eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krosno › Budowa zadaszenia placu kompostowania na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ul. BiałobrzeskiejOgłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa zadaszenia placu kompostowania na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370374107

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Fredry 12

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.pachana@mpgk.krosno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ekrosno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa zadaszenia placu kompostowania na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-919664ab-3976-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360231

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w rozdziale XVIII pkt 2), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ (Formularz do komunikacji). We
wszelkiej korespondencji związanej z
niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem referencyjnym
postępowania.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e– mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach -r.p.ś.d i r.d.e.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Uczestnicy niniejszego postępowania akceptują postanowienia wyżej wymienionych Regulaminów.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
5.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP lub e-mail (nie dotyczy składnia ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym
informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych, jest Krośnieński Holding Komunalny Sp.
z o.o. Może Pani/Pan skontaktować się z nami pisząc na adres: ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, lub z powołanym przez nas
Inspektorem ochrony danych osobowych, pisząc na adres: iod@mpgk.krosno.pl.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu przepisy ustawy PZP.
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. art. 78 ust. 1 ustawy PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia.
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.
Posiada Pani/Pan:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych;
c) prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZ-2300-21/RCO/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa zadaszenia placu kompostowania” na terenie Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej zgodnie z załączoną dokumentacją projektowo-wykonawczą (zadaszenie placu magazynowego oraz boksów magazynowych).
2. Integralną częścią opisu przedmiotu zamówienia są załączniki, tj.: dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę oraz zapisy zamieszczone w rozdziale IV SWZ.
3. Wszystkie opisy, nazwy własne materiałów, nazwy producentów lub normy użyte w dokumentacji projektowej nie powinny być traktowane jako narzucone bądź sugerowane przez Zamawiającego, powinny być rozumiane jako definicje standardów. Przy realizacji zamówienia dopuszcza się zastosowanie innego równoważnego (spełniającego wymagania podane w dokumentacji przetargowej) materiału, urządzenia lub normy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty następującymi
kryteriami:
Kryterium - Waga
cena - 100

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność zawodowa
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie przez Wykonawcę, że:
1) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie najmniej 1 zamówienie polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie zadaszeń (np. hale, wiaty magazynowe) o łącznej powierzchni zabudowy minimum 2 000 m2.

2) dysponuje lub będzie dysponował co najmniej niżej wymienionymi osobami:
a) Kierownikiem budowy
- kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
- doświadczenie zawodowe - co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy/Kierownika Robót w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami branży konstrukcyjno–budowlanej,
- posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.)

b) Kierownikiem robót elektroenergetycznych
- kwalifikacje: wykształcenie wyższe techniczne,
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydane na podstawie przepisów Prawa Budowlanego lub które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 1646 z późn. zm.),

Poza ww. osobami, Wykonawca zapewni udział w realizacji niniejszego zamówienia niezbędnej ilości osób, posiadających wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie jeżeli w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, wystąpi taka konieczność.

Wszystkie osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy muszą biegle władać językiem polskim, w przypadku, gdy którakolwiek z osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy nie posiada biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt, tłumacza dla potrzeb i na okres realizacji umowy.

Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez 1 osobę więcej niż jednej funkcji.

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia warunek można spełniać łącznie)

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących wymaganej zdolności zawodowej złoży:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty- według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.

b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:
40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)
2. Szczegółowe wymagania dotyczące wniesienia wadium określone zostały w rozdziale XIX SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo powinno:
1) Jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania,
2) Wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja i rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z Pełnomocnikiem ze skutkiem dla wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia została wybrana, Zamawiający żąda przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają
poszczególni Wykonawcy (art. 117 ust 4 ustawy Pzp).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie:
1) Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach:
- w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy - o czas niezbędny do uzupełnienia braków / usunięcia wad,
- wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych - o czas występowania tych warunków.
- wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty lub podpisania umowy proporcjonalnie do liczby dni uniemożliwiających wykonywanie prac związanych z wykonaniem umowy.
2) Warunki zmian:
- inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,
- uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu umowy, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i jakościowych robót,
- forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3). Zamawiający przewiduje zmiany:
- w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze,
- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-12 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający ubiega się o dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki w ramach programu priorytetowego nr 2.1.2 „Racjonalna gospodarka odpadami Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami” Tytuł Projektu: „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – III etap”
2. Dokumenty składane wraz z ofertą
1) Wykonawca winien złożyć:
a) Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do IDW,
b) Oświadczenie własne potwierdzające brak podstaw do wykluczenia sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do IDW,
c) Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do IDW,
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia o których mowa w lit. b) i c) składa każdy z Wykonawców odrębnie,
e) W przypadku polegania na potencjale podmiotu trzeciego Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie tego podmiotu o braku podstaw wykluczenia i spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
f) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (o ile dotyczy),
g) Potwierdzenie wniesienia wadium,
h) Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku gdy oferta jest podpisywana przez ustanowionego pełnomocnika.
2) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222. ust. 5 ustawy Pzp.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.