eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › dostawa i montaż wanny przeznaczonej do kąpieli dla osób niesprawnych ruchowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we WrocławiuOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
dostawa i montaż wanny przeznaczonej do kąpieli dla osób niesprawnych ruchowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wrocław - Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 932684540

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Mączna 3

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 54-131

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: 71/376-99-00

1.5.8.) Numer faksu: 71/376-99-05

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mcus@mcus.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcus.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawa i montaż wanny przeznaczonej do kąpieli dla osób niesprawnych ruchowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-81c4c0da-3a60-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360517

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00030739/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.23 Dostawa i montaż wanny przeznaczonej do kapieli i prysznica dla osób niesprawnych ruchowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mcus.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, dostęp bezpośredni: https://mcus.logintrade.net/zapytania_email,100964,0a9e00949fc72b89847c5b179ea7df38.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mcus.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych, niezbędnych do prawidłowego korzystania z Platformy Zakupowej, opisane zostały na stronie Platformy Zakupowej: https://mcus.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.html

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula dotycząca obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 RODO
(Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) - zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale XXII

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający poinformował o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp w Rozdziale XXII ust. 2 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCUS.DZP.373-38/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wanny przeznaczonej do kąpieli dla osób niesprawnych ruchowo na potrzeby Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej 8 Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV 33190000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Kalkulacji cenowej, stanowiącej Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Wymagany okres gwarancji jakości oraz warunki rękojmi na dostarczony przedmiot zamówienia – został określony w Projekcie umowy - Załącznik Nr 4 do SWZ i/lub w Kalkulacji cenowej – Załącznik nr 3 do SWZ.
5. W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez Zamawiającego poprzez odniesienie do norm, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp oraz art. 101 ust. 3 ustawy Pzp - Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy "lub równoważne".
6. Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.
7. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części w ramach bieżącego postępowania i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Podział zamówienia groziłby nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia lub też potrzebą skoordynowania działań różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 92 ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp.
10. Towar dostarczony będzie do Domu Pomocy Społecznej (DPS) przy ul. Kaletniczej 8 we Wrocławiu. Wykonawca zobowiązany jest dokonać montażu dostarczonego towaru w pomieszczeniu wskazanym przez Zamawiającego. Przez montaż rozumie się złożenie/ zmontowanie wanny według instrukcji bez podłączenia jej do odpływu kanalizacyjnego oraz bez podłączenia do instalacji wodociągowej. Zamawiający samodzielnie dokona wpięcia wanny do odpływu kanalizacyjnego oraz do instalacji wodociągowej. Wykonawca oświadczy, że czynności te nie spowodują utraty gwarancji. Wykonawca może dokonać samodzielnie wpięcia wanny do odpływu kanalizacyjnego oraz do instalacji wodociągowej w ramach wynagrodzenia określonego w ramach złożonej oferty, po uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminu realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:
1) Kalkulację cenową wypełnioną i podpisaną przez Wykonawcę (Załącznik nr 3 do SWZ);
2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców – Wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ);
3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
4) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Rozdziału VIII SWZ, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są dołączyć do oferty oryginał pełnomocnictwo:
1) w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ podpisem osobistym/ podpisem zaufanym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego
lub
2) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego własnoręcznym podpisem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, poświadczających zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej
lub
3) jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej opatrzonego własnoręcznym podpisem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza, poświadczającego zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności:
1) nazwę postępowania o zamówienie publiczne lub nr postępowania, którego dotyczy pełnomocnictwo lub wskazanie, że pełnomocnik posiada upoważnienie do reprezentowania wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego;
2) nazwy wykonawców z uwzględnieniem adresu siedziby ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
3) dane ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania
Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
W formularzu ofertowym Wykonawca zobowiązany jest wskazać (firmy) nazwy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Osoba podpisująca ofertę musi posiadać umocowanie prawne do reprezentacji. Umocowanie musi wynikać z treści pełnomocnictwa załączonego do oferty - treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania.
Dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia będzie zobowiązany złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wszyscy wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy).
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wyznaczają spośród siebie Wykonawcę kierującego (Lidera), upoważnionego do zaciągania zobowiązań, otrzymywania poleceń oraz instrukcji dla i w imieniu każdego, jak i dla wszystkich partnerów.
W przypadku Wykonawców wykonujących działalność w formie spółki cywilnej postanowienia dotyczące oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) stosuje się odpowiednio.
Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia przewidziano w paragrafie 12Wzoru umowy, stanowiącym
załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mcus.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.