eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lubliniec › "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo - rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego"Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo - rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubliniecki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 152180843

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Paderewskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Lubliniec

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-700

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia-publiczne@lubliniec.starostwo.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.lubliniec.starostwo.gov.pl/kontakt.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo - rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4a945de4-3a52-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00360028

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00014007/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zimowe utrzymanie dróg powiatow, chodników, dróg pieszo - rowerowych i parkongów na terenie powiatu lublinieckiego.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej – Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego, dostępnego pod adresem: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/.
2) Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się
w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Instrukcja korzystania z systemu: https://pomoc.e-zp.finn.pl/.
3) Uwaga! Przed przystąpieniem do składania oferty, wykonawca jest zobowiązany zapoznać się
z Instrukcją obsługi Systemu FINN e-Zamówienia Publiczne Powiatu Lublinieckiego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z postanowieniami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z postanowieniami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RZP.272.21.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

A) ZADANIE NR I:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a) zimowe utrzymanie dróg o długości 60,096 km,
b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 15 980 m²,
c) działania organizacyjno-techniczne,
d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,
e) usuwanie śniegu z dróg,
f) usuwanie śniegu z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),
h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych
z materiału uszorstniającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Czas reakcji (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Czas reakcji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga – 40%

Czas reakcji został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

Dla kryterium ,,Czas reakcji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 formularza ofertowego Czas reakcji zgodny ze standardami określonymi w Specyfikacji Technicznej otrzyma ,,0” pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 formularza ofertowego, Czas reakcji krótszy o 50% niż podany
w standardach określonych w Specyfikacji Technicznej otrzyma 40 pkt.

Czas reakcji:
100% - 0 pkt
50% - 40 pkt

UWAGA: Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek Czasu reakcji, wskazanie innego Czasu reakcji
na niż 50% lub 100% uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego Czasu reakcji na poziomie 100% wskazanego w Specyfikacji Technicznej.

Kryterium Czas reakcji będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 4.1 Formularza ofertowego.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Czas reakcji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

B) ZADANIE NR II:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a) zimowe utrzymanie dróg o długości 48,004 km,
b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 23 095m²,
c) działania organizacyjno-techniczne,
d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,
e) usuwanie śniegu z dróg,
f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),
h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych
z materiału uszorstniającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Czas reakcji (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Czas reakcji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga – 40%

Czas reakcji został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

Dla kryterium ,,Czas reakcji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 formularza ofertowego Czas reakcji zgodny ze standardami określonymi w Specyfikacji Technicznej otrzyma ,,0” pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 formularza ofertowego, Czas reakcji krótszy o 50% niż podany
w standardach określonych w Specyfikacji Technicznej otrzyma 40 pkt.

Czas reakcji:
100% - 0 pkt
50% - 40 pkt

UWAGA: Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek Czasu reakcji, wskazanie innego Czasu reakcji
na niż 50% lub 100% uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego Czasu reakcji na poziomie 100% wskazanego w Specyfikacji Technicznej.

Kryterium Czas reakcji będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 4.1 Formularza ofertowego.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Czas reakcji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

C) ZADANIE NR III:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a) zimowe utrzymanie dróg o długości 28.395 km,
b) zimowe utrzymanie chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów o powierzchni 56 551m²,
c) działania organizacyjno-techniczne,
d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,
e) usuwanie śniegu z dróg,
f) usuwanie śniegu z chodników, dróg pieszo-rowerowych i parkingów,
g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),
h) usuwanie śliskości z chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i parkingów,
i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych
z materiału uszorstniającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Czas reakcji (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Czas reakcji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga – 40%

Czas reakcji został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

Dla kryterium ,,Czas reakcji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 formularza ofertowego Czas reakcji zgodny ze standardami określonymi w Specyfikacji Technicznej otrzyma ,,0” pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 formularza ofertowego, Czas reakcji krótszy o 50% niż podany
w standardach określonych w Specyfikacji Technicznej otrzyma 40 pkt.

Czas reakcji:
100% - 0 pkt
50% - 40 pkt

UWAGA: Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek Czasu reakcji, wskazanie innego Czasu reakcji
na niż 50% lub 100% uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego Czasu reakcji na poziomie 100% wskazanego w Specyfikacji Technicznej.

Kryterium Czas reakcji będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 4.1 Formularza ofertowego.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Czas reakcji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

D) ZADANIE NR IV:
„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych, chodników i dróg pieszo-rowerowych na terenie powiatu lublinieckiego” obejmujące:
a) zimowe utrzymanie dróg o długości 65.663 km,
b) zimowe utrzymanie chodników i dróg pieszo-rowerowych o powierzchni 6 228m²,
c) działania organizacyjno - techniczne,
d) przygotowanie materiałów do usuwania śliskości,
e) usuwanie śniegu z dróg,
f) usuwanie śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych,
g) usuwanie śliskości zimowej z dróg poprzez stosowanie środków chemicznych lub materiałów niechemicznych (uszorstniających),
h) usuwanie śliskości z chodników i ścieżek pieszo-rowerowych,
i) prace porządkowe po sezonie zimowym (oczyszczanie dróg, chodników i dróg pieszo-rowerowych
z materiału uszorstniającego).

4.2.6.) Główny kod CPV: 90620000-9 - Usługi odśnieżania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90630000-2 - Usługi usuwania oblodzeń

90610000-6 - Usługi sprzątania i zamiatania ulic

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-04-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:

Lp. Opis kryterium oceny Waga (%)

1)
Cena (P1)
60 %

2)
Czas reakcji (P2)
40 %

Razem (P)
100%

Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej.

Ad.1) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „1) Cena” – (P1)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
60,00 pkt.

Waga - 60%

Ocena ofert w tym kryterium zostanie przeprowadzona w oparciu o poniższy wzór:

Najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych (brutto)
Wartość punktowa = ---------------------------------------------------------------------------- x 100 pkt x waga
Cena badanej oferty (brutto)

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbą punktów (100 pkt). Pozostałym wykonawcom, przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (zgodnie z przedstawionym powyżej sposobem obliczania punktów).

Ad.2) Sposób obliczania punktów dla kryterium wymienionego w pkt „2) Czas reakcji” – (P2)

Maksymalna liczba punktów możliwa do przydzielenia w toku oceny w obrębie danego kryterium wynosi
40,00 pkt.

Waga – 40%

Czas reakcji został określony w Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SWZ.

Dla kryterium ,,Czas reakcji” punkty zostaną przyznane w następujący sposób:
a) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 formularza ofertowego Czas reakcji zgodny ze standardami określonymi w Specyfikacji Technicznej otrzyma ,,0” pkt.
b) Wykonawca, który zadeklaruje w pkt. 4.1 formularza ofertowego, Czas reakcji krótszy o 50% niż podany
w standardach określonych w Specyfikacji Technicznej otrzyma 40 pkt.

Czas reakcji:
100% - 0 pkt
50% - 40 pkt

UWAGA: Brak wskazania w ofercie jakiegokolwiek Czasu reakcji, wskazanie innego Czasu reakcji
na niż 50% lub 100% uznane zostanie przez zamawiającego jako zaoferowanie przez wykonawcę maksymalnego Czasu reakcji na poziomie 100% wskazanego w Specyfikacji Technicznej.

Kryterium Czas reakcji będzie rozpatrywany na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt 4.1 Formularza ofertowego.

Łączna wartość punktowa zostanie obliczona poprzez zsumowanie wartości:

P = wartość punktowa (Cena – P1) + wartość punktowa (Czas reakcji – P2)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu
dotyczący/-e:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: nie dotyczy
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów: nie dotyczy
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: nie dotyczy
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej jedną usługę obejmującą swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto;
Warunek nie jest uzależniony od liczby zadań, na które wykonawca składa ofertę.
b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże , iż dysponuje sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:

A) ZADANIE NR I:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg
pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony

B) ZADANIE NR II:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg
pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony

C) ZADANIE NR III:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg
pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony

D) ZADANIE NR IV:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg
pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wykazywał się tym samym potencjałem technicznym w więcej niż jednym Zadaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (według załącznika
nr 11 do SWZ).
Z wykazu ma wynikać, że wykonawca wykonał minimum jedną usługę obejmującą swoim zakresem zimowe utrzymanie dróg, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 PLN brutto.

(W przypadku oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden w/w wykaz)

b) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (według załącznika nr 12 do SWZ); W wykazie tym wykonawca musi wykazać, iż dysponuje minimum sprzętem:

A) ZADANIE NR I:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz
z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony

B) ZADANIE NR II:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz
z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tonyC) ZADANIE NR III:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz
z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony

D) ZADANIE NR IV:
 pługo – piaskarki 2 szt
 pługi lemieszowe 2 szt
 sprzęt pomocniczy: ładowarka 1 szt
 specjalistyczny sprzęt przeznaczony do usuwania śniegu z chodników i dróg pieszo-rowerowych np. szczotki mechaniczne lub odśnieżanie prowadzone ręcznie lub ciągnik wraz
z pługiem o DMC nie przekraczającym 3,5 tony

Wykonawca składa odrębny wykaz dla każdego zadania.

Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno Zadanie, zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca wykazywał się tym samym potencjałem technicznym w więcej niż jednym Zadaniu.

(W przypadku oferty wspólnej, wykonawcy składają jeden w/w wykaz)

Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe aktualne na dzień ich złożenia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 14 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzlubliniec.e-zp.finn.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.