszego postępowania Strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły uniknąć ani któremu nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą, warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, pandemię, epidemię, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; Strony dopuszczają m.in. możliwość zmiany Umowy w przypadku wystąpienia okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających realizację Umowy w związku z drastycznym pogorszeniem się sytuacji związanej z pandemią Covid -19 i wprowadzenia Lockdownu lub wojną na Ukrainie.
d) zmiana zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w Ofercie Wykonawcy lub Podwykonawcy jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji Przedmiotu Zamówienia;
e) zmiana osoby, której Wykonawca powierzył funkcję Kierownika Robót, wskazanej w § 5 ust. 2, zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie na zasadach oraz w trybie określonym w ww. ustawie Prawo budowlane i pod warunkiem że osoba, której Wykonawca zamierza powierzyć daną funkcję spełnia wymogi określone dla tej funkcji w SWZ.
2. Powyższe postanowienia ust. 1 lit. b stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, nie stanowiąc jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty, dostępnego na na profilu Zamawiającego pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/ncbj

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-05

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający zastosuje w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert, kryteria oceny ofert, o których mowa w pkt. 21.1 IDW.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.