eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zamość › Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L Obrocz-Namule-Hutki-dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki.Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L Obrocz–Namule–Hutki–dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Zamościu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950371749

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczebrzeska 69

1.5.2.) Miejscowość: Zamość

1.5.3.) Kod pocztowy: 22-400

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.5.7.) Numer telefonu: 84 639 63 32

1.5.8.) Numer faksu: 84 639 63 32

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zdp.zamosc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zdp.zamosc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ZDP jako jednostka organizacyjna powiatu wykonuje zadania zarządcy dróg powiatowych w granicach administracyjnych Powiatu Zamojskiego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L Obrocz–Namule–Hutki–dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d4d1b443-3a54-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359719

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00001022/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.18 Budowa kładki dla pieszych wraz z chodnikiem nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej Nr 3252L Obrocz - Namule - Hutki - dr. pow. 3260L w m. Hutki gm. Krasnobród

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.bip.zdp.zamosc.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z załącznikiem nr 1 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: TT.III.3430/27/2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L Obrocz–Namule–Hutki–dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki.
Podstawowy zakres robót:
W ramach budowy kładki wykonane zostaną następujące roboty mostowe oraz drogowe :
− roboty ziemne,
− wbicie grodzic stalowych,
− wykonanie fundamentowania,
− wykonanie podpór kładki,
− wykonanie elementów kładki w wytwórni konstrukcji stalowych,
− montaż elementów stalowych kładki na miejscu budowy,
− wykonanie płyty żelbetowej współpracującej z dźwigarami stalowymi,
− wykonanie nawierzchni na kładce,
− wykonanie odwodnienia płyty pomostu,
− montaż balustrad drewnianych oraz wyposażenia,
− wykonanie umocnienia koryta rzeki,
- budowa chodnika na dojściu do kładki
- budowa chodnika w obszarze zjazdu

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221100-3 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 1 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu rękojmi i gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie pkt VI SWZ, 2. spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; w załączonych dokumentach poświadczających należy potwierdzić wykonanie co najmniej jednego zadania o charakterze i zakresie porównywalnym do zamówienia na "Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Wieprz przy drodze powiatowej nr 3252L Obrocz–Namule–Hutki–dr. pow. 3260L w miejscowości Hutki)” o wartości min. 100,00 tys. zł brutto – załącznik Nr 5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w poświadczenia (referencje). b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia; Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, posiadający wymagane przez Prawo Budowlane uprawnienia w danej specjalizacji do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w celu obsadzania niżej podanych stanowisk. Wykonawca poda informacje dotyczące kandydata na każde stanowisko. Pod względem doświadczenia każdy z kandydatów powinien spełniać niżej podane wymagania - załącznik Nr 6 do niniejszej SWZ. Kierownik budowy - Całkowite doświadczenie 5 lat, jako kierownik podobnych robót 3 lata, 1 osoba. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż dni w/w załącznika. c) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o sposobie dysponowania tymi zasobami; Wykonawca ma dysponować niżej podanymi w pełni sprawnymi jednostkami podstawowego sprzętu - załącznik Nr 7 do niniejszej SWZ. Koparka podsiębierna - 2 szt.; Walec statyczny samojezdny 10 t - 1 szt.; Pompa do betonowania na samochodzie - 1 szt.; Walec wibracyjny samojezdny - 1szt.; Ubijak spalinowy - 2 szt.; Samochód samowyładowczy 5 t - 2 szt.; Samochód samowyładowczy 10-15t - 2 szt.; Żuraw samochodowy - 1 szt.; Spycharka - 1 szt.; Pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym dla Kierownika budowy napędzany elektrycznie lub napędzany gazem ziemnym zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych - 1 szt.; Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych robót, dołączając uzasadnienie swoich propozycji. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni w/w załącznika. Jeżeli Wykonawca wskaże osobę, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018.2272) oraz w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019.1117 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferto świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ . 2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu wykonanych robót (załącznik nr 5 do SWZ). b) wykazu osób (załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – minimum jedna osoba z uprawnieniami zatrudniona na umowę o pracę. c) wykaz sprzętu (załącznik nr 7 d)
SWZ) d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 \ ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania oferto świadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ . 2) Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) wykazu wykonanych robót (załącznik nr 5 do SWZ). b) wykazu osób (załącznik nr 6 do SWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia – minimum jedna osoba z uprawnieniami zatrudniona na umowę o pracę. c) wykaz sprzętu (załącznik nr 7 do SWZ) d) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed terminem składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, e) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 \ ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Informacja dla wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1) Wykonawcy mogą wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) ubiegać się o udzielenie zamówienia, wtedy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w punkcie VII SWZ, składa każdy z wykonawców. 3) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 4) W przypadku, o którym mowa w pkt VIII.1 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (117 ust. 4 pzp)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Podane we wzorze umowy - zał. nr 4 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-04

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ również na podstawie art. 1 ust. 3 oraz art. 7 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.