eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niemce › "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie" w formie: "zaprojektuj i wybuduj"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie”
w formie: „zaprojektuj i wybuduj”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA NIEMCE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019520

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lubelska 121

1.5.2.) Miejscowość: Niemce

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-025

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: INFO@NIEMCE.PL

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.niemce.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie”
w formie: „zaprojektuj i wybuduj”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d18330e8-3a6f-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360522

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032415/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl/app/login

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl/app/login

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu Marketplanet zamieszczonej pod adresem:
https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl/ w zakładce: Regulacje i procedury procesu zakupowego, załącznik: Instrukcja dla
Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Niemce, ul. Lubelska 121, 21-025 Niemce;
2) inspektor ochrony danych osobowych Gminy Niemce, kontakt: iod@niemce.pl / tel. (81) 4603469 *;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dys i Jakubowice Konińskie”
”.(znak sprawy: IZP.271.9.2022)prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.
zm.),, dalej „ustawa Pzp”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w
szczególności osób reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane bezpośrednio
lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy w celu i okresie jej realizacji, a także w celach związanych z rozliczaniem
umowy, celach archiwalnych oraz ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na
podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te przepisy. Dane te nie będą
przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie
będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
11) Administrator danych zobowiązuje kontrahenta do poinformowania o zasadach i sposobie przetwarzania danych wszystkie osoby
fizyczne zaangażowane w realizację umowy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IZP.271.13.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje zaprojektowanie i budowę kanalizacji sanitarnej zbierającej ścieki południowej części miejscowości Dys i przepompownie ich do projektowanej kanalizacji sanitarnej realizowanej , w ramach zadania pn. „„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dys – ul. Południowa”. Punkt włączenia określa się jako odcinek kanalizacji grawitacyjnej pomiędzy Jakubowicami Konińskimi oraz Elizówką.
W celach poglądowych (orientacyjnych) informuje się, że na podstawie koncepcji
ogólny zakres robót wymagany w celu wybudowania zbiorczego systemu kanalizacji
sanitarnej dla miejscowości Dys (w zakresie objętym kontraktem) przewiduje wykonanie łącznie
ok. 2,2 km sieci kanalizacji w tym:
- kanał grawitacyjny dn 200 2238 m,
W tym 254 mb sieci układanej przewiertem sterowanym)
- kanał grawitacyjny dn 160 40 m,
- rurociąg tłoczny dn 40 274 m
- przepompownia przydomowa 5 szt.
Długości w obszarze:
a) „Dys ul. Południowa” wynoszą łącznie: 3 291,00 m
b) „Dys południe” wynoszą łącznie: 1 747,00 m

Stan prawny działek, na których planuje się inwestycję powinien być uregulowany.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgód właścicieli nieruchomości na zlokalizowanie kanalizacji sanitarnej i prowadzenie robót budowlanych.
Zamawiający informuje, że zakres obejmujący PFU stanowi odcinek od S7 do S 437 część od S 437 ma wykonaną dokumentacje techniczną i prawomocne pozwolenie na budowę. Należy jednak wykonać projekt zamienny uwzględniający zmiany kierunku spływu ścieków po wykonaniu zakresu objętego w PFU.
- Zamawiający informuje, że dla odcinka od S1 do S7 posiada projekt i prawomocne pozwolenie na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 17.2 Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru:
Cn
C = ------- x 60 pkt
Cb
gdzie,
C- ilość punktów za kryterium cena,
Cn - najniższa cena ofertowa spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty badanej.

17.3 Punkty w kryterium „Gwarancja” zostaną obliczone według wzoru:


Długość oferowanej gwarancji Liczba pkt
Gwarancja minimalna: tj. 24 miesięcy 10 pkt
Gwarancja 36miesięcy 20 pkt
Gwarancja 48miesięcy 30 pkt
Gwarancja 60 miesięcy lub więcej 40pkt17.4 Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) stanowiących sumę przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P = C +G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
Jeżeli wykonawca wykaże że wykonał należycie minimum 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto każda (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm. oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy) której zakres obejmował budowę, rozbudowę, przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.Oświadczenie o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (zał. Nr 7 do SWZ)
2.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;
3.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp (zał. Nr 7 do SWZ)
2.Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 9 do SWZ;
3.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów
potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo
przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

6.1.1. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie:
a) warunek dotyczący zdolności technicznej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże:
Jeżeli wykonawca wykaże że wykonał należycie minimum 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto
każda (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1333 z późn. zm. oraz
przepisów wykonawczych do tej ustawy) której zakres obejmował budowę, rozbudowę, przebudowę sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej.
b) że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną (1) usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji
projektowej dotyczącej budowy, rozbudowy, przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla której należało
uzyskać pozwolenie na budowę.
b) warunek dotyczący zdolności zawodowej zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, tj.:
- projektantem - jedna osobą posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania oraz przynależność do Okręgowej
Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń: cieplnych,
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00278688/01 z dnia 2022-07-27
2022-07-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi
związanymi z obiektem budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.
- jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń:
elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z obiektem
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

8.6. Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już
aktualne, zamawiający może w każdym czasie wezwać wykonawcę lub wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000 PLN (słownie zł: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100 zł),
12.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
12.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: nr konta: BS NIEMCE 29 8702 0001 0000 0026 2000 0050.
z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: IZP.271.13.2022.
12.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania ofert.
12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy:
a) nazwę: dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) kwotę wadium,
c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….– do dnia ………”,
d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium określonych w przepisach ustawy.
12.7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
12.8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

6.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na
zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane
6.4. Sposób wykazania warunków udziału w postępowaniu wskazano w rozdziale
8 SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy, w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00278688/01 z dnia 2022-07-27
2022-07-27 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
następujących zakresach:
1) Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie wtedy, gdy nie jest ona sprzeczna z ustawą Prawo
zamówień publicznych.
2) Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej wskutek:
a) wystąpienia różnic między ilością robót określoną przedmiarem robót planowanych do wykonania, a rzeczywistymi
ilościami wynikającymi z obmiarów robót wykonanych,
b) konieczności przeprowadzenia robót objętych dokumentacją projektową, które nie były przewidziane w zestawieniu robót
planowanych, niewykraczające poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej,
c) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian technologii wykonania
o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykraczają poza zakres zamówienia podstawowego
przewidzianego w dokumentacji projektowej,
d) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa), pojawienie się
na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji,
e) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej zaoszczędzić koszty,
f) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich
wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania.
Zmiany w dokumentacji projektowej, o których wyżej mowa nie wymagają zawarcia aneksu do umowy, jeżeli nie wpływają
na treść niniejszej umowy i nie są z nią sprzeczne.
3) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie działań organów państwowych - ustawowa zmiana obowiązującej
stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W takim przypadku wartość wynagrodzenia
netto nie ulega zmianie, jedynie wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. Zmiana
wynagrodzenia odnosić się będzie do części przedmiotu umowy niezrealizowanej, po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających lub wprowadzających stawkę podatku od towarów i usług VAT oraz do części przedmiotu umowy, do której
zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT lub wprowadzenie nowego podatku. W przypadku
zaistnienia opisanej sytuacji po wejściu w życie przepisów będących przyczyną waloryzacji, Wykonawca zwróci się do
Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia – wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie
Wykonawcy ma ulec zmianie, wraz z wyliczeniem całkowitej kwoty oraz wskaże datę, od której nastąpiła bądź nastąpi
zmiana wysokości kosztów wykonania umowy.
4) Zmiany osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: projektanta, kierownika budowy. W przypadku braku
możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała
choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone
czynności), wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających
co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) dla przeprowadzonego postępowania.
W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy, wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co
najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę. Powyższe wymaga spisania aneksu do umowy.
5) W przypadku robót dodatkowych, które mogą być realizowane na postawie protokołów konieczności zastosowanie ma
art. 455 ust 2: 2. etc...

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminaniemce.ezamawiajacy.pl/app/login

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.