eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Suwałki › Zakup i dostawa cystoskopów giętkich w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn: "Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego "Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa cystoskopów giętkich w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego „

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790319362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 60

1.5.2.) Miejscowość: Suwałki

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-400

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpital.suwalki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa cystoskopów giętkich w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego „

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28cb5ab6-3a55-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359871

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00042426/06/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.21 Zakup i dostawa cystoskopów giętkich w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego „

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.szpital.suwalki.pl https://e-propublico.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://e-propublico.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiającego z Wykonawcami
odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwemPlatformy on-line działającej pod adresem
https://epropublico.pl oraz poczty elektronicznej.Korzystanie z Platformy przezWykonawcę jest bezpłatne.Na Platformie postępowanie
prowadzone jest pod nazwą: Zakup i dostawa cystoskopów giętkich w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego „ dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach – znak sprawy:31/TP/WU/2022 Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://e-propublico.pl oraz uznaje go zawiążący.Wykonawca zamierzający wziąć udział wpostępowaniu musi posiadać konto na Platformie.Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy ważnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego,podpisu zaufanego lub podpisu osobistego.Ilekroć w niniejszej SWZ jest mowa o: podpisie zaufanym – należy przez
to rozumieć podpis, o którym mowa art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne (t.j Dz.U.2020 poz. 346); podpisie osobistym – należy przez to rozumieć podpis, o którym mowa w art. z art. 2 ust.
1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t.j Dz.U.2020 poz. 332).Zalecenia Zamawiającego odnośnie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego:dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie .pdf zaleca się podpisywać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;dokumenty sporządzone i przesyłane w formacie innym niż .pdf (np.:
.doc, .docx, .xlsx, .xml) zaleca się podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES;do składania
kwalifikowanego podpisuelektronicznego zaleca się stosowanie algorytmu SHA-2 (lub wyższego).Zamawiający określa następujące
wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet;posiadanie dowolnej i
aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (email),komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym)
alboLinux,zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami
wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, MicrosoftEdge, Mozilla Firefox, Google Chrome,
Opera),włączonaobsługa JavaScript orazCookies.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki w
formatach określonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg,.git, .png, .tif, .dwg,
.ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar
pojedynczego pliku to 80 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plikówZamawiający określa następujące informacje na temat
kodowania i czasu odbiorudanych: Zamawiający określanastępujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru
danych:załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jestdostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej.Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero
po upływie terminu otwarcia ofert;oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu
elektronicznego datę orazdokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przywysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłaniaoterminie
przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za
pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”) lub poczty elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone
wrozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w
sprawieochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawieswobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowepodane
przez Wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami
krajowymi.Szczegółowe określenie zasad związanych z obowiązkiem informacyjnym RODO zawarto w rozdziale 30

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Szczegółowe określenie zasad związanych z
ograniczeniami stosowania RODO zawarto w rozdziale SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 31/TP/WU/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup i dostawa cystoskopów giętkich w ramach konkursu ofert na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn: „Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego „ dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ilościach, asortymencie określonych w załączniku nr 4 do SWZ oraz o parametrach określonych w załączniku nr 5 do SWZ.
2 Wszystkie zaoferowane produkty muszą być wprowadzone do obrotu i używania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z dnia 2022. poz. 974)
3 Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis w celu określenia minimalnych parametrów, jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią one wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia, a nie wskazanie na konkretny wyrób danego producenta. Zgodnie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej, jednak pod warunkiem, że zaproponowany przez Wykonawcę produkt równoważny będzie spełniał minimum wymogów tej samej klasy jakiej oczekuje Zamawiający, tzn. będzie odpowiadał wymaganiom opisanym przez Zamawiającego w SWZ. Asortyment zaproponowany jako równoważny nie może odbiegać jakością, standardem, parametrami technicznymi od założonych przez Zamawiającego. Za asortyment równoważny Zamawiający uzna ten, który posiada te same lub lepsze od opisanych w SWZ parametry techniczne i jakościowe, a jego zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie aparatu zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 101 ust. 5 ustawy Pzp). Ciężar dowodowy w zakresie udowodnienia równoważności zaoferowanych rozwiązań z rozwiązaniami opisanymi poprzez wskazanie przykładowego znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, spoczywa na Wykonawcy, składającym ofertę równoważną.
4 Miejsce realizacji: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 16-400 Suwałki.
5 Miejsce realizacji zamówienia: kod NUTS: PL 843.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP art. 7 ust.1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835)– załącznik nr 3 do SWZ;)
odpis lub informację zKrajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z
przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale 11 ust.11. 4 pkt. 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których powyżej,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa powyżej
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, sporządzone w języku
obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Materiały informacyjne, katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone
informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 5 do SIWZ .
Wykonawcy powinni oznaczyć, której części oraz którego punktu tabeli załącznika nr 5 do SIWZ dokumenty dotyczą. Jeżeli
w prospektach brak opisu danego wymogu, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w których
Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego wymogu lub oświadczenie producenta. Zamawiający
dopuszcza także oświadczenie własne wykonawcy w przypadku gdy dany parametr nie można potwierdzić w inny sposób.
Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia
20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2021 poz. 1565 t.j.)i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie
Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich
wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)
Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o
wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2021 poz.1565 t.j. i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz
nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga
załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty
tym wymogiem.
Parametry techniczne- Załącznik nr 5 do SIWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Materiały informacyjne, katalogi, ulotki, karty techniczne zawierające dane techniczne, w których winny być zaznaczone
informacje potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów określonych w załączniku nr 5 do SIWZ .
Wykonawcy powinni oznaczyć, której części oraz którego punktu tabeli załącznika nr 5 do SIWZ dokumenty dotyczą. Jeżeli
w prospektach brak opisu danego wymogu, dopuszcza się załączenie do oferty innych dokumentów, w których
Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu danego wymogu lub oświadczenie producenta. Zamawiający
dopuszcza także oświadczenie własne wykonawcy w przypadku gdy dany parametr nie można potwierdzić w inny sposób.W przypadku wątpliwości Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymogów, które zostały określone w załączniku nr 5 do SWZ. Dokumenty te zostaną udostępnione przez Wykonawców na każde żądanie Zamawiającego.
Oświadczenie, że oferowane w przetargu wyroby są dopuszczone do obrotu na terenie RP i spełniają wymogi Ustawy z dnia
20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2021 poz. 1565 t.j.)i zobowiązanie do dostarczenia na każde żądanie
Zamawiającego kopii aktualnych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanych wyrobów z odnoszącymi się do nich
wymaganiami zasadniczymi (tj. deklaracja zgodności wytwórcy oraz certyfikat jednostki notyfikowalnej – jeżeli dotyczy)
Uwaga! Jeżeli wyrób, nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o
wyrobach medycznych (Ustawa z dnia 20.05.2010r. Dz.U. 2021 poz.1565 t.j. i nie jest objęty deklaracjami zgodności oraz
nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru, a więc nie posiada znaku CE, to w tym przypadku Zamawiający wymaga
załączenia oświadczenia, że oferowany w przedmiotowym postępowaniu produkt .... (należy go wymienić) nie jest objęty
tym wymogiem.
Parametry techniczne- Załącznik nr 5 do SIWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty.
Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ.
Formularz asortymentowo-cenowy- załącznik nr 4 do SIWZ
pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału tj. pełnomocnictwo należy przesłać w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby do tego upoważnionej. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa powyżej, może dokonać również notariusz;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika powinien
zawierać:
1) wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
2)Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
3)ustanowionego pełnomocnika oraz 4) zakres jego umocowania.Pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone
własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa art. 108 ust.
1oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o
szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835).i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdziale Zamawiający będzie oceniał
łącznie.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone w załączniku nr 2 do SWZ wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://e-propublico.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

CENA 60 pkt.

Okres gwarancji 40pkt.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.